Békés Megyei Népújság, 1969. november (24. évfolyam, 254-278. szám)

1969-11-05 / 257. szám

\ l§0k november 5. 4 Szerda Közérdekű új jogszabály: n mezőgazdasági üzemek szolgáltatásainak fejlesztéséről A lakossági ipari, kereskedelmi és áruszállítási szolgáltatások fejlesztéséről hozott a Magyar For­radalmi Munkás—Paraszt Kor­mány 1033/1969. (X. 12.) Korm. szám alatt határozatot. (Megje­lent a Magyar Közlöny 79. szá­mában.) Az ipart, a kereskedelmet és áruszállítást illető részletes ren­delkezések után a kormányhatá­rozat a következő, a mezőgazda­ságot közvetlenül érintő szabá­lyokat foglalja magában: — Az általános fogyasztási szövetkezetek telepítésüknél és a falusi lakosság ellátását szolgáló feladatkörüknél fogva kisebb mértékben eddigi is részt vállal­tak a falusi lakosság ipari és ke­reskedelmi javító—szolgáltató igényeinek kielégítésében (forgal­muk 1,5—2 százaléka. Az átla- iános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknek és szövetségeik­nek a növekvő feladatok ellátá­sában a jövőben fokozottabban részt kell venniük. Ennek érdeké­ben a gazdasági szabályozóknak és preferenciáknak az ipari szer­vezetekkel azonos mértékben kell e területen is ösztönözniük a javító—szolgáltató tevékenység fejlesztésére, más szövetkezeti szer vezetékkel ( kisipari termelőszö­vetkezet, mezőgazdasági termelő- szövetkezet) e célra történő tár­sulásokra, közös begyűjtő-hálózat kiépítésére, új szolgáltatási for­mák és módszerek bevezetésére. Különös felelőssége van a fo­gyasztási szövetkezeteknek a me1 zőgazdasággal összefüggő ipari szolgáltatások fejlesztése tekinte­tében (darálás, növényvédelem, szeszfőzés, szappanfőzés...). — A mezőgazdasági termelő- szövetkezetek évi 9 milliárd fo­rint értékű ipari és építőipari melléktevékenységéből jelenleg mindössze 300 millió forint értékű ipari és építőipari szolgáltatást és 7—800 millió forint értékű bér­fuvarozást végeznek. A mezőgaz­dasági termelőszövetkezetek ipari részlegeinek lakossági célra tör­ténő szélesebb körű hasznosítását különösen az úgynevezett „hagyo­mányos” (asztalos, lakatos, ko­vács ...) és az építőipari jellegű szakmákban célszerű megszer­vezni. Ugyancsak szükséges, hogy a termelőszövetkezetek, gépjavító vállalatok, állami gazdaságok, gépjavító műhelyei minőségi szín­vonalának emelésével és adottsá­gaik (helyiség, munkaerő, szállító- eszköz) jobb kihasználásával részt vegyenek a lakosság gépjármű­javítási és egyéb gépjavítási igé­nyeinek kielégítésében. A szol­gáltatások azon csoportjainál, ahol a mezőgazdasági termelő- szövetkezetek ipari részlegekkel nem rendelkeznek, de munkaerőt, helyiséget, szállítóeszközt biztosí­tani tudnak, célszerű a kisipari termelőszövetkezetekkel, általá­nos fogyasztási és értékesítő szö­vetkezetekkel, tanácsi vállalatok­kal való együttműködésük kifej­lesztése. A mezőgazdasági üze­mek kiegészítő tevékenységeként végzett lakossági szolgáltatásaik terén is biztosítani kell az állami szabályozásnak és a nyújtott pre­ferenciáknak a többi szektorral megegyező hatékonyságát. A mezőgazdasági üzemek — a fenti irányelvek alapján — foko­zottabban vegyenek részt az ipari, építőipari, áruszállítási, szolgál­tatási igények kielégítésében, más szervezetekkel együttmőködve is. A kormányhatározat hatályba léptető szabállyal végződik. Pályázati felhívás a Magyar Néphadsereg hivatásos tiszthelyettesi iskoláira való jelentkezésre A honvédelmi miniszterhelyet­tes felhívást adott ki azoknak a 