Békés Megyei Népújság, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-07 / 235. szám

Televízió BUDAPEST: 0.30 Magyarázom a jövőnket.. > 9.40 Tizennégy vérta­nú. 11.OS Delta. 17.43 Hírek. 17.60 Bek- lámműsor. 17.56 Napilapok, heti­lapok. 18.10 Írók, könyvek, kritiku­sok. 18.20 Kadar. 18.50 Norvégia— Magyarország labdarúgó EB. Köz­ben: Esti mese. 20.50 Tv-híradó. 21.10 Júlia és Juliska. Karinthy Fri­gyes egylelvonásosa. 21.35 Bartók: A csodálatos mandarin. Táncjáték. 22.05 Tv-hlradó — 2. kiadás. , BELGRAD: 17.15 Magyar nyelvű adás. 17.48 Parangal kapitány kin­cse. 18.28 Ivó Andricnak szentelt adás. 19.00 Divatvásár. 19.05 Zenei híradó — a belgrádi zenei ünnep­ségek. 19.20 A világ, amelyben élünk. 20.35 Sakule falu — az Újvi­déki Nemzeti Színház előadása. 22.50 Adás tanároknak. BUKAREST: 14.55 Csehszlovákla- Finnorsz. labdarúgó-mérkőzés közve­títése Prágából. 17.00 Enciklopédia gyermekeknek. 17.30 Gazdasági új­donságok. 18.20 A legkisebbeknek. 19.15 Filmarchivum: ,,A paradicsom öblében”. Angol film. 21.15 Nagy román szólisták gálaestje. Rádió KOSSUTH RAD1Ö: Kb. 7.45 Or­vosi tanácsok. Kb. 7.50 Múzeumok és kiállítások programja. 8.20 Ver­bunkosok, nóták. 9.00 Szimfonikus zene. 10.05 Iskolarádió. 10.40 Mozart- művek. 12.30 Tánczenei koktél. 13.15 Kórusok népdalokat énekelnek. 13.50 Válaszolunk hallgatóinknak! 14.05 Muzsika északi fényben. 14.30 Nők­ről — nőknek. 15.10 Fiimzenerészlet. 15.20 Iskolarádió. 16.05 A Német De­mokratikus Köztársaság nemzeti ün­nepén. 17.05 Külpolitikai figyelő. 17.20 Giuseppe Taddel énekel. 17.42 A műhelyben beszélik.... 18.02 Wil­helm Furtwängler vezényel. 19.25 Amadeus Weberstnke Bach-műveket zongorázik. 10.52 Norvégia—Magyar- ország EB labdarúgó-mérkőzés n. félidő. 20.53 Népzene. 21.30 Vissz­hang. 22.20 Magnósok, figyelem! 23.05 Népzene. 22.35 Liszt-felvételek. PETŐFI RADIO: 8.05 Beethoven és Bartók zenei öröksége. IX. 8.37 Boieldieu: A bagdadi kalifa — nyi­tány. 8.45 Ázsia munkásmozgalma. XIV. 0.00 Szüreti népdalcsokor. 0.10 Kíváncsiak Klubja. 11.55 Néhány perc tudomány. 12.00 Az I. Muslcl dl Ro­ma kamarazenekar lemezeiből. 12.40 Házunk tája. 13.03 Részletek Doni­zetti operáiból. 13.40 Orvosi taná­csok. 14.00 őszi hangulatban. 14.12 Október krónikájából. 14.35 Zenés séta Tulától Jerevánig. 14.50 A ve­réb-bandita. 15.00 Bordalok, operet­tekből, 15.10 Földre néző szem. 15.18 Szereti On Chopint? 15.33 Országok, tájak, emberek. 15.48 Zabriskie Po­int. 16.05 Négy tréfa, négy sláger. 18.33 Halhatatlan szerelmesek. 16.50 Hagyományok, népszokások.., 17.00 Ötórai tea. 18.10 Kis magyar nép­rajz. 18.15 Operettrészletek. 18.35 Me lyik érdeket szolgáljam? 18.55 Nor­végia—Magyarország EB I. félidő. 20.25 Prokofjev: A három narancs szerelmese. Négyfelvonásos opera 22.48 Népdalok. 