Békés Megyei Népújság, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-03 / 206. szám

Szövetkezetek és emberek A felszabadulás első tavaszán szárnyait bontogató szövetkezeti mozgalmat kezdettől fogva a tár­sadalom leghaladóbb erői kép­viselték. A kommunistáknak sok előítélettel, akadállyal kel­lett megküzdeniük, hogy a sar- kadi Fekete-éri emberek nagyon jó kezdeményezése megyei, sőt országos méreteket ölthessen. A 20—25 évvel ezelőtti körül­mények között bizony nagyon nehéz volt életbe indítani egy- egy szövetkezeti közösséget. Ki­sebb zökkenőkkel azonban mé­giscsak erősödött, izmosodott a mozgalom. A kommunisták szö­vetkezeti programja végül is kö­zel került az emberek tízezrei­hez. Az a tény, hogy megyénk felnőtt lakosságának 86 száza­léka tagja valamilyen típusú szö­vetkezetnek, tanúsítja: a társa­dalom túlnyomó többsége tevé­kenységével is helyesli az MSZMP nemzetet összefogó, a népgazdaság fellendítését szer­vező politikáját. A szövetkezeti mozgalom azért is igen jelentős, mert a társa­dalom legkülönfélébb rétegeit kapcsolja be a szocialista építő­munkába. Ennek üteme különö. sen az utóbbi években felgyor­sult. A mezőgazdasági termelő­szövetkezetek szervezett és jó működése folytán küzdhette fél magát Békés az ország legtöbb élelmiszert termelő megyéi kö­zé. A kisipari szövetkezetek ösz- saes bevétele az elmúlt öt esz­tendőben kereken egymilliárd forinttal növekedett. Az ÁFÉSZ-ek a megye kiskereske­delmi forgalmának 50 százalé­kát, a szövetkezeti vendéglátó- ipar pedig a megyei forgalom 64 százalékát adja. A szövetke­zeti mozgalomnak ilyen para­métered alakultak ki. Ezek jól mutatják a fejlődést. Ezekből is látható, hogy a szövetkezeti moz­galom milyen jelentős szerepet tölt be a társadalom anyagi ja­vainak termelésében, a fogyasz­tó sokoldalú igényének kielégí­tésében. Pártunk politikai bizottsága ez év március 24-én vitatta meg ék fogadta el: Irányelvek a szö­vetkezeti mozgalom fejlesztésére és a kommunisták tevékenysége a szövetkezetekben című előter­jesztést. Az ezzel kapcsolatos megyei teendők megvitatására ül ma össze a Békés megyei szö­vetkezetek kommunista aktíva- ülése. A fejlesztésben elért ered­mények értékelésekor — hiszen a szövetkezetek dolgozói Békés­ben is igen sokat tettek a ke­nyérgabona- és a takarmány­termesztés. továbbá a hősprog­ramban meghatározott célok va_ lóraváltására, a lakosság ellátá­sának javítására, a foglalkozta­tottság növelésére, a népgazda­ság erősítésére, az ország fize­tőképességének javítására — bi­zonyára szólnak majd azokról a jelenségekről is, melyek itt- ott gátolják a mozgalom továb­bi erősödését. A Politikai Bizottság határo­zatának magyarázása, az irány­elvek egységes értelmezésére rendkívül indokolt, hiszen a ki­fejtett gondolatokból szövetke­zetenként ie különböző követ­keztetéseket vontak le. A moz­galmat napjainkban kísérő je­lenségek megvitatása bizonyára jó eredményeket hoz. A külön­böző véleményt vallók közelebb kerülnek egymáshoz, a szövetke­zetek, mint önálló szocialista szervezetek működésének meg­ítélésében, a fejlődés irányának körvonalazásában, a közösségi érdekek szolgálatában. Kommunisták hozták létre az első szocialista típusú szövetke­zeteket itt, Békés megyében is. A párt központi és megyei szer­vei ezért fordulnak most ismét a szövetkezetek leghaladóbb erőihez, a szövetkezeti kommu­nistákhoz, hogy az irányelvek­ben kifejtett gondolatokról, a helyi feladatok megoldásáról mondjanak véleményt, alakítsa­nak ki egységes állásfoglalást a lenini szövetkezeti eszmék tisz­taságának megőrzésére és ennek gyakorlati alkalmazására. Ehhez kívánunk a mai tanács­kozásnak jó munkát! Világ proletárját, egyesüljetek! XXV. ÉVFOLYAM 206. SZÁM Ár»: S0 fillér 1970. SZEPTEMBER 3. CSÜTÖRTÖK A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEG Y El TANÁCS LAPJA Kormánykitüntetések átadása a megyei tanácsnál Nem szezonvégi, mégis lékor jött Olcsó cikkek vására a Centrumban Klaukó Mátyás élvtárs, a Bé­kés megyei Tanács vb-elnöíke üdvözölte tegnap délelőtt 10 óra­kor Békéscsabán, a végrehajtó bizottság tanácstermében azokat, akik az árvízvédelemben tanúsí­tott munkájukért és helytállá­sukért kormánykitüntetésben részesültek. A megyei tanács el­nöke hangsúlyozta, hogy a ki­tüntetettek több ezer emberrel együtt hozzájárultak ahhoz, hogy Békés megyében sikerült elke­rülni a még nagyobb természeti katasztrófát. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa a Munka Érdem­rend ezüst fokozatával, és az Árvízvédelemért emlékéremmel tüntette ki dr. Maurer Józsefet, Márta Károlyt, Megyeri Sán­dort, Pálinkás Lajost, Szegedi Lajost és dr. Takács Jánost, A Munka Érdemrend bronz foko­zatát és az Árvízvédelemért emlékérmet kapta Baliga Lász­Fotík Jenő, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a Mi­nisztertanács elnöke szerdán Pécsre látogatott. Délelőtt a pártbizottság székházában talál­kozott a megyei párt végrehaj­tó bizottság tagjaival, a megye és Pécs város állami vezetőivel. Egri Gyulának, a megyei párt- bizottság első titkárának tájé­íó, Czikkely Sándor, Elek Gábor, Elek Imre, Fazekas Sándor, Föl­di Sándor, dr. Horváth János, dr. Klimaj János, Papp József, Schiff ért József, dr. Szántay Já­nos, Török Lajos, Vidó Lajos és Zolnai Pál. Ezt követően az oktatás, nép­művelés, képzőművészet terüle­tén kifejtett több évtizedes, ki­emelkedő munkásságuk elisme­réséért, illetve nyugalomba vo­nulásuk alkalmából a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kap­ta Takács István, a békési 3-as számú Általános Iskola igazga­tója, a Munka Érdemrend bronz fokozatát Gécs Jenő, a Megyei Művelődési Központ főelőadója, dr. Hunya Sándor, a gyulai Er­kel gimnázium igazgatóhelyet­tese és Mokos József festőmű­vész. A kitüntetettek nevében dr. Takács János és Takács István mondott köszönetét. koztatőja nyomán eszmecserét folytattak Baranya gazdasági, politikai és társadalmi életéről. Délután Fock Jenő felkereste a Mecseki Ércbányászati Válla­lat vezetőit, ezt követően részt vett és felszólalt a 11-es bánya­üzem hármas körletében dol­gozó kommunisták vezetőség­választó taggyűlésén. (MTI) Alig két hete fejeződött be a kiskereskedelem nyári vására, máris újabb — a vásárlóknak tetsző — akcióról számolhatunk be. A békéscsabai Centrum Áruház szept. 1-től hirdette meg az olcsó cikkek vásárát, amely annyiban különbözik az előző. 