Békés Megyei Népújság, 1971. február (26. évfolyam, 27-50. szám)

1971-02-27 / 49. szám

Békés megye testnevelési és sportmozgalma a számadatok tükrében As aancfbgtaXó adatok. után a szakszövetségek­re, tninéeáteM ver­senyzőkre, edzők­re vonatkozó rész­adatokat közöl­jük. A megyében a különböző safe, szövetségek XI 539 igazolt versenyzőt tarta­nak nyilván. A sportáganként! megoszlás: úttörők, asztalitenisz 5, atlétikai 147, birkózás 98, cseL. gáncs 5, kajak-kenu 11, kerék­pár 3„ kézilabda 200, lovai 9, röplabda 20, sakk 17, sportlövő 21, természetbarát 45, úszás 95, vívó 9, modellező 15. Összesen 700-an. Serdülök: Asztalitenisz 33, atlétika 423, birkózó 39, csel­gáncs 28, kajak-kenu 39, kerék­pár 10, kézilabda 387, kosárlab­da 161. labdarúgás 946, lovas 8, ökölvívás 53, röplabda 62, sport­lövő 41, súlyemelő 4, tájékoaó* dáai futó 5, tenisz 33, természet- barát 86, torna 106, úszó 46, ví­vó 20. Összesen: 2530. Az igazolt ifjúsági sportolók száma 3422. Itt s részletezés sz alábbi: Asztalitenisz 60, atléti­ka 323, birkózó 23, cselgáncs 25, kajak-kenu 20, kerékpár 6 ké­zilabda 651, kosárlabda 201. láb. darúgő 1380, lovsa 20, ökölvívó 19, löpiabd« 117, sakk «8, sport. Jövő 152, súlyemelő 20, tájékozó, dák futó 15, teke 24, tente 6S, természetbarát 164, torna SÍ, úszó 22, vívó 22, modeOeaő 10t A junior korcsoportban 201 ver. senyzőt tartanak nyilván: atlé­tika 48, birkózó 24, cselgáncs 25, kajak-kenu 8, kesék pár S, kosár­labda 104, lovas 2, ökölvívó 12, tájékozódási futó 4, természet. Járó 20, vívó IX Mnőtt sportolónak van minősí­tési könyve. Sportáganként: asz­talitenisz 76, atlétika, 29, birkózó 15, cselgáncs 32, kajak-kenu X kerékpár 1, kézilabda 780, ko- sárlsbds 40, labdarúgó 249«, 1»* ne 26, motorsport X *ölrtvó 15, röplabda 153, sakk 284, «port­lövő 153, súlyemelő X tájékozó, dák futó 26, teke 11X tente 57, tea 11 téazetborát 58, torna IX tező 17, vívó 8, modellező X A aA sportolók száma 2028. Az alábbi sportágakért fl*k: ss*. taliterrta 68, attétfk* 517, kéjak- kenu 25, kéaOabda 101X kosár­labda 292, lows X röplabda 308, askfc IX sportlövő 15, tájékozó» dáai futó 5, teks 17, tenia* 20, természetbarát 295, torna 8X úszó 105, vívó 21, modellező 10. A működő fa KÓnősíteót odaők szám* 224. Sport* áganként; asztali- tente X atlétika 2X toirkózé X cselgáncs X jak-kenu X ke­rékpár X kézilab. da 41, kooáriabda IX labdarúgó 79, lovas X ökölvívó X röplabda IX sakk X sportlövő 1, súly­emelő X tájékozódás! futó 1, te­ke X tenisz X természetbarát X torna 11, úszó X vívó 4 Mester­edző egy van, lovas sportágban. A szakedzők száma 8 (labdarú­gó, adétgea. birkózás, úszás, ké­zilabda, torna 1—1). Edzői minő. öltéssel 139-en dolgoznak. (Láb­Mérlegen a megyei II. o. labdarúgó-bajnokság SZARVASI Ad MEDOSZ A Nyugati csoport őszi baj- tagficB nem véletlenül érte el ezt m eredményt. Érdemes meg- «smlítmi. hogy a megyében — beleértve az összes NB-s te L, EL osztályú csapatot — egye­dül veretlen a megyében. Gól­különbsége 48—7, ami szintén 'Imponáló. A játékosak Pataki György és Lelkes György taná­rok irányításával lelkiismerete­sen dolgozták végig a tavalyi esztendőt A