Békés Megyei Népújság, 1970. július (25. évfolyam, 152-178. szám)

1970-07-30 / 177. szám

Elefszin vonal-emelés — hitelben Az életszínvonal emelkedő- I 37,8 százalékuk csak későbbi sével évről évre nő a kiske­reskedelmi forgalom. Ezen be­lül is mind nagyobb hányad a tartós fogyasztási cikk. A belkereskedelem forgalma 1950 óta körülbelül három és fél­szeresére emelkedett, és ugyan­ez idő alatt az úgynevezett ve­gyesiparcikkeké csaknem meg­hatszorozódott. A bútorvásárlások értéké 9SS óta hat és félszeresére lőtt, s tavaly már meghalad- a a 3,4 milliárd forintot, hű- őszekrényből a múlt évben 9j ezer, mosógépből 108 ezer, elevízlókészülékbéi pedig 215 ■zer darabot adtak el. Ezekből a tartós fogyasztási cikkekből a magyarországi ellátottság még nem érte ugyan el a leg­fejlettebb országok színvona- át, de a renklvül gyors növe- :edés alapján feltételezhető, íogy 4—5 éven belül a csalá­dok 80—90 százalékának lesz televíziókészüléke, hűtőszekré­nye és mosógépe. A fogyasztás ilyen nagyará­nyú emelkedéséhez jelentős mértékben hozzájárult az áru- vásárlási kölesönakció, amely jelenleg már több mint 40 cikk­csoport többszáz termékére ter­jed ki. Az Országos Takarék- pénztár napjainkban a legkü­lönbözőbb árukra, így bútorra, optikai cikkekre, híradástech­nikai gyártmányokra. kerék­párra, motorkerékpárra ad köl­csönt. lényegesen megkönnyít­ve ezáltal a vásárolni szándé­kozók helyzetét. A közelmúltban reprezentá­ciós vizsgálatot végeztek az árúvásárlási,: kölcsönt igénybe vevők körében, s ebből kide­rült. hogy a megkérdezettek 38,6 százaléka egyáltalán nem vásárolta volna meg az adott cikket, ha nem biztosítanak számára kölcsönlehetőséget. Látogatásunk során — mind a óvárosban, mind pedig vidéken — számos alkalommal meggyő­ződhettünk arról is, hogy meny­nyire szívügyüknek tekintik a béke megőrzésének ügyét, s eb­ben miránk, magyarokra is nagy hatást gyakoroltak. Mi is úgy éreztük, ahogyan az egyik finn szónok mondotta a finn—magyar bárátsági hét rendezvényén: A finnek és a magyarok, e két kicsiny euró­pai nép országa földrajzilag messze esik egymástól, de a nyelvrokonságon és a közös ős­hazán túl a béke szeretetének hídja köti össze.” Ügy éreztük, hogy e kapcsolat még erősebbé vált a mostani látogatás során. Ezt bizonyította Aura Teuvó volt finn miniszterelnök beszé­dének alábbi gondolata is: „A látogatásukkal kapcsolatban — igen találóan — a barátság légi hídjáról és a nép diplomáciájá­ról beszélnek. Ez a két tényező •endkívüli fontosságú a népek és az országok bizalmas és me­leg kapcsolatainak létrehozásá­ban. Én magam Önöket, ide hozzánk érkezett magyarokat ugyanúgy, mint az innen az Önök hazájába utazott finneket igazi jószolgálati követeknek, és így új, modem formában a népek közötti kapcsolatot ápoló szemé­lyeknek tekintem.” Küldöttségünk valamennyi tagja így tekintette látogatását, elősegítve ezzel is a finn—ma­gyar rokonság és barátság to­vábbi elmélyítését. Dr. Papp János Következik: Helsinki, a Ke­leti-tenger leánya. bizonytalan időpontban vette volna meg az árut Csupán a megkérdezettek 23,6 százaléka válaszolta, hogy két éven be­lül készpénzért akkor is vásá­rolt volna, ha nem kap hitelt. Tavaly már több mint 850 ezren vásároltak hitelre, há- rommilliárd forint összérték­ben. Csak bútorból mintegy 1,3 milliárd forint értékben vettek hitelre; az összes bútor- vásárlásnak több mint egyhar- madát bonyolították le ilyen módon. Megközelítően 600 mil­lió forintért vásároltak háztar­tási gépet, 930 millió forint értékű híradástechnikai cikket és több mint 230 millió forint értékű jármüvet. Az áruvásárlási kölcsönakci- ókban kezdetben csak a bér­ből és fizetésből élők vehettek részt. Űjabban azonban a me­zőgazdasági termelőszövetkeze­ti tagok, továbbá nyugdíjasok, kisiparosok és kiskereskedők is. Egyetlen alapvető követel­mény: a vásárlás értékétől füg­gően a kölcsönt igénylőnek esetenként 10, de leginkább 20—30 százalék összeget kész­pénzben kell kifizetnie. Az 