Békés Megyei Népújság, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-28 / 124. szám

Még néhány szó a Békéscsabai ' Képzőművészeti Kör retrospektív kiállításáról A Békéscsabai Képzőművészé, ti Kör jubileumi kiállításával kapcsolatban szükségesnek tar­tom felidézni a képzőművészeti szakköri mozgalom hármas cél­ját. Először mindenekelőtt azt a legalapvetőbb funkciót, mely a vizuális-képzőm ii\'esze ti alapis­meretek érzékletes. személyes erőfeszítést, gyakorlati alkotó tevékenységet feltételező metó­dusában jelölhető meg. it funk­ció teljesítése hasonlít az általá­nos iskola első osztályában sor­ra kerülő betűvetéshez. A kép-j zoművészeti körökben — olykor: megkésve. az iskolai tanítás hiányait pótolva — vizuális ÁBC-t, képzőművészét) forma­nyelvet: a pont, vonal, tónus.; szín forma, kompozíció stb. ele-* melt és a képi-megjelenítés fon.! tasabb törvényeit tanulhatják meg a résztvevők. A képzőmű­vészeti szakköröknek alapvető funkciója tehát felkészíteni az érdeklődő embereket a képző­művészetek világának, különbö­ző műfajainak, technikai alap­jainak elsajátítására, a résztve­vőket — stúdiumok, grafikai el­járások, m-intázási készségek stb kifejlesztése útján — eljuttatni arra a szintre, hogy az adott, te- < vékenységen keresztül érezzék a I világgal való összefüggésüket, fejlődjék ízlésük, vizuális-képi lényeglátásuk, mint művelt amatőrök alkalmassá váljanak műalkotások befogadására: Másodszor: a képzőművészeti körök céljai közé tartozik a to- i vábbképzési funkció ellátása is.1 Alkotói és elméleti fórum biz­tosítása azok számara, akiknek főhivatású szakmájukban — de­koratőrként, kőfaragóként, ki­rakatrendezőként. rajztanárként ■ stb. — elengedhetetlen követel-! ménv a rajz. a képzőművészé-1 tek alapos ismerete, manuál is j es elméleti síkon egyaránt. Harmadszor pedig a képző- művészeti szakköröknek fontos funkciója a tehetséges emberek kiválasztása és felkészítése kü-1 lönböző főiskolákra. Korábban a képzőművészeti szakkörök céljának a meghatá­rozása arra a tételre épült, hogy „a képzőművészeti szakköröknek nem a művészképzés a célja ', tehát a negatív pedagógiai ál­láspontra helyeződött a hang­súly, ahelyett, hogy megfogal­mazódott volna részletesen a képzőművészeti körök funkciója helye és szerepe a közművel és-í ben. A Békéscsabai Képzőművé­szeti Kör negyedszázados törté­nete a legjobb példa a képzőmű. A BÉKÉS MEGYEI NYOMDA­IPARI VÁLLALAT ü 1970 71-es tanévben érettségiző FIUKAT FELVESZ MAGASNYOMO- GEPMESTER- és KÉZISZEDÖ SZAKMUNKÁS- TANULÓNAK a gyulai és békéscsabai telepre JELENTKEZÉS: Gyulán. Jókat u. 5—7 sz­álán. a személyzeti vezetőnél. D kategóriás jogosít- j vannyal rendelkező GEF kocsi vezetőt és gyakorlattal ren­delkező gépkocsi- j vezetői SZEMÉLYGÉPKOCSIRA télveszünk. Jelentkez.es- Mezőgazdasági Gépgyártó es Szolgáltató Vállalat. Békéscsaba. Szarvasi út. Anyagosztály. 272917 bjeumlli§;j ISU. MÁJUS 38, 1 veszeti korok fentiekből) vázolt harmas céljának a betöltésére. Huszonöt év alatt több művész­pedagógus oktatott a képzőmű­vészeti körben. így: Mázán Lász. ló, Sass Ai-pád. Kánya István, Csányi Béla, Miklós István, Lipták Pál. Kerekes György, Nyíri Sándor, dr. Párzsa János. Rajki József és Filipinvi Sámu­el. A leghuzamcsabb ideig — 1951-től napjainkig — s az utób­bi 15 ervben egymagában Makos József festőművész-rajztanár a Békéscsabai Képzőművészei i Kői oktatója es vezetője. Mokos József alkotóművész­ként rendszeresen szerepel ki­állításokon s emellett rendkívüli intenzitással és felelősségérzet­tel végzi két év tizede a szakkoi- ben is a vizuális kultúra ter­jesztését. Mokos József életpá­lyája, tevékenysége azt bizonyít­ja. hogy legalább olyan fontos­nak találta a képzőművészeti- esztétikai nevelést iskolában és iskolán kívül, mint egyéni al­kotó tevékenységét. Megítélé­sem szerint oktatói tapasztala­tai és emberi erényei külön he­lyet biztosítanak számára e korszak magyar rajztanításában s különösen a képzőművészeti szakköri mozgalom történeté­ben. Sajátosnak kelj tartani bizo­nyos értelemben Mokos József oktatói metódusát is. K Ólunk­ban. amikor sok felszínes, eset­leges kepalakítási törekvéssel lehet találkozni, azok közé az oktatók Közé állt, akik nem a gyors sikert tartották elsődle­gesnek. ami rövidtávú célt ad. hanem a szisztematikus alapo­zásra építette fel pedagógiai programját. Mokos József tehát elsősorban a szakmai alapokat biztosította, melynek birtokában később mindenki személyiségé­nek. szemléletének megfelelően használta tel és fejlesztette to­vább a körben szerzett mester­ségbeli alapokat. A Békéscsabai Képzőművé­szeti Körnek már története, sőt mondhatnám,' saját kis történel­me van. Az a tény, hogy ez a kör a felszabadulás után egyike volt az első szabadiskoiának. és. hogy közel 500 embert nevelt szervezett keretek között a jo ízlésre, képzőművészeti munká­ra: az a tény, hogy 81 tagját ké­szítette elő különböző főiskolák­ra és egyetemekre: ezek az eredmények egyben köteleznek! Kötelezik a szakkört fenntartó intézményeket, a körvezetőt, és a köri tagokat- a sikeresen, meg­tett út folytatására. , Az utóbbi időszakban e nagy- múltú kör javuló feltételeikkel tudott működni az ifjúsági és úttörőház keretei között. Ez a körülmény elégséges biztosíték­nak látszik arra, hogy a jövő­ben is mint kiemelkedő mű­hellyel, szakmai és emberi kol­lektívával számolhatunk vele az ország képzőművészeti köri moz­galmában. Kiállítása, melyet a közel­múltban Békéscsabán bemutat­tak — retrospektív jellegű. Az anyag majdhogynem kereszt- metszetét adja a kör 25 éves történetének. Nagy részük Stu­dium. ezek aránya is érzékel­teti. hogy ez a kör elsősorban a szakmai alapok lerakására vál­lalkozott. azt viszont tisztesség­gel és becsülettel teljesítette megalakulásától napjainkig. Bánszki Pál, a Népművelési Intézet munkatársa A Gyulai Kertészeti és Városgazdálkodási Vállalat felvételre keres VONTATÓ­VEZETŐKET és TRAKTOROSOKA1. Jelentkezni lehet: GYULA. Sándorheg.v 2. Telefon: 52. 109427 Sok a jelentkező Évről évre visszatérő gond, hogy az egyetemekre pályázók egyenetlenül oszlatnak meg az egyes karok. szakok között. Még a szakembereket is meglep­te. hogy az Eötvös Loránd Tu­dományegyetem bölcsészettudo­mányi karára műiden eddiginél többen adták be pályázatukat. Jellemző adat: az elmúlt évben valamennyi tagozatra együttvé­ve 900-an pályáztak, az idén ez a szám meghaladja az 1600-at, Ehhez járul meg 800 olyan je­lentkező. akik különböző kiegé­szítő szakon kívánják folytatni tanulmányaikat, s így felvételre nem> kötelezettek. A nappali tagozaton rmndösz- sze 220 elsőévest, vehetnek fel, s eixe több mint 1200-an aspirál­nak Kép a vásárról M V>\ "ly Vándorkiállítások több ezer nézővé1 Egy hónap alatt több ezren látták a megyében a Munkácsy Mihály Múzeum' anyagából vá­logatott négy vándorkiállítást — önmagáért beszél ez a tény es dicséri a múzeumot, a szervező Megyei Művelődési' Központot és a községi művelődési háza­kat. S mindazokat az egyéneket, szerveket, akik felhívták a fi­gyelmet e nagyszerű kulturális lehetőség, élményszerzési alka­lom felhasználására. Például Sarkad és Kétegyháza iskoláit, ahol a tanulók rajz-órákon, ta­nári vezetéssel ismerkedtek meg a megye régebbi és mai képző­művészetének alkotásaival. Május 30-tól június 5-ig ismét új községekben állítják, ki a négy vándortárlat anyagat. A régi tájképeiket Sarkadon, az újabban születetteket Mezőko- VHesházán, a csendéleteket és portrékat Csorváson, az elet «epe­ket pedig Battonygn. Külön szakosított kiállításon mutatnak be autóalkatrészeket, autófelszerelési cikkeket a BNVén. Képünkön: az Arlan-oég speciális tömlő-láncai. (MTI fotó — KS) Statisztika a színházlátogatásról A színházak a lakosság mű-1 velődeseben betöltött szerepelő! részletes elemzést készítettek a statisztikusok. Egyik érdekes adat: Budapesten egy-egy lar- kosra evente 2. a színházzal rendelkező vidéki városokban megközelítőleg 3 színházlátoga­tás jut. A különböző társadalmi réte­gek művelődési igényeiről, szo­kásairól is számos érdekes ada­tot közöl a statisztika. Például a hivatásos színtársulatok mű­sorait — az elmúlt negyedszá­zad jelentős fejlődése ellenére — a tízévesnél idősebb lakosság 35 százaléka látogatja, de a művelődésre szánt idejének alig egy százalékát tölti a színház­ban. Jellemző, hogy a tíz leg­fontosabb művelődési lehetőség — például rádiózás, televízió­nézés. újság- és könyvolvasó.