Békés Megyei Népújság, 1971. május (26. évfolyam, 102-126. szám)

1971-05-13 / 111. szám

Ode színf A MEGYEI EAHTCriZOTTSÁG ti A-MEGYEI XANAcí XAf/á Nyári idő Védik a dolgozók egészségét Várható idő- , .járás ina es­tig: Kevés nappali (ciha- képződés, leg­feljebb egy­két helyen délutáni zá­por, gyenge napközben kissé élénkebb változó irányú szél. A nyári idő tovább tart. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9—14, legmagasabb nappali hőmérséklet 24—29 fok között. Mai névnap: Szervác Vannak, nevek, melyek alig hasz­nálatosak, de mégis bizonyos jelen­tőségre tettek szert, ilyen a mai Szervác is. Latin eredetű és jelen­tése „megnyerő, megmentőEre­deti alakja a Servatius volt, rövi­dítve német nyelvterületen „Servaz” formában* térjedt eL FELÚJÍTOTT. GARANCIÁLIS Csepel D 352 tehergépkocsik raktárról kaphatók. flFIT XIII. sz. Autójavító Vállalat Kereskedelmi Részlege, Debrecen, Balmazújvárosi út 14. 261357 Újkígyóson, az Általános Fo­gyasztási- és Értékesítő Szövet­kezet 1968-ban létesítette a fe­dél-lemez üzemét. A következő évben pedig már rendszeres jel­leggel üzemorvost foglalkozta­tott Az üzemorvos kéthetenként látogat a dolgozókhoz, rendsze­resen ellenőrzi egészségüket, a munkahelyi körülményeket, hzo­Évforduló Tizenöt évvel ezelőtt, 1956. május 13-án halt meg — 55 éves korában — Alekszandr Alekszandrovics Fagyejev, a vi­lághírű szovjet-orosz regényíró, elbeszélő. Jelentős állomás a szocialista realista irodalom fejlődésében Tizenkilencen című regénye. Legismertebb — a nálunk is népszerű — Az ifjú gárda című regénye Hosszú időn át tagja volt az 5ZKP Központi Bizott­ságának, a Béke-világtanács irodájának; a II. világháború kitörésekor a szovjet írószövet­ség első titkáraként irányította az írók munkáját. Vásárhelyen megnyílt a VII. Délalföldi Tárlat Vasárnap nyílt meg Hódmező­vásárhelyen, a Tornyai János Múzeumban a VII. Délalföldi Tárlat, melyen félszáznál több művész mutatta be legújabb festményeit, grafikáit, szobrait, érmeit, kerámiáit, összesen mintegy száz alkotást. A kiállí­táson Békés megyei művészek is részt vesznek: Ezüst György, Koszta Rozália, Lipták Pál, Miklós István, Mokos József, Alexin Andor, Mladonyiczky Béla és Tóth Valéria. Az idei Koszta ’ József emlékérmet a jelenleg Vásárhelyen élő, de ko­rábban évekig Orosházán dol­gozó Fülöp Erzsébet kapta. A kiállítás anyagát júniusban Szegeden, júliusban a gyulai Erkel Ferenc Múzeumban, au­gusztusban pedig Szentesen is bemutatják. — KERESETT TERMÉKEK. A Szarvasi Faipari Ktsz évente 15 —16 millió forint értékű bútort készít. A kényelmes, ízléses be­rendezési tárgyak nagyon nép­szerűek. Mi sem bizonyítja ezt ékesebben, minthogy a megren­delők négy évre előre lekötötték a szövetkezet kapacitását. — DÖBBENETES ADAT. A nemzetközi statisztika szerint a világon autóbalesetek következ­tében évente kétszázezer ember veszti életét. A szerencsétlenség okai közül az első helyen a rossz útviszonyok, a 'kocsibiztonság, s a sebességkorlátozások megsze­gése áll. — VÉDIK A NŐK ÉRDEKEIT. A szarvasi Bem Termelőszövet­kezet módosította alapszabályát. Eszerint az állandó bizottságok mellé egy kilenc tagú nőbizott­ságot hoznak létre, amelynek feladata lesz a nődolgozók poli­tikai, szakmai képzésének előse­gítése, s jogaik érvényesítése. — KÁRTÉRÍTÉS. Az Állaim Biztosító a múlt hónapban a ■mezőkovácsházi járásban 966 ezer forintot fizetett ki a káro­sultaknak. — VÁRATLANUL elhunyt életének 51. évében Somody Jó­zsef egri újságíró, a Heves me­gyei Népújság sportrovatának vezetője, a Munka Érdemrend, s több sportkitüntetés tulajdo­nosa. — AZ ELEK1 KÖLTSÉGVETÉ­SI ÜZEM ebben az évben fejezi be annak a két lakóháznak az építését, amelyet két belvízkárt szenvedett család kap meg. A lakóházak beruházási összege 360 ezer forint. GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ gyors- és gépírót keres felvételre a BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Szerkesztősége (Békéscsaba, Szabadság tér 17. III. emelet 13). Kéthetenként szabad szombat! — A UTÓBUSZ-SZERENCSÉT­LENSÉG. Hétfőn éjjel a híres mexikói fürdőhely, Acapulcoto közelében két autóbusz ütközött össze. Az utasok közül 30-an életüket vesztették, s több mint 20-an megsebesültek. Nyolc gyermek egy napon Egy Kairó melletti kis faluban él a szu- dáni Bishara Moha­med El-Shaieb, aki­nek sohasem született gyermeke, és ezért megnősült