5000 forinton aluli . vásárlásoknál legfeljebb 12 hónap, 5000 fo­rint felett pedig 18 hónap a kölcsön visszafizetési határ­ideje. A hitelre vásárolható áruk körét a Belkereskedelmi Minisztérium általában féléven­ként határozza meg s az áru­ellátás javulásával újabb és újabb termékeket vonnak be az akció keretébe. Űjabban pél­dául kedvezményes hitelfelté­telekkel árusítják az olajtüze­lésű kályhát, elősegítve ezál­tal a korszerűbb, gazdaságo­sabb tüzelési mód bevezetését. Kiterjesztették a hitelakciót a hétvégi házak vásárlására is, sőt miután ezek nagyobb ér­téket képviselnek, az Ilyen cél­ra felvett hitelekre hosszabb törlesztési határidőt állapítot­tak meg. A 30 ezer forint fe­letti vételárnál például 36 hó­nap a kölcsön visszafizetési ideje. Az áruvásrálásl hitelakció le­hetőséget nyújt arra, hogy bi­zonyos vásárlórétegek előbb juthassanak különböző fogyasz­tási cikkekhez. Napjainkban például nagy segítséget jelent ez az árvízkárosult lakosság el­pusztult ingóságainak pótlásá­nál, hiszen részükre különösen kedvezményes árufelvásárlási kölcsönt állapítottak meg. A tartós fogyasztási cikkeken túl ruházati cikkeket, háztartási berendezéseket és felszerelése­két is hitelben vásárolhatnak. A vételárnak csupán 10 száza­lékát kell készpénzben kifizet­niük, a minimális törlesztési idő pedig — a/ általános 18 hónap helyett — az ő esetük­ben 24 hónap. N. L. Fogadóórák a megyei tanácsnál A megyei tanács vb veze­tői augusztus hónapban szom­bati napokon — 9 órától 12 óráig — az alábbiak szerint tartanak fogadóórákat: Csatári Béla vb-elnökhelyettes au­gusztus 8-án, Csepregi Pál vb- elnökhelyettes augusztus 22- én hivatali helyiségükben, Felsőkörös sor, Irodaház. Ikarus-sorfa! a moszkvai magyar kiállításon Gazdag programmal készülnek a kettős Áchim-Svfordulóra Békéscsabán Jövőre lesz 100 esztendeje, hogy megszületett, és 60 éve, hogy gyilkos golyó kioltotta Ác- him L. András életét Békéscsa­bán. A parasztképviselő — aM korának egyik jelentős polbtku- sa volt — kettős jubileumára gazdag programmal készülnek Békéscsabán. Többek között ki­állítást, rendeztek a múzeumban, amelyre máris sok értéke® anya­got gyűjtöttek össze. Sokat segített az anyaggyűj­tésben Achám Budapesten élő vője, Medgyesi Elek. Többek között családi fényképek, föld­bérlett szerződés, sajtótermék, választási röpirat, plakát, Ác- him tajtékpipája és több sze­A MOGÜRT Gépjárműkére®- i kedelmi Vállalat egész autó- J buszkaravánit indított útnak i Moszkvába, az augusztus 20-án nyíló magyar népgazdasági ki­állításra. 23 autóbuszt mutat he, s az Ikarusok szinte sorfalat áll- | nak majd a magyar pavilonnál. A bemutatott típusok között lesz az új Ikarus-család első tagja, a 250-es, amelynek ex- ! portját a MOGÜRT ez évben I kezdi meg a 250-es típusú szu- | perluxus légkondicionált autó­buszt 180 fokban elfordítható klubfotelekkél, -televíziókészü­lékkel, rádió-adóvevővel, író­géppel. diktafonnal, teakonyhá- , val és ruhatárral is felszerelték. ' A kocsi lényegében guruló-tár­gyaló és rendeltetésének megfe- | lelően a kiállítás idején is tár- , gyalasokra hasznájáik fel. A MOGÜRT elküldte a Csepe­li Híradástechnikai Gépgyár, a Hiteka olasz licenc alapján gyártott au tómosó-berendezőiét, amelyet először a BNV-n állítottak ki és külföldön első alkalommal Moszkvában mutat­nak be. A gombnyomással izembe helyezhető berendezés kót-három perc alatt mossa tisz­tára, majd ugyanannyi idő alatt meg Is szárítja a személygép­kocsikat. A magyar járműbemutató egyik érdekessége lesz Moszkvá­ban, hogy a legújabb típusok mellett felsorakoztatnak két öreg buszit is. Az egyik Ikarus— 55-ös, a másik Ikarus—66-os tí­pus — mindkettő már egymilió kilométert futott a Szovjetunió­ban. (MTI) mélyes holmija lesz látható a májusban nyíló Achim — em­lékkiállításon. Bemutatják az Áchim szerkesztette Parasztúj­ság számait, amelyekben maga a szerkesztő sok érdekes, harcos cikket írt. Régi okmányok, do- kumtntumok tanúskodnak arról, hogy Áchim