védelem egyetlen megin­gástól (Nagyszénás ellen 4 gólt kapott) remekül látta el felada­tát. Liska János lőtte a legtöbb gólt, 21-et, Bánáti 10, Medvegy 5, Karúba, Varga és Brack na j 3—3, míg Kovács és Lestyán egy-egy alkalommal volt ered­ményes. Egy öngól is esett Figyelemre méltó az ifjúsági csapat szereplése is, amely két pont előnnyel szántén a tabella élén áll. A szakosztály tagjai előtt a tavaszi fordulóban egy cél le­beg: a magasabb osztályba ju­tás. A megvalósításához a Szarva­si Állami Gazdaság jelentős tá­mogatást nyújt. _ Ru btnstdn Lajos GYULAVARI MEDOSZ A SZ. MEDOSZ egyik nagy riválisa. Az őszi fórul óban há­rom ponttal kevesebbet szer­zett ,de célját a második hely megszerzésével teljesítette. A csapat házatáján ezt elsősorban ] a jó kollektív szellemnek és a szezon vége felé nyújtott Javuló játéknak tulajdonítják. (Ekkor vidéken is többször győzött a gárda). Teljesítményéért vala­mennyi játékos dicséretet érde­mel, közülük is elsősorban Mé­száros Jenő. A legeredménye­sebb Biros, Sass és Diriczi volt. A tavaszi azesoct acwsoíás ■tempóm Já bál kedveső, hisz a váriak a 15 mérkőzésből 11-et hazai környezetben játszanak! (Ősszel négy csapat nem uta­zott el Gyulaváriba, * azok is itt játszanak.) A szakosztályve­zető* erősítést nem tervez. A meglevő Játékosállományban bíznak és a szurkolókkal együtt remélik, hogy az együttes ott lesz a bajnoki címért folyó küzdelemben. Kubicza János SZARVASI DATE Ojonc a mezőnyben. Jelenle­gi 3. helye különösen akkor ér­tékes, ha figyelembe vesszük, hogy a főiskolai karon tanuló diákok nyárt szünideje miatt áz augusztusra kisorsolt mér­kőzéseket egy hónappal később, szerdánként kellett lejátszani — valamennyit idegenben. Kottái Lajos testnevelő edző tavaly a csapatépítésre fordította a hangsúlyt, az idén v'szont a kialakult törzsgárdával szeretne minél jobb eredményeket elér­ni. Az I. fordulóban Draxler Jó­zsef, Kurilla Olivér és Kiss Gábor teljesítménye valameny- nyi csapat játékosait figyelem­be véve — a többiek fölé nőtt. Ok bizonyultak a legjobb gól­lövőknek is. A cél: feljutni a megyei I. osztályba. Az előkészületek is ennek jegyében folynak. A fő­iskolások remekül kihasználiák nagyszerű létesítmény- és f 1- szereltség-ellátottságukat. Ezt bizonyítja, hogy eddigi előké­születi mérkőzéseiken NB III-as csapatokat is kétvállra fektet­tek. A szimpatikus együttes tava­szi szereplését labdarúgó-kö­rökben nagy érdeklődés előzi . meg. darúgó 48, kézilabda 25. attétS­ka 16, kosárlabda, röplabda 9— 9, úszó 6, torna 5, vívó 4, birkó­zó 3, ökölvívó, cselgáncs, súly­emelő 2—X asztalitenisz, kajak­kenu, kerékpár, sakk, sportlövő, tájékozódási futó, teke, tenisz 1 —1.) Az egyes szakosztályokban 79 segédedző működik (labdarú. gé 30, kézilabda 15, atlétika 9, kosárlabda 6, torna 5, birkózás, Ökölvívó, röplabda, tenisz, ter- mészetbarát, asztalitenisz 2—X sakk, tek* I—1.) í A gyakorló (társa<SatmD edzők száma 249 (labdarúgó 89, kézi­labda 48, sportlövő, kosárlabda 15—16, természetbarát IX röp­labda 11, asztalitenisz 10, atléti­ka 8, lovas 7, sakk 6, vívó, bir­kózó, teke 4—4, torna, úszó 3— X kajak kenus, súlyemelő, ököl. vívó 2—X modellező, tenisz, cselgáncs 1—1. (Folytattuk) Sportműsor Szombat Labdarúgás, Előkészületi mér­kőzés. Gyulai MEDOSZ—Bob. VTSK, Városi sporttelep 1X30 ára. Kosárlabda. Várost KISZ Ku­pa befejező fordulója, Gyula Szakmunkásképző Intézet tor­naterme. 