Békés Megyei Népújság, 1970. szeptember (25. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-01 / 204. szám

BÉKÉS A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1970. SZEPTEMBER !., KEDD ára: 1 forint XXV. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Fejlesztenünk kell a magyar nyamilaigar vidéki központjait — mondotta dr. Ortutáy Gyula akadémikus a gyomai Kner Nyomda Múzeum vasárnapi ünnepélyes megnyitásán Együttes ülést Virágos ünnep Virágos, felejthetetlen, az If­júság múlását is megszépítő emlékekkel gazdag az ember is­kolás-kora. Amikor először ve­zetik a különös, érdekes épü­letbe, ahol jókedvű gyerekek és komoly felnőttek várják, az­tán, amikor utolsó búcsúra gyújt az itt eltöltött idő: a bal­lagás, az életbe indulás. Tan­évnyitók, tanévzárók. A szóno­kok nagy dolgokról beszélnék, a- tanárok, tanítók és az egész társadalom a jövőbe tekint, amikor átfogja szemével a tu­dás kútfejéhez érkezőket, vagy az onnan búcsúzokat. A jövő komolykodik az iskolák udva­rán és dísztermeiben ilyenkor, szeptember elsején is. Az első osztályosok kíváncsi szemében a jövő csillan, a nagyobbak ma­gabiztosságában is, és hisszük, hogy a tanár is erre gondol : ez az ifjúság már az ezredfor­duló felnőtt társadalma lesz. Igaz, sosem volt mindegy, hogy énilyenné formálódik a fiatal nemzedék, minden jelenek jö­vendője, minden társadalmak továbbfolytatója, most azonban különösen sok és korunkhoz követelményben' is méltó fel­adat vár az iskolára. Bizonyára beszélnek erről a szónokok az iskolai ünnepsé­geken, elmondják az igazgatók a tanévelőkészítő tanácskozá­sokon, az első tantesületi ér­tekezleteken. A szavak, a mon­datok lehetnek majd különbö­zők, de a tartalom, a munka megfogalmazása mindenütt azo­nos lesz. Jubileumi évet élünk, ha­zánk 25 éve szabad ország. Is­meretanyagban hihetetlen gyor­sasággal és gyorsulással gazda­godó kort élünk, jó alapokat adni az ifjúságnak, az ismeret- anyagot átadni nékik: az ez­redfordulót megelőző évtizedek alapvető pedagógiai feladata. Van ebben a kétezredik évhez közeledő korunkban valami kü. lönös, hatalmas erő is, az egy­re tökéletesebb emberré válás igénye, az ember nagyságát, monumentális alkotóerejét le­küzdhetetlen erővel szolgálni akaró tudat, az értelmes, szép törekvés: rendezni a világ dol­gait, és az egész Földön meg­álljt parancsolni az oktalan pusztulásnak, az embertelenség riadóinak. Hogy miért emeljük ilyen, szinte patétikus magasságokba ezt a látszólag mégis kis ün- nepecskét, a szeptemberi tan­évnyitót? A pillanat jövőbe mutató volta miatt, mert az is­kola mindig a jövőnek dolgo­zik. És a ma iskolája, az 1970-es »esztendő iskolája a fej­lődés, az oktatás-nevelés mód­szereinek óriási minőségi vál­tozása küszöbére érkezett A kor, az élet érlelte az emlber személyiségét formáló iskolát arra, hogy megnyújtsa lépteit, és együtthaladjon a kétezredik esztendő félé rohanó fejlődés­sel. Mindenkit meggyőztünk arról, hogy a szocialista oktatási rend­szer nem falanszter-nevelést akar, hogy ebben a rendszer­ben a szó nemes értelmében korlátlan lehetőség nyűik a jó­akarattá, igaz törekvésű egyéni képességek legdifferenciáltabb kibontakoztatására, még ha volt is időszaka, amikor nem teljesen így történt. Ezrek érzik ma úgy, szülők és gyermekek, hogy ez a mai nap, ez a virágos évnyitó fe­lejthetetlen számukra. A váro­sok, falvak utcái benépesed­nek, megfiatalodnak erre a napra és holnap, amikor elő­ször szólalnak meg az iskola­csengők, bizakodás és tiszta re­mény költözik a szívünkbe. Sass Ervin Aligha fogadta még Gyoma így egyszerre a gazdasági, poli­tikai és kulturális élet több ne­ves képviselőjét, mint az elmúlt vasárnap. És országos jelentő­ségű esemény is ritkán történt itt nagyobb, mint most a Kner- ' család hajdani lakóhazában, ahol Magyarországon az első, Európában a negyedik ilyen jellegű intézmény nyüt meg, a Kner Nyomda Múzeum. Már 11 óra előtt több száz szakember és a szépet szerető érdeklődő járta végig a kiállítás termeit, s nézte figyelemmel, szinte áhitatos csendben a régi nyomdai gépeket, Kner Imre legjelentősebb könyvkiadványait s a mai üzem változatlanul vi_ lágszínvcmalú termékeit. Fél 12-kor a vendégek a kultúrott- honba mentek, hogy tanúd le­gyenek a hivatalos megnyitó­nak, ahol az elnökség tagjai voltak dr. Ortutay Gyula aka­démikus, Enyedi G. Sándor és Zalai György, az MSZMP me­gyei bizottságának titkárai, Nagy János, a megyei tanács vb elnökhelyettese, Botyánszky Pál, a Kner Nyomda igazgatója, s többek között Haimann György, az Iparművészeti Főis­kola tanára, Szántó Tibor mű­vészettörténész, Mózes Tibor, a Kossuth Könyvkiadó szerkesz­tőség vezetője és Bolgár Imre, a Zrínyi Nyomda igazgatója. (Fotó: Martincsek) Botyánszky Pál bevezető sza­vai után dr. Ortutay Gyula mondott ünnepi beszédet. — Nem sok ilyen típusú mú­zeuma van a világnak — kezd­te beszédét az akadémikus —, hazánkban pedig az első. S mondjuk meg mindjárt, méltó, hogy a Kner család nevét visel­je homlokán. Hiszen otthona volt a Kner család három nem­zedékének, három nemzedék j élete, munkája adott értelmet e I háznak, avatta világhírűvé e! ház nemes nyomdai termékeit, j s volt példázat, tanítóműhely egyszerre; j Ezután a könyv világtörténeti jelentőségéről beszélt a szónok, majd — éppen a Kner család munkája alapján — felhívta a figyelmet a vidéki nyomdák fontosságára: — Ha most Gyomén avatunk egy nyomdaipari múzeumot, akkor arra is jó figyelmeztet­nünk, hogy ma is érték a vidé­ki nyomda, hogy ma is töre­kedni ken az egyoldalú, tehát egészségtelen központosítás el­len, hogy fejlesztenünk kell a magyar nyomdaipar vidéki köz­pontjait: kultúrát, fejlődést su­gárzó központok lesznek ezek. Hadd javasoljuk ez ünnepi pil­lanatban, hogy érdemes lenne a magyar nyomdaipar fejlődése érdekében átvizsgálni a vidéki könyvgyártó üzemek, nyomdák technikai színvonalát és megfe­lelő állami, tanácsi támogatás­sal bevezetni e műhelyekbe is a modem technikát. Nemcsak a nyomdák önköltségét csökkente­né ez, s így a könyvek árát is, hanem enyhítene a magyar nyomdaipar feszített termelési viszonyain s egyben elősegítené a vidéki kulturális központok fejlődését, a folyóirat- a könyv­kiadást. Érdemes arra is gon­dolni, hogy a nyomdaipari szak­iskola felállítására éppen Békés megye lenne alkalmas hagyo­mányai, mai modem üzemei okán is. Ez a múzeum is a ma­ga múltjával és a maga máig ható értékeivel arra figyelmez­tet, hogy mindig az egész nem­zetben kell gondolkoznunk, ugyanolyan respek tussal a vi­dék alkotó értekei, tehetségei iránt, mint amit a főváros igé­nyel magának. A továbbiakban a Kner- csa­lád éietútjáról, életművéről emlékezett meg Ortutay Gyula, majd ezekkel a szavakkal fe­jezte be beszédét: — Évezredek örökségét őrzik a könyvek s évszázadok várnak még rá. Űtitársunk marad. Le­het, hogy nem örök útitárs, del jövője, funkciója van hosszú j korszakokon át. Ezért becses minden emlék a hazai könyv-j nyomtatás, nyomdai munka j történetéből. Ezért értékes kez-l deményezés a Kner Nyomda Múzeum alapítása. Ezt követően Nagy János, a megyei tanács vb elnökhelyette­se kitüntetéseket adott át a mú­zeum létrehozásában legkiemel­kedőbb munkát végzőknek. Bo­tyánszky Pál Szocialista Kultú­ráért, Elek László, a Szarvasi Óvónőképző Intézet tanárat, Kass János grafikusművész és dr. Szabó Ferenc, a Megyei Le­véltár igazgatója Miniszteri Di­cséret kitüntetésben részesült. Botyánszky Pál zárszava után ismét benépesedtek a múzeum termei, a tárlók előtt újra kez­dődött a figyelmes szemlélődés. 1970. augusztus 30-án délben új múzeum nyílt Békés megyében. —dgy— A szokásosnál nagyobb érdek­lődés kíséri Békés megyéből a 67. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítást. Augusztus 28-tól, hat napon át különvonat indul Békés megyé­ből Budapestre. Viszi a látoga­tókat Mezőhegyesről, Mezőko- vácsházáról, Békésről, Gyomé­ról, Szarvasról, Gyuláról, Köte- gyánból, s a megye más közsé­geiből és városaiból. Több ezer­re tehető azok száma, akik a mezőgazdaság eredményeit be­mutató kiállítás megtekintésére Budapestre látogatnak. Szeptem­ber 8-tól az IBUSZ Békés me­gyei irodája egynapos utakat szervez. Ekkor 500—700 látoga­tót „repítenek” a MÁV szerel­vényei Budapestre. Az augusztus 28-tól szeptem­ber 20-ig nyitva tartó kiállítás gazdag programot kínál. Hu­szonhét helyen harminchét szakmai rendezvényen ismerte­tik az ország s benne Békés me­gye szakembereivel a termelés legkorszerűbb módszereit, s eze­ket a gyakorlatban is bemutat­ják. Megyénkből 2300-nál is több szakember jelentkezett a szakmai napokra. A 66. mező- gazdasági kiállításon mindössze 1009-en vettek részt szakmai tartott a városi pártbizottság és a tanács Békéscsabán A Békéscsabai Városi Tanács és az MSZMP városi bizottsága augusztus 31-én együttes ülésen tárgyalta meg a megye székhe­lyén élő munkások életkörülmé­nyeit és az életszínvonal alaku­lását. Békéscsaba az utóbbi tíz év alatt az iparfejlesztésben ért ei jó eredményeket — állapítot­ta meg az együttes ülés. Egy évtízed alatt 12 ezerrel nőtt az iparban, a kereskedelemben és a közlekedésben foglalkoztatot­tak száma. Lakásépítésre, szo­ciális és kulturális célokra több mint egymilliárd forintot költött a város. A városi pártbizottság és a ta­nács nagy erőfeszítéseket tett azért, hogy a földszintes város­ban megkezdődjön a fölfelé épí­tés. Most az új ötéves tervben 3500 lakás felépítésével számol­nák. További napirendi pontként a társadalmi munkáról és az első félévi költségvetés összegének felhasználásáról szóló jelentést fogadták el. Bejelentések és in­dítványok zárták be az együttes ülést. rendezvényeken. Az érdeklődés tehát kétszeresénél is nagyobb. A szakmai tanácskozásokra étkező Békés megyeiek csoport­ját dr. Somi Sándor, a megyei tanács vb mezőgazdasági és élel­mezésügyi osztályának jogügyi főelőadója igazítja útba, aki a rendezvények időszakára a kiál­lítás területén kapott irodahelyi­séget. Szeptember 4-én Békés me­gyei napot tartanak Budapesten az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításon. Me­gyénkből erre a7 alkalomra Bu­dapestre utazik a Gyulai Műve­lődési Központ népi zenekara, a gyulai Körös Táncegyüttes, a békéscsabai KPVDSZ Napsugár együttese. Ott lesz Kádár Ferenc, a népművészet mestere is Déva- ványáról. Dévaványáról egy másik vendég is szórakoztatja majd a vendégeket. Nácsa János citeraszólója, továbbá Lipták Ágnes, a Röpülj pává-ban érté­kes helyézést elért fiatal éne­kesnő műsora számíthat nagy érdeklődésre.' Szeptember 4-én filmvetítést is tartanak, melyen Ahogy a csillag megy az égep és a Közjáték című Békés megye gazdasági, társadalmi és kultu­rális életéről készített rövidfil­meket mutatják be. Szeptember 4-én Békés megyei nap Budapesten — Különvonatok az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállításra — Harminchét szakmai előadáson 2300 mezőgazdasági szakember

Next

/
Oldalképek
Tartalom