szelleme — akit „parasztkirály”-nak titulált az ellenzéki párt —, halála után még sokáig hatott. Áchim ta­naira, szónoklataira hivatkozva harcoltak a nagyobb darab ke­nyéréit Viharsarok szegény la­kói. a. Raliétával viharfelhők ellen 19 rakétával lőtték szét a Krim-félsziget felet! gyülekező viharfelhőket, s llymódon meg­mentették a négy legnagyobb szőlőgazdaság bőségesnek ígér­kező termését. A krimi viharelhárftó-egység éjjel-nappali szolgálatot tart fenn a kertek és földek védel­mére. A rádiólokátorok időben jelzik a viharok közeledtét, s ilyenkor készenlétbe helyezik az elhárítóberendezéseket. A szük­séges pillanatban a technikusok kilövik a rakétákat, amelyek ha­tására jégverés helyett, ártal­matlan eső hullik a szőlősker­tekre. A Szovjetunióban ilymódon már több mint kétmillió hek­tárnyi kertgazdaságot és gyü­mölcsösöket óvnak meg a ter­mészeti csapásoktól. Nincs szebb, mint a mosoly Az írás szereplői: Székely Ta­más színművész és Teddy, a kutya, aki rém okos. Székely Tamás, a csabai közönség ked­ves színésze, Teddy, a kutyája csabai gyerekek kedvenc barát­ja. Szokatlan talán megkockáz­tatni ezt a meghökkentő párhu­zamot, de az élet produkál néha különös dolgokat, és ez is a kü­lönösek közé tartozik. Persze, ha jól meggondoljuk, nem is különös. Adva van egy ember, és egy aranyos kiskutya, ezek Jó barátok, elválaszthatatlanok. A magyarázat: hűséges barátot: úgyis keveset talál az ember. És legalább Teddy nem beszel j vissza. „Bár, ennek is két olda-1 la ván, mondja a gazdi, mert' visszanézni nagyon tud. Ponto­san tudom, hogy mire gondol. Mert Teddy gondolkozik hidd el, én sem vonom kétségbe”. Aztán Teddy elnyúlik, és szunyókál. Kikapcsolódik a já-! tékból. „Tizenöt éves jubileumom ez1 az év Békéscsabán, mondja a színész. Tizenöt év, nagy idő. Sokan, akik azóta kerültek ide,' egyszerűen ős-csabainak tarta-j nak. Nyolcvan szerep. Vagy nyolcvankettő? Nem is tudom. Sok ilyen, sok amolyan. Sok kedves emlék, némelyikre meg nem gondolok valami szívesen. Aztán gyönyörűek. A Bródy- dráma tanítója, a Néma levente Beppója, a Szabin nőkben a Bá- nyi tanár úr. Ezt kétszer is ját­szottam itt...” j Százezer viccet ismer és száz­ezret mesélt már el. Ha valaki rosszkedvű, hozzá siet. „Tomi-! kám, mondj valami jót.” És mond. Aztán kacag a társaság, derülnek a kollégák. Pedig nemcsak a vidámság azj ember arca. A keserűség, a szó­SZERET OLVISNI? Tízfordulós reifvénypólyázatunk — Első díj egy db 500 forintos vásárlási utalvány 4. forduló Vízszintes: 1. A Kossuth Ki­adó gondozásában megjelent Olaf Stapledon könyvének címe. 4. Sokra tartja magát. 5. Nem szabad. 7. ...cézár! 8. Dal. Függőleges: 1. Démon. 2. Inspiráció. 3. Folyó spanyolul. 6. Kocsma. 1 l i 1 m V 51 6 ? 8 Rejtvénvszelvény SZ. 0. 4. **■ Vv A színpadon érzem, hogy szeretnek-. morúság is sajátom. A kettő együtt. És a nagy igenlés, hogy nincs szebb mint a mosoly, az öröm. Még keserűség, szenvedés árán is.” Zöld garbóban ül előttem.. Azt mondják, a zöld a remény szí­ne. A bizakodásé. Bizakodni pe­dig a derűs emberek jobban tudnak., úgy hiszem. „Tudod, mi az, ami a legtöb­bet adja? A közönség. A szín­padon érzem, hogy szeretnek. Ne vedd ezt szerénytelenségnek. Tizenöt év után kell, hogy meg- . szeressék az embert, a színészt, mert, ha nem szeretnék, ha nem érezné ezt a szeretetet folyto­nosan, nem tudna élni. Itt to­vább nem tudna megélni. Ne­künk úgy kell a szeretet, mint a kenyér. Nincs nélküle jó szín­ház. Semmi sincs nélküle.” Ha szabad nap következik ro­han a zöldbe. Most, nyári szü­netben ugyanúgy. A folyópar­tokra, horgászni. „Két hobbym van, a Teddy és a pecázás. Sze­rintem már annyit költöttem horgászfelszerelésre, hogy an­nak az árából egész életemben halat ehetnék. A rekord? Ötki­lós potyka. Hová járok legszí­vesebben? Ahová visznek a ba­rátok. Gyalog nem jutnék mesz- szire.” Nevetünk. Jól esik nevetni. És az csak természetes, hogy a Teddy is nevet, jó lenne tud­ni, mit? & L

Next

/
Oldalképek
Tartalom