Békés Megyei Népújság, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-29 / 75. szám

Beszélgetés egy fiatalemberrel írta: Benedek István A FIATALEMBER, aki jóval a második világhá­ború után született, azzal állt elém, hogy két ilyen egymástól távoleső nem­zedék, mint az övé meg az enyém, nem érthet egyet egymással semmiben. Más az erkölcsi felfogásunk, más a tudományos világ­képünk, más a művészetről vallott felfogásunk; min- denekfelett pedig mások az emlékeink meg a reménye­ink, és ez az ellentét nem hangolható össze. Nem tagadhattam, hogy van ebben valami igazság. Az én nemzedékem az első világháború alatt született, s ha emlékünk nincs is ró­la meg az azt megelőző „békebeli békéről”, nevel­tetésünknél fogva mégis megtapadt bennünk valami a „császári és királyi” lég­körből, abból a langyos at­moszférából, amelyre leg­jellemzőbb az a tudat volt, hogy a sorsunkat nem ma­gunk intézzük. A társada­lom egy nagy gépezet, amelyben minden a helyén van, a gazdag gazdag, a szegény szegény, a politi­kát a politikusok intézik, a polgárok ügyeit pedig a hi­vatalok, nekünk épp csak el kell végeznünk a napi mun­kánkat, egyébhez nincs kö­zünk. Nem a mi szemléletünk volt ez, hanem apáink nem­zedékéé, az első világhábo­rú előtti felnőtteké — tehát mi ebben a szellemben ne­velkedtünk, és ez ellen lá­zadtunk. A világháború fel­nyitotta apáink szemét, lát­ták, hogy a nagy gépezet nem is működik olyan au­tomatikusan, mint hitték, de a következtetéseket már mi vontuk le. — És mi volt ez a kö­vetkeztetés? — kérdi kissé megvetően Laci, a mai fia­talember. — Természetesen az, hogy a nagt) gépezetben, a társa­dalomban mégsincs minden a maga helyén, és, hogy nekünk is közünk van a sorsunkhoz. — És a kezetekbe vetté­tek? Ezt már olyan gúnyosan kérdezi, hogy bennem is felmegy a pumpa. — Ha azt hiszed, ez olyan egyszerű, nagyon sok keser­ves csalódás fog még érni. Mindenesetre megpróbál­tuk. Beleszóltunk a sor­sunkba, több-kevesebb ered­ménnyel. — A több az veit, hogy kitört a második világhá­ború. És mi volt a keve­sebb? — Nézd, Laci, azért ilyen egyszerűen nem varrhatod nyakunkba a világháború előidézésének személyes fe­lelősségét. Biztosíthatlak, hogy én éppoly kevéssé áhítottam a másodikat, mint te a harmadikat. És, ha ne adj isten megéred a harmadik világháborút, sőt túl is éled, nagyon határo­zottan fogsz tiltakozni az ellen, hogy te akartad. — Éppen az a különbség a nemzedékeink közt, hogy mi felismerjük a személyi felelősség és a közösségi fe­lelősség elválaszthatatlan- ságdt — Szép. De tudod mit, napoljuk el ezt a vitát ar­ra az időre, amikor csak­ugyan vállalsz valami fele­lősséget. Mert egyelőre nem vállalsz, csak követelsz. —- Igen, mert ti nem hagyjátok... — Ez az. Látod, a mi fi­atalságunk idején is volt ilyen ti, akik nem hagy­ták. s. És ime, máris áthá­rítod a felelősséget: ti... De legyen szabad felhívnom a figyelmedet, hogy amit te nemes egyszerűséggel „ti”-nek nevezel, az két részre bontható. Egyik ré­sze a társadalom irányító szervezete, amelyben nekem ugyanannyira van vagy nincs szerepem, mint ne­ked. Másik része ellenben valóban mi vagyunk, ha úgy tetszik: az idősebb kor­osztály. És ne vedd rossz néven, ha úgy gondoljuk, hogy a mai társadalomnak mi ugyanúgy részesei va­gyunk, mint ti. Gondolkodott egy sort La­ci, aztán ügyesen csavarin- tott a szón. — Persze, részei vagytok. Csakhogy ti már kifelé mentek belőle, ezért aztán nem akartok változtatni rajta. Beleültetek kényel­mesen, és most sehogy sincs ínyetekre, ha mi a ma­gunk feje szerint akarunk élni. Nem volt könnyű erre válaszolni. Hogy nem aka­runk változtatni rajta? Ezt nem merném ilyen hatá­rozottan állítani. Minden­esetre nincsenek már olyan rózsás reményeink, mint Laci korában voltak. Az igényeink is szerényebbek: nem akarjuk egyik napról a másikra megváltani a vi­lágot — mert, ha akarnánk i*, úgysem lehet. Ezt nem mondom Lacinak, nem is hinné, meg minek csillapít­sam ifjonti bizakodását — amiből őszintén szólva ke­vesebb van benne, mint amennyit szívesen vennék. Beleülni beleültünk, ha nem it olyan kényelmesen, mint Laci gondolja. Isten őrizz, hogy elmondjam ne­ki, milyen nehezen. Ezt áll­ják a legkevésbé, a mi ké­nyelmetlenségeinket. — Felteszem, hogy nem irigyled — mondtam óva­tosan. — És valami kénye­lem nektek is jut belőle, nem? Bizonytalanul ingatta a fejét, nem nagy meggyőző­déssel. — Azért jó fej vagy — mondta végül, némi leeresz­kedéssel. — Eljöhetek más­kor is? Ebben maradtunk, jöjjön. Kordováner János Busó maszk (faliszőnyug) Muesi Józsefi Most már tudom Fogja szívem, mióta élek a hegy, a v°lgy, az erdős vidék, pedig az Alföldőn születtem, bennem az Alföld kalásza ég. Mert mindig elérhetetlen volt! Ideig-óráig volt csak enyém. Hogy arcukat nézzem sokáig, most már tudom, nincs semmi remény. Nagy László: Esküszöm, hogy ő is örök Esküszóm, hogy ó is örök, sose lesz a hemzsegő árnyé. Fejbúbján málnás kosarával alászáll rubint-koronával. Mereven, akár egy királynéi. Medveszagot ont már a hegy s az életet irtó körökből alkonyati láng-kereszt: sas függ, magas vizek fröcskölik gyöngyük, s lenn emberpár bőg a gyönyörtől. Örök visszhang s tűz az idő, a nő arca ég ragyogóan, balzsam szagú gőzt vet a gönce, lenn gyötri a rétet gerince, sarka fönn a meredek holdban. Anja Vammelvuo: Nag-i an$ ám A nagyanyámról semmit sem tudok, ó, a nagyanyámról, Amandáról, a szeretnivalóról, semmit sem tudok. Szült ő nyáron és télen ikreket és koraszülötteket s most úgy bámul ki a képből mint a szürke évszázad, kendőbe bagyuláivá és betegen. Milyen biztos a szem háromszöge, a választék mint egy országhatár, a keze milyen rezdületlen, göcsörtös és kemény, nyugodt mint a halál, ülj és nézz a világba Ölj csak, nagyanyám, felmérve a termést. Képes Géza fordítása firm eredetiből A Zeneműkiadó tavaszi könyvújdonságai Rendkívül izgalmas olvasmányt vesz kezébe az ol­vasó Losoncai Ágnes: „A zene életének szociológiája” című könyvében. A szerző ugyanis nem kisebb kér­déssel foglalkozik, mint azzal, hogy kinek, mikor, mi­lyen zene kell? — Programja az, hogy a művészet (zene) társadalmi létének folyamatát, a zene minden­napi „életmódját” vizsgálja. Nem elsősorban a zené­ről van szó, hanem arról, hogy milyen zene milyen igényeket elégít ki, milyen igényeket teremt és mi­lyen igényeknek nem felel meg. E megközelítés leg­főbb erénye és legfőbb nehézsége az, hogy két fo- lyamatszerűen élő, mozgalmas, változatos közeg (tár­sadalom és esztétikum) nem kevésbé epikus viszonyát indul megragadni, szükségképpen csak mozzanatai­ban vizsgálva a mozgót. Hogy ez a bonyolult feladat, melyet Losonczi Ágnes előszavában játékosan úgy ha­tároz meg, hogy az a „tükrözés tükrözésének tükrö­zése’, megoldható-e — az a fölmérések és kiértékelé­sek nagy pontosságán, tudományos egzaktságán túl azon múlik, hogy a szociológus képes-e a szerzett ada­tokból az igazán döntő, meghatározó csomópont-érté­kű észlelteket felismerni s azok fényében elrendezni a többit A vizsgálódás sikerének talán legdöntőbb feltételét oly módon biztosítja a szerző, hogy a művé­szet befogadását, „fogyasztását” elsajátító tevékeny­ségként veszi szemügyre, abból indul ki, hogy a mű­vészettel való találkozás — sőt: e találkozás elmu­lasztása is — aktivitás a közönség részéről; a művé­szi termék fogyasztójának a művészet termékéhez való viszonya nem szenvedő, hanem cselekvő. Az egészséges, reális álláspont másik biztosítéka „A zene életének szociológiájá”-ban az, hogy nem szűkíti elemzését az esztétikum biztos határain belülre, ha­nem éppen legizgalmasabb kérdéseként azt a látszó­lagos