Békés Megyei Népújság, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-27 / 175. szám

Az ország legmagasabb osz­tályban szereplő MEDOSZ csa­pata nem érte el célkitűzését, az „egyszámjegyű” helyezést, ősszel szerzett 13 pontjához az idén 14-et gyűjtött, ezzel a 11. helyet biztosította (igaz viszont, hogy 30 ponttal akár a 7. hely is elérhető lett volna.). A három csapatrész közül vi_ szonylag a védelem állt helyt legjobban, főleg tavasszal. Az utolsó fordulóban, a KJSTEXT elleni 1:7-et leszámítva tavasz- szal 15 mérkőzésein 16 gólt ka­pott. Még egy adat, amely első­sorban a védelmet dicséri: a csapat 1970 .október 25 óta nem szenvedett vereséget hazai pályán (előtte a Cegléd és Köz­épületépítő nyert Gyulán. Elle­nük tavasszal nem sikerült pontot szerezni). A középpályá­sok hullámzó teljesítményt nyújtottak. Nagyban függött egy-egy találkozó végső kime­netele Csőke formájától. Válta- kozóan szerepeltek elől a tá­madók is. A tavaszi fordulóra javult a csatársor átütőereje: felépült a hosszú ideig sérült Arató, aki az utolsó 7 mérkő­zésen 7 gólt rúgott. Gyökeret vert a csapatban a fiatal, te­hetséges Petróczky. összesen 22-en jutottak szó­Bérletcsere A Bcs. Előre Spartacus SC Kór­ház utcai klubházában — szombat- vasárnap kivételével — megkezdte minden nap 15-től 18 óráig az 1971 —72. évi labdarúgó-bérletek árusí­tását. A régi bérlettulajdonosok számára július 31-ig tartják fenn ülőhelyeiket. hoz az idény folyamán, mennyi találkozón csak Szila­gyi János, a középhátvéd sze­repelt Kevésszer hiányzott: Galbács, Lovász, Kádár, Csőke, és Megyést Az edző naplójá­ban a következő egyéni rang­sor alakult ki: Szilágyi, Lovász, Arató (csak tavasszal játszott), Csőke, Juhász, Galbács, Megyé­st A góllövőlista: Kádár 12, Arató 7, Galbács 6, Tóth I. 5, Csőke 4, Szilágyi 3, Guti 2, Ur­ban, Mészáros, Vasvári 1—1 gól. Az új szezonra július 20-án Arató Lajos irányításával kez­dődött meg a felkészülés, aki edzői minősítéssel rendelkezik. Himer József eddigi szakmai munkájával elégedettek. Hogy a továbbiakban ő marad-e a szakmai irányító, nagyban függ attól is, súlyos műtétje után mennyire javul egészségi álla­pota. Ami a bajnoki szereplést il­leti, a város vezetése támogat­ja a MEDOSZ vezetőinek el­képzelését, eszerint egy sokkal ütőképesebb NB Il-es csapa­tot kell kiállítani a jelenleginél. A védelem Vörös kapussal, to­vábbá Kovákkal és Kószával erősödött. Utóbbiak közül ke­rülhet ki a fővárosba távozott Galbács utóda. A fedezetsor­ban Csőke mellett őszre szeret­nék megtalálni a másik irányí­tó játékost. A csatásrsor Hi­mer ll-vel és Kárásszal ütő­képesebb lett és minden lehe­tőség megvan arra, hogy a helyzetek kihasználása terén javuljon a helyzet. Remélhetőleg az új fiúk ha­mar beilleszkednek, ami pedig a csapat szereplését illeti, az elmúlt évekhez képest előbbre- lépés történik majd. Bravúros hajrá Szarvason Az 1970/71-es bajnoki évben a Szarvas SC 7 győzelemmel, 11 dötlennel 26 pont­tal, 33—44-es gól- aránnyal biztosí­totta bentmara- dását. Az együttes az NB II-ben 11 vereséget szenvedett. Az együttes ötven százalékos őszi eredménye, mint újonctól szép siker volt, de hadd tegyük itt mindjárt hozzá, hogy lehetett volna jobb is. A vezetők elsősor­ban azt a célt tűzték ki célul a csapat elé, hogy legfontosabb feladat a bentmaradás biztosí­tása. A tavaszi szezonra az új edző, Bédi Lajos készítette fel az együttest. Rendkívül sokrétű és nagy intenzitású alapozást vé­geztek a játékosok. Ennek elle­nére a rajt rosszul sikerült, igaz a Pénzügyőrtől elszenvedett ve­reség balszerencsés körülmé­nyek között született. Ezután három mérkőzésből szerzett 5 pont gyógyírként hatott. Szarva­son mindenkire. Ekkor fegyel­mezetlenségek miatt megbomlott a csapat egysége (Bertók-ügy), s az elszenvedett négy egymás utáni vereség a kiesés szélére sodorta az együttest. A vezetők még idejében úrrá lettek a ne­hézségeken és