Békés Megyei Népújság, 1971. április (26. évfolyam, 77-101. szám)

1971-04-11 / 86. szám

a Vigadóról. * .Elsősorban mint társalgó, a színházi előadások szünetében, pompás lenne. Az­tán: hétfő esti éjszakai előadá­sok, máskor előadóestek, hang­versenyek, tárlatok színhelye lesz! Egy éven belül megkezdi adását a televízió második csa­tornája. Javasolni fogom, hogy a kamaraelőadások felvételét itt, az új Vigadóban készítsék el, a Tiszántúl színészei adhatnának egymásnak rendszeres találko­zót, és szerepelhetnének itt a kamerák előtt. Amatőregyütte- sek otthona lehetne újra a Vi­gadó, és tanácskozóterem is, egyszóval a megye legszebb díszterme. A festő tár dolgát szintén rendezni kell végre, a tár munkakörülményed korsze­rűtlenek, és tragikus, hogy a korszerűtlen munkakörülmény­nyel együtt jár egy ilyen gyö­nyörű terem lassú pusztulása. Persze, ha továbbra is így ma­radna minden. De nem marad­hat így.” etvenes évek. Cente­náriumi évtized Rit­ka jubileumhoz kö­zeledik a békéscsabai színház, vagy ahogy régebben nevezték, a Vigadó épülete. A centenáriumi évtized állandó színházat ta­lál a százéves falak között, és felújított, korszerű színháztermet. Az épü­let legfényesebb terme, báláik, előadások színhelye, a Vigadó viszont elrettentő képet mutat. Pusztul és romlik, a hajdani fénynek nyoma sincs, az ajtó­kereteket őrző gi psza ma zónák, a békéscsabai kariatidák tudná­nak csak meséüná arról, mát is láttak, mit hallottak itt. Járt és beszélt ebben a teremben a pa­rasztvezér Achim L. András, 1919-ban a nép bírósága ítélke­zett itt a forradalmi idők vám- szedői felett, az 1950-es években mozi volt, aztán az állandó szín­ház vette igénybe, a legutóbbi átalakítás során pedig úgy tűnt, végképp díszletraktár és festő- ' tér lesz a tükrös-gyönyörű, egy­kori bálteremből. A város vezetői évek óta töp­rengtek azon, hogyan lehetne megállítani ezt a pusztulást? Hogyan lehetne visszavarázsol­na a Vigadót eredeti szépségé­be, hogy újra a város legszebb díszterme legyen? Amikor a kö­zelmúltban Miszlay István, a színház igazgatója is megemlí­tette, hogy „ki kell találná va­lamit’?; a Vigadó ügye újból fel­színné került. Mind többen be­széltek róla; városikat szerető patrióták ajánlották fel segítsé­güket, régi fényképeket' Jioztak, A békéscsabai kariatidák egyike... Vigadótól a Vigadóig Biztos, hogy mindenki megérti akit illet, miről van szó hogy ilyen volt, tegyük újra ilyenné. A löTI-es évről jegyzi fel Papp János „A békéscsabai szí­nészet története” című könyvé­ben, hogy a békéscsabai közbir­tokosság ülésén a testület vég- behajtási utasítást hozott, amely szerint megkezdik a Kaszinó és a nagy táncterem lebontását és „helyére épül a Vigadó, mely­ben színházterem, táncterem és kaszinói helyiségek lesznek.” A tervezéssel Halmay Andor épí­tészt bízták meg, aki rövid idő alatt elkészítette a Vigadó ter­veit. (Cím fölötti képünk az Or­szág-Világ 1880-as évfolyamá­nak XVII. füzetéből való, alá­írása: „A Békés-Csabai Színház és Vigadó épülete. Eredeti rajz és metszet az Ország-Világ szá­mára”. A kép híven bemutatja a Halmay által tervezett kora­beli épületet, mélynek bejárati részén történt némi változás a legutóbbi és az azt megelőző átalakítás során.) Gyulavári Pál, a városi párt­bizottság első titkára a Vigadó megmentésének szenvedélyes ■híve. De híve más is, híve dr. Haraszti János, a város tanács­elnöke is, akinek közreműkö­désével a közelmúltban hatá­rozta el a városi tanács végre­hajtó bizottsága, hogy egymil­lió forintot szán arra, hogy a Vigadó újra régi fényében ra­gyogjon. A Békés megyei Ta­nács Tervező Vállalatának ve­zetője, Körösfalvy Pál is azok közé tartozik, akiket megraga­dott a megmozdulás és több­szöri helyszíni szemle után a helyreállításra általános javas­latot készített. legfőbb gondok egyike.) Ron­totta a nagyterem képét, írja javaslatában Körösfalvy Pál, hogy az erkélyt és az alatta levő teremrészt is befalazták. Azóta, hogy a' színházi festőtár itt dol­gozik, elpiszkolódtak a falak, omladoznak * pompás gipsz- szobrok és falidíszek, és korha­dásnak indult a parkett is. A fő probléma mégis az, hogy a vékony födém miatt a legki­sebb zaj is felnagyítva hallat­szik a színházteremben, tehát színháza előadást és egyidőben rendezvényt tartani a Vigadó­ban egyszerűen lehetetlen. A másfél milliós javaslatban a fö­démszigetelésnek a megoldása is szerepel, megnyugtató módon. Kár viszont, és meggondolandó, hogy a tervezet az ajtókeretek „kariatidáit” megszüntetni kí­vánja a födém megemelése mi­att. Ezt — véleményünk szerint — nem szabad megtenni! „Fel­tétlenül az a cél, hogy a Viga­dót a régi stílusában állítsuk helyre, erre a legmesszebbme­nőkig vigyáznunk kell” — mon­dotta Miszlay István igazgató, amikor szemlét tartottunk a te­remben. Igazat kell adnunk ne­ki, és mindazoknak, akik ezt az álláspontot képviselik. A városi pártbizottság első titkára a város lakosságának összefogására hivatkozott. „Biz­tos, hogy mindenki megérti, akit illet, miről van szó. Egy­millió forint, még csak a szük­séges összeg kétharmada. Azt szeretnénk, ha a hiányzó öt­százezret társadalmi összefogás­sal teremthetnénk elő, ha az üzemek, vállalatok segítenének”. A színház igazgatója nagy­szerű terveket hordoz magában Ritkán tapasztalható olyan érdeklődés és összefogás, mely a Vigadó újjávarázsolását kí­séri. Keresik és meg is találták azokat a gipsz-díszítéshez ér­tő rég’ mestereket, akik annak idején a javításokat végezték, a szakmunkástanuló iskola padlá­sáról előkerült több oszlopfő (ki tudja, hogyan kerültek oda?!) Lapunk felhívása nyo­mán is érkeztek levelek, és kV rabeli fényképek, melyek közül egyet be is mutatunk olvasóink­nak. A tervek formát öltenek. Ha minden jói megy, már a nyá­ron megkezdik a helyreállítás nagy műveletét, és öröm lesz, újabb nagy öröm, ha az új Vi­gadó avatásáról írhatjuk majd meg első tudósításunkat, Sass Ervin Oszlopfő, virág a szakmunkásképző padlásáról került elő. A javaslat két résziből áll. Az első másfél millió forint, a má­sodik az előzőt egészítené ki, véglegesen rendezné az épület belső beosztását, helyiségeinek kialakítását. A hatvanas évek­ben kezdett és befejezett fel­újítás alkalmával a Vigadó-te­rem helyreállításáról — anya­giak hiányában — szó sem esett. Sót, annyira nem esett szó, hogy a színházterem szellőző csator­náit beépítették a nagyterembe, fezek egy részének megszünte­tése; illetve áthelyezése most a Báli kép 1935-ből az egykori Vigadóban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom