Békés Megyei Népújság, 1971. augusztus (26. évfolyam, 180-204. szám)

1971-08-03 / 181. szám

Huszonnégyezer új munkahely vidéken Huszonnégyezer új munkaerő foglalkoztatása válik lehetővé a budapesti üzemek vidékre te­lepítésével — közölték a város­házán. A IV. ötéves tervidőszak, ban mintegy 800 millió forintot fordít a főváros ilyen célokra. A Pálma Gumigyár például a IX. kerületi Lenhoesek utcából Nyíregyházára költözik, ahol 900 dolgozó részére nyújt majd foglalkoztatási lehetőséget. A Vegyiműveket Szerelő Vállalat — megszűnő kőbányai részlegei helyett — a Tolna megyei Ta­másiban rendez be 250 munkást foglalkoztató üzemet, a Remix Rádiótechnikai Vállalat Kőbá­nyáról Szombathelyre teszi át székhelyét, a Mechanikai Mérő­műszerek Gyára százszemélyes munkahelyet létesít Szekszár- don. A III. kerületi Nagyszom­bat utcában működő Finomsze- relvénygyár 450 dolgozójának biztosít munkalehetőséget Eger­ben, a Magyar Hajó- és Daru­gyár XIJ.I. kerület Teve utcai részlege Tiszafüredre költözik. A Lamport Zománcipari Mű­vek XIII. kerület Árbóc utcai részlege helyett 600 dolgozót fogaik ózta tó üzem létesül Bony- hádan. Az iparkitelepítések vég­rehajtása érdekében a Fővárosi Tanács rendeletet hozott, amely szerint a kiköltözésre kötele­zett vállalatok részére — a ki­telepítés befejezését megelőző egy éven át — kötelező a mum- kaeróközvetítós. Ünnepi gyűlésre jöttek össze j a közelmúltban a mezőhegyesi méhészek, hogy az egyesület új­jászületésének 25 éves évfor­dulójára emlékezzenek. Közvet len a felszabadulás után 1946- ban alakult újjá a mezőhegyesi méhész egyesület. Akkor 20 mé­hész 50 családdal egyesítette erejét, hogy szervezetté tegye a méztermelést. Ma nyolcvanan dolgoznak a 'méhész szakcso­portban. összesen 1500 méhcsa­ládot kezelnek. A szakcsoport közös vagyona elérte a 30 ezer forintot. A leszerződött és érté­kesített méz mennyisége az utóbbi években megközelítette a 30 ezer kilót. A szakcsoport műlépcsere-telepe a környékben dolgozó méhészeket is ellátja a méhészkedéshez szükséges anya­gokkal. Az ünnepi ülésen Mező­hegyesre érkezett Kocsis Sán­dor, az OMSZV igazgatója, az OMSZB alelnöke, Csombók Jó­zsef, az OMSZV párttitkára, Er­dei Lajos, a megyei méhész szakbizottság titkára, Jankó An­tal, a megyei méhész szakbizott­ság elnöke. Jelen volt Szaniszló József, a helyi ÁFÉSZ igazgató­ságának elnöke. Az ünnepi gyűlésen felszólalt Kocsis Sándor- Előadásában méltatta a 25 éves mezőhegyesi méhész egyesület, illetve szak­csoport igen eredményes mun­káját. majd a kiváló méhészek­nek átadta az OMSZV kitünte­Üdülő . a Pap-szigeten A Közép-Tiszavidéki és a Kö­rösvidéki Vízügyi Igazgatóság társulásos alapon üdülőt épített Szentendrén, a Pap-szigeten. Az épület műszaki átadása már ko­rábban megtörtént. Azóta a bel­ső berendezést és a külső terep- rendezési munkákat is befejez­ték, így augusztus 4-én ünnepé­lyes keretek között megnyitják és átadják rendeltetésének. A pap-szigeti vízügyi üdülőben már az idén is több Békés me­gyei vízügyi dolgozó pihenhet Néptáncosok barátsága Egyre szorosabbra fonódik a békéscsabai Balassi és a gyulád Körös táncegyüttesek kapcsola­ta. A két együttes tagjai gyak­ran találkoznak egymással, a barátság legfrissebb és nagyon kedves bizonyítéka pedig: a csa­baiak táviratban köszöntötték a Köröst az elmúlt hetek nizzai vendégszereplés előtt a gyulaiak pedig a Balassi pénzéi útja előtt üdvözölték a csabaiakat. tését. A Kiváló Méhész jelvény arany fokozatát kapta idős Méreg Kálmán és Réthy Gyula. Ezüst­fokozattal tüntették ki Vörös Sándort és Szretykó Vitályost. Bronz fokozatot kapott Ferenczi Sándor és Hulina Pál. Szaniszló József, az ÁFÉSZ igazgatóságának elnöke a mező­hegyesi méhészek közötti ver­seny győzteseinek serleget, ok­levelet és pénzjutalmat nyúj­tott át. A verseny győztese Réthy Gyula és Méreg Kálmán lett. Serleget kaptak. Második helyen Szretykó Vitályos, és Fe­renczi Sándor végzett, ök okle­velet kaptak. Harmadik helyre Vörös Sándor és ifjú Méreg Kálmán került. Az ÁFÉSZ el­nöke nekik is oklevelet nyújtott át. A lelkes szervezés eredménye Takarókat Vietnamnak! (Tudósítónktól) A Nők Lapjában megjelent cikk nyomán a Békéscsabai Kö. töttárugyárban is megdobbantak a szívek, hogy együttérzően csatlakozzanak az azóta már közismertté vált Takarókat Vi­etnamnak! mozgalomhoz. A Vállalati Szakszervezeti Tanács nőbizottsága tette meg a kezdeményező lépéseket, majd az örökké agilis szakszervezeti nőfelelős, Vlcskó Károlyné vet­te kezébe a gyáron belüli segítő mozgalom irányítását. Az első neki bu zduláskor tíz brigád vállalta egy-egy takaró elkészítését, azóta azonban már tizennyolc szebbnél-szebb taka­ró készült el, vagy áll befejezés előtt. A példamutató kollektív munkában 320 leány és asz- szony vesz részt s abba két vi­déki telephely — Sarkad • és Mezőkovácsháza —, dolgozói is bekapcsolódtak. A takarók elkészítésére a szakszervezet közbenjárására a vállalat 22,5 kg ún. reszb szí­nes akril-fonalat biztosított s a meghorgolt takarók bélését a mintavarroda dolgozói vállal­ták. ök ezzel járulnak hozzá a nemes mozgalom sikeréhez. Fi­gyelmet érdemel, hogy a tizen­hét termelő brigádhoz egy ügy­viteli kollektíva — az üzem­gazdasági osztály Fórum bri­gádja — is csatlakozott. Egybe­hangzó vélemények szerint ép­pen ők készítették el az egyik legszebb példányt. A gyárt>an úgy tervezik, hogy augusztus végén új kultúrter­mükben a takarókból házikiál­lítást rendeznek, amelyre a tex_ tilszakszervezet megbízottját is meghívják. Ennék keretében ad­ják át hivatalosan a 18 takarót, a Szakszervezetek Megyei Taná­csának, s röviddel később már a vietnamiak gondolhatnak sze_ retette! kötöttárugyári segítő­ikre i — kazár — Nagyobb területen, új környezetben Megnyílt az őszibarack; bor• és díszmadár-kiállítás Szegeden ■a# -iMaBaaisiiaaaaiaiaaaaaaaaaaaaaiaiaaaaaaiaaaaftaaMaaaiiaiaaaaaaaaMamMH hadnagy? — Még nincs társa­sága? Ha akarja bemutatom a báj társaknak. — Köszönöm, ezredes úr, már bemutatkoztam az elöljáróim­nak — felelte hűvösen. — Itt privát emberként tartózkodom. — Okvetlenül társaságot kell találnia magának, mert itt ro- hadtul unalmas az élet. — Én sosem unatkozom, ez­redes úr, kérem. — Értem — mosolygott Elért. — Ha egymagában üldögél, a legjobb társaságban van. Lehet, hogy közben anekdotákat me­sél magának? — Majd komoly­ra fordítva a szót, ezt mond­ta: — Ne feledje, hogy ne­künk, Abwehr-tiszteknek a leg­szorosabb kapcsolatot kell tar­tanunk az emberekkel. A mi szolgálatunkban nincs hivatalos idő és