23.15 Körmikrofon. Mozi Békési Bástya: Szép magyar ko­média. Békéscsabái Brigád: Heint- je. Békéscsabai Szabadság: Kaiéi doszkóp. Békéscsabai Terv: Bye. bye Barbara. Gyulai Erkel: Fél 6- kor: Laura szerelme. Fél 8-kor: Há­zasság olasz módra. Gyulai Petőfi: Folytassa, doktor! Orosházi Béke: Bolondok hajója. Orosházi Parti­zán: Banditák hálójában. KSzülelek munkaerőigénye Kazánfűtőt felvesz a Söripa­ri Vállalat Békéscsabai Kiren­deltsége. 164815 Lányokat, IS év felett fonó szövő átképzésként, férfiakat festődébe és kikészltőbe beta­nított munkásként, valamint lakatost, villanyszerelőt, cső­szerelőt, bádogost és tetőfedőt felveszünk. Levélbenl jelentke­zésre részletes tájékoztatást adunk CJpesti Gyapjúszövő­gyár, Budapest, IV., Berni út 1. A Tisza Cipőgyár azonnali fel­vételre keres férfi — női szak­munkásokat és segédmunkáso­kat. Jó kereseti lehetőség, két­hetenként szabad szombat. Fel­vétel esetén napi 3-szor! ked­vezményes étkezést, munkás- szállást éa kedvezményes uta­zást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Tisza Cipőgyár, Martfű, személyzeti osztály. 849 A békéscsabai 9. sz. Gépjavító Állomás Szarvasi út, felvesz darabológépre, fúrógépre, prés- műhelybe betanított női és fér­fi munkásokat, illetve segéd­munkásokat, valamint hegesztő, esztergályos és lakatos szak­munkásokat. 164805 A Békés megyei GFV. Bé­késcsaba, István malom üzeme állandó munkára felvesz: 3 fő férfit szárítósnak, 4 lő férfit le­zsákolónak, 10 fő férfit rakodó­nak, 5 fő férfit molnár szak­munkásnak, 1 fő férfit kőmű­vesnek, 3 férfit portásnak. Vi­dékiek részére munkásszállás kialakítását elősegítjük. Jelent­kezés: Békéscsaba, Kórház n. 1. sz. ' 164806 Vízügyi fipitő Vállalat felvé­telre keres földmunkagép-keze­lőket. (kotró, dózer), motorsze­relőket, villanyszerelőket. Je­lentkezés: személyesen vagy le­vélben, Vízügyi Építő Vállalat, Földmunkagép Üzemelési Cso­port: Dévényiné. Budaörs, Kál­lai Éva u. 32. 27« A Békés megyei Tanácsi Épí­tőipari Vállalat (volt Tatarozó) kőműves, asztalos, lakatos, ács, csőhálózat-szerelő szakmunká­sokat, szállító-rakodókat és építőipari segédmunkásokat ke­res. Víz-, kőzpontifűtés-szerelő szakmában gyakorlattal rendel­kező művezetőt. Jelentkezés a vállalat központjában, Békés­csaba, Kétegyházi út 1921/2. lánctalpas (S*—100-as és T 100—M) traktorok és motorok főjavítását még ez évben vállalja a Mezőgazdasági Gépjavító Vállalat, Debrecen, Szoboszlói u. 50. Értesítés! Értesítjük az érdekelteket, hogy f. hó 9-én, a Szajol—lökösházi vasútvonal • és a 46. számú Gyoma—endrödi közút kereszteződésében 8.30—9.30 órák között, pályafenntartási munkák miatt útzárat tartunk A munkák tartama alatt a vágányzónában az útburkolatot felbontjuk, és csak a mentőket, - tűzoltókat engedjük á*. MÁV PÁLYAFENNTARTÁSI FŐNÖKSÉG Békéscsaba 164817 apróhirdetések II Dorogi Szénbányák Igazgatósága Everplan Extra dobfelszerelés el­adó. Abrahám Mihály, Pusztaföld­vár, Vörösmarty utca 24. _____108570 E ladó Békéscsaba központjában kétszobás házrész. Deák utca 8, második lakás. Ugyanott ebédlő- kredenc és gyermekágy eladó. _________417 E ladó rekamié, kárpitozott székek, varrógép, fürdőkád, szekrények. Békéscsaba, Kazinczy u. 26._____415 B ékéscsaba, Degré u. 2 számú ház és telek eladó. Érdeklődni: Be­loiannisz utca 6.___________________416 J00-—110 kilós süldő eladó. Érdek­lődni : délután 5 óráig. Békéscsaba. Földvári út 12.____________________420 A zonnal beköltözhető 3 szobás ház, vízvezetékkel, eladó. Békéscsaba, Kastély u. 29_________________ 164792 B ékéscsaba, III., Rákóczi u. 23 szá­mú udvari házrész eladó. 164811 HIRDESSEN 18—45 év közötti férfiakat alkalmaz föld alatti bánya­munkára, csillés munkakörbe Jó kereseti lehetőség. 44 órás munkahét, nyáron szezonális munkarend. Ingyenes munkaruha és lábbeli. Családfenntartónali havi 5 mázsa szén. Hűségjutalom és nyereségrészesedés az előírt feltételek teljesítése esetén. Munkásszállás és étkezés kedvezményes térítés elle­nében. Jelentkezés, bővebb felvilágosítás a járási és városi tanácsok munkaügyi osztályán a fogadónapokon és Dorogon, a Dorogi Szénbányák Munkaügyi Osztálván szóban vagy írásban. LAPUNKBAN! DOROGI SZÉNBÁNYÁK IGAZGATÓSÁGA Az elmúlt hét szombatján „fe- J leltek” első alkalommal az új vizsgarend szerint az Autóköz­lekedési Tanintézetben a Békés megyei jogosítványra várók. Száz jelöltet rendeltek be a tan­intézetbe, ahol nem kis izgal­mak közepette tettek tanúbi­zonyságot felkészültségükről a motorkerékpárok leendő veze­tői. A négyoldalas, előrenyomott vizsgalap borítóján a személyi adatokat kellett feltüntetni. A második és harmadik oldalon voltak azok a kérdések, ame­lyekre a helyes feleletet négy válasz közül x-szel kellett meg­jelölni. A húsz kérdésre egyen­ként egy-egy pontot kaphattak a vizsgázók. A negyedik olda­lon viszont a képpel illusztrált öt-öt feladat' helyes megoldása 3—3 ponttal növelte az ered­ményt. A teszt rendszerű KRESZ-vizsgán maximálisan 35 pontot lehetett szerezni. A vizs­gabizottság a 30—35 közötti pontszámot elérők eredményét megfelelőnek fogadta el. Az el­ső vizsgán és ezt követően még néhány hétig a 25—30 ponto­sokat sem utasítják el, hanem szóbeli vizsgára engedik. Ez az engedmény természetesen csak átmeneti jellegű és könnyítésül j szolgál azoknak, akik az új vizs­garendszerint elsőként adnak | számot felkészültségükről. A vizsgalapok kitöltésére 20 pere állt rendelkezésre és az eddigi tapasztalatok szerint ez az idő bőségesen elegendő arra, hogy bárki számot adjon a KRESZ- ben való jártasságáról. Az első vizsgán is sokan jóval 20 perc letelte előtt befejezték a vizs­galapok kitöltését, figyelmen kívül hagyva a vizsgábizöttság felszólítását, hogy mindenki alaposan tanulmányozza a kér­déseket és az arra adandó vá­laszokat. Végül is nagyon kevés 30 ponton felüli eredmény szü­letett. Annál több volt a 25 és 30 pont közötti „találat”.' Ter­mészetesen jó néhányan voltak olyanok is. akik mindössze ti- zenegynéhány pontot tudtak szerezni. Ezeket a vizsgázókat „osztályismétlésre” javasolta a szigorú, de igazságos zsűri. A tanintézet igazgatójának véleménye szerint az új rend­szerű vizsga, a KRESZ-teszt, beváltotta a hozzá fűzött remé­nyeket, és kizárja a korábbi szóbeli vizsgák sok vitára okot adó szubjektivitását. Feltehető­en az új vizsgáztatási módszer is hozzájárul majd a közúti közlekedés szabályainak isme­retében jártasabb, kevesebb bal­esetet okozó gépjárművezető tí­pusának kialakításához. Szabálytalan hajtás Vasárnap, a délelőtti órákban Gyula és Sarkad között, a Fehér- Körös hídján, a Funkter Tibor kevermesi lakos vezette pótko­csis tehergépkocsi szabálytalan hajtás miatt összeütközött a vele szemben szabályosan haladó dr. Ungor István személygépkocsijá­val. A gépkocsi egyik utasa, Ungor Lajosné könnyebb sérülést szenvedett, a gépkocsiban ötezer forintos anyagi kár keletkezett. Autós-sarok Az elektronikus benzinbefecskendezés A világ nagyobb városaiban I a gépkocsik kipufogó gázai mi­att igen nagymértékű a levegő szennyezettségle. A kipufogó gázok széndioxid, szénhidrogén és szén tartalma az emberi szervezetre biológiailag káros, sőt a legújabb vizsgálatok sze­rint a kipufogó gázok előbb em­lített alkotói mellett megtalál­ható a benzinpirén is, mely el­sősorban rákkeltő hatása miatt veszélyes. A kipufogó gázokban levő káros anyagok térfogatszázalé­kát egyes országokban a ható­ságok szigorúan korlátozzák. Az Egyesült Államok-beli Califor­nia államban a kipufogó gázok megengedett összetételére rend­kívül szigorú hatósági előíráso­kat vezettek be. A California! Test a kipufogó gázok a még megengedett maximális szén- monoxid tartalmat 1,0 térfogat­százalékban, míg a szénhidro­gén tartalmát 0,018 térfogatszá­zalékban engedélyezi. Ezek a szigorú megkötések nagy nehézségeket támasztanak a gépkocsimotorok konstruktő­rei elé. Olyan irányban kellett a motorok üzemanyag-levegő- keverék szabályozó berendezé­sét fejleszteni, hogy az üzem­anyagfelhasználás gazdaságo­sabb, az égés tökéletesebb le­gyen, a teliesítmény növekedése mellett. Ezeket a feltételeket a hagyományos karburátor he­lyett az elektronikus szabályo­zású benzinbefecskendezés al­kalmazása biztosítja. Az elektronikus szabályozású benzin-befecskendezés lényege, hogy a motor mindenkori üzem­állapotáról egy vezérlő beren­dezés feldolgozza az informáci­ókat, illetve ezekből képezi a vezérlési adatokat, melyek meg­határozzák a motorba befecs­kendezett benzin mennyiségét. A karburátoros benzinmotorok kipufogó gáz széndioxidtartal- ma 1—4 százalék, míg az elekt­ronikus benzinbefecskendezőké 0,15—0,3 százalék között válto­zik. A Citroen DS—21 motorja 25 százalékkal ad le nagyobb teljesítményt elektronikus ve­zérléssel. Az elektronikus sza­bályozású benzinbefecskendező berendezéseket a világon elő­ször a Volkswagen modelleknél alkalmazták, de egyre inkább teret hódit és számos világmár­ka kezdi alkalmazni. Zentai György

Next

/
Oldalképek
Tartalom