másodszor, harmadszor, végül negyedszer is. De tíz évi házasság után egyik feleségétől sem született gyermeke. Kilenc hónappal ez­előtt azután „csoda” történt: mind a négy, immár érett korú fe­lesége gyermeket 3H$N ' ^ ciális e|látottságot és tanácsokat ad a munkásoknak, válaszol egészségügyi kérdésekre. Ezen­kívül a rendelőjében heti egy órában üzemorvosi rendelési tart a dolgozók részére. A szövetkezet pedig gondos­kodott arról, hogy azok a dol­gozók, akik közvetlen a fedél­lemez gyártásával foglalkoznak, kétfajta — filmképző — védő­kenőcsöt kapjanak, ezzel is elő­segítik a dolgozók egészségvé­delmét a hő-, a füst- és mecha­nikai ártalmak hatásával szem­ben. * 360 Békéscsabán, a Tanácsköztársaság úton üde színfoltként jelent meg a meleg napok szezonitalával, az Extra hűsítővel a szesz­ipari vállalat Az ízléses elárusítóhely sokak kedvencévé vált és nagy forgalmat bonyolít le máris. Reméljük, a nyári hóna­pokban sem lesz hiány ebből a kedvelt hűsítő italból. ' (Fotó: Demény) «miimimiHiiiiiiiunaamimiimiM — IMPORT TÉGLA. A mezőko­vácsházi TÜZÉP-telepen a múlt évben 653 ezer darab tégla állt a vásárlók rendelkezésére. Eb­ben az évben ezt a mennyiséget tíz százalékkal növelik. Több vagon tégla érkezik Romániá­ból is. «■■■■■■•■■■■«■■■■«•■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■»a — AZ AGGTELEKI CSEPPKŐ- BARLANG föld alatti koncent- terme rövidesen világhírű ven­dégeket fogad: május 23-án dél­előtt 11 órakor V. Szavaljev ér­demes művész vezetésével « szovjet hadsereg száztagú ének­és táncegyüttese mutatkozik be ügyeletes r^orTcrünk várt. Március 20-án a csoda dicsőségesen beteljesült: 24 óra le­forgása alatt mind­egyik felesége ikreket hozott a világra. Bis­hara ne m hitt a sze­mének: egy nap alatt nyolc fia született. SOK BALESET EGY NAP ALATT — Vezetői engedély nélkül, Orosházáin a í% id és a Táncsics út kereszteződőiében. Vida Zol­tán orosházi lakos — vezetői engedéllyel nem rendelkezik — motorkerékpárral elütötte az úttesten szabályosan áthaladó Darida György nagyszénás! la­kost, aki a baleset következté­ben kisebb sérülést szenvedett. — Ittasan kerékpározott. Oros­háza külterületén, az úgyneve­zett Tatársánc környékén Czene János éjjeliőr erősen ittasan és figyelmetlenül hajtott fél az út­testre kerékpárjával. Féktávol­ságon belül elébe került Huszá- rik János. pusztaszőlősi lakos motorkerékpárosnak, aki elütöt. te. Az idős embert súlyos sérü­léssel szállították kórházba. — Tegnap a kora hajnali órákban Szarvason a Szabadság és Széchenyi út kereszteződésé­ben az útszegélyről öngyilkossá­gi szándékból Vavrek Mátyás 18 éves segédmunkás egy tehergép­kocsi elé ugrott Az öngyilkos­jelölt fiatalember kisebb sérü­léssel került a békéscsabai kór­ház baleseti osztályára. A zebrán gázolt. Békéscsa­bán a Tanácsköztársaság útja és Jókai utca kereszteződésében kijelölt gyalogátkelőhelyen Ro­mán János békéscsabai motor- kerékpáros elütötte Nacsa Ta- rnásné 51 éves mezőmegyeri lakost. A baleset során mind­ketten kisebb sérülést szenved­ték. ÖNGYILKOSSÁG A PADLÁSON Tótkomlóson Markó Jánosaié 73 éves tótkomlósi lakost az elmúlt napokban hozzátartozói felakasztva találták háza padlá­sán. Az ügyben rendőrségi- Vizs­gálat indult, az ongyill^sság okának megállapítására. A KNER NYOMDA felvesz iérfi munkaerőket betanított és segédmun­kás munkakörbe. Jelentkezni: Békéscsaba, Lenin u. 9. Terv- és munkaügyi osz­tály. x A GYULAI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT. Gyula, Hajnal u, 3, felvételre keres szakvizsgával rendelkező SZTK-ü gyintézöt. és teljesítmény-elszámolót valamint kőműveseket, segédmunkásokat, és kubikosokat. Bérezés megegyezés szerint, illetve teljesítményben. 10827? Az MSZMP megyei bizottsága As a megyei tanács lapja Főszerkesztő: Cserei PáJ Szerkesztőségi Békéscsaba, Szabadság tér 17, tn. emelet. Telefon: 12—196, 12—296 Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat. Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja S, Telefon: U—021, u—051 Felelős kiadó: fcehóczky Mihály Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál ás a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hőnapra 26.— Ft. Békés megyei Nyomdaipari Vállalat Békéscsaba. Index; 25 051 Wf Ne küzd je le kíváncsiságát Olvassa el május 15r 16-i hirdetésünket, Ön is jól jár! „HATTYÚ” Szövetkezeti Ruhatisztító Békéscsaba, Lenin u. 7.

Next

/
Oldalképek
Tartalom