Békés Megyei Népújság, 1970. március (25. évfolyam, 51-75. szám)

1970-03-01 / 51. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1970. MÁRCIUS 1„ vasárnap Ars 1.50 forint XXV. ÉVFOLYAM 51. SZÁM Jég; alól sziTattj'tizzá k a belvizet — Csökkent az elöntött terület — — Előtérben az üzemi védekezés szervezése Mér hetek óta első fokú belvízvédelmi készenlétet és védekezést folytatnak a víz­ügyi szakaszmérnökségek s ví­zitársulások. Egy nagy és ál­dozatos munka révén nem ve­szélyeztette a mezőgazdasá­got olyan nagy területen a belvíz, mint a korábbi évek­ben. Ilyenkor tél végén a Kö­rösök vidékén 25—30 ezer hold vízborítást tartottak nyil­ván. Most, tél végén csupán néhány száz holddal haladta meg a 10 ezer holdat. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság január közepe óta szinte megállás nélkül üzemel­teti szivattyútelepeit, ala­csony vízmagasságot tart a lecsapoló csatornákon, hogy a szántóföldről minél hama­rább elvezethessék az össze­gyűlt belvizet. Az eredmény kézenfekvő. Összefüggő vetés- területet megyénkben nem borít belvíz, csupán a foltok nagyságából becsülnek 2600— 2700 hold elöntést. A mezőgazdasági üzemek különösen az utóbbi hetekben számos tanújelét adták annak, hogy a szakaszmérnökségek­kel és vízitársulásokkal kar­öltve, igen eredményesen vé­dekezhetnek a belvíz ellen, előzhetik meg a károsodást. A mezőberényi tsz-ek, a békés­csabai Május 1 Tsz, a gyula­vári Lenin Tsz, a gerlai Mag­vető Tsz, a dobozi Petőfi Tsz és a köröstarcsai Petőfi Tsz belvízvédekező munkáját em­lítették kiemelkedően jónak. Jubileumi mu n ka versen v: Bevételi terveik túlteljesítésére készülnek a mezőgazdasági üzemek MA Maradjunk • 'tejabbak között (5. oldal) —e Közgyűlés előtt a lakásszövetkezet (3. oldal) •*» Mezőberény (Képes riport) (8. oldal) Ebben az esztendőben hármas jubileumot ünnepeltek megyénk termelőszövetkezetei. Tíz évvel ezelőtt fejeződött be a mezőgaz­daság szocialista átszervezése, 25 éve szabadították fel hazánkat a'német megszállás alól a szov­jet fegyveres erők és 100 éve született Lenin, az első proletár­állam megalapítója. Tulajdon­képpen ez a hármas jubileum Március 13-án kezelődnek a VI. Békéscsabai Ifjúsági Napok Érdekes, gazdag, színes program várja a fiatalokat A kriráhihi évekhez hasonlóAn* hálastaféta indul a Felszabadi Ének — zenei kártyát szerkesztett Fenyvesi András szarvasa zenepedagógus. Szóra­kozásra, az óvodában és az álta- / lános iskola alsó tagozatán ének- zenei órákon tanításra is egy­aránt alkalmas. A lemosható műanyag lapokat zongora, he­gedű, kürt, síp, dob és egyéb — összesen 16 fajta — hangszer díszíti, s valamennyi egy-egy hangjegyérték (az egy egésztől a harminekettedig) szerepel. Játék közben az azonos hangjegyeik összegyűjtésével, különböző rit­musképietek, ritmuskombináci­ók kirakásával játékosan ismer­hetik meg a zeneelmélet alapfo­galmait. Az új ének-zenei szem­léltetőeszközt a Szarvasi Mű­anyagfeldolgozó és Játékkészí­tő Szövetkezet gyártja. A korábbi évekhez hasonlóan, immár hatodszor rendezik meg a Békéscsabai Ifjúsági Napokát. Az eseménysorozat megnyitá­sára, ami egyben a megyei For­radalmi Ifjúsági Napok megnyi­tója is, március 13-án kerül sor. Ezt kővetően szines, gazdag program várja a megyeszékhely fiatalságát. Nagyszabású esemény lesz március 14-én, amikor 16 éve­seket avatnak, mintegy 800 fiú és lány kapja meg élete első sze­mélyi igazolványát. Az avatást 16 évesek bálja követi. Március 15- én a város KISZ-eseinek és úttörőinek képviselői, megko­szorúzzák: Kossuth Lajos szob­rát, másnap pedig megrendezik a Mit tud ön a sportmozgalom­ról? című vetélkedőt. Szintén 16- án ifjúsági szocialista brigád- vezetők találkozójára, s ennek keretében kötöttárugyári látoga­tásra kerül sor. A március 21-i programban a Tanácsköztársaság kikiáltásának évfordulója alkalmából koszorú­zás szerepel, s ünnepi ülést tart a városi KISZ-bizottság. Az ün­nepi ülésre meghívják a felsza­badulás éveiben az ifjúsági moz­galom újjászervezésében részt vett régi ifiket. Egy kis ízelítő a hónap továb­bi eseményeiből: könnyűzenei műsor, vetélkedő, úttörők nagy. kórus-bemutatója, tudományos előadások, asztalitenisz városi KISZ-kupa. Április elején kulturális fesz­tivál, majd 25 évesek bálja lesz. 4-én mintegy 600 résztvevővel Gyomaiak a pesterzsébeti művelődési házban (Tudósítónktól) A gyomai művelődési ház jól sikerült cigány bált rende­zett a közelmúltban. Beat-bé- mutatót is szerveztek, ame­lyen a dévaványai, a füzes- gyarmati, a szarvasi, a szeg­halmi és a gyomai beat-zene- karok léptek fel. A művelődési ház mind szé­lesebb körben fejt ki tevé­kenységet: a pesterzsébeti művelődési házzal baráti kap­csolatot teremtenek. A Körös- menti-együttes március 15-én a fővárosban vendégszerepei, viszonzásul pedig a pestiek is műsoros estet rendeznek Gyo­mén. hálastaféta indul a Felszabadu­lási Emlékműhöz, ahol a koszo­rúzáskor az új KISZ-tagok fo­gadalmat tesznek. E nap délu­tánján ünnepi gyűlést tart a vá­ros valamennyi úttörőcsapata. •A VI. Békéscsabai Ifjúsági Napok május 10-én zárulnak, s addig az említetteken kívül még sok más rendezvény is lesz. Kommunista vasárnap Lenin születésének 100. évfordulója al­kalmából, különféle kiállítások, találkozók, ifjúgárda-szemle, úttörő aranyérmesek kulturális bemutatója, és sorolhatnánk to­vább a hagyományos BIN-esemé- nyeit, amelyeket lapunkban rendszeresen figyelemmel kísé­rünk majd. V. Z. adja meg jelentőségét a most ki­bontakozó munkaversenynek mezőgazdasági üzemeinkben. Több termelőszövetkezetben brigád- és üzemegység-gyűlésen, továbbá zárszámadási és tervjó­váhagyó közgyűlésen beszélték meg az 1970. évi munka verseny célkitűzéseit A dobozi Petőfi Tsz-ben a dolgozók nagy többsége, össze­sen 452-en kapcsolódtak be az 1970. évi termelési terv túltelje­sítésére indított versenybe. A versenyzők csaknem fele nődol­gozó, s mintegy 220-an harminc éven aluliak, KISZ-fiatalók. összesen 1 millió 100 ezer forint terven felüli érték előállítását vállalták. A versenyző brigádok közül három tavaly nyerte el a megtisztelő szocialista címet, három pedig most tűzte maga elé a cím megszerzését. A dévaványai Aranykalász Tsz-ben eddig 203-an mintegy 1 millió forint terven felüli áru szállítására vállalkoztak. Itt 19 brigád kapcsolódott be a jubileumi versenybe. A terme­lés csaknem mindegyik ágazatá­ban folyik ilyen szocialista épí- főmunka. Az üzemi terv elő­irányzatainak túlteljesítésére tett vállalás valóra váltásán itt 13 szocialista címmel kitüntetett brigád fáradozik. A többiek az előbb említett hármas jubileumi évben tűzték célul a megtisztelő cím elnyerését. Kedvező hírek érkeztek a ju­bileumi munkaverseny előkészü­leteiről az endrődi Lenin Tsz- ből, a zsadányi Dózsa Tsz-ből és a kondorosi Lenin Tsz-ből is. Szerdára összehívták az országgyűlést A Népköztársaság Elnöki Ta­nácsa az alkotmány 12. paragra­fusának második bekezdése alapján az országgyűlést 197*. március 4-én, szerdán délelőtt 11 órára összehívta. (MTI) ' Magyar vitamingyár az indiai Vagi-ban Jól halad annak a nagy gyógy­szerüzemnek az építése, amelyet a Kőbányai Gyógyszerárugyár közreműködésével létesítenek Indiában — ezzel a hírrel érke­zett haza a helyszínről Pillich Lajos, a gyár műszaki igazgató- helyettese. Az üzem indiai—magyar kö­zös vállalkozásként Gujarat tar­tományban, Bombaytól mintegy 300 kilométernyire, Vapi község­ben épül. Az épületeket a ma­gyar szakemberekkel egyetér­tésben indiaiak tervezték és épí­tik, az üzem fölszerelését pedig az eredeti, szabadalmazott ma­gyar technológiához szükséges berendezésekkel magyar szak­emberek készítik elő és a be­rendezések egy részét is Magyar- ország szállítja — daruval Darus kocsi segítségével 4—5 méteres nyírfákat és 3 méteres fenyőket — gyökerükön nagy földlabdákkal — ültettek el a napokban a Gyulai Kertészeti Vállalat dolgozói Szeghalmon, ai új járási tanácsháza parkjában. A hét nyír és a három fenyő földbe helyezését sok helybeli vé­gignézte. Fotó; Baji Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom