Békés Megyei Népújság, 1971. június (26. évfolyam, 127-152. szám)

1971-06-01 / 127. szám

MA a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja 1971. JŰNIUS 1, KEDD Ara 1 Ft XXVI. ÉVFOLYAM. 127. SZÁM •• Ünnepeltek az építők Békéscsabáéi Szombaton többen kitüntetést kaptak, vasárnap hangulatos majálist tartottak a KISZ-táborban Vidám hangulatban, pohárral a kezükben köszöntik egymást Sipiczki Pál 11-szeres téglagyári szocialista brigádjának tagjai. (Fotó: Barnácz) Az idén május utolsó vasár­napján tartották meg az építők napját. Az Építő, Fa- és Építő- anyagipari Dolgozók Szakszer­vezetének Békés megyei Bizott­sága már szombaton ünnepséget rendezett a békéscsabai l es számú téglagyár Kulieh Gyula művelődési házában, ahol meg­jelent dr. Szabó Sándor, a me­gyei pátbizottság titkára, Csep- regi Pál, a megyei tanács elnök- helyettese és dr. Takács Lőrinc, az SZMT titkára is. Kneifel Antalnak, az Építők Szakszervezete megyei bizottsága titkárának megnyitó szavai után Berki László, a Békés megyei Tégla, és Cserépipari Vállalat igazgatója tartott beszédet, melyben méltatta az építő-, fa- és építőanyagipari dolgozók munkájának jelentőségét. Emlé­keztetett arra, hogy az építő, munkásoknak a felszabadulás első percétől kezdve sok volt a tennivalójuk, s népgazdaságunk fejlődése ma is nagyrészt azon múlik, hogyan teljesítik a rá­juk háruló feladatokat Csepregi Pál tolmácsolta ez­után a megyei pártbizottság, va­lamint a megyei tanács elisme­rését és köszönetét, majd kitün­tetések átadása következett. Az Építőipar Kiváló Dolgozója ki­tüntető jelvényt kapta Tom Ica Mihály, Kokavecz László, a tég­laipari vállalat, Széli István, Csótai János, Károlyi Pál, Mach- lik András, a Békés megyei Ta­nácsi Építőipari Vállalat, Pusztai A Magyar Szabványügyi Hi­vatal — július 1-től új szabvány kötelező alkalmazását írja elő a ruházati cikkek — a konfekcio­nált alsó- és felsőruházat, vala­mint az ágynemű — minősítésé­nél. Az új állami szabvány sze­rin». az eddigi 1—1. osztállyal szemben csupán 1. és 2. osztály­ba sorolhatók a konfekcionált textilruházati cikkék és az ágy­neműk. Ezzel egyidőben — te­hát ugyancsak július 1-től — a 2. osztályúnak minősített áruk­ra a fogyasztóknak a korábbi 5 Pál és Simon János a Békés m. Állami Építőipari Vállalat, dr. Takács János, Hevesi József és Fekete Anna, a Békés megyei Tanács Építési, Közlekedési és Vízügyi Osztály dolgozója Knei. fel Antal adta át a Szakszerve­zeti Munkáért kitüntetés arany fokozatát Plenter Jáncsnénak, a Békés megyei Állami Építőipari Vállalat, az ezüst fokozatát Varga Mátyásnak, a téglaipari vállalat dolgozójának. Az Építő­ipar Kiváló Dolgozója kitüntető jelvényt kapta Szigeti Lajos, a téglaipari vállalat szb-elnöke és Bargel Tibomé, az szb-titkára. Délután az Agyagipar és az Építők vegyes női labdarúgó- csapat mérkőzését mintegy ezer néző szurkolta végig. A „pa­rázs jelenetekkel” tarkított ve­télkedőből az Agyagipar csapata került ki győztesen. Vasárnap a hagyományokhoz híven a KISZ-táborban rendez­tek majálist. A legtöbben csa- ládjukkal együtt a reggeli órák­ban kiérkeztek és délben már kétezernél is többen lehettek. Az egész napot kellemesen töl­tötték. Volt étel, ital, ebédről a Békés megyei Vendéglátóipari | és az Alföldi Vendéglátó Válla­lat békéscsabai üzeme gondosa. kodott. A Békés megyei Tanácsi Építőipari Vállalat KlSZ-alap- szervezete ötletes játékokkal (sörhalás'zattal, lengő tekével, „dühöngővei”, lottókéval és horgászattal) teremtett lehető­helyett minimálisan 7 százalé­kos engedményt kell adni. A raktáron és szállítás alatt levő 2 .osztályú árúk után a válla­latok még alkalmazhatják a ko­rábbi 5 százalékos engedményt, 1972. január 1-ig. A 2. osztályú árukat megkülönböztető jelzés­sel kell ellátni. Az új szabvány életbelépése napján a raktáron és az úton levő 3. és 4. osztályú árukat a vállalatok a többi ter­méktől elkülönítve, az általános előírások szerint kötelesek ke­zelni és forgalomba hozni séget a fiatalok szórakoztatásá­ra. Közben Varga Lászlónak, a szakszervezet megyei bizottsága sportfelelősének az irányításá­val lebonyolították a sportverse­nyeket is, amelyeken a vállala­tok legjobbjai indultak egyéni­ben és csapatban egyaránt. Min. den számban a Békés megyei Tégla- és Cserópipari Vállalat dolgozói győztek. Asztalitenisz­ben az első helyezést Hankó Pál szerezte meg Kispuska lövé­szetben a férfiaknál Puskás Mi­hály, a nőknél Egri Julianna lett a győztes. Csapatban ug.yan- csí.k a téglaipar vitte el a pál­mát. Hasonlóan a kispályás lab­darúgásban is, amelyre azonban az Orosházi Üveggyár sajnos nem küldte el a csapatát A majális késő estig tartott, A jó hangulatot tetézte a békés­csabai 1-es számú téglagyár Kulieh Cvula és az Értitek Mun­kácsy Mihály művelődési háza | tánczenekarának jó játéka. A szakaszosan vetett zöld­borsó első tábláin „szüretre” érett a termés megyénkben. Elsőnek a kondorosi Lenin, a Dolgozók, az endrődi, gyulai és a békéscsabai termelőszö­vetkezetek nagytábHáin lát­tak hozzá a borsó betakarítá­sához. A májusi tartós meleg nem kedvezett a legkorábban vetett borsónak. A termésho­zam egyes helyeken a vártnál kevesebb, de minőségre ki­fogástalan a zsengeborsó. A Békéscsabai Konzervgyár például 14 borsófejtő géppel és szállító i árművekkel is se­gíti a termelőket a betakarí­tásban. Éjjel-nappal üzemel­nek a borsófejtő gépek s fo­lyamatosan érkezik a szemes- borsó-szállítmány a gyárba. Hétfőn már négy borsóvonal üzemelt Békéscsabán a Kon­zervgyárban. A tervek szerint az idén mintegy 650—700 va­gon borsókonzerv . készül a megyeszékhelyen. A zsenge­borsót különböző nagyságú üvegekben tárolják. Hasonlóan megkezdődött a zsengeborsó mélyhűtése a Bé­késcsabai Hűtőházban is. A korszerű technológiával fel­szerelt hűtőházban rekordidő alatt kerül mélyhűtésre a friss borsó, megőrzi ízét, zá­rná tát és vitamintartalmát. A szakaszos borsóvetés nagy előnye: a gyár és a Moszkvába utazott llku Pál Ilku Pál művelődésügyi mi­niszter, Perényi Imre, a Buda­pesti Műszaki Egyetem, dr. Zá- mós János, a Miskolci Nehéz­ipari Műszaki Egyetem rektora V. P. Jeljutyin szovjet felsőok­tatási és középfokú szakoktatási miniszter meghívására vasárnap Moszkvába utazott. Búcsúztatá­sukra a Keleti pályaudvaron megjelent dr. Orbán László, a művelődésügyi miniszter első helyettese, dr. Polinszky Károly miniszterhelyettes, valamint a Művelődésügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium több vezető munkatársa. Ott volt J- V. Ponomarjov, a budapesti szovjet nagykövetség tanácsosa. Építésügyi küldöttségünk Moszkvában Bondor József építésügyi és városfejlesztési miniszter veze­tésével vasárnap építésügyi de­legáció utazott Moszkvába, a KGST Építésügyi Állandó Bi­zottság 31. ülésére. hűtőház folyamatosan kapja a nyersárut, zsengén kerül tartósításra a közkedvelt zöldség. A Békés megyei alkotók el­múlt évi aradi tárlatának vi­szonzásaként vasárnap délelőtt a Miaros-parti város képzőművé­szei állították ki legjelesebb műveiket a Munkácsy Mihály Múzeumban. Csende Bélának, a Megyei Ta­nács Művelődésügyi Osztálya csoportvezetőjének bevezetője után Frentiu Sever, a Román Képzőművészek Szövetsége aradi csoportjának vezetője nyi­Épül az üvegváros (5. oldal) Asszonyok az automata gépeknél (4. oldal) Súlyos baleset Mezőberény határában (9. oldal) Vasárnapi sporteredmények (7—8—9. oldal) A lottó tárgynyeremény­sorsolása (6. oldal) Kétmilliárd - közművelődési beruházásokra Több mint kétmilliárd forin­tot fordítottak a harmadik öt­éves terv időszakában közmű­velődési beruházásokra — je­lentette be dr. Nagy Sándor, a Művelődésügyi Minisztérium fő. osztályvezetője hétfőn délelőtt a Művészeti Szakszervezetek Szö­vetsége központi vezetőségének ülésén. A Fészek klubban tar­tott ülésen összegezték az 1964 —1970 közötti időszak művészeti eredményeit. Megállapították, hogy legnagyobb arányban a zenei terület részesedett: 176 millió forintot kapott beruházási célokra, a filmművészeti élet beruházásait pedig 109 millió forinttal dotálták. (MTI) tóttá meg a kiállítást, melyen mintegy félszáz festményben, tucatnyi szoborban és húsznál több grafikában gyönyörködhet­tek a résztvevők. A megnyitón jelen volt töb­bek között Enyedi G. Sándor, az MSZMP Békés megyei Bizottsá­gának titkára, Szilágyi Péter, a Magyarországi Románok De. mokratikus Szövetségének főtit­kára és sokan a kiállító művé­szek közül. A megnyitás pillanata. Képünkön balról Szilágyi Péter, Enye- di G. Sándor, Csende Béla Frentiu Sever és más román ven­dégek (Fotó: Bódis Miklós) Uj szabvány a ruházati cikkek minősítésénél Megkezdődött a zöldborsó-feldolgozás megyénkben Békéscsabán megnyílt az aradi képzőművészek tárlata

Next

/
Oldalképek
Tartalom