Békés Megyei Népújság, 1971. szeptember (26. évfolyam, 205-230. szám)

1971-09-01 / 205. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek I NÉPÚJSÁG a megyei pártbizottság é-s a megyei tanács lapja vn. SZEPTEMBER 1., SZERDA Ara: 80 fillér XXVI. ÉVFOLYAM, 205. SZÁM Szeptember elseje ünnepe PEDAGÓGUSOK ESKÜJE Tegnap délelőtt 10 órakor Békéscsabán, a me­gyei tanács dísztermében 17 most végzett peda­gógus tette le a hivatali esküt. Valamennyien a megye gimnáziumaiban, szakközépiskoláiban és nevelőotthonaiban kezdik meg pályájukat. Az eskütételen jelen volt Nagy János, a megyei ta­nács elnökhelyettese, aki a fiatal pedagógusok eskütételét megelőzően a nyugdíjba vonuló Ban­czár János békési tanárnak átadta a Munka ér­demrend ezüst fokozatát, Miklósvári László vésztői igazgatónak pedig a Munka érdemrend bronz fokozatát. A nyugdíjba vonuló pedagógu­sok közül még hatan kaptak Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, a technikai dolgozók kö­zül pedig ketten Kiváló Dolgozó kitüntetést. Az első félévben 15,2 százalékkal nőt! a termelés - Vállalások a gazdálkodás hatékonyságának fokozására Kongresszusra készülnek az ipari szövetkezetek „fin őt dicsérem csak, az élet anyját,/ Kinek nővére Szépség és Szabadság,/ S kinek világa hajnalodik” — így vallott a munkáról Juhász Gyula az alig­hanem legszebb versben, ame­lyet valaha is magyarul írtak erről a legemberibb emberi te­vékenységről. Méltán sokszor idézett sorok, szeptember első napján sem véletlenül jutnak tz eszünkbe. A tanév, az iskolai munka el­ső napja ez. Olyan munkáé, amely a jövő társadalmát, a társadalom jövőjét építi, s amelyben a társadalom egésze részt vesz. Dolgozik a ma kezdődő tan­évben — mint ahogy dolgozott az előzőkben és dolgozni fog a következőkben — a diák. A hat_ hétesztendős gyerek, hogy elsa­játítsa az egyszeregy, az olva­sás, a betűvetés tudományát, a középiskolába, szakmunkásképző intézetbe menő, hogy szakmát tanuljon, hogy felkészüljön fel­sőfokú tanulmányaira; a főisko­lás, egyetemista, hogy rrjagasan képzett szakemberként kerüljön az iskolából az életbe. Dolgozik a ma kezdődő tanév­ben — mint tette az előzőkben és teszi majd a következőkben — a pedagógus. Hogy megtanít­sa az elsőosztályosokat a szá­mokra, a betűkre; a tizenéve­seket a természet- és társada­lomtudományok alapjaira; a húsz esztendő körülieket leencfő hivatásuk korszerű elméletére és gyakorlatára. Dolgozik végezetül a ma kez­dődő tanévben — az előző és a következő esztendőkhöz hason­lóan — a többi felnőtt. Vagy, hogy munkája mellett figyelem, mel kísérje, segítse gyermekei tanulását; vagy, hogy már túl a nyugdíjkorhatáron vegyen részt a fiatal nemzedék jellemé­nek, egyéniségének, emberségé­nek formálásában; vagy, hogy maga is — vállvetve az utódok­kal — tovább képezze magát. Komoly, nagy munkába kez­denék ma százezrek, milliók. A tanulás sok energiát, küzdést, akaratot kívánó munkájába. Olyan tevékenységbe, melyen a bányászokéhoz, esztergályosoké­hoz, állattenyésztőkéhez, mérnö­kökéhez hasonlóan jelenünk és jövőnk alakulása múlik; mel.v- lyel mint a feltalálók, kombáj- nosok, vasutasok, olaj munkások legyőzhetjük, akaratunk szerint formálhatjuk a természetet; melyből, akár a kőművesek, kertészek, kereskedők, művé­szek tevékenységéből a szépség származik. Tanulás, tanítás — munka a javából. Munka, melynek tulaj­donképpen minden hétköznapja ünnep. E munka kezdetekor, a legszebb hétköznapi ünnepen kívánunk most valamennyi ré­szesének lankadatlan erőt, tö­retlen akaratot, minél több si­kert. S tesszük ismét a költő szavával, akinél szebben magya­rul a munkáról még senki sem fogalmazott: „fin őt dicsérem csak, az élet anyját,/ Kinek nő­vére Szépség és Szabadság,/ S kinek világa most hajnalodik.” Megyénk ipari szövetkezetei­ben készülődnek az október 11—12—13-án tartandó VI. kongresszusra. Ennék a jegyé­ben zajlanak le a küldöttvá­lasztó közgyűlések, melyeken a szövetkezeti tagság megvitatja az OKISZ Választmányának Kongresszusi Irányelveit. Az Irányelvek, a jövő tennivalói­nak megjelölése találkozik a ' szövetkezeti dolgozók egyetér­tésével^ és helyeslésével. Ez ki­fejezésre jut abban is, hogy a tagság vállalásokat tesz a kong­resszus tiszteletére, az Irány­elvekben megjelölt ajánlások teljesítésér A vállalások hosszú távra szólnak s a termelékenység emelését, a gazdálkodás haté­konyságának fokozását tűzik ki mindenekelőtt. Ugyanakkor magukban foglalják, mintegy a fentik kereteként, a szövetkezeti élet a belső önkormányzat, a szövetkezetek demokratikus működésének megerősítését. A Békés megyei Méretes Sza­bók és Szűcsök Ktsz dolgozói a kongresszus tiszteletére vál­lalták, hogy az 1970-as évi 35 milliós termelési értékkel szem. ben, a negyedik ötéves terv utolsó évében 98 milliós értéket állítanak elő és a jelenlegi 13 milliós szolgáltatási tevékenysé­güket 18 millió forintra eme­lik. A Békéscsaba és Vidéke Tex­tilfeldolgozó Ksz kollektívája Kongresszusi műszakok megtar­tására tett vállalást. Megfogad­ták, hogy 5 százalékkal eme­lik munkájuk termelékenysé­gét és a lakossági igények jobb kielégítésére bővítik a termel-: vényeik választékát. A szövet­kezet nődolgozói a Kongresz- szttsi Vállalás keretében készí­tettek 20 takarót a vietnami gyerekeknek. A Békéscsabai Faipari Ktsz tagsága a korszerűbb munka- szervezéssel, a munkafegyelem megszilárdításával csökkenti az önköltséget és terven felül ez év végéig 100 lakószoba-gar­nitúrát készít, mintegy másfél millió forint értékben. A Szarvasi Műanyagfeldolgo­zó Ktsz kollektívája a terme­lési vállalások mellett a bal­esetmentes munkavégzés felté­teleinek kialakításától a tár­sadalmi, szövetkezeti és egyéni érdekek jobb összehangolásáig a szövetkezetpolitikiai munka, fejlesztésének sok jelentős fel­adatát valósítja meg kongresz- szusi vállalása során. A vállalások teljesítésére biz. Szeptember 5. és 11. között Ifjúsági Hetet rendez a Vadá­szati Világkiállításon a KISZ Központi Bizottsága és az Ex­pressz Ifjúsági és Diák Utazá­si Iroda — tájékoztatta az új­ságírókat kedden délelőtt Rezsnák Miklós, az iroda pro­pagandafőnöke. A többi közt elmondta ,hogy ez alatt az idő | alatt több olyan bemutatót | tartanak majd, amely különös érdeklődésre tarthat számot a I fiatalok körében. Ezekre az I tosíték az első félév mérlege a megye 42 ipari szövetkezetében. A KISZÖV kimutatása szerint az első félévben mintegy 100 millió forinttal nőtt az árbevé­tel 1970. első hat hónapjához viszonyítva. Az előállított ter­melési érték meghaladja a 729 millió forintot. Magyarán; a termelés 15,2 százalékkal növe­kedett s ez nem kis teljesít­mény. Figyelemre méltó többek között, hogy a legdinamikusabb fejlődési ütem a könnyű-, a vegyes- és a szolgáltatóiparban következett be. Ugyanakkor fo­kozódott az építőipari tevé­kenység is. A szövetkezetekben az első félév alatt létrehozott mintegy 9,3 millió forintos többlet termeléséből mintegy 61 százalék fakad a termelé­kenység növeléséből. A kong­resszusi vállalások főként arra irányulnak ,hogy ez az arány javuljon a jövőben. eseményekre hozzávetőleg 50 ezer fiatal érkezését várják az ország különböző részeiből. Az Ifjúsági Hétre Expressz-totó- szelvényt adnak Id — vadászati vonatkozású kérdésekkel —, s a helyes megfejtők között ér­tékes jutalmakat sorsolnak ki naponta a kiállítás szabadtéri színpadán. A fiataloknak szánt hetet szeptember 11-én nem­zetközi ifjúsági bál zárja a ki­állítás főterén. Ifjúsági hét a Vadászati Világkiállításon A háború emlékezete (2. oldal) Egy év haladék letelte előtt a kondorosi Vörös Október Tsz-ben (3. oldal) * *• Különös házasságkötés <7. oldal) Magyar—Vietnami Barátsági Nap Pusztaföldváron — Vietnami vendégek érkeznek megyénkbe Jelentős évfordulóra emlé­kezik most a szabad világ: szeptember 2-án ünnepli a Vietnami Demokratikus Köz­társaság függetlenné válásá­nak 26. évfordulóját. Hazánk­ban szeptember 1 és október 1 között emlékezünk meg az évfordulóról, így megyénk­ben is készülünk a testvéri vietnami nép függetlenségé­nek jubileumi ünnepére. Ez alkalommal a Hazafias Nép­front megyei bizottsága meg­hívására a Vietnami Demok­ratikus Köztársaság budapes­ti nagykövetség képviselői látogatnak megyénkbe, szep­tember 4-én. A delegáció tag­jai részi vesznek a Puszta- földvár községben szeptem­ber 4-én rendezendő magyar —vietnami barátsági napon. Az évfordulóra készülve a barátsági nap programjában szerepel: szeptember 4-én délelőtt a vendégeket fogad­ják a megyei pártbizottság, tanács és a népfront képvi­selői Békéscsabán, a Hazafias Népfront megyei titkárságán. Délután a vietnami vendégek és magyar kísérőik az oros­házi járásba, Pusztaföldvár­ra látogatnak, ahol megte­kintik a helyi intézményeket és termelőszövetkezeteket. Vendégei lesznek a helyi nő­bizottságnak és találkoznak azokkal az asszonyakkal, akik „takarót Vietnamnak” akció sikerének aktív részesei vol­tak. Este 7 órakor a helyi pártbizottság székházában békegyűlést tartanak, ahol ünnepi beszédben méltatják a hős vietnami nép elért si­kereit. A barátsági esten a vendégek is felszólalnak, majd a vietnami gyerekek részére készített takarók át­adása zárja a napot, amely minden bizonnyal tovább erősíti népeink testvéri ba­rátságát és növeli szolidari­tásunkat a vietnami nép iránt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom