Békés Megyei Népújság, 1971. március (26. évfolyam, 51-76. szám)

1971-03-02 / 51. szám

MA \Z ÜZEMI DEMOKRÁCIA JÖ POZÍCIÓI AZ ÜVEG­GYÁRBAN (3. oldal) TARHOS EGYKOR ÉS MA (5. oldal) %,. , LOTTÓ +* TARG YN YEREMÉN YEK (10. oldal) Mérleg a közérdekű bejelentésekről —1971: több mint 128 millió forint városfejlesztésre Az elmúlt választás utolsó ülését tartotta a békéscsabai városi tanács A békéscsabai városi tanács március 1-én tartotta a vége felé közeledő négyéves ciklus utolsó ülését. Babák György­nek, a tanácsülés levezető el­nökének megnyitó szavai után négy napirendi pont megtár­gyalását fogadta él a tanács­ülés. A tárgyalás alapját első­ként Vontára János vb-elnök- helyette® és Szabados Belőné pénzügyi osztályvezető által be­terjesztett 1971. évi városfej­lesztési terv elfogadása képez­te. Ezt követően a művelődési állandó bizottság tevékenysé­géről Zsilinszki Adárn áb-el- nök, a jelölőüléseken elhangzott közérdekű "bejelentések sorsá­ról pedig Uhljár Mihály vb- titkár számolt be. Mi most a testületi ülésről szóló tudósí­tásunkban az utóbbiról számo­lunk be bővebben, ugyanis az 1971. évi költségvetés felhasz­nálásáról a következő időkben többször lesz szó. Erről csupán annyit: a megyei tanács ez év január 20-án hagyta jóvá a megye s azon belül Békéscsaba város IV. ötéves tervének irányszámait. E tervben meg­határozott kötelező és javasolt irányszámok figyelembe véte­lével készítette el a városi ta­nács végrehajtó bizottsága az 1971. évre szóló fejlesztési terv- javaslatot A tervezésnél a kö­telező irányszámokon felül az érdekelt vállalatokkal és intéz­ményekkel koordinálva a fej­lesztést úgy irányoztak elő, hogy a város fejlődéséhez fel­tétlen szükséges vízellátás és a szennyvízlevezetés minél ked­vezőbben valósuljon meg. Arra törekedtek, hogy a lehetőség határain belül a lakosság kom­munális, kereskedelmi, egész­ség. és művelődésügyi igényeit kielégítsék. A fejlesztési alap felhasználásának részletes meg­vitatása és kiegészítése után a tanácsülés egyhangúlag 128 millió 629 ezer forint bevétel­lel és ugyanannyi kiadással jó­váhagyta a város 1971. évi fej­lesztési alap költségvetését. Utasította a végrehajtó bizott­ságot, hogy annak felhaszná­lásáról gondoskodjon és arról év közben két alkalommal ad­jon számot a tanácsülésnek. Nagy érdeklődés kísérte a következő napirendi pontot, melyben számvetést adott a végrehajtó bizottság a város III. ötéves tervének teljesítéséről, belefoglalva a jelölőgyűléseken elhangzott közérdekű bejelentések mérle­gét. A terv teljesítésének sike­rétől egyáltalán nem választ­ható el a lakosság városszere- tete, ezirányú segítő tevékeny­sége — állapította meg a ta­nácsülés. A hozzászólók egységes állás- foglalása. volt, hogy a városi tanács az eltelt négy év mun­kájával a párt politikájának megvalósítását segítette, cse­lekvőén részt vett a szocialista építés fontos feladatának meg­valósításában, hivatásszeretet­tel szolgálta a lakosság érde­keit. Az új gazdaságirányítási rendszerrel lehetősége adódott a tanácsnak anyagi eszközei­nek növelésére, mód nyílott ar­ra, hogy az anyagi erőket kon­centrálja és meggyorsítsa a lakosság kommunális, kulturá­lis szükségleteinek kielégítési folyamatát. A megnövekedett lehetőségeket szemléltetően mu­tatják az alábbi számok: míg 1967-beri mindössze 10 millió forint helyi fejlesztési forrás-1 sál gazdálkodhatott a tanács, 1969- ben a fejlesztési alap el­érte a 122 millió forintot s 1970- ben 118 millió forintot tett ki. Az új rendszerrel lehetőség nyílott arra, hogy a település- hálózat fejlesztése érdekében a társ- és nem társ szervekkel koordináljanak. Ennek jegyében területet jelöltek ki az iparte­lepítésekhez. A kijelölt északi és déli ipartelepek meghatározták a város komplex fejlesztését Ebből a meggondolásból kiin­dulva jutott a tanács meg­egyezésre 1969-ben az állami építőipari vállalattal, a malom­iparral, a TÜZÉP-pel, a faipa­ri, a vasipari ktsz-szel és a nyomdaipari vállalattal az új telephelyek létesítésére. A terv- teljesítés között szerepelt a vá­rosi vízmű alaplétesítményének Ülést tarlott a HazaPas Népfront Országos Elnöksége Hétfőn a Hazafias Népfront Országos Elnöksége ülést tar­tott. Kállai Gyula elnök vezette a tanácskozást, amelyen Ben- csik István főtitkár beszámolt az országgyűlési képviselők és a tanácstagok általános választá. sának előkészületeiről és a nép­front-mozgalom tevékenységé­ről. Kijelölték az Országos Vá­lasztási Elnökség tagjait, akik­nek funkcióját az Elnöki Tanács erősíti meg. (MTI) megépítése. Megépült 95 kilo­méter hosszúságú elosztóháló­zat, mely a város utcáinak mintegy 60 százalékát látja el ivóvízzel. Sajnos, a szennyvíz- csatornázás lényeges javulást nem hozott. Ellenben javult a város gázellátása, 1970-re 2000 lakásba kötötték be a gázt. Az irányelvek célul tűzték ki annak idején, hogy a kereske­delem fejlesztésére a III. öt­éves terv időszaka alatt 110 millió forintot kell fordítani .A túlteljesítés következményeként a kereskedelmi hálózat fejlesz­tésére' mintegy 150 millió fo­rintot használtak fel. Lehetséges a III. ötéves terv sikeréről beszélni úgy is, hogy a 115 közérdekű bejelentés közül 98 megvalósult Ki-ki a maga kerületében tud­ja müyen változás történt, de hogy mások is megismerjék, leírjuk: az I. kerületben meg­javították a járdákat, szivaty- tyút telepítettek. A XI. kerü­letben a Mednyánszky utcai csa­tornát bővítették. A III. kerü­letben több járdát felújítottak, közkifolyókat létesítettek. A Mok rí utcában levő élelmiszerüz­let nyitásának és zárásának ideiét a lakosság kívánságának megfelelően megváltoztatták. Az V. kerületben is a bejelen­tett 48 igény közül 33 megva­lósult. És sorolhatnánk min­den kerületet, ahol a tanácsi ' költségvetésből és a lakosság társadalmi munkájával parko­sítottak, vízvezeték-hálózatot létesítették, játszótereket stb. alakítottak ki. Van még a mérleg serpe­nyőjében elhúzódó tennivaló is, ami a következő esztendő fel­adata lesz. Ilyenek többek közt az Áchim L. András lakótele­pen és a IV. kerületben új ál­talános iskola építése, nyilvá­nos távbeszélő felállítása, a Ke. reki út kövezése, a Temető sori út aszfaltozása, az V. kerü­letben ABC-áruház építése, a nagyobb lakótelepeken gyógy­szertárak felépítése stb. És hogy idáig is ilyen eredményekről adhatott számot a ciklus utolsó tanácsülése, abban jelentős sze­repe volt a tanács testületi te- • vékenységének, a tanács végre­hajtó bizottságának, az állan­dó bizottságoknak a fejlődés ütemének helyes meghatározá­sában. Ezért a tanácsülés jegy- zőkönvvileg elismerését felezie ki a tanács valamennyi tagjá­nak, a végrehajtó bizottságnak, az állandó bizottságoknak, va- ! lamint a határozatokat végre­hajtó tanácsi dolgozóknak. Ülését bejelentésekkel zárta. (r) Tizenkét és fél millió forintos kárt okozott a tél megyénk közútiam Megkezdődtek a helyreállítási munkálatok A közelmúltban ülésezett a I KPM békéscsabai közúti igazga. ' lóságának operatív bizottsága, ahol Boros József igazgató is­mertette a tél okozta károkat. Az ülésen részt vettek a hód­mezővásárhelyi és a debreceni közúti építővállalatok, a hídépí. tő vállalat, a szegedi MÁV igaz. gatóság, a 8-as számú Volán, va­lamint a megyei tanács vb épí­tési- közlekedési osztályának képviselői. Az eddigi felmérések szerint a tél 12 millió 650 ezer forintos kárt okozott Békés megye köz­útjain és így közel 46 kilométe­res útszakaszt kell helyreállíta­ni. Ebből a békéscsabai közúti igazgatóság közel 30 kilométeres útszakaszt javít meg. A többit a hódmezővásárhelyi és a debre. ceni vállalat. Bár számszerűleg I nagynak tűnik ez a kár, de sok. kai kisebb, mint az elmúlt év- I ben, amikor ennek duplája volt. Megnyugtató, hogy a szükséges munkákhoz az anyagi, gépi és munkaerőfedezet biztosítva van. Így remélhető, hogy a tervezett határidőre — a főutakat május 1-re, az alsóbbrendű utakat pe­dig július 1-re helyreállítják. Legtöbb kár a 44-es, a 46-os és 47-es útvonalakon keletkezett. De jelentős az alsóbbrendű uta_ kon is, ahol Dévaványa és Gyó­nna között, amint egy 10 kilo­méteres útvonalat teljes egészé­ben meg kell erősíteni. A közúti igazgatóság dolgozói már megkezdték a tél okozta károk helyreállítását, a vállala­tok pedig március 8-án látnak hozzá. Forradalmi Ifjúsági Napok, 1971 Március 13-án lesz a megyei megnyitó ünnepség Az ifjúsági szövetség immár ötödik alkalommal rendezi meg a három tavasz: évforduló, március 15-e, március 21-e és április 4-e alkalmából a Forra­dalmi Ifjúsági Napokat. A KISZ Békés megyei Bizottsága az idén is gazdag programot állított össze az eseménysoro­zatra. Az V. Forradalmi Ifiú«ági Napok mesvei megnyitójára március 13-án, az orosházi üveggyárban kerül sor. Egy n-m- pal később megyei társastánc színvonalverseny lesz az oros­házi művelődési házban. Az 1848-as szabadságharc évfordu­lóján, március 15-én koszorú- zási ünnepségeket tartanak a fiatalok, s ugyancsak koszorú- zási ünnepség lesz Áchim L. András születésének 100. évfor­dulóján. Március 17-én a pá­rizsi kommün 100. évforduló­járól emlékeznek meg a KISZ- esek, míg két nappal kérőbb ifjú választópolgárok találkoz­nak országgvűlési képviselők­kel. Nem sorolhatjuk fel azt a sok-sok rendezvényt, amit a Forradalmi Ifjúsági Napok ide­jére terveznek megyénkben, de kiemelkedik közü'ük többek között az a koszorúzári ünnep­ség, amelyet március 20-án tar­tanak Endrődön az 1935. évi csendőrsortűz áldozatainak em­lékére. Március 21-e program­jából csak annyit: Békéscsabán az Erkel Diák Ünnepek me­gyei kórusversenye Gyulán fu­tóverseny, Gyomán fogada- tomtétel- ünnepséa. Mezőhegye­sen járási szavalóverseny, s a tanácsköztársasági emlékmű­veknél koszorúzások. Szarvason ünnepi KISZ-bizottsáai ülés lesz március 26-án, míg az ezt követő napon úttörő kulturális szemle Gyulán. Felszabadulásunk évforduló­ja előestéjén, a megye városai­ban és járási székhelyein hála- tüzeket gyújtanak. Ekkor lesz a harmadik úttörő nemzetiségi találkozó is. Április, 4-én a fel- szabadulási emlékműveknél ko­szorúzást ünnepséget tartanak a fiatalok, s KISZ-eá fogada­lomtételre kerül sor. Április 16-án fiatal értelmiségiek ta­nácskoznak Szarvason, ahol áp­rilis 18-án kommunista vasár­nap lesz. Április 21 és 24 kö­zött tartják meg a KlSZ-alap- szervezetek a Gyarmati Ifjú­ság Napja ünnepségeit. Lenin születésének 101. évfordulójáról április 22-én a gyulai Lenin- szobornál emlékeznek meg a KISZ-esek. Április 30-án fák­lyás felvonulásra kerül sor a megyeszékhelyen. A Magyar Rádió ifjúsági szerkesztősége szixL.es, változa­tos műsorral kapcsolódik be az ünnepélysorozatba. Érdekesnek ígérkezik „A szabadság városa” címmel Debrecenből sugárzott műsor. A 20-as stúdió március 15-én „A hazafiság és a ma­gyar ifjúság” címmel rendez vitát a nemzeti múlt és a nem­zetköz'ség kérdéseiről. A pá­rizsi kommün 100. évfordulójá­ra emlékezik a Frankel Leó éle­téről írt hangjáték, „Az utazás” című rádiójáték az 1848—49-es szabadságharc híres forradal­márának, Noszlopy Gáspárnak példáját idézi Ezt márjtois 21- én sugározzák. Április 4-én dél­előtt a Magyar Rádió hangké­pekben számol be az új K1SZ- tagok Dózsa György úti nagy­gyűléséről. V. Z.

Next

/
Oldalképek
Tartalom