14: ITSK C—Gimnázi­um D férfi, 15: MEDOSZ—Spar, tacus B férfi, 16: Spartacus A— öregfiúk férfi, 17 óra ünnepé­lyes eredményhirdetés. Tanácskozás. Gyulai járási TS tanácsülése. Gyula, járási ta­nács kultúrterme 9.30 óra. Röplabda. Bcs. Kötött—Szege­di Spartacus (NB I) barátságos női mérkőzés, Békéscsaba, Víz­műépítési Technikum tornater­me, 17. Vasárnap Labdarúgás. Előkészületi mér­kőzések. Bcs. Előre Spartacus— Gyulai MEDOSZ, Kórház utca 14.30, Oh Üveggyár—Medgyes- egyháza, 14.30. Asztalitenisz. Járási Serdülő Kupa fordulója: Szeghalom, Se­bes György ált iskola 8 óra, Körösladány 8 óra. Birkózás. Megyei ifjúsági kö­tött és szabadfogású egyéni baj­nokság Orosháza, Thék Endre utcai tornaterem, 8 óra. Kosárlabda, MNK női me­gyei döntője, Mezőberény, Gim­názium, 8.30. Sakk. Városi egyéni bajnok­ság döntői, Békéscsaba megyei TS-székház, 8 őrá. Kézilabda. Béke teremikupa fordulója, Orosháza, Táncsics Gimnázium, 8 órától. Röplabda. Felnőtt női Imris Kupa küzdelmei. Békéscsaba Vízműépítési Technikum torna­terme, 9 órától. S fia«, 197a, FEBRUÁR. 27. ▼•Deswegen ms-ms. ki­tűnő állapotban eladó. Dr. Orvos László, Mező- kovácsháza. Alkotmány 4L. H0 Skoda MB 1009-e* gép­kocsi kitűnő állapotban, 28 00C kilóm éterrel el­adó. Érdeklődni: Nép­újság szerkesztőségében. X ÜJklgyózon 7x3 m-es melléképület lebontásra új anyaggal eladó. Ér­deklődni Újkígyós, Dó­zsa U. 1«. 249443 Kitűnő «rülőkta* t# hó­napos komondor szuka eladó Békéscsaba, Tes- sedik u. 44. 240484 Pósteleken 3 hold föl­szántott föld haszonbér­be holdanként Is kiadó. Érdeklődni Békés, III., Bocskai u. 9. 249483 600 négyszögöles porta Kastélyt szőlőknél, a KISZ-lakásokkal szem­ben eladó. Érdeklődni Békéscsaba, L. Bánát u. 2/1. 249507 Kifogástalan 1000-es Wartburg de Luxe el­adó. Sarkad, Cukorgyár U. 240446 Cirokszakáll eladó. Bé­késcsaba. V„ Wagner u. 67. 249470 408-as Moszkvics 16 000 km-el eladó, simánál. Sarkad, Cukorgyár 12. 240463 Trabant toi-es CZ rend­számú eladó. Szarvas, Lenin u. 52. 29964 Elcserélném 1 szobás, erkélye*. IV. emeleti, szövetkezeti lakásom 1 szobásra. „Megegye­zünk" Jeligére a békés­csabai hirdetőbe. 249457 CS rendszámú Trabant Combi eladó. Megtekint­hető kizárólag vasárnap délelőtt. G ellát, Békés­csaba, Szarvasi u. 4. 249471 1 hónapos süldő eladó. Békéscsaba, Majakovsz­kij u. 77. *49487 10 darab 4 hónapos sül­dő eladó. Békéscsaba, VI., Aulich u. 4/a. 249556 Telekgerendás 4 számú tanya eladó. Érdeklődni Békéscsaba. Thököly u. S3. 249488 Kétszobás hát eladó. Bé­késcsaba, Landler Jenő U. 95. 950 500-as Trabant Combi el­adó Békén. Kossuth u. A Bíróság, udvar. 111250 Választási malacok el­adók. Békéscsaba, Franklin utca folytatása, Steíkovlcs Mihály. 2 darab s hónapos üsző és egy vetőgép eladó. Érdeklődni Békéscsaba, Szarvasi út, Gépjavító portán. 249493 Cs ab asza hadiban 1 hold föld kiadó. •Érdeklődni Lázár u. 10. 948 Skoda MB 1000. megkí­mélt állapotban eladó. Békéscsaba, Felsőkörös sor 17/1. Érdeklődni szombat, vasárnap. »47 Politúrozott hálószoba­bútor és két ágybetét eladó. Békéscsaba, Ku­lit* Itp. S. A L h. 14. Érdeklődni szombat dél­után én vasárnap egész nap. 249351 IC rendszámú 3 100-as Skoda személygépkocsi eladó. Békéscsaba. Ku­lich lakótelep 10. C lép­csőház. 944 Kastélyt szőlőkben. 378 négyszögöl gyflmmesö* eladó Érdeklődni Békés­csaba, Bartók Béla út 37. Hátul az udvarban. 249565 Díjnyertes ősöktől, ÚJ Import vérvonalból, négyhónapoa. zárt törzs­könyvi! pointer (angol vizsla) kölykök eladók. Dr. Kerekes Tünde, Bé­késcsaba, Urazinyi De­zső né u. 5. »86 * darab helyt»** raktár­ház kiadó. Békéscsaba, PQm Sándor u. 13. 240553 Elkülönített Ml háa el­adó Békéscsaba, IV., Rozmaring u. 4, Érdek­lődni : vasárnap egész nap. hétköznap délután 8 után. 249475 Gépírásmásolást« lakáso­mon vállalok. Cím * békéscsabai lapkiadó­ban. 933 Szarvason, Körösparton, betonjárda mellett déli­fekvésű nyaraló öltözők­kel. csőnakházakkal, ki­épített betonparttal, vál­lalatnak Is megfelelő, el­adó. Dr. Bíró. Deák Fe­renc 5. 29962 llf kg-oa hízó eladó. Bé­késcsaba, Tanya 22*3. Veszelka Mátyás. W»1 Felújított Skoda Furgon eladó közéletnek, vagy magánosnak is. Combi­ért elcserélhető. Békés­csaba, Aradi u. 11. 245554 Rózsatöv-ek, díszfák, Dhália gumók, fenyők, árjegyzéket küldök. Tóth. Csillaghegy, láb­130 Itg-OS hó «sertés és 4 hónanos süldők el­adók. Békéscsaba, TV.. Achim u. 11. 249557 darúgőpálya. 8596 Kuvanzköly&k, kitűnő szülőktől eladó. Vlzesíási Állami Gazdaság, vad- gazdasági kerületében. Levélcím Békés, Pí. 35. 111248 Simson K5 Srv>rt első kézből éa terepjáró sze­méi v<? ér* kocsi rendszám nélkül eladók. Bozóky, Békésszentandrás. Hu­nyadi 8. 29972 Véi-vlzsgált, fajtiszta hempshlr és pttmut na­poscsibe kapható. Be- reczkl Józsefnénél, Me­zőberény. Deák Ferenc 49. 221063 öroglépet, sonkolyt, son­kolysalakot veszek, vagy viaszra, műlépre cseré­lek. Szonteszkl János Mezőberény, Madarász út 18. 2210*4 Kilenc hathónapos süldő eladó. Békéscsaba, KISZ tábornál. Pálinkás. »11 Romár, Riga, Java, Sim­son kismotor alkatré­szek. harisnyaszemfel- szedőgépek. automata tűvel. Utánvételes szál­lítás. Némethné műszaki kereskedő, Győr, Rákó­czi u. 2. 826 Közületek, magánosok részére villanyszerelést tervrajzkészítést, tsz tra­fóról hálózatbővítést vál­lalok. Halmost István, Békéscsaba. Mokri lakó­telep 2. 881 100-as, 209-as, 300-as elektromos keltetőgép kapható. Szuhl Ferenc, Budapest XX.. Bem u. 11. Pesterzsébet. 4572 r'J Wartburg kifogástalan állapotban eladó. Békéscsaba, Deák U. 15/1. 249500 CM-ei kis kerekű Wart­burg Limousine személy- gépkocsi kiváló állapot­ban eladó. Békéscsaba, Kulich ltp 3. ép. A 1. h. II. emelet 3. Telefon: 13—463. 249361 Eladó Békéscsaba, Kis- fényes 2127 számú tanya. (Tomka). Azonnal be­költözhető, valamint egyéb Ingóság. 249490 19 000 km-t futott fehér Trabant Combi eladó, Békéscsaba. V.. Bercsé­nyi ti 2. 149552 CS Wartburg !>8 000 fo­rintért eladó, Békéscsa­ba, III., Lahner u. 16. fírdek’ödni vasárnap de. kivételével bármikor, 249552 Beköltözhető 2 szobás ház garázzsal eladó. Bé­késcsaba, Lehel u. 6. Érdeklődni hétköznap ifi óra után, szombat, va­sárnap egész nap. 249485 Fiatal közel ellös kee*> kék eladók. Orosháza, Felhő utca 12. 21682» 200 négyszögöl telek el­adó. Mezőmegyer, Kál­vin út 14. Érdeklődni: szombat, vasárnap 0943 július l-vel keiesek szükséglakást Jogcím nélküli lakóm részére, megegyezéssel. Halász János, Békéscsaba. Le- nln 1*. _________1042 F igyelem! Rőt ás Hampshire féle szülők­től kiscslbe kaható min­den héten. Békéscsaba. V., Bercsényi u. 18. __________________ 0938 ÜJ televlzióasztal és ki­sebb méretű ablak el­adó. Békéscsaba, Haj- nal u, 8,____________003* Polski Fiat személynél». gépkocsi eladó. Békés- szentandráa, Széchenyi út 1.________________0031 C M Skoda 1000 MB el­adó. Megtekinthető: va­sárnap, Békéscsaba. Ma. dách 8.______________0931 K ét családnak is alkal­mas ház beköltözhetően eladó. Békéscsaba, V„ Ludvlgh utca 30. 0030 vlkendház építésére al­kalmas ült négyszögöt szőlőskert, gyümölcs­fákkal Eleken etndó. Ér­deklődni : Békéscsaba, Hajnal utca 3. 002« Hajdúszoboszló, Damja­nich 25 alatt, fürdőhöz közel családi ház üdül­tetésre kiadó._____ 0027 S imson Sztár eladó., Gyula, Kossuth L. u SS, délután 5-tŐl. 10912* MéheWet, sonkoly-sala­kot veszek. Králik Pál, Mezőberény, Népköz- társaság Út 3. 22106* 1 szobás utcai házrész nagy telekkel eladó. Bé­késcsaba, V.. Bessenyei U 108. 249468 Azonnal beköltözhető« fél ház eladó. Szarvas, Lenin l». Érdeklődni; Szarvas, Deák 31 alatt. ____________________02996» 4 03-as Moszkvics sür­gésen eladó Békéden., Érdeklődni: munkana­pokon, Szarvasi 48, szombat, vasárnap, Pe­tőfi 22. 111251 Garanciális Ifto-os Fisé eladó. Békéscsaba, Ihász u. 1. II. era. I. 240480 Kisvárdal rózsa, vala­mint Gülbaba vetőbur­gonya nagy mennyiség­ben kapható az elek! Lenin termelőszövetke z étnél. Ar megyezés szerint. Érdeklődni le­het az elek! Lenin Tea központi Irodájában. _____________sn K ertes családi ház el­add. Csorvás, Móra Fe­renc utca *0. Érdeklőd­ni: szombat délutánon­ként ugyanott, 21679S Kétsoprony «8 számú tanya eladó. Érdeklőd­ni : ugyanott. Tadanaí György. 24946« Jó állapotban levő Sko­da Octavia, egy fiatal laásló és egy 15 q teher­bírású kocsi eladó Gyu- las. Szőlős u. 28. 109131 Alig használt Skoda S 100-as személygépkocsit vennék. -Autónyere­mény” Jeligére a békés­csabai hirdetőbe. 24045* CL rendszámú 1000-es Wartburg személygép­kocsi Mádé. Zagyva László, Okány. Kossuth u. ss. Telefon: 12. 24940* Központban házat vagy házrészt vennék lakás­cserével. ..Kétszobás’» jeligére a békéscsabai hirdetőbe. 24945S 2 szoba, összkomfortos, KTTC-lákásomat elcserél­ném szövetkezeti vagy OTP-lakással. megegye­zéssel. „Békéscsabai" lelteére a békéscsabai hirdetőbe,__________249454 Sz—100-as Skodámat el­cserélném Wartburgért. Békéscsaba, Vozárik u. 7. 005« Jó jövedelmet biztosít A SZERZŐDÉSES L1BAHIZLALÄS, HAZINYÚL-TENYÉSZTÉS, GALAMBNEVELÉSt Tegyen számítást 1 kg élő liba 32,— Ft Toll 105—160 Ft/kg. Májprémium súlytól függően: 150—400 Ft Nyúl és galambnál: magas átvételi ár. SZERZŐDÉSKÖTÉS = BIZTONSÁGOS ÉRTÉKESÍTÉS KONDOROSI ÁFÉSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom