Békés Megyei Népújság, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-17 / 64. szám

Mirfil ír a Magyar Ifjúság? (Előzetes a lap 1970. március 20-i számából) Munkavédelmi vetélkedő az építőknél A* Építők Pa- és Építöanyagipa- d Dolgozók Szakszervezetének Bé­kés megyei bizottsága munkavédel­mi vetélkedőt szervezett, amit a hozzátartozó alapszervek a vállala­tok sajátosságainak figyelembevé­telével bonyolítanak le. Az a célja, hogy minél több dolgozó alaposab­ban ismerje meg a munkavédelmi szabályokat, előírásokat, a balesetek megelőzésének módját. ' A vetélkedőt a Békés megyei Ál­lami Építőipari, a Békés megyei Tégla- és Cserépipari Vállalatnál, az Orosházi Üveggyárban, a Békés megyei Tanács Építőipari Vállalat­nál és a BUBIV gyulai gyáregy­ségében már előkészítették és áp­rilisban, májusban tartják meg. Ezt követően, júniusban kerül sor a megyei döntőre, amelyre — a létszámtól függően — a vállalati elődöntő legjobb helyezettjei kerül­nek, mégpedig külön csoportban a fizikai és műszaki és az egyéb munkakörben dolgozók. A vetélkedőn részt vevők közül többen részesülnek majd jutalom­A Magyar Ifjúság követke­ző számában sok olyan írás jelenik meg, amelyiket szerte az országban érdeklődéssel ol­vashatnak. Folytatódik az .If­júság—KISZ—társadalom” vi­ta, s e héten több együttmű­ködő szerv vezetőjének írását, hozzászólását közli; a 9. ol­dalon „Hard technikánk a díszszemlék tükrében” címmel az eddigi budapesti díszelgé- sek színes képes történeti ösz- szeállítását adja a lap: „Itt a tavasz” — reménykedik a címlapon, s ennek jegyében készült az OTTHON-rovat di­vat-összeállítása is; a 24. ol­dalon pedig már az interjú cí­me is önmagáért beszél: „Al­bert újra kezd”. , A lap részletes tudósítást közöl a veszprémi diákparla­mentről, beszámolva a megye különböző városaiból érkezett diákküldöttek felszólalásairól, a felvetett problémákról és a válaszokról. „Barangolások házai tájakon” cmű, idősza­konként megjelenő riportjá­ban ez alkalommal Pusztafa­luról, az északi országrész egyik érdekes községéről ad eleven képet a lap. A kultu­rális rovat részletesen elemzi a zalaegerszegi néptáncfeszti- vált, felsorolva a díjazottakat és kiterjesztve az értékelést néptánc-mozgalmunk idősze­rű kérdéseire. Bemutatja a ro­vat a „Repülj páva” vetél­kedő szegedi felfedezettjét Faragó Laurát is. Bíráló írás foglalkozik azzal a sok milliós selejttel, amely a Dorogi Szénbányászati Tröszthöz tar­tozó selejtezem kötélpálya- j építésével kapcsolatban kelet- | kezett. A „Napirenden” rovat- ; ban a KISZ Komárom megyei bizottságának az álla tenyész­tés fejlesztésére hozott határo­zata az egyik téma. A „ttt”-rovatban a hpcsel tavaszi vásárról olvashatnak beszámolót az olvasók, s a III. 20-i számban megjelennek a j Szabad hazában szabad ifjú- j ság— pályázat 3. fordulójának kérdései is. fká) Miheztartás végett Ballagok az utcán, örülök a régen vért napsütésnek, ám egyszer csak az egyik házból éles szózat hasítja keresztül merengésemet és az ártatlan napsugarakat: — Ha nem tetszik, le is Ät, fel is út! Ez bizony tömör, világos, konkrét eligazítás. Érthet be­lőle, akinek szói. Nem tagadom, megragadtak a hallottak és elgondolkoz­tam, hogy milyen sok — a fentiekhez hasonló — nagyon kifejező szólás-mondás és közmondás hever nálunk par­lagon, pedig egyes helyeken jelmondat helyett kiírva na­gyon megkönnyítenék a tár­gyilagos miheztartást Már van is egy néhány ja­vaslatom: Lakáshivatal okban: „A türelem rózsát terem". Üzemi konyhákon: „Több nap, mint kolbász Vezetői irodákban: „Fejétől büdösödik a hal”i Panaszirodákban: „Falra hányja a borsót”. Házasságkötő termekben: „Nincsen rózsa tövis nél­kül.” Vadászklubokban: „Jobb ma egy veréb, mint holnap egy túzok”. Munkaértekezleteken: „Ne szólj szám, nem fáj fejem”. Büntetőintézetekben: „Legjobb az egyenes út". Óra- és ékszerboltokban: „Nem mind arany, ami fénylik”. Válóperes tárgyalásokon: „Jobb későn, mint soha”. És így tovább... OKI ban. tanfolyamokat indítunk. Ács-állrányoxó 8 hónapos tanfolyamra jelentkezhetnek faipari betanított munkások. Tanfolyam kezdete: Kecskeméten: május 4. Baján: május 11. Szobafestő-másoló 8 hónapos szakmunkásképző tanfolyamra szobafestő betanított munkások jelentkezhet­nek legalább 3 éves szakmai gyakorlattal. Tanfolyam helye: Kecskemét, kezdete május 4. Betonozó-blokkosé (épűletszerkezet-szerel© 6 hónapos tanfolyamra építőipari segédmunká­sok és kubikosok jelentkezhetnek. Tanfolyam helye: Kecskemét, kezdete április 27. A tanfolyam ideje alaitt jó kereseti lehetőseget, munkás- szállást és ebédet biztosítunk. Különélést, idénypótlékot és utazási hozzájárulást fizetünk. Érdeklődők levelezőlapon kérjenek részletes tájékoztatót: BÁCS MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT, Kecskemét, Klapka utca 34. 188956 F elszabadulást rejtvénypályázat Huszonöt év, huszonöt kép — Első díj a Csaba Szőnyegszövő 2000 forintos aiándéka 14. Magyar Versailles néven is emlegetik. Restaurálását 1958- ban kezdték. A kastély egyik részében ma a Növénytermesz­tési és Növénynemesítési Intézet működik. Díszudvarában nya­ranta emlékhangversenyeket rendeznek. Kérdés: Ki az a ze­neszerző, aki a XVIII. században itt komponálta több művét? Hay d n—Beetho ven—Chopin. 15. Az ország legnagyobb nitrogénműtrágya gyárában készült ez a felvétel. Az üzem nevében viseli a földrajzi adottságát, azt a tulajdonnevet, mely Petőfi egyik versének címében is helyet kapott. Kérdés: mi a neve az üzemnek? Tiszai Vegyi Kombinát—Péti Nitrogénművek—Borsodi Vegyi Kombinát. 16. Almájáról híres megyében készült ez a felvétel. A város új lakótelepét a Toldi költőjéről nevezték ei. E a felvétel a város almakombinátja előtt készült. Kérdés: melyik városról van szó? Debrecen—Gyula—Nyíregyháza. (A következő forduló március 19-i számunkban). Rejtvényszelvény I

Next

/
Oldalképek
Tartalom