Békés Megyei Népújság, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-11 / 239. szám

KÖRÖSTÁJ KULTURÁLIS MELLÉKLET Kultúra és az életszínvonal t öbb község már nem is futja az erőfe- befogadásra is nehezebb. Ez életét, egy-egy szítésből. ök maguk leg- a kultúra — ha nem is min- városka utcáját alábbis ezt mondják: nem den formában — eljut az kitartóan, évek futja. A népnek nincs igé- ország legtöbb lakosához, a óta figyelem. nye arraj hogy művelődjön, kis hegyi, határszéli falvak- Bontják az öreg h0gy kulturáltabb legyen — ba is, a villannyal ellátott házakat, építik ju^^ják a kívülállók. Jó tanyákra is. Közvetítik a berendezik, ftt-oÍntóTau" néhányan be is ismerik: kultúrházak, a rádió, a te­tő is kerül az udvarba vagy »Minek törjelr‘ mag31" a levízió> a sajtótermékek, két motorkerékpár a két művelődésre, mi hasznom Az emberek színházba, mo- gyereknek. Ha kérdem, belőle?” Sokan pedig azzal ziba járnak, képző- és ipar­büszkén sorolják az anyagi hárítják el a „zaklatást”: művészeti kiállítást látogat- javakat: vettek szobabútort, „Majd, ha mindenünk meg- nak, ismeretterjesztő élő­ié vét, fridzsidert, könyvso- lesz, ráérünk művelődni”, adást hallgatnak, könyvet, rozatot,. valami patentzáras „Mi már öregek vagyunk újságot olvasnak. Vagy micsodát, modem fest- arra, hogy ilyesmivel törőd- mindezt láthatják, nézhetik, ményt, olajkályhát és így jünk, majd a gyerekeink. a passzív nézelődés azon- tovább. A fölsorolás több- Nekik már nem kell olyan ban nem ösztönzi az egyént nyíre értékrend és váloga- keményen harcolni egy fa- a kultúra mélyebb átélésé- tás nélkül hangzik el, hl- lat kenyérért, mint a mi re> befogadására. Abban, szén „mindent a két ke- időnkben”. hogy valaki televíziót néz, zünkkel kerestünk, minden- Sajnos, azok közül is so- újságot, könyvet olvas, re egyformán büszkék va- kan, akik már mindent színházba jár, abban a mü- gyunk”, megszereztek, nem érzik velődésnek még csak a le­S erre, valóban, mind- szükségét annak, hogy mű- hetősége rejlik. A valódi annyian büszkék lehetünk, velődjenek. Sőt, sokunk ta- kulturáltsághoz kell, hogy A családok gazdasági emel- pasztalata szerint az élet- ki-ki válassza ki az egyéni- kedésének lehetősége meg- színvonal és a kulturális ségének megfelelőt, s hogy nőtt a hatvanas években színvonal között mélyül a rendszerezze, selejtezze az firlun és városon, s ezzel a szakadék. információ-tömeget, lehetőséggel — becsületes A módem tudomány és Országos gond, hogy erre munka árán — sokan él- művészet alakulása és gaz- a válogatásra a tömegek­nek. Az igaz, keményen dagodása nyomán a kultúra nek nincs igénye. Vagy aki- meg kell dolgozniuk érte. fogalma és befogadási kő- nek van (akár megfogal- Annyira keményen, hogy a rülményei alapvetően meg- mazva, akár ösztönösen) az gyarapodás, a javak szerző- változtak. Ezzel együtt igé- nem találja, vagy csak na- se minden erejüket és fi- nyesebb, alvontabb is lett, gyón nehezen találja meg gyelmüket leköti, masra és egyben — mi tagadás — a válogatás útját-módját, a magasabb, a kultúrához ve­zető utat. Ebben kellene segíteni a tömegeket a hi­vatásos népművelőknek, és mindenkinek, akinek bármi köze van a közművelődés­hez. Az igény fölkeltését már az iskolában el kellene kezdeni. A gyermeket esz- mélésétől, az első osztálytól gondolkodásra, az összefüg­gések kutatására nevelni, mégpedig rejtett, vagyis nem direkt, fölszólító mód­szerekkel. Az általános is­kolai pedagógusok amúgyis túlterheltek, s ilyesmire nincs idejük. Pedig az igé­nyes nevelés az oktatást is megkönnyítené, a tanulók könnyebben, logikusabban fognák föl az ismeretanya­got és már gyerekkorban megtanulnának válogatni. És a mai felnőttek? A válogatás igénye — rejtve — sok emberben megvan, csak a hozzávezető utat kellene egyengetnünk. A klubok, kultúrházak, a te­levízió vegye jobban észre, hogy a tömeg nem alakta­lan massza, hogy műveltsé­gi színvonalát tekintve ré­tegekből áll. Ezekhez a ré­tegekhez kellene idomítani a rendezvényeket, műsoro­kat, a szakköröket, művé­szeti csoportokat, a TIT- előadásokat. Egy-egy elő­adás, például, csak tizenöt emberhez szóljon, de ezt a tizenötöt valóban érdekelje, és elégítse is ki maradék­talanul. Az előadás, a mű­sor, a szakköri foglalkozás magas színvonalú legyen, de csak annyira, hogy ne riassza el az érdeklődőket. Ezt elérni — országosan — nem könnyű feladat. A jó szándékon túl pszichológiai érzék, sok tapasztalat és tu­dás kell hozzá. És termé­szetesen, a népművelők