20—30—40 százalék enged, ményt adó vásártól, hogy most árengedményt tulajdonképpen nem adnak, tehát nem leérté­kelt vagy divatjamúlt árúkat kínálnak, hanem összhangban a gazdaságpolitikai törekvések­kel az olcsóbb cikkekből bizto­sítanak széles választékot, lehe­tőséget adva ezzel a szerényebb jövedelmű családok, s nem utol­sósorban a fiatalok igényeinek eddiginél teljesebb kielégítésére. A Centrum már a nyár eleje óta készül erre az akcióra, s nem kevés erőfeszítésbe került a mi­nőségileg kifogástalan, divatos és valóban olcsó áruk beszer­zése. A készlet még nem teljes, hiszen többek között bébi hol­mikat várnak még a békéscsa­bai és hódmezővásárhelyi kö­töttárugyárból, ezer forint alatti férfi- és olcsó fiú öltönyöket a Délmagyararoszági Textil Nagy­kereskedelmi Vállalattól, s az áruház vezetői ígéretet kaptak nagy mennyiségű átmeneti kabát szállítására is. Megérkeztek a műanyag-függönyök, ágynemű, garnitúrák, olcsó törlőruhák és törülközők, s a különböző alap­anyagú szőnyegekből jelenleg a tavalyi mennyiségnek hái'orriszo. rasa áll rendelkezésre. A vásár jellegének megfele­lően, némileg módosult az áru­ház belső képe: úgynevezett tur­káló-asztalokat állítottak fel s minden osztályon elkészítették az olcsó cikkek listáját. A vá­sár első két napján, igazi vásári hangulatban, igen sokan keres­ték fel a Centrum Áruházat, B. I. Megkezdik az „árvizes” ingatlan-segélyek kifizetését Az árvízkárosultak megsegíté­sére alakult társadalmi bizott­ság csekkszámláján eddig 310 millió forint gyűlt össze. Ebből gyorssegélyre 21 és fél millió forintot, a Szabol cs-Szatmár megyei árvízkárosultak ingóká­rainak pótlására 85 millió forin­tot fordítottak. Az inagtlanká- rok enyhítésére a Vöröskereszt eddig már 50 millió forintot utalt át, s a közeli napokban ez az összeg újabb 50 millió forinttal egészül ki. Az ingatlankárok utáni segé­lyeik kifizetésére csak a károk felmérésének befejeztével ke­rülhet sor. Ezt a munkát a he­lyi társadalmi bizottságok a mátészalkai és vásárosnaményi járásokban már elvégezték, s Fehérgyarmaton is rövidesen befejezik. A megyében összesen 5500 ház omlott össze, s körül­belül ugyanennyi súlyosan meg­rongálódott. A lakóházak újjá­építéséhez, illetve rendbehozá­sához nyújtott segélyek kifize- 1 tését néhány hét múlva meg­kezdik. A segélyösszegeket, a társa­dalmi bizottságok javaslata alapján, a járás és a megye jó­váhagyása után osztják majd ki. Eszerint 20—40 000 forint — rendkívüli esetben 60 000 forint — „újjáépítési segélyben” ré­szesülnek a hajléktalanná vált családok. A kiutalt pénzösszeg jelentősen megkönnyíti majd a károsultak építkezési adósságá­nak havonkénti törlesztését. A megrongálódott házak tu­lajdonosai 15—20 000 forintig terjedő segélyt kapnak kész­pénzben, építőanyag vásárlásra. A megyében körülbelül ezer család jogosult az Állami Biz­tosító által nyújtott kártérítés- < re. A biztosított házak tulajdo- | nosai ugyancsak kaphatnak in­: gatlan-segélyt, ■ ■ ; Egyébként mind az üjjáépíté- ; si, mind a házjavításra szolgáló : segély mértékének megállapítá- j sánál figyelembe vették az S igénylők egyéni körülményeit, S a nagycsaládos, beteg vagy ke- ■ resoképtelen emberek szociális | helyzetét. (MTI) * suiiuamuuiniicmiuiiimim'iiut iauuiiimiimHimaiiiaaiMUiuuiHiimiimiin«uauiiii»iiiii>aiiiH(i»»*UNa Nézők a mozgó munkavédelmi kiállításon Állandóan sok a látogatója Békéscsabán a Vasutas Szakszervezet és a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Vasúti Főosztály mozgó munkavédelmi kiállításának. Képünkön az üzem közben látható biztosító berendezéssel működő pályát nézik az érdeklődők,' s hallgatják Csete Bálint műszaki főellenőr magyarázatát. (Fotó: Veress Erzsébet) Fock Jenő látogatása Pécsett

Next

/
Oldalképek
Tartalom