17. életévüket 1970. szeptember 1-ig betöltő, de 23 évnél nem idő­sebb fiatalok számára, akik az általános iskolát sikeresen elvé- kezték és a fegyveres szolgálatot hivatásuknak érezve, a Magyar Néphadsereg hivatásos tiszthelyet­tesei kívánnak lenni. A jelentke­zés további feltételei: erkölcsi, politikai megbízhatóság, feddhe­tetlen előélet, hivatásos katonai szolgálatra való alkalmasság, ma­gyar állampolgárság, nőtlen csa­ládi állapot. A tiszthelyettes iskolára pályá­zók gépkocsizó, lövész, tüzér, mű­szaki, lokátoros, híradó, hadtáp, gépjárműtechnikus, harckocsi­technikus, fegyverzeti tech­nikus vagy repülő műszáki szakok közül választhatnak. A felvételi­zők jelentkezési lapjukat a mellé­kelt önéletrajzzal, születési anya­könyvi kivonattal, legmagasabb iskolai végzettségről szóló bizo­nyítvánnyal, illetve erkölcsi bizo­nyítvánnyal együtt a kiegészítő parancsnokságnak vagy a szak­munkásképző-iskola igazgatójá­nak, a sorkatonai szolgálatot tel­jesítők parancsnokságuk személy­ügyi tisztjének adják át. A pályázóik 1970. májusában fel­vételi eljáráson vesznek részt a Központi Tiszthelyettes Iskolán; a felvételi eljárás idejéről az iskola parancsnoksága a kiegészí­tő parancsnokság, illetve pa­rancsnokságuk útján értesíti a pályázókat. A felvételi orvosi és alkalmasság vizsgálatból áll. Ered­ményéről a tiszthelyettes-iskolák 1970. július hó 5-ig a kiegészítő parancsnokságok, illetve parancs­nokaik útján értesítik a jelent­kezőket. A tiszthelyettes-iskolák tanulmányi ideje — beleértve a csapat- és tanintézeti kiképzést is — két év. Az iskolát sikeresen elvégzett és felavatott növendékek a Magyar Néphadsereg hivatásos tiszthelyettesei lesznek. A pályázat beküldésének határ­ideje: 1970. március 31. \ Baromfiipari Országos Vállalat Orosházi Gyára férfi es női segédmunkásokat keres felvételre Jelentkezés a gyár munkaügyi irodájában. OROSHÁZA, Október 6 utca 8. 20791 Iskolaavatás (Tudósítónktól) Csigacsinálóba mentek már egy ' héttel előbb az újkígyósi tantes­tület pedagógusnői. Készültek a nagy iskola udvarán épült négy új tanterem ünnepélyes átadására. A csinos kis önálló épület határ­Újkígyóson dél óta a konyhában sürögtek-fo­rogtak, tyúklevest főztek csiga­tésztával, sült tyúkot tálaltak krumplipürével. A szakszervezet kukoricaföld jóból és az összeadott ételféleségekből telt a finom fa­latokra és utána a sörre, borra. Öregek napja Békéscsabán Tegnap egész napos programmal köszöntötte a városi tanács az öre­gek napközi otthonának tagjait, valamint a házi gondozottakat. Reggel 9 órakor autóbuszos város­nézéssel kezdődött a nap, majd ünnepi ebéd következett a Tre­időre, október 29-re elkészült. A műszaki átadás délután kezdődött; és az illetékesek teljesen rend­ben találtak mindent. Késő dél­után megérkeztek a vendégek. A gyulai járási tanács részéről Dér Laflos vb-elnökhelyettes, a műve­lődésügyi osztály részéről Zsidó János osztályvezető, Jász József és Almási Árpád számadóigazgatók. Dér Lajos elvtárs ünnepi be­szédében kifejtette, miért van kü­lönösen nagy jelentősége megyei szinten is ennek az iskolarészleg­nek. — Nem köztudott dolog — mondotta —, hogy az új gazda­sági mechanizmusban az alsó­fokú oktatási intézmények fej­lesztése nagyközségi szinten tel­jesen önállóan történik. Újkígyós község vezetői szép példát mu­tattak arra, hogy a költségvetés­ben előirányzott összegeket nem kell mindig szétaprózni, hasznos, de kevésbé sürgős dolgokra. Ez a szép, ízléses épület négy tanter­mével, illetve kémia-fizikai elő­adótermeivel, a gyakorlati okta­tásra szolgáló termekkel, villany­hálózatával, hogy a tanulók pad­jaikban elvégezhessék a kísérle­teket, a helyiségek központi fű­tése mind azt a célt szolgálják, hogy végre megteremthessék a korszerű oktatást. Sötét volt már, amikor átsétál­tunk az ugyancsak új és szép nap­közi otthonba, amelynek udvarán égett a tűz, a bográcsban főtt a birkapaprikás. A pedagógusnők Újabb járművek Budapest közlekedésében A Budapesti Közlekedési Vál­lalat 12 csuklós villamoskocsit, 65 Ikarus 180-as csuklós és 30 Ikarus 556-os autóbuszt vásárol 1969-ben. Villamoskocsik vásár­lására a GANZ Villamossági Mű­vekkel kötött szerződést, s a szállítási határidő december 30. Ezzel tovább javítják a főváros közlekedését. Ezer­forintos ŐSZ 3. forduló Vízszintes: 83. Dr. Túrák Vince ügyész az előadója annak a sza­badegyetemnek, melynek megnyi­tója Békéscsabán volt a Csaba szálló télikertjében. Milyen sza­badegyetemről van szó? (A választ a Népújság 1969. október 29-i számában keresse!) 89. A tete­jére. 90. Jegyzőkönyv. 91. Üres tál! 92. Ba párja. 93. Vissza: házi­állat. 94. Dudva. 95. A király al­mája. 98. Vissza: kérdőszó. 100. Divatjamúlt ülőalkalmatosság (+’). 102. Kerti növény. 104. Ki­ejtett betű. 105. Görög betű (fel­cserélt ékezet). 106. ...poetica, köl­tészettan. EZERFORINTOS ŐSZ 3.| SZELVÉNY A magnetofon szolgáltatta a ze­nét és csak az éjjeli órákban osz­lott szét a megelégedett vendég­sereg. Huszár Istvánná fort utcai otthonban. Délután 2 órakor műsorral kedveskedtek az idős embereknek az úttörők és a környék üzemei. A jól sikerült hangulatos előadást tea-délután követte. Gondot okos as olajtüselés? Időszerű téli tanácsok az olajkályhák kezeléséhez Ezen a télen a háztartási tüzelőolaj-ellátás mind a főváros­ban, mind pedig vidéken folyamatos lesz. Biztosíték^ erre az ÁFOR alapos felkészülése, amelynek során saját töltőállomásai­kon és telepeiken kívül az olajkályhák ellátásába bekapcsoltak több mint 1100 viszonteladót is. A fővárosban például a Ga­rázsipari Vállalat 11 kijelölt gépkocsitérolójában is árusítanak háztartási tüzelőolajat, 27 TÜKER-fiók is megkezdte a folyékony tüzelőanyag eladását. Vidéken az Általános Fogyasztási és Ér­tékesítő Szövetkezetekkel kötött az ÁFOR viszonteladói szerző­dést, a nagyobb városokban pedig a helyi szállítási vállalatok bevezették a háztartási tüzelőolaj házhoz szállítását is. Békés megyében is sokat javult a tüzelőolaj-ellátás ebben az évben. Az olajkályhák tulajdonosai már 65 helyen, közöttük 42 viszonteladónál vásárolhatnak olajat és még olyan kis he­lyeken is megoldották az ellátást, mint Kaszaper, Mágor, Ga­bonás vagy Hunya. Az olajkályhák tulajdonosai mégis nemegyszer panaszkod­nak: gondot okoz nekik az olajtüzelés, s bár mentesülnek a fa­vágás, szénfelhordás és a koromtalanítás. fáradságos műveleté­től. az olajkályhák helyes működtetése problémát jelent szá­mukra. A televízió közelmúltban sugárzott TV-Mintabolt című adásá­ban is a jelenlevők és az idézett levélírók — az olajtüzelés kap­csán — leginkább a kezeléssel összefüggésben emeltek szót. Ma még a tüzelési idény legelején tartunk, s alighanem jó néhány fagyos napra számíthatunk, így hát időszerű a szakemberek egy-két hasznos tanácsa az olajkályhák szakszerű kezeléséhez. A HÁZTARTÁSI TÜZELŐOLAJ TÁROLÁSA Sokaknak már a tüzelőolaj tárolásánál nehézségeik támad­nak. Nagyobb mennyiségű háztartási tüzelőolajat ugyanis rend­szerint nem lehet tárolni a lakásban. A hideg, fűtetlen helyen raktározott olaj pedig már —5 C fokon megdermed és a pa­raffin lerakódik benne. Igen sok olajkályha-tulajdonos tapasz­talhatta ezt a hidegebb őszi napokon. A gyanús szennyeződés­nek vélt massza tehát nem az olaj hibája — amint egyesek gon­dolják —, hanem a hidegtől „kifagyott” paraffin, amely kellő felmelegedés után nyomtalanul eltűnik. A felmelegedést ter­mészetesen a fokozott tűzveszély miatt nem szabad úgy siet­tetni, hogy nyílt lángra vagy elektromos melegítőre tesszük az olajosedényt. A megdermedt olajat fűtött, szobahőmérsékletű helyre kell vinni, ahol rövid idő alatt felmelegszik. EGY GYAKRAN ELŐFORDULÓ HIBA A helytelen tárolás következtében gyakran előfordulhat az is, hogy vizes vagy üledékes olaj jut a kályhába. Ilyenkor a tü­zelőberendezés részlegesen vagy teljesen eltömódik, az égés nem tökéletes, ezért kormoz a kályha. Ilyenkor csak az olajjáratok, az úszóház és az úgynevezett harisnya-szűrő kitisztítása segít. Ha a kicsapódott paraffintól annyira eldugul az olajjárat, hogy azt a tüzelőolaj nem képes feloldani, akkor egy térfogatrész petróleumot és négy résznyi háztartási tüzelőolajat tartalmazó keveréket kell betölteni, amely rövid idő alatt kioldja a dugu­lást okozó paraffint. Ez a keverék természetesen a mechanikai eredetű szennyeződésektől nem tisztítja meg az olajjáratot. Az idén sok fogyasztó tart attól is, hogy a piros színre fes­tett háztartási tüzelőolaj valami zavart okoz a kályha működé­sében. Nos, ennek a festékanyagnak tüzelési szempontból sem­mi jelentősége nincs. Mint az ÁFOR-nál elmondták, maga a festékanyag is éghető, egyébként is literenként minden 6 ezred grammot tartalmaz belőle a olaj, tehát minimális mennyiségű. Az olaj minősége, fűtőértéke ettől változatlanul jó. Az olaj kályhák esetleges üzemzavarát a fogyasztók gyakran, az olaj minőségével magyarázzák. Ez többnyire nem helytálló, mivel a háztartási tüzelőolaj-szállítmányok minőségét rendsze­resen szigorú vizsgálatnak vetik alá. M!I OKOZHAT ZAVAROKAT? Mégis, mi okozhat zavarokat az olajtüzelésben? Ha például a kályha nem ad meleget, kormoz, esetleg önmagától elalszik, ennek az az oka, hogy az olajadagoló-rendszer eldugult, vagy a kéménynek — és ez a gyakoribb — nem kielégítő a huzata. A belülről elkormosodott kályha sem melegít, mivel a tálcán felgyülemlett koksz elzárja a kifolyónyílást, ezért a kályha igen gyengén ég és előbb-utóbb elalszik. A tálcán koksz képződhet akkor is, ha huzamosabb ideig I.—II. fokozaton üzemeltetik a kályhát. A tüzelőberendezéssel ezért alacsony fokozaton csak megfelelő felmelegedés után szabad fűteni, és ha a láng kor­mozni kezd, a fokozatot emelni kell. Az olajtüzelés kellemetlen velejárója lehet a petróleumszag. Ha viszont betartjuk a kezelési utasítást, ez is elkerülhető. Az olajkályha ugyanis huzamosabb ideig csak akkor ad szagot, ha a kályhatest és a tartály közötti hőszigetelő lemezekre olajcsepp kerül. A tartály feltöltésénél ezért tanácsos a kályhát felülről ronggyal letakarni. KARBANTARTÁS Ez a néhány hasznos tanács természetesen nem helyettesíti a rendszeres és szakszerű karbantartást. Az olajkályha bizton­ságos és zavartalan üzemeltetéséhez állandó, gondos kezelés szükséges. Különösen ilyenkor télen, amikor a lakás első számú kelléke a jól működő tüzelőberendezés. __________________________________________________________8433

Next

/
Oldalképek
Tartalom