munkájának az eddiginél nagyobb megbecsülése. Siklós László Molnár Antal Egyedül A tűzzel is... Filadelfi Mihály Talán mégis beszélnünk kellene ha görcsbe rándul is olykor a szív vagy villám feszül céljaink között hogy nyeldeklőnkön akad a szép világ gyémántmosók gőrnyedten konokul meddig szitáljuk a meddő homokot talán fel kéne sikoltani vagy értelmesen beszélnünk kellene a kövekkel Is ránk ne omoljanak a vizekkel is el ne borítsanak és a tűzzel is beszélnünk kellene 1979 Magyar siker Romániában Békés megye képzőművészeinek aradi tárlata nál”, „Anni”, „Gyermek arc- dekes színeit, foszforeszká- él” és „Kisfiú” című fest- lónak tűnő hatásait, me- mónyei. lyek egy sajátos művész­Hasonló sikert arattak a egyéniséget mutatnak be. Maros-parti városban Ru- Hasonló elismeréssel ír Ru- zicsíkay György „Place de zicskay György alkotásai- la Concorde”, „Champs, ról, leszögezve, hogy azok Élysées”, „Futóbajnok”, és igazi ékességei a kiállítás- kedves egészségére” című nak, dicséri Gaburek Ká­t\ közelmúltban, a Békés megyei képzőművészek — akárcsak egykor illusztris elődjük Munkácsy Mihály — ellátogattak Aradra, ahol tárlatukat magyar részről Csende Béla, román rész­ről pedig Sever Frentiu, a Képzőművész Egyesület Arad megyei fiókjának el­nöke nyitotta meg. A magyar táj szépségé­nek olyan nagyszerű, tehet­séges szószólói voltak az aradi tárlaton, mint Mokos József „A csabai Csokonai utca”, „Köröspart”. „A csa­bai gát” és „Tokaji táj”; Alexin Andor „Orosházi részlet”, „Orosházi udvar”, „Iparosház” és „Orosházi utcarészlet”; Lipták Pál „Tájkép igavonó állatok­kal”, „A régi lanya”, és „őszi tájkép”; Ezüst György „Csabai utca” és Miklós István „Csabai táj” című művek alkotói. A portrék közül szintén nagy tetszésnek örvendtek Koszta Rozália „M. L. Arc- ké(pe”, „Gyermek az asztal­pasztellképei, valamint Mladomyiczki Béla bronzér­mei. A bukaresti, aradi ma­gyar és román sajtó — az „Előre”, „Vörös Lobogó”, „Flacara ro6ie” — egyaránt az aradi „Vörös Lobogó” két cikkben hangsúlyozza a kiállító képzőművészek kifejezési módjának érett­ségét, nagyszerű színhatá­sait, művészi eszközökkel való elgondolkodtatási kész­ségét, megállapítva, hogy a tárlat minden darabja Bé­kés megye pezsgő képző- rr űvészeti életéről tanús­kodik. A „Vörös Lobogó” külön kiemeli Koszta Ro­zália érett színérzékét, ér­roly kompozicionális kész­ségét, valamint Ezüst György és Mokos József művészi élményt jelentő festményeit. A tárlat vendégkönyve, magyar és román nyelven, látogatók hasonló elra­gadtatását tükrözi: „Büszkeséggel néztem vé­gig „faitomyos hazám” mű­vészeinek szép munkáit, akik közül Ruzicskay György és felesége szemé­lyes jóbarátaim. Még sok­sok sikert kíván egy mező- berényben született aradi író felesége, Károly Sándor. né”. „Békés megye képző­művészeinek kiállítását a valóságérzék jellemzi, tárgy­körének ihletője a környe­ző táj. Népi motívumaik említésre méltóak. Arcké­peik rendkívül kifejezőek, meggyőzőek. Mint Békés megye fia, nosztalgiával jártam be — a kiállított tájképek révén — gyer­mekkorom ismerős zugait, Gheorghe Undra, tanító”. A színes, sokoldalú tárlat betekintést enged egy ma­gyarországi kisváros élénk képzőművészeti életébe. Köszönet érte! Minden egyes művész megüti az európai szintet, de különö­sen Mokos szól szívhez szó­lóan. Üdvös nemzetközi kezdeményezéséért köszö­net a rendezőségnek”. „Az egész kiállítás nagyon tet­szett, megkapott a színek szépsége, a képek kifejező ereje. Különösen tetszettek Ruzicskay György párizsi illusztrációi, valamint Mo­kos József, Miklós István és Ezüst György képei, továb­bá Mladonyiczky Béla em­lékérmei. A kiállítás él­mény volt...” „Elismerés és csodálat... Kívánom, hogy a jövőben minél gyakrabban látogassanak meg bennün­ket” Olyan bejegyzések ezek, melyekhez szüksegtelen bármilyen kommentárt fűz­ni, — legfőbb csak annyit, hogy a kiállítás időtarta­mát, közkívánatra, meg kellett hosszabbítani. Dunajecz László őszinte elragadtatással ír az aradi tárlatról. Ilyképpen, Szerelmünk rádköszön Horváth József már összebújnak a házak és szőlőt szaggat a szél rothad a burka a nyárnak s megfeszül lassan a fény egynyaras örömmel arcán borzolódik az őszibarack, és őszi kacagást tűznek szemünkbe a napsugarak rövidülnek a séták rongyolódik a látóhatár szerelmünk rádköszön béke és tovább él az őszben a nyár Dal Zsaddnyl Lajos Madár vitte csőrébe vette üveghegy alatt elrejtette vitéz kereste nem találta kilenc almafa sír utána

Next

/
Oldalképek
Tartalom