paradoxont veti fel, amikor elemi szintű vagy ridekfflcua esztétikai igényeket az esztétikum határain kívül eső „termékek” elégítenek ki vagy tartanak le­kötve. A tanulmány három, szervesen kapcsolódó részből áll: A művészet Igénye — művészet nélkül: A zenei választás társadalmi természete; A zeneértők típusai és a zened értékek változékonysága. A szöveg között kérdőívektől értékelési táblázatokig megismer­kedhetünk a zeneszociológiai felmérés mozzanatainak eszközeivel is — így nemcsak a végeredményt látva, hanem mintegy gyakorlatában is megismerve a zene- szociológus munkáját A termékeny gondolatokban gazdag tanulmányt bő irodalomjegyzék, valamint jegyzetek teszik teljessé. Többszörösen ünnepi esemény a Szalmás-kórus al­bumának, a Vonuljatok ki, chansonok !-nak megjele­nése. A 40 évvel ezelőtt alakult Szalmás-kórus teljes szöveg-repertoárját felszabadulásunk 25. évfordulója tiszteletére jelenteti meg fennállásának 20. évében t Zeneműkiadó. Az eredeti stílusú, nagyhatású mun­káskórus, melyet a Bartók-tanítvány, Szalmás Piros­ka alapított és vezetett, a Horthy-korszak egyik leg­jelentősebb munkásmozgalmi orgánuma volt. Bátor­ságával, eredetiségével kivívta a munkások, a balol­dali értelmiségiek szeretetét és az uralkodó osztályok gyűlöletét A Szalmás-kórus iskola, színház és politi­kai fórum volt A kórus története sikerek és üldöz­tetések története. Így érte meg fennállásának 10. év­fordulóját 1940-ben, s ennek az évfordulónak a tisz­teletére a Szalmás-kórus tagjai összeállítottak egy al­bumot. amely teljes műsorukat tartalmazza — az al­bumot- egy példányban eltették a szabad utókor szá­mára. Az album előkerült, s most ennek hiteles, könyvművészeti és nyomdatechnikai szempontból is példás sokszorosítására sor kerülhetett A kiadványt Pécsi Antal szerkesztette, aki egyébként az egykorú illusztrációkat is készítette s az ő tanulmányát olvas­hatjuk a repertoár-album élén „A Szalmás-kórus lö éve” címmel. A nagyon érdekes, szép kötethez Szat­mári Antal írt előszót, a kötet dalainak költői és for­dítói között, a kórus háziszerzői mellett — a magyar és a világirodalom legjelentősebb baloldali költői sze­repelnék. Feuer Mária könyve, a Kinek kell a modern zene? rokon is A zene életének szociológiájá-val és jelentő­sen különbözik is attól. Közös a két tanulmányban a művek és közönségük viszonyára irányuló mély ér­deklődés, a sokoldalú, tudományos és szenvedélyes elemzőkészség Feuer Mária egyetlen — s talán a legpikánsabb — kérdésre keresd a választ; arra, hogy milyen viszanyulásd lehetőségek vannak kortárs mű és kortárs közönség között, napjainkban, Magyaror­szág egyik nagyvárosában. Vizsgálódásának kiindu­lási pontja az az emlékezetes „kísérleti hangverseny”, amelyet az elmúlt évben adott Győr városának ifjú zenekara Sándor János karnagy vezetésével, műsorán Szöllősy András. Lendvay Kamiilló, Láng István, Pen­derecki és Bartók műveivel. E koncert közönsége kö­rében végzett Feuer Mária alaposan és szellemesen kialakított kérdőíveivel sokrétű, értékes felmérést. Szép eredménye a könyvnek, hogy nem igyekszik va- ' amiféle mesterségesen egyértelműsí tett csak-optimis- ‘a vagy csak-pesszdmista képet kialakítani a vizsgált -érdésről; mind módszerében, mind eredményében a bonyolult, változékony valóság valóságos feltárásának örekvése jellemzi. — A Kinek kell a modem zene? a Seneél et című sorozat új darabja, problémafelvetésé­ben és tárgyalásmódjában hű a sorozat alapvető kon­cepciójához: gondolkozásra és vitára késztet Polemi­kus jellegéről egy-egy fejezet címe is „árulkodik”: Szereti ön Bartókot? — Szereti vagy érti? — Csak­ugyan szereti? stb? — Az érdekes, aktuális tanulmány végén a szerző függelékben közli a felmérés során használt teljes kérdőívanyagot is. Fodor Agnes

Next

/
Oldalképek
Tartalom