Békés Megyei Népújság, 1971. július (26. évfolyam, 153-179. szám)

1971-07-01 / 153. szám

a megyei pártbizottság és a^megyei tanács lapja* 1971. JÜLIÜS 1, CSÜTÖRTÖK Ara: 80 fillér XXVI. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Részvéttávirat CJ-yás&olfa sa világ a liős asztronautákat Közlemény a három űrhajós haláláról A TASZSZ szerdán hajnalban kiadott közleménye szerint éle­tét vesztette a Szojuz—11 szov­jet űrhajó személyzetének mind­három tagja: Georgij Tyimofe- jevics, Dobrovolszkij alezredes, Vlagyiszlav Nyikolajevics Vol­kov fedélzeti mérnök és Viktor Ivanovics Pacajev kísérletező mérnök. A közlemény szerint 1971. jú­nius 29-én Föld- körüli pályán mozgó Szaljut tudományos űr­állomás személyzete maradék­talanul befejezte a repülési program teljesítését és utasítást kapott a leszállásra. Az űrhajó­sok tudományos kutatásaik anyagát és a fedélzeti naplóikat átvitték a Szojuz—11 szállító­űrhajó kabinjába, hogy vissza­hozzák őket a Földre. E művelet végrehajtása után az űrhajósok elfoglalták helyü­ket a Szojuz—11 űrhajóban, el­lenőrizték a fedélzeti rendszere­ket és előkészítették űrhajóju­kat a Szaljut űrállomástól való elválásra. Moszkvai idő szerint 21 óra 28 perckor a Szojuz—11 űrhajó és a Szaljut űrállomás elvált egy­mástól és külön-külön folytatta a repülést. Az űrhajó legény­sége közölte, hogy a szétkapcso­lás művelete zökkenőmentesen zajlott le, s az űrhajó vala­mennyi rendszere szabályszerű­it működik. Június 30-án moszkvai idő .■érint 1 óra 35 perckor az űr- ajó orientációjának végrehaj­tsa után bekapcsolták a fékező ««rendezést, amely az előre ki­simított ideig működött. A fé­kezőhajtómű működésének be­fejeződésekor megszakadt a kap­csolat az űrhajó legénységével. A leszállási programnak meg- | felelően a légköri aerodinami­kai fékezés után üzembe helyez- k az ejtőemyőrendszert és izvetlenül földetérés előtt a si- a leszállás hajtóműveit A le­állóegység simán ért Földet a legadott körzetben. Az űrhajó- il egyidejűleg helyszínre érke- í kutató helikopter személyze- ! a Szojuz—11 kabinjának fel­jutásakor a kabin ülésében ettelenül találta a Szojuz—11 -génységének mindhárom tag­it. Haláluk okainak tisztázásá- i vizsgálat kezdődött. Dobrovolszkij, Volkov és Paca- ív űrhajós pilóták a bonyolult ozmikus berendezések kipróbá- ísában végzett önfeláldozó pum­ájukkal óriási mértékben hozzá- irultak a Föld körüli űrrepü- ksek fejlesztéséhez. A szovjet ép mindörökre megőrzi emlé- ezetében a három bátor űrha- ás pilóta — Georgij Tyimofeje- ics Dobrovolszkij, Vlagyiszlav íyikolajevics Volkov és Viktor vanovics Pacajev hőstettét A lakosság szolgáltatásának helyzetét tárgyalta meg az MSZMP megyei bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Békés megyei bizottsága tegnap, június 30-án tartott ülésén a végrehajtó bizottság jelentése alapján megtárgyalta a lakosság szolgáltatásának helyzetét. A témával kapcsola­tos összefoglalóit Supala Pál élv­társ, a megyei bizottság titkára tartotta. Ezt követően dr. Sza­bó Sándor elvtárs, a megyei bi­zottság titkára előterjesztette a pártbizottság középtávú munka­tervét, melyet kiegészítéssel a bizottság elfogadott A további­akban Frank Ferenc elvtárs, a megyei pártbizottság első tit­kára beszámolt a végrehajtó bi­zottság félévi munkájáról, me­lyet a megyei bizottság jói-',;r - gyólag tudomásul vett Az ölest az elnöklő Enyedi G. Sándor elvtárs, a megyebizottság titká­ra zárta be. L. I. BREZSNYEV ELVTÁRS­NAK, az SZKP KB főtitkárának; N. V. PODGORNIJ ELV- TÁRSNAK, a Szovjetunió Leg­felső Tanácsa Elnöksége elnöké­nek, A. N. KOSZIG IN ELVTÁRS­NAK, a Szovjetunió Miniszter­tanácsa elnökének, MOSZKVA Kedves Elvtársak! A magyar nép, amely osztat­lan érdeklődéssel és rokonszenv- vel kíséri figyelemmel a Szov­jetunió, a szovjet tudósok, mér­nökök, munkások és űrhajósok hősi erőfeszítéseit a világűrnek az, emberiség javára történő meghódítása érdekében, mély megrendüléssel értesült a Szo­juz—11 űrhajó kozmonautáinak tragikus haláláról. Dobrovolszkij, Pacajev és Vol­kov elvtársak, a kiváló űrhajó­sok, akik részesei voltak az első emberlakta űrállomás megte­remtésének, példázzák a szovjet nép hősiességét, áldozatkészsé­gét, alkotó tehetségét, az emberi haladást szolgáló kutatási tö­rekvéseit. Az MSZMP KB. a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Magyar Forradalmi Mun­kás-Paraszt Kormány, valamint égés® népünk nevében mély részvétünket fejezzük ki az SZKP KB-nak, a Szovjetunió1 Legfelső Tanácsa Elnökségének,1 a Szovjetunió Minisztertanácsá- | nak. Népünk átérezve a nagy­szerű űrhajósok áldozatát, osz­tozik a szovjet nép és a gyászoló családok fájdalmában. KADAR JANOS, az MSZMP KB első titkára, LOSONCZI PÁL, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke, FOCK JENŐ, a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány elnöke. Mtjtezálés! tartotta!: a megyei tanács és a szakszervezel megyei vezetői A megyei tanács és a szak­szervezetek megyei vezetői június 28-én, kedden megtár­gyalták a két szerv egyij^tes tennivalóit, feladatait. Július 1-től 12 forint a narancs A Déligyümölcs és Élelmiszer Kereskedelmi Vállalat bejelen­tette, hogy július 1-től ország­szerte egységesen 12 forintért árusítják a narancsot. A vállalat és a kiskereskedelem megálla­podása alapján az új, csökken­tett ár a hálózatban már rnegle. vő gyümölcsre is vonatkozik, s az árkülönbözetet a DELKER megtéríti a vállalatoknak. Mély megrendülés világszerte Az eredményes küldetés utáni | hirtelen halál híre világszerte | mély megrendülést keltett. A TASZSZ-közlemény kiadását kö- I vető első órákban már to^b ál- j lám- és kormányfő, tudós nyíl- | vánította mély részvétét a szov- jet kormánynak, az elhunytak családtagjainak, az egész szov­jet társadalomnak. Részvéttáv­fl Kreml falánál temetik el az elhányt űrhajósokat Moszkva Az SZKP Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelső • Taná­csának Elnöksége és a Minisz­tertanács gyászjelentést adott ki, amelyben tudatja, hogy szer­dán, az első emberlakta orbitá- lis állomáson, a Szaljuton vég­rehajtott űrrepülési programjuk befejezése után, a Szojuz—11 űrhajón a Földre visszatérőben életüket vesztették a bátor űr­hajósok, az SZKP tagjai: Geor­gij Dobrovolszkij alezredes, az űrhajó parancsnoka, Vlagyiszlav Volkov fedélzeti mérnök, Vik­tor Pacajev kutatómérnök. Az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelső Tanács Elnöksége, a Minisztertanács, a párttal és az egész szovjet néppel együtt mélyen gyászolja hazánk kiváló fiainak elvesztését és őszinte részvétét fejezi ki családtagjaik­nak — mondja a gyászjelentés. Az SZKP Központi Bizottsága és a Minisztertanács határozatot hozott arról, hogy kormánybi­zottság alakul a három űrhajós halált okozó körülmények tisz­tázására. Az SZKP Központi Bizottsága és a Minisztertanács határozata alapján kormánybizottság ala­kult a három űrhajós temetésé­nek megrendezésére. A bizottság tagjai Andrej Ki­rilenko (elnök), Dmitrij Usztyi- nov, Ivan Kapitonov, Leonyid Szmimov, Msztyiszlav Keldis, Andrej Grecskó, Vlagyimir Sa- talov és mások. Az elhunyt űrhajósokat a Vö­rös Téren, a Kreml falánál fog­ják eltemetni. iratban fejezte ki megdöbbené­sét Tito jugoszláv elnök. Indira Gandhi indiai miniszterelnök, Edward Heath brit miniszter- elnök, Szato Eiszaku japán mi­niszterelnök, Georges Pompidou francia és Giuseppe Saragaf olasz köztársasági elnök, Gustav Heinemann, az NSZK elnöke. Részvétét nyilvánította VI. Pál pápa is. Az amerikai űrkutatás köz­pontjában a texasi Houstonban — ahol a múlt héten zárult az igen eredményesnek tekintett szovjet—amerikai eszmecsere a két ország közötti űr-együttmű­ködés kérdéseiről — ugyancsak gyászolják a három szovjet űr­hajóst. Robert Tilruth az em- berlakta amerikai űrhajók re­pülési központjának igazgatója így nyilatkozott: „Mélységesen megrendített a hír. Márcsak azért sem számítottunk tragé­diára, mivel a küldetés mind­végig a legkisebb nehézség nél­kül zajlott le.” Bernard Lovell, az angliai Jodrell Bank csillagvizsgáló in­tézet igazgatója, Nagy-Britannia egyik legtekintélyesebb űr-szak­értője mély együttérzéséről biz­tosította a szerencsétlenül járt űrhajósok családtagjait és ng- súlvozta, hogy a tragédia -.kát majd csak alapos és részletes vizsgálat derítheti fel, addig nem is érdemes feltételezésekbe bocsátkozni. Hasonló álláspontra helyezkedett Heinz Kaminski, a hírneves Bochum-i (NSZK) csil­lagvizsgáló igazgatója is, aki hangsúlyozta: a szerencsétlen­ségben talán egy kis vigaszt nyújthat az, hogy az űrhajó si­ma leszállást biztosító berende­zése kifogástalanul működött és visszahozta az összegyűjtött fel­becsülhetetlen értékű adatokat, s a katasztrófa tárgyi bizonyíté­kait. A hősök kitüntetése A Szovjetunió Legfelső i Ta­nácsának Elnöksége törvény- erejű rendeletet adott ki, amely­nek értelmében haláluk után a Szovjetunió Hőse címmel tün­tették ki Georgij Dobrovolszkij, Viktor Pacajev és Vlagyiszlav Volkov űrhajósokat hősiességü­kért, bátorságukért és merészsé­gükért, amelyet az új kozmikus komplexum, a Szaljut orH tális állomás és a Szojuz—11 llí­tó űrhajó kipróbálása során ta­núsítottak. Vlagyiszlav Volkov most má­sodszor kapta meg a magas ki­tüntetést. Először 1969 októbe­rében, a Szojuz—7 űrhajón vég­zett űrrepülése után tüntették ki a Szovjetunió Hőse címmel. í

Next

/
Oldalképek
Tartalom