privát idő. Meg tudja ezt jegyezni? — Igenis — válaszolta. Hű, de meggyülölte őt hirtelen, örömmel beletenyerelt volna zsírpacni, önelégült képébe. Mi­lyen jogon merészeli őt leckéz­tetni egy ilyen jött-ment Elért? öt, von Vormannt? Hogy meri őt dorgálni, mint valami kisis­kolást? Elért egy pillanatra von Vor- mann arcát fürkészte. — No, jój van, hadnagy, tes­sék szétnézni Saint Gilles-ben, bár isten az atyám, sok látni­valót nem talál. Egy-két nap és hozzálátunk a munkához. — Még a fejével sem biccentett von Vormann felé, csak fel­állt és megindult az ajtó irá­nyába, mintha Jövetelének j egyetlen célja az lett volna, j hogy itt a kaszinóban beszelges. j sen vele. ; Erik félretette az újságot és • körülnézett a teremben. A j szomszéd asztalnál egy utász • százados tartott élménybeszá- j mólót a Le Havre-i bordélyban ; szerzett tapasztalatairól, a bű- ■ fépultnál egy kese hajú, szemöl- : dök nélküli SS-altiszt incselke- ] dett a gömibölyded segédszolgá- • latos lánnyal. Von Vormann ! megérezte, hogy valaki figyeli. • Megfordult. Ez egyik ablak mel- ; letti asztalnál, éppen úgy, mint ■ ő, magányosan üldögélt egy " Todt szervezete» férfi. Amikor észrevette, hogy von Vormann meglátta, felállt és ment egye­nest hozzá. — Bocsánatot kérek, hadnagy úr. — Tessék? — mérte végig • hűvösen. A Todt szervezet ! .egyenruháját viselő férfi elég- : gé bizonytalanul mosolygott. ] — Ideülhetek a hadnagy úr- | hoz? Én is nemrég érkeztem, ! és teljesen egyedül vágyóik. ' Senkit sem ismerek itt. A Fő- j kormányzóságban voltam... : Erik csak képzeli, vagy a • férfi csakugyan meg van ijed- S ve? : — Tessék — szólt vállait von- • va. — Ha úgy gondolja, hogy • kettesben mulatságosabb, akkor ■ üljön le. — Eszébe jutott Elért { iménti tanmeséje a kapcsolat- J keresésről az emberekkel. Le- • gyen boldog. ■ (Folytatjuk) ! Űj környezetben, s jóval na­gyobb területen nyílt meg teg­nap délben Szegeden a Mérey utcai Közgazdasági Technikum épületében immár kilencedik al­kalommal a nemzetközi részvé­telű őszibarack-, borkiállítás és a gazdag anyagot felvonultató díszmadár-kiállítás. Az ünnepi aktuson megjelent dr. Komócsin Mihály, a Csongrád megyei ta­nács elnöke, dr. Ágoston József, Szabó Sándor, a megyei pártbi­zottság titkára, dr. Varga Dezső, a városi pártbizottság titkára és dr. Csikós Ferenc, a szegedi vá­rosi tanács vb-tátkára. Dr. Molnár Béla igazgató, a kertészeti kutatóintézet vezetője megnyitó beszédében kiemelte: bár csak színfoltja ez a kiállítás a nagy rendezvénysorozatnak, mégis jól szemlélteti az ágazat szakmai színvonalát. Az ilyen jellegű rendezvények jelentősé­ge, különösen a gazdasági re­form óta nőtt meg. Nemcsak a kertészeti termékek iránti ér­deklődést tükrözi, hanem bemu­tatja a termelés színvonalát is. Az árusítás forgalma tízszeresé­re nőtt az első kiállításhoz vi­szonyítva. Jó fórum ez a szak­emberek tapasztalatcseréjére és egyben megteremti a lehetőséget a további úthoz: az őszibarack- termesztés továbbá lépésedhez. Korszerű fajtákkal, nagyobb szakszerűséggel ókos gazdálko­dással e gyümölcskultúrára to­vábbra is szép jövő vár, különö­sen a tőlünk északra levő or­szágokba szállíthatunk több gyümölcsöt A gyümök'skiáTlításra 21 kiál­lító küldte be termékét, zömmel őszibarackot. A bemutatott áru minősége lényegesen jobb a ta­valyinál. A mennyiség viszont kevesebb. A bíráló bizottság a fődíjat a kertészeti kutató inté­zet (Budapest, Budatétény) Jer- syland őszibarack fajtájának ítélte. Két különdíjat is elvitt az intézet. Ugyancsak különdíjat A Békéscsabai Hűtőház íelvesz vízvezetékszerelőt. akkumulátortöltő-kezelőt, valamint hűtőgépkezelőnek és vízműkezelőnek férfi munkaerőt felvesz, és beiskoláz Női és férfi segéd­munkásokat. ] nyert a palotaszúllásd közös vál­lalkozás Győztes őszibarackjá­val, valamint a rúzsai Napsugár Tsz Ford fajtájával, öt első díj, négy második díj és négy har­madik díj került kiosztásra. A borbíráló bizottság a kiállí­tott termékeket, fajtákat gazda­ságonként és részletesen átvizs­gálta. A színvonalat, a fajtavá­lasztékot, a korszerű csomago­lási módot és a kialakult összké­pet bírálta. Hét pincegazdasági vállalat, nyolc állami gazdaság 192 fajtával és 4 ezer palackkal képviselte magát. Lényegesen több, mint az elmúlt esztendő­ben. Különdíjat a Kunbajai Ál­lami Gazdaság, az Egér-Gyön­gyös vidéki Pincegazdaság, a Közép-Magyarországi Pincegaz­daság budafoki és szegedi üze­me kapott. Négy első díjat, őt második díjat és négy harmadik díjat adtak W. Gazdag anyagban gyönyörköd­hetnek a látogatók, ide számítva a nemzetközi részvételű díszma­dár-bemutatót is. óz. L. I. Nagyarányú belvízvédelmi beruházás Mezöberényben Egy évvel ezelőtt még csak terv volt arra, hogy Békés és Mezőberény között hogyan le­hetne megszüntetni az évről év­re veszélyesen kísértő belvize­ket. A Körösvidéfci Vízügyi Igazgatóság termelési üzeme né­hány nappal ezelőtt megkezdte a tavalyi elképzelés gyakorlati megvalósítását, a mezőberényi belvízrendszer fejlesztését, újjá­építését A kivitelezési program alap­ján 1971-ban bővítésre kerül a mezőberényi, a nagyzugi, a csárdaszállási, a bőfoki és a szettyénesi csatorna. Megépül, nek azok a műtárgyak, melyek a közlekedést biztosítják az előbbi csatornákon. Építenek to­vábbá egy gépészlakást és egy csatomaőr-telepet a szükséges melléklétesítményekkel. A mezőberényi belvízrendszer ltovábbfejlesztésére a munkák 'kivitelezését két ütemben jelölte meg a vízügyi igazgatóság. A következő évben nagy teljesít­A BUBIV Gyulai Bútor­gyára egy közgazdasági techni­kumot végzett női dolgo­zót keres KÉSZÁRUKÖNYVELÖI MUNKAKÖRBE azonnali felvételre. Jelentkezés: A gyáregység üzemgazdasági csoport-ve­zetőjén él. Gyula, Zrínyi M. tér E. 244580 ményű szivattyútelepet építenél^ amely másodpercenként 6 köb­méter vizet emel át a belvíztől szorongatott területről a na­gyobb befogadóba. Ezen kívül két vasúti és közúti hidat is készítenék, hogy az elvonuló víz szabad folyását biztosíthassák. A HÜTÖHÄZ érettségizett fiatalokat hűtőipari szakmunkás­tanulónak felvesz. Jelentkezés a szem. vez.-nél. Megvételre ajánlunk jó állapotban: 1 db Robur LO 2500 típu­sú tehergépkocsit: 1 db Warszawa 223 típusú személygépkocsit. Megtekinthető: Műanyag­feldolgozó és Játékkészítő KTSZ. Szarvas, Kossuth tv 37 alatt. Ügyinétző: Orovecz József, Telefon: 327, illetve 344, BtKÍS HimjZtt 5 lom A TmTTC'7TrTO 9 ^ 1971. AUGUSZTUS 3. Huszonöt éves a mezőhegyesi méhész szakcsoport Serleg és jelvény a legjobbaknak

Next

/
Oldalképek
Tartalom