Békés Megyei Népújság, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-11 / 109. szám

Az öltől a milliméter ezredrészéig A fejlődés útja a MEZŐGÉP Vállalatnál Áx «többi években háromszor is nekigyűrkőzött a MEZŐGÉP Békéscsabai Vállalata saját me­chanizmusának kialakításához. Először akkor próbálkoztak új módon dolgozni, miután meg­született a kormányhatározat, bogy göpjeket adják át a ter­melőszövetkezeteknek és térje­nek át ezek javítására, esetleg karbantartására, vagy valami­lyen más termelési profil kiala­kítására. Tartsák munkára ké­szen vállalaton belül az embe­reket, mert évek múlva esetleg szükség lehet rájuk. Ezt kö­vetően akkor nyúltak Ismét bel­ső mechanizmusuk korszerűsí­téséhez, amik««' a immkásgárdát megszervezték és gondoskod­niuk kellett foglalkoztatásukról. Vállalati szinten koordinálták a munkát. Amelyik vidéki gyár személyes kapcsolatai révén hozzá tudott Jutni valamilyen rendeléshez, arra bíztatták, hogy újabb eszközök gyártására is kérjen megbízást Ekéket a megbízásokat azután megosz­tották a vidéki üzemek között Kialakult egy magas színvona­lú koordináció és kooperációi A MEZŐGÉP Békéscsabai Vállalatának munkájával elé­gedettek az Iparvállalatok, amit az is tanúsít, hogy évente majdnem 100 mülió forint nagy­ságrendben növelhették a brut­tó termelési értéket Az idén már 400 millió forintnál tarta­nak. Annyi megrendelést kap­tak gépek, felszerelések, esz­közök, tartozékok gyártására, hogy a vállalat most már nem tud eleget termi a megbízatá­soknak. Most ismét hozzá kell nyúlniuk a belső meéhaníonus- hog. Ki kell válogatniuk a rende­lések közül azokat, melyek le­hetővé teszik az iparszerű gyár­tást, termelést így a Jövőben csak olyan eszközök, alkatré­szek, tartozékok, felszerelések gyártásával foglalkoznak, me­lyek részükre magas színvona­lon biztosítják a termelés gaz­daságosságát Milyen ez a vállalat belülről? A megyei vállalat 'élén igaz­gató áll, aki egész ténykedését a vidéki gyárak igazgatóinak, valamint a vállalati központ ver zető beosztású dolgozóinak ja­vaslatára, véleményére alapoz­za. Rendszeresen igazgatói ta­nácsüléseket tartanak, ahoi a legfontosabb vállalati ügyekben javaslatokat készítenek elő dön­tésre. A döntési jogkör a me­gyei vállalat igazgatójáé A döntések előkészítésére, megalapozására nagyon nagy gondot fordítanak. Ezért hozták létre azokat a funkcionális osz­tályokat, melyek az anyagbe­szerzéstől a tervezésig,kíséri éti konstrukciótól a sorozatban gyártott tennék értékesítéséig kísérik a termelés útját, sőt in­formációkat gyűjtenek, szerez­nek be a vállalati jövő formá­lására is. Valamennyi vidéki gyár ön­állóan dolgozik, önállóan tér-' vez, termel, gozdálkodik. Min­den ügyben, amely a gyár ér­dekét érinti, helyben foglalnak állást, a bérfejlesztéstől egészen a költségek elszámolásáig. Ha tehát valamelyik üzem jói látja el feladatát, jól gazdálkodik, akkor itt nagyobb lehetőség Jut az önálló bérfejlesztésre, ösz­tönzésre, fejlesztésre. Ha vi­szont valamelyik vidéki gyár megtorpan egy-egy feladat el­látásában, akkor a vállalat me­gyei központja úgymond átse­gíti ezen a zökkenőn. Fúnkció- ba lépnek azok az osztályok, amelyek a gyártást műszaki alapozottsággal szorgalmazzák, így biztosítják a vállalat! be­vételek tervezett alakulását Ennek a vállalatnak a belső mechanizmusát országos és me­gyei szerveink azért értékelték nagyon Jónak, mert az élet kö­Békéscsabán két szakmunkásképző intézetbe 2 ezer fiatalt vesznek fel A békéscsabai (Dobozi