« hangversenylátogatás stb. — kö­zött a színházlátogatás a nyol­cadik helyet foglalja el. (MTI) JlepütögépettéúUs I. diplomatarablás 1971 első hetében a világsaj­tó nagy lapjai, visszatekintve az előző esztendő politikai törté­netére, egyre-másra közöltek számokat és adatokat összegező írásokat. Szinte alig akadt olyan újság, amely ne úgy emlegette volna 1970-et, mint a repülő- géprablasok rekordesztendejét es azt az évet, amely csúcsot je­lentett a diplomatarablósok szá­mát illetően is. Az olvasók ta­lán még végig sem böngészték ezeket az írásokat, amikor meg­érkezett a jelentés az első 1971-es. Kubába térített ameri­kai repülőgép útjáról. Január 8-án reggel pedig Montevideo- ból sugározták szét a rádióhírt: az uruguay-i ■ főváros egy szüle utcájában egy 5—8 főnyi fel- fegvverzeti csoport feltartóztat­ta Geoffrey Jackson angol nagy­követ autóját. Leütötték a dip­lomata két testőrét és a gépko­csivezetőt. Jacksont kocsijukba kényszeritették és pillanatok alatt eltűntek a forgalmas bel­városban. Néhány nappal később Wash­ingtonban, az amerikai külügy­minisztérium épületében kez­dődött meg az 1971-es esztendő egyik érdekes nemzetközi ta­nácskozása. Nyolcvan ország — közöttük a Szovjetunió, Ma­gyarország. Csehszlovákia. Len­gyelország. Románia — képvi­selői hállgatták meg John Vol- pe amerikai közlekedésügyi mi­niszter megnyitó szavait. A téma a légi biztonság kérdése volt; a különböző országok köz­lekedési szakemberei azt vitat­ták meg a háromnapos tanács­kozáson, hogy tulajdonképpen minő indítványokat is tegyenek az ENSZ Polgári Repülésügyi Szervezetének a légi kalózko­dás megakadályozására. Még két hét sem telt el és Washingtonban egy másik ér­tekezlet is összeült: ezúttal az Amerikai Államok Szervezeté­hez tartozó országok külügymi­niszterei tárgyaltak. A téma a diplomata rablások elszaporodá­sa volt. A nyugati újságok igyekez­nék összekapcsolni a repülőgép­ei terítési és di.píomatarablásj történeteket; sőt, valaminő nem létező összefüggést kísérelnek meg kimutatni az elmúlt évek összes ilyen eseményei között, így például a Financial Times című angol, elsősorban közgaz­dasági érdeklődésű lap, amely viszonylag ritkán foglalkozik társadalomlélektani problémák­kal, hosszabb elmefuttatást kö­zölt arról, hogy napjainkban egyre többen „az erőszak korát'’ látják. A londoni újság egye­nesen Ezekiel prófétára hivat­kozik, aki azt jövendölte: „A/, ország pedig vérengzésekkel lesz tele és a városon úrrá lesz az erőszak”. A bibliai jövendölést a Financial Times az 1970-es évekre tartja érvényesnek es ezt egy olyan történelmi táb­lázattal támasztja alá. amely összefoglalja 1898 és 1970 kö­zött előfordult fegyveres konf­liktusokat, azaz háborúkat, a legkülönbözőbb „belső harco­kat”, azaz foradalmi, felszaba­dító küzdelmeket, hozzájuk csa­tolja az ellenforradalmi jellegű fellépéseket és a legkülönfé­lébb erőszakos bűncselekmé­nyeket is. A legutóbbi idők ese­ménylistájában előkelő helyet biztosít a repülőgéprablásoiknaik es diplomatarablásoknak. Az ..erőszák kora” elnevezést ép­pen ezeknek az eseteknek el- szaporítósával indokolja. Mintha lehetséges volna azo­nos statisztikai kategóriába so­rolni a második világháborút, a fasizmus elleni harcot és az amerikaiak vietnami agresszió­ját! Mintha elképzelhető volna egyszerűen „belső harcok” cím­szó alatt egy lélegzettel szólni — ahogy az angol lap teszi — a Nagy Októberről és egy la- tinamerikai országban lezajlott katonai hatalomátvételről! Mint* Az ügynök és a megcsalt férj

Next

/
Oldalképek
Tartalom