Békés Megyei Népújság, 1970. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1970-10-01 / 230. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG É.S A MEGYEI TANÁCS LAPJA OKTÓBER U CSÜTÖRTÖK Ars 80 fillér XXV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Megnyílt az országgyűlés őszi ülésszaka Közlemény, A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK KÉPVISELŐINEK TALÁLKOZÓJÁRÓL 1910. szeptember 28-tol 30-ig 15 kommunista és munkáspárt képviselői Budapesten eszmecse­rét folytattak az imperializmus elleni harc néhány időszerű kér­déséről. A küldöttségek kifejezték pártjaik készségét, hogy erőfe­szítéseket tesznek a kommunis­ták és más antiimperialista szer­vezetek, erők összeforrottságá- nak megerősítésére, együttmű­ködésük kiszélesítésére az egyen­jogúság alapján, s fokozzák szo­lidaritásukat az imperializmus elleni közös harcban. A találkozó tárgyilagos lég­körben, az elvtársiasság és szo­lidaritás szellemében zajlott le. Román pártmunkás megyénkben A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának vendégeként hazánkban tartóz­kodó dr. Martin Popeszku, a Román Kommunista Párt főis­kolájának dékánhelyettese teg­nap, szeptember 30-án megyénk­be érkezett. A vendéget délelőtt 10 órakor Zalai György, a me­gyei pártbizottság titkára és Ju­hász József, az oktatási igazga­tóság vezetője fogadta. Délután dr. Martin Popeszku az oktatási igazgatóságon tartott előadást a Román Kommunista Párt agrár- politikájának időszerű kérdései­ről, majd ellátogatott a békés­csabai Szabadság Termelőszövet­kezetbe. A mai napot a szarvasi Öntö­zési és Rizstermesztési Kutató Intézetben tölti, ahol az intézet tanáraival beszélget kutatási eredményeikről. Most már a tetteken a sori A nők és a fiatalok helyzetéről tárgyalt a Szakszervezetek Békés megyei Tanácsa Az idén, július 30-án, amint annak idején erről lapunkban részletesen beszámoltunk, a Szakszervezetek Megyei Taná­csának Elnöksége rendkívüli ülést tartott. Ekkor megtárgyal­ta a párt Központi Bizottsága 1970. február 18—19-i ülésének a nők helyzetéről, a nőmozga­lomról és ifjúságpolitikánk né­hány kérdéséről hozott határo­zata alapján készített beszámo­lókat és intézkedési terveket. A társadalom e két fontos ré­tegének helyzetéről az akkori vita eredményeként kiegészített jelentéseket, valamint intézke­dési terveket tegnap, szerdán délelőtt a Szakszervezetek Bé­kés megyei Tanácsa is megtár­gyalta. Nagy Istvánnak, az SZMT vezető titkárának elnök­letével megtartott tanácsülésen részt vett és felszólalt Czerván Mártonná dr., a SZOT Elnök­sége mellett működő nőbizott­ság elnöke. Az előterjesztések feletti vi­tában tizenhatan szólaltak fel és mondtak véleményt. Mind­két réteggel kapcsolatban töb­ben szóvá tették, hogy most már a legnagyobb gondot és figyelmet az intézkedési tervek­ben meghatározott feladatok végrehajtására szükséges fordí­tani. Eközben igen fontos, hogy — különösen a nők, ám a fia­talok megítélésében is — meg­felelően változzék a szemlélet. Elsősorban azoknak a gazdasá­gi és műszaiki vezetőknek a gondolkodása, akik beosztásuk­nál és munkakörüknél fogva sokat tehetnek a nők és a fiatalok helyzetének, munka- körülményeinek javításáért, va­lamint az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének érvénye­sítéséért. Többen szóltak arról is, hogy bátrabban kellene elő­léptetni a vezetésre rátermett nőket. De jobban szükséges gondoskodni a nők és a fiata­lok továbbképzéséről és sajá­tos gondjaik megoldásáról. A nők helyzetének javítása, a második műszak könnyítése megköveteli a szolgáltatás fej­lesztését. De legalább ennyire indokolt a gyermekintézmények fejlesztése, új bölcsődék és óvo­dák építése. Itt az ideje — hangsúlyozták jó néhányan —, hogy ezt a maguk anyagi esz­közeivel az eddiginél sokkal jobban támogassák a vállalatok is, mivel enélkül