az utolsó öt for­dulóban nem szenvedtek vere­séget a szarvasi labdarúgók! Az ellenlábasok egy-két meghök­kentő idegenbeli győzelme így is nagyon megnehezítette a bent­marad ást, de az végül is sike­rült. Az egyéni teljesítményeket értékelve maradéktalanul csalt a Brakszatórisz-testvérek, Gaj­dos és Müller játékát lehet ki­emelni. Akitől sokat vártak a szarvasi szurkolók, Orovecz, úgy eredményességben, mint összjá- tékban mélyen tudása alatt ját­szott. A tavaszi szezonban az egyik legnehezebb ellenfél, az erősen feljavult KISTEXT volt. Magas színvonalú mérkőzések voltak még a Középítők, Budafok és Cegléd elleni találkozók. Érthe­tetlenül gyengén játszott a csa­pat a Gyula és Vecsés ellen. A góllövő listát Orovecz vezeti 10 góllal, őt Nagy I. követi 8 gól­lal. Még mindig megoldatlan egyes játékosaknak az edzésnapokon való szabaddá tétele, s ez ko­moly problémát jelent. Az őszi tervek között szerepel egy ütőképes csapat összeková­csolása. Ehhez elengedhetetlenül szükséges az erősítés, főleg a csatársor megerősítése. Itt je­lentkeznek azok a problémáik, amelyeket Szarvas város párt­ós állami vezetőinek aktív segít­sége nélkül nem lehet megol­dani. Tolólippieink 1. FÖSPED—Özd 1 2. Pécsi B.—Bp. Spartacus 1 3. Esztergom—Dorog 2 x 4. Győri DózsaJ-Várpalota x 1 5. Gyöngyös—Lehel SC 2 x 6. Balassagyarmat— Kisterenye 1 7. Maza-Szászvár— Zalaeg. D. x 2 8. KISTEXT—Ikarus 1 9. Kossuth KFSE—Budafok 1 x 10. Borsodi B.—DEAC I x 11. MGM Debrecen— Sátoraljaújhely 1 x 12. Székest. MÁV—BVSC 1 13. Miskolci VSC— Szegedi VSE 1 Pótmérkőzések 14. Újlaki FC—ni. kér. TTVE 2 15. Kaposv. T.—Kaposv. B. x 16. Pécsi VSK—Szolnoki MÁV 1 A totó 33. heti eredményei: 1, x, 1, x, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, x, x. Két szelvény telitalálatos 343 840 forint nyereménnyel. A 13 db 13 találatosra 34 884 fo­rintot fizetnek. A 12-esekre 1475, a 11-esekre 134, a 10-esekre 32 forint nyeremény jut* . Ingyenes nyolchónapos szakipari műrezetőképző tanfolyamra jelentkezhetnek szobafestő-mázoló szakmunkások, magasépítőipari mű vezetőképző tanfolyamra pedig kőműves ács-állványozó és vas­betonszerelő szakmunkások legalább négyéves gya­korlattal. Tízhónapos VASBETONSZERELŐ ÉS SZOBAFESTŐ szakmunkásképző tanfolyamra betanított segédmun­kásokat legalább hároméves szakmai gyakorlattal fel­veszünk. Hathónapos építőipari GÉPKEZELÖKÉPZÖ tanfolyamra 18—45 eves férfi segédmunkásuk, beto­nozok és kubikusok jelentkezhetnek. A tanfolyam kezdete: Szentesen magasépítőipari művezetőképző és építőipari gépke­zelőképző augusztus 25-én, Kecskeméten összes tanfolyam augusztus 16-án és 30-án A tanfolyamok befejezése után kötelező szakmai gya­korlat nincs. A tanfolyam ideje alatt jó kereseti lehe­tőséget, munkásszállást és ebédet biztosítunk. Útiköltség hozzájárulást fizetünk. Érdeklődők levelezőlapon kérjenek tájékoztatót. BÄCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT, Kecskemét, Klapka u. 34. 281084 Csökkent a közúti balesetek száma9 de... A közelmúltban készült el a Békés megyei rendőrfőkapi­tányság közlekedésrendészeti osztályának statisztikája. Ez részletesen taglalja az .év első felében bekövetkezett közúti baleseteket. Foglalkozik a sze­mélyi sérülésekkel, a balesetek okaival és összehasonlítást tesz az elmúlt év hasonló időszaká­val. A halálos baleseteket tekintve a néigy város közül Szarvas „ve­zet”, ahol 3 személy halt meg a közutakon az első félévben. A többi városban 1—1 halálos bal­eset történt. Összesítésben, míg az elmúlt év hasonló időszaká­ban 7, addig ebben a félévben 8 halálos baleset történt a me­gyében. örvendetes, hogy csök­kent, ha nőm is nagy mértékben, a súlyos sérüléssel járó balese­tek száma. A balesetet okozó járművek között az első helyet immár hu­zamosabb idő óta a motorkerék­pár tartja. Ugyanis a motorke­rékpárosok 63 esetben okoztak balesetet. Ezeket 55-tei a kerék­párosok követik; majd 53-mál a személygépkocsik. Az okok közül legtöbb a gon­datlan vezetésre vezethető vtez- sza. Sok baleset történt, szám szerint 35, elsőbbség meg nem adásból, és 30 szabálytalan ka­nyarodásból. Valamelyes tovább emelkedett az ittas vezetés mi­att bekövetkezett balesetek sza­ma is. Mindent figyelembe véve a megyében 6 százalékos baleset- csökkenést állapít meg a statisz­tikai jelentés. A városokait és járásokat rang­sorolva Békéscsabán 10-zel ke­vesebb, Gyulán 3-mal. Oroshá­zán 12-vel több, békési járásban 25-tel kevesebb, a szeghalmi já­rásban 10-zel több, a mezőko­vácsházi járásban 6-tal kevesebb közúti baleset történt, mint 1970. első felében. Ezek a számok — a 6 száza­lékos csökkenést figyelembe véve — kedvezőek, de nem megnyugtatóak. A rendőrség közlekedési szakembereinek, de főleg a gépjárművek vezetődnek még többet kell tenni a közle­kedési rend megszilárdításáért, a fegyelmezett közlekedésért, mert csak így lehet tartós ez a csökkenés, ami végeredményben mindannyi ónknak közös érdeke. Az autósok közül sokan vá­lasztják a pihenésnek azt a for­máját, hogy felkeresnek más or­szágokat, megismernek népeket, új természeti szépségeket. A kül­földre utazó autósok általában időben elkészítik útitervüket, összeállítják a szükséges térkép­anyagot, a gondosabbak kiszá­mítják a napi kilométer-telje­sítményt és előre megtervezik, hogy hol tartózkodnak huzamo­sabb ideig. Azért, hogy az örömbe üröm ne vegyüljön, szeretnénk egy-két jó tanáccsal szolgálni: A gépkocsi műszaki felkészí­tésével itt most nem kívánunk foglalkozni, legfeljebb megje­gyezzük, hogy a nyugati orszá­gokban néhány nálunk használt gépkocsi-típushoz egyáltalán nem kapható alkatrész. Ezért ajánlatos a legfontosabb pótal­katrészeket magunkkal vinni. Ügyeljünk arra, hogy túlter­helt gépkocsival ne induljunk külföldi túrára! Néhány szó a nagyforgalmú nyugati országok közlekedésé­ről: A sztrádák külső sávja itt is a lassúbb járműveké — de a ..lassúbb”, 90—110 kilométeres sebességet jelent. A belső sáv­ban a nagy teljesítményű, gyors személygépkocsik haladnak. Sokszor előfordul a 140—180 ki­lométeres sebesség is. Épp a nagy sebesség miatt és a bizton­ságos sáwáltoztatás. előzés ér­dekében tették kötelezővé Nyu­gaton a külső visszapillantó-tük­röt. Az autópályán — még az út szélére lehúzódva is — tilos meg­állni. A kisebb javításokat az autópálya melletti parkírozó-he­lyeken lehet elvégezni. A nagyvárosokban nehéz tájé­kozódni és az első látásra fel­ismerni az ottani szokásokat. Ezért nem szégyen külföldön a helybeli, a nekünk megfelelő irányba haladó gépkocsikhoz al­kalmazkodni, és — ha erre szük­ség van —, tanácsot kérni. öreg autó nem vén autó Veterán dűlők I. Országos Találkozója Csongrádon augusztus 14—15. én rendezik meg a „Csongrádi napok” keretében a Veterán Autók I. Országos Találkozóját. A látványosnak ígérkező autó- parádéra már eddig is sok je­lentkezés érkezett a rendező­séghez. Több 1929-es Graham Paige, 1928-as Fiat 1 Balvlla, 1931-es Adler Junior Sport, Fiat Topolino, Praga Piccoló, DKW, Meisterklasse és más típusú kocsik tulajdonosai neveztek a versenyre. A kétnapos program sok érdekes , látványos műsort ígér. Lesz itt díszes felvonulás, ügyességi verseny és a talál­kozó, díjak, emléklapok átadá­sával fejeződik be. Kirándulás Dél-Olaszországba A Magyar Autóklub Touring osztályának szervezésében 80 gépkocsiból álló karaván, több, mint 200 klubtaggal elindult a dél-olaszországi Otrantó félszi­getre. Ugyanis itt kerül sor a kö­zeli napokban a nemzetközi cam­ping- és caravan-találkozóra. Egyidejűleg 40 kocsiból álló karaván keresi fel a bulgáriai Aranypartot, üdülőtúrára. Már készülnek ugyancsak 40 kocsival a klubtagok az erdélyi köruta­zásra is, amely augusztusban kezdődik. 1971. JULIUS 27. 9 Értékeljük a labdarúgó NB Il-t II. Gyulai MEDOSZ 33 10 713 42-49 27 Néhány jó tanács külföldi út előtt

Next

/
Oldalképek
Tartalom