úti) flll-es számú szakmunkásképző intézetben az új tanévben 1200 fiatalt képeznek ki vas- és vil­lamos szakmában. Az általános iskola nyolc osztályának elvég­zéséhez kötött szakmákat már nagyrészt betöltötték, jelentke*. ni még bádogostanulónak lehet Középiskolai végzettséggel mechanikai műszerésztanulókat vesznek fél. A békéscsabai 835-ös KuHch Gyula szakmunkásképző intézet­ben építő-, fia. és építőanyag, valamint szolgáltatóipart szak­mákban 800 fiatalt oktatnak majd. Jelentkezni lehet még asztalos-, Bognárt, kőműves-, műkőkészítő, épületburkoló, var lamint cipész, és dmfiestő tanu­lónak. As Autóközlekedési Tanintézet, Békéscsaba, Tessedlk n. 81. 1971. május 15-én 8 órakor középfokú gépjárművezetői, 1971. május 17-én 17 órakor személygépkocsivezetői tanfolyamot indít További felvilágosítás és jelentkezési lap az intézetben kapható. 272678 HIRDETMÉNY! Értesítjük a fürdőzőket, hogy a Mezőkovácsházi Parkfürdő 1971. május 1-én megkezdte üzemelését Nyitva hétfő kivételével, mindennap 9—17 óráig. Büfé, italáru, zene áll a közönség rendelkezésére. Szeretettel vár mindenkit a fürdő vezetősége. 272676 vetelményeihez rugalmasan ido­mult Ez a rugalmasság ma is megmutatkozik abban, hogy a műszaki gárda állandóan tanul­mányozza a piaci igényéket, a termelés lehetőségét és a mű­szaki fejlesztést. A dolgozókat olyan magasfokú műszaki ké­szenlétben tartják, hogy az előbb említett követelményeket a vállalat mindenkor ki tudja elégíteni. fl munkásosztály új része Amik«« a gépállomásokat szerveztük, azt mondtuk, hogy ezek a munkásosztály falusi bástyái Ez a jelszó akkor bi­zarrul hangzott, hiszen a mun­kásosztály soraiból nem sokan kerültek erre a falusi bástyá­ra. A gépállomások saját kör­zetükben szervezték önmagukat. Elsősorban, azokra a paraszt- emberekre, parasztfiatalokra tá­maszkodtak, akik bizonyos fo­kú műszaki érzékkel rendelkez­tek. Ezekből az emberekből az­után valójában kialakult a mun kásosztály falusi csoportja, amely az elmúlt húsz esztendő­ben nagy érdemeket vívott ki magának a szocialista építő munkában. Ezek az emberek akkoriban ölben, vagy éppen lépésben számoltak. A pontos­ságnak akkor ez volt a mércé­je. Ma viszont olyan gépeken dolgoznak, amelyek a millimé­ter ezredrészére is pontosan ál­líthatók. Műszakilag nagyon so­kat fejlődtek. Említhetjük Ste- fonik Mihály példáját, aki húsz évvel ezelőtt tűsarkon gördülő Hoffer-traktorral járt, most pe­dig azt tartják róla, hogy az ország egyik legkiválóbb tv- lánghegesztője, Ha a MTESZ valahol a megyében hegesztő tanfolyamot szervez, akkor oda gyakorlati előadónak Stefoni- kot kérik. Néhány héttel ez­előtt Újkígyóson volt egy ilyen fvlánghegesztő tanfolyam, ahol az egykori traktorosból lett fv­lánghegesztő tartott a temati­kának megfelelő gyakorlati be­mutatót. Itt van Laczó Pál ese­te, ö is traktoros volt. Közben elvégezte a gépipari techniku­mot és most a MEZŐGÉP vál­lalat békéscsabai gyárának technológusa. Laczó János szin­tién traktoros volt Most laka­tos és a Jicsinyt kooperációban a háztáji és a kisegítő gazda­ságokban nélkülözhetetlen gé­peket, eszközöket gyártja cseh­szlovák rendelésre, nyugat-eu­rópai felhasználásra. Krizsán György életpályája is beszéde­sen tanúsítja a nagy változást Tizenöt-húsz évvel ezelőtt 6 is Hoffer traktoron kezdte, majd jó műszaki érzéke révén Zetor 25-ös traktoron folytatta, ma pedig a vállalat mikro-autóbu- szát vezeü II legnagyobb eredmény Sorolhatnánk tovább azokat a dolgozókat, akik húsz éven át a gépállomási munkától máig, a sorozatgyártás megszervezé­séig és folytatásáig részeseivé, alkotóivá váltak a munkásosz­tály falusi bástyáinak. A bé­késcsabai vállalat kilenc gyár­egységet működtet a megyében. Ezek közül öt válójában falun van. Sarkadon, Kétegyházán, Körösladányban, Mezőkovács- házán, Bévaványán már meg­valósították több termék gyár­szerű termelését. És ezt Bár­hogy is vesszük, nagyon nagy eredménynek kell tartanunk, hiszen az egykori parasztembe­rek és parasztfiatalok, akiknek száma az utóbbi időben « MEZŐGÉP vállalat gyáraiban tovább növekedett, a jól meg­alapozott vállalati döntések ré­vén valójában a munkásosztály új részévé váltak. Dupsi Károly BÉKÍSJlM, 1971, MÁJUS IX. 5 Mokos József otthonában; Gyulavári Pál, a városi pártbizott­ság első titkára, dr. Haraszti János városi tanácselnök, Mo­kos József és Babák György, a városi tanács elnökhelyettese. Ünnepi tár iát Békéscsa bán Vasárnap délelőtt fiél 12 őre­kor nyűt meg Békéscsabán az1 az ünnepi tárlat, mely a Békés­csabai Képzőművészeti Kör ne­gyedszázados tevékenységét rep­rezentálja. A tárlat megnyitását megelőzőeiv pénteken délután a város vezetői felkeresték ott­honában Mokos József festőmű­vész-rajztanárt, a kör oktatóját és vezetőjét, aki 25 éve fejti ki nemes és hasznos munkáját a békéscsabai fiatalok művészeti nevelésében^ Gyulavári Pál, a városi pártbizottság első titkára, dr. Haraszti János városi ta­nácselnök és Babák György el­nökhelyettes melegen gratulált az idős Mesternek egész eddigi életművéhez és a képzőművé­szeti kör élén kifejtett negyed- százados, gyümölcsöző munká­jához. Az ünnepi tártat-nyitányon Babák György, a városi tanács elnökhelyettese mondott beszé­det Hangsúlyozta, hogy 1945- ben, hazánk felszabadulásának évében, a háború borzalmadból ocsúdó, kibontakozó élet egyik hajtásaként indult és terebélye­sedett Békéscsabán a képző- művészeti köri mozgalom. Az alapítók, a képzőművészetért rajongók kicsi csoportja minden ad<Jiginál többet akartak adni. A kezdeményező, Mázán László gimnáziumi tanár és a MADISZ-szervezet volt A kiállítóteremben itt látha­tó művek, számszerűit 111 alko_ tás, 69 köri. tag munkája — mondotta a továbbiakban, Jogos büszkeség töltheti el a volt köri tagokat, vezetőket és oktató­kat, mert becsületes, eredmé­nyes, jó munkát végeztek. Es azt hiszem, nem közömbös az sem, hogy szakmai körökben, országos szinten is többször el­ismerést váltott ki a kör tevé­kenysége. A kör művészeti ne­velő munkájának elismerését jelentette és jelenti, hogy több­ször kaptak és kapnak meghí­vást nyári művésztelepekre, To­kajba, Nagymarosra, Diósgyőr­be, Miskolcra és Sárospatakra. A továbbiakban elmondotta, hogy a 25 éve alakult kör je­lentős befolyásoló tényezővé nőtte ki magát Békéscsaba kép­zőművészeti életének alakulása, formálódása szempontjából, A kiállítás megnyitása alkal­mából — mondotta befejezésül — a városi tanács nevében kö­szöntőm a kör munkáj álban részt vett tanárokat, oktatókat, a volt és a jelenlegi köri tago­kat A képzőművészeti kör to­vábbi munkájához sok sikert és jó egészséget kívánók. Ezután Bánszki Pál, a Nép­művelési Intézet munkatársa méltatta a kiállítást és köszön­tötte Mokos Józsefet a kör ve­zetőjét; majd Litauszki Tibor, a megyei művelődési központ igazgatója felkérte a nagyszá­mú közönséget, hogy tekintsék meg az ünnepi tárlatot Ifi. ®J A tárlat nyitánya: Mokos Józsf, Bánszki Pál, Litauszki Tibor és Babák György. (Fotó; Bódis Miklós)

Next

/
Oldalképek
Tartalom