elképzelhetet­len a gyermekintézmények erő­teljes fejlesztése. A vitában elhangzott vélemé­nyeket és javaslatokat felhasz­nálják a végleges intézkedési tervek elkészítéséhez. A tanács­ülésen ezután jóváhagyták a Szakszervezetek Békés megyei Tanácsának második,- félévi munkatervét, v szervezeti választások inté: n tervét, valamint a VII. - küldött­gyűlés jelentésé ‘át. ílésen részt vett Kádár János, az MSZMP Központi Bí­rtak első titkára, Fock Jenő, a Forradalmi Munkás- Kormány elnöke, továbbá Apró Antal, Fehér Lajos, Kál- a, Nyers Rezső, az MSZMP Politikai Bizottságának tag- mint a Politikai Bizottság póttagjai, a Központi Bizott- rai és a kormány tagjai. A diplomáciai páholyokban he­alt a budapesti diplomáciai képviseletek több vezetője, lést Kállai Gyula, az országgyűlés elnöke nyitotta meg, oirend előtt kegyeletes szavakkal emlékezett meg Nasz- t haláláról. lök javaslatára ezután az országgyűlés elfogadta az ülés- sorozatát. A napirend a következő: épgazdaság negyedik ötéves tervéről szóló törvényja­nszággyülési képviselők és a tanácstagok választásáról évi III. törvény módosítására vonatkozó törvényja­jelláció. ággyűlés ezután a napirend szerint megkezdte a nép- . ötéves tervéről szóló törvényjavaslat tárgyalását. Bi­limre, az Országos Tervhivatal elnöke mondott be­hogy a III. ötéves terv előirány­zatait a gazdasági növekedés te­rületén teljesítjük, vagy túltel­jesítjük, a gazdasági fejlődés hazánkban a tervezettnél gyor­sabbnak bizonyult. Az 1966—1970-es években a •iorábbi időszakhoz képest meg­gyorsult a lakosság jövedelmei­nek és fogyasztásának növeke­dése. A 111. ötéves tervben elő­irányzott feladatokat nagymér­tékben túlteljesítjük. A lakosság reáljövedelme és fogyasztása 31 —32 százalékkal, a reálbérek 17 —18 százalékkal lesznek maga­sabbak 1970-ben, mint öt évvél ezelőtt. Amikor örömmel nyugtázzuk a III. ötéves terv teljesítésében elért eredményeket, nem lehe- (Folytatás a 2. oldalon) fdi Imre beszéde Párdi Imre, az Országos Terv­hivatal elnöke Tanácskozik az országgyűlés A felhalmozás az elmúlt öt­éves tervidőszak alatt 60 száza­lékkal növekedett. 1965-ben 40 milliárd forint értékű volt, 1970-ben eléri a 64 milliárd fo­rintot Az elműt tervidőszakban nép­gazdaságunk fejlődését minde­nekelőtt a gyors ipari növekedés és a kedvező mezőgazdasági eredmények tették lehetővé. Az ipari termelés 34 százalékkal, a mezőgazdaság bruttó termelési értéke pedig 16 százalékkal ha­ladja majd meg az előző terv­időszakét. Kiemelkedő ered­ményt értünk el a gabonaterme­lésben. összességében elmondhatjuk, zággyűlés! ■viselő Elvtársak! ti munkás-paraszt ü zásából az or- terjesztem a IV. vényjavaslatát. A figyelembe ve_ unk fejlődésének atait, érvényesíti alista Munkás- üzottságának a rányelveiről ho- reálisan számot dalműnk építé- ■bi feladataival, űytatása a párt idigi gazdaság­rvjavaslat k5- tegy két és fél kötelességünk- i.ogy a szocia- fejlesztésének a unkát átfogó játosságok fi­gyelembevételével — a népgaz­dasági tervező munkában is ér­vényesüljön — mondotta többek között a bevezetőjében, majd igy folytatta: A IV. ötéves tervjavaslat mindenekelőtt azokra az ered­ményekre épül, amelyeket a XII. ötéves terv megvalósítása so­rán a termelőerők fejlesztéseben elértünk. 1966—1970. években hazánk­ban a nemzeti jövedelem várha­tóan mintegy 40 százalékkal nő és 1970-ben — összehasonlítható áron számolva — mintegy 75 milliárd forinttal lesz több az 1965. évinél. A fogyasztási alap, amely a nemzeti jövedelem há­romnegyed része, 1970-ben vár­hatóan 31 százalékkal lesz na­gyobb mint 1965-ben. A lakos­ság anyagi fogyasztását szolgáló alap növekedése 42 milliárd fo­rint értékű árutömeget képvisel. Ma: Szerkesszen velünk (4. oldal) Kamilla és Digitalis (5. oldal) A népművelésbe is több szellemi energiát (5. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom