Békés Megyei Népújság, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-11 / 109. szám

Jön a meleg- ; Várható idő­járás ma estig: Időnként kissé megnövekedő felhőzet, szór- ! ványosan elő­forduló zápo­rokkal, zivata­rokkal. Éjsza­ka gyenge, napközben mérsé­kelt, változó irányú szél. Az évszakhoz képest meleg idő. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 9—13, legmaga­sabb nappali hőmérséklet: 21—• 26 fok között. Távolabbi kilátások péntekig: V r Évforduló Huszonöt évvel ezelőtt, 1946, május 11-én tartotta a Magyar Partizánok Bajtársi Szövetsége — a mai Magyar Partizán Szö­vetség elődje — első kongresz- szusát. A magyar partizánmozgalom hazánkban 1944 második felé­ben bontakozott ki, támogatva a Szovjet Vörös Hadsereg fegyve­res harcát a német fasiszták, és cinkosaik ellen. A Nógrádi Sán­dor vezetése alatt álló egység Rimaszombat és Salgótarján térségében, a Fábri József ve­zette Petőfi csapat Dél-Szlová- kiában a magyar határ mentén harcolt. Szönyi Márton ejtőer­nyős csoportja Ózd környékén ereszkedett le. A budapesti cso­portokat a kommunista Párt központi bizottsága megbízásá­ból Fehér Lajos irányította. A magyarországi partizán­mozgalomban mintegy két és fél ezer ember vett részt, s közülük sokan életüket áldozták népünk szabadságáért. — A MŰTÉT SIKERÜLT. Az április 3-án született torontói sziámi ikreket szétválasztották és vasárnap a szülők hazavitlék a kórházból a csecsemőket. Ez az első eset, hogy sziámi ikrek Kanadában túlélték a műtétet. — RENPKÍVÜL GAZDAG szállítmány érkezett a napok­ban a fővárosi állatkert rovar­házába. A nyüzsgő együttesnek európai viszonylatban is ritka­ságnak számító tagjai vannak. Ilyenek az izgatásra mérges folyadékot lövelő „bombázó pó­kók”, afrikai szkolopendra s a dél-afrikai bibircses sáska. — SZOLNOKI VENDÉGSZE- REPLÉSRE INDULT ma reggel a Békéscsabai Szimfonikus Ze­nekar. Az ötödik Szolnoki Kul­turális Hetek Alföldi Szimfo­nikus Zenekari Fesztiválján vesznek részt, ahol rajtuk kívül fellép a nyíregyházi, tatabányai, szolnoki, egri és salgótarjáni együttes is. — KISIKLOTT egy Lotzból Varsóba tartó személyvonat va­sárnap Lengyelországban. A szerencsétlenség következtében 36-an megsebesültek. Mai névnap: Ferenc A mai Ferenc nevünk eredete a népvándorlás korára nyúlik vissza. A frankok nyelvén a Ferenc „sza­bad ember”-t jelentett. Francois, Francesco, Francis, Franz formában az összes nyugat-európai nyelvekben használatos a nálunk is igen köz­kedvelt név. Áchim-poéma ősbemutatója Vasárnap délelőtt 10 órakor Achim L. Andrásra emlékezett a békéscsabai „Achim L. And­rás” szlovák kollégium diákif­júsága, és a meghívott vendé­gek. Az ünnepi műsort Hra- bovszky Pál igazgató megnyitó szavai vezették be, majd Vass István muzeológus tartott érdé. kés előadást a nagy parasztve­zérről. Az ünnepi délelőtt fénypont­ja volt Sárhelyi Jenő: Poéma című szimfonikus zenekari mű­vének ősbemutatója, d Békés­csabai Szimfonikus Zenekar, a békéscsabai kollégiumók és a 2. sz. általános iskola egyesített kórusának közreműködésével. A Poéma zárótételénék kórusszö­vegét Sass Ervin írta. Az ősbe­mutató meleg sikert aratott; Az ünnepségen ezután a kol­légium irodalmi színpada sze­repelt Áchim-műsorával. A megjelentek között ott volt dr. Becsei József, a városi pártbi­zottság titkára, Babák György, a városi tanács elnökhelyette­se és Deák Ferenc, a megyei tanács művelődésügyi osztályá­nak vezetője is. Képünk: A ze­nekar és az énekkar az Áchim- poéma bemutatója közben. Ve­zényel a szerző. (Fotó: Hidasi Tibor) A tv műsorából Virággal köszöntötték A tanyai tanácstagoknak te­mérdek a tennivalójuk. Horváth Ilonáról az a hír járja, hogy az elmúlt választási ciklusban sok mindent tett a kétsopronyi 22-es körzetért. Az Apponyi-földi is­kola kis diákjain is sokat segített. Kisalakoztatta ugyanis a dűlők mellett húzódó járdákat, rendbe tetette az autóbusz-várótermet. Most újra tanácstaggá válasz­tották. Ebből az alkalomból az iskola kisdobosai virággal kö­szöntötték a körzet gondjaival, lelkiismeretesen foglalkozó ta­nácstagot — SZLOVÁK FOLKLÓR CSO­PORT MAGYARORSZÁGON; Vasárnap délelőtt a Budapesti Nemzeti Színházban mutatko­zott be az egy hétig hazánkban vendégeskedő Lucnica szlovák népiegyüttes. A több városba ellátogató 120 tagú folklór cso­port Szlovákia legszebb táncait, dalait mutatja be. — A KÖRÖSI VÍZGAZDÁLKO­DÁSI TÁRSULAT már évek óta foglalkoztat a nyári szünidőben tanulókat. Az 'idén 20 tanulónak biztosítanak munkát, akiket fi­zetésen felül a vezetőség juta­lomként 3 napra Balatonra küldi üdülni a társulat nyaralójába. — MEGTÉRÜLT A KÁR. A múlt hónapban az Állami Biz­tosító egymillió 572 ezer fo­rintot fizetett ki a károsultak­nak a békési járásban. — KETTŐS ÜNNEPSÉG színhe­lye volt vasárnap Békéscsabán, a Kulich Gyula Ifjúsági és Űt- törőház. Először 14 kisbaba tár­sadalmi névadóünnepségét ren­dezték meg a virágdíszbe öltöz­tetett koncertteremben, ezután pedig az anyáknapi ünnepségre került sor. Ma este 20 órakor mutatja be a Magyar Televízió A megbol­dogult Edwina Black című magyarul beszélő NSZK filmet A történet egy angol kisvárosban játszódik, ahol évek óta súlyos betegen él egy asszony férjével, társalkodónőjével és a házvezetőnővel. Egy napon az asszony meghat Vajon halá­lában volt-e másnak is szerepe? FURCSA BALESET Békés és Békéscsaba között Kovács János békési fuvaros gyalogosan, szabálytalanul ha­ladt át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került, amely elütötte. A baleset következtében érdekes módon a karambolt előidéző gyalogosnak semmi baja nem történt, a motorkerékpár veze­tője, valamint utasa, Budzer János azonban sérülést szenve­dett NEM VETTE ESZRE A SOROMPÓT? Köröstarcsa külterületén a Körös-gáton motorozott Szaba­dos Mihály mezőberényi lakos. Figyelmetlen és gondatlan ve­zetés következtében későn vette észre a gátat lezáró sorompót és nekihajtott. Szabados szeren­csére kisebb sérüléssel úszta meg a balesetet. ÉLETVESZÉLYES SÉRÜLÉS KASZAPEREN Vasárnap Kaszaperen, az Ár­pád utcán özv. Bálint Ferencné 71 éves kaszaperi lakos figyel­metlenül akart áthaladni az út­testen és féktávolságon belül egy tehergépkocsi elé lépett, amely elütötte. A szerencsétle­nül járt idős asszonyt életve­szélyes sérüléssel szállították kórházba. A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben, de különö­sen az év első negyedében ala­posan elszaporodtak megyénk­ben a kerékpárlopások, amely­nek száma meghaladta 3 hónap alatt a hatvanat. A rendőrség mindent elkövet annak érdeké­ben, hogy ezeknek a bűncselek­ményeknek elkövetőit megtalál­ja. Több kerékpártolvaj került már rendőrkézre, köztük Szilá­gyi József békési lakos is, aki 16 kerékpárlopást ismert be. Megnehezíti a rendórség fel­derítő munkáját, hogy a kárval­lottak* csak két-három hét múl­va jelentik be a lopást. Ezért a rendőrség kéri a lakosságot, hogy a lopások tényét, helyét és idejét lehetőleg azonnal közöl­jék, hiszen ezzel a nyomozás eredményességét nagy mérték­ben elősegíthetik. — SZÖRNYŰ KATASZTRÓFA történt a dél-koreai fővárostól mintegy 50 kilométerre. Egy iskolásgyerekeket szállító au­tóbusz az országúton megcsú­szott és 20 métert zuhanva egy víztárolóban kötött ki. A 70 utas közűi 11-et kimentettek, a többiek életüket vesztették. — AUTÓSZERELŐ ipari tanu­lót felveszek. Gyula. Engels u. 17. 109386 — ANYAGBESZERZŐI állást vállalok, Hivatásos gépjármű- vezető, vállalati gépkocsival vagy saját nagy személygépko­csimmal. Több éves gyakorlat­tal rendelkezem. Budapesti is­meretséggel és vidéki városi is- merettséggei „Sürgős’’ jeligére a gyulai hirdetőbe. 109392 — MÉRLEGJAVÍTÁST válla­lunk. Gyula, Tejporgyárral szemben. ÁFÉSZ. 272662 — PÉNZÜGYI vonalon nagy gyakorlattal rendelkező, állást változtatna. Részletes ajánlato­kat fizetésmegjelöléssel „Iro­davezető” jeligére a békéscsa­bai hirdetőbe. 272668 mimm Az MSZMP megyei bizottsága £9 a megyei tanács lapja Főszerkesztő: Cserei Pál Szerkesztőség: Békéscsaba. Szabadság tér 17. tn. emelet Telelőn: 12—198. 12—298 Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat. Békéscsaba, n., Tanácsköztársaság útja S. Telefon: u—021. 11—051 Felelőe kiadó: Lehőczky Mihály Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy bőnapra 20.—Ft. Békés megyei Nyomdaipari Vállalat AZ OROSHÁZI ÜVEGGYÁR * 1 fő aszfaltűt-lavftásba n jártas szakmunkást vagy betanított munkást keres telvátelre Bérezés megegyezés szerint Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi osztályán; 217237 Ne kusdfe le kíváncsiságát! Olvassa el május 15, 16-i hirdetésünket, Ön is jól jár! „HATTYÚ” Szövetkezeti RuhatisztíszBó Békéscsaba, Lenin n. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom