Békés Megyei Népújság, 1969. szeptember (24. évfolyam, 202-226. szám)

1969-09-23 / 220. szám

1969, szeptember 23. 11 Kedd Televízió BUDAPEST: 17.5» Hírek. 18.05 Kís- film. 18.15 Allda Valii bemutatja Mu­sic Kóma című műsorának IV. részét. 19.05 Reklámműsor. 19.15 Esti mese. 19.25 25 éve történt... Az első szabad magyar falu. 20.00 Tv-híradó. 20.20 Be­szélgetés a Várszínház vezetőjével. 20.30 Lope de Vega: A furfangos menyasszony. Vígjáték 2 részben. A Gyulai Várszínház előadása. 22.05 Tv- híradó, 2. kiadás. *2.15 öttusa és Súlyemelő VB. BELGRAD: 18.35 A gyermekek vi­lága. 18.50 Gyermekeknek és iskolá­soknak. 17.15 Gong — színházi új­donságok. 18.10 Szlovákiai népi együttes műsora. 19.00 Madame Sans — Gene Sardou és Mafceau drá­mája. 21.40 A split! könnyűzenei fesz­tivál műsorából. BUKAREST: 17.45 Rajzfilm (Po- pej). 18.00 Bábjáték. 18.20 Telesport. 19.00 Népi muzsika. 19.15 Fiatalok a képernyőn. 20.85 Gyermekek a köz­lekedésben. 20.50 A tizenharmadik leva — amerikai film, 22JS Komoly zene. Rádió KOSSUTH RADIO: 8.20 Táncaene. 9.00 Harsan a kürtszó! 9.33 Népdalok. 10.05 Édes anyanyelvűnk. 10.15 Ver­senyművek. 10.55 öttusa VB. 11.00 Is­kolarádió. 11.35 Haydn: B-dúr vonós­négyes. 12.30 öttusa VB. 12.35 Meló­diakoktél. 13.45 Oj Georgikon. 14.00 öttuea VB. 14.05 Mi lesz Bu Bandi­val? Mesejáték. 15.10 Rádióiskola. 10.05 öttusa VB. 18.10 Kóruspódium. 15.23 Dä-amerlkai ritmusok. 18.28 Két országgyűlés között. 17.05 Tallózás a világsajtóban. 17.20 Operettdalok. 17.40 Bemutatjuk új felvételünket. 17.57 Az MRT népi zenekara játszik. 18.28 Könnyűzenei híradó. 19.35 A Szabó család. 20.05 Lemezek közt válogatva... 20.45 Szólistaparádé. 21.03 Esti beszél­getés. 21.33 Kovács Apollónia énekei. 22.20 Könnyűzene. 22.42 Meddig új a mechanizmus és mikortól régi? PETŐFI RÁDIÓ: 8.05 Zongoramö- vek. 8.45 Külpolitikai figyelő. 9.00 Operett. \9.45 Bartók: Négy magyar népdal. 11.47 Hemán. Elbeszélés. 12.00 Dallal, tánccal a világ körül. 12.30 Schubert: IV. „Tragikus” szimfónia. 13.05 öttusa VB. 13.10 Törvénykönyv. 13.25 Táncok operákból. 14.00 Fúvós­zene. 14.05 Bige József furulyázik. 14.19 Rudy Assuntino énekel. 15.35 Tánczenei koktél. 15.20 Gounod: Faust — templomjelenet. 15.33 Kedvelt régi melódiák. 16.15 Zempléni Kornél zon­gorázik. 16.33 Csúcsforgalom. 18.10 Mo­zart: g-moü szimfónia. 18.35 A fo­lyamatos munkahétről. 19.00 Operett- részletek. 19.18 Hangverseny a stúdió­ban, 20.28 Thália vendége. 20.58 Gluck: Orfeusz. Háromfelvonásos opera. 23.10 Operettmuzsika- ♦ Mozi Békési Bástya: ismeri a szandi mandit? Békéscsabai Brigád: A fehér szoba. Békéscsabai Szabad­ság: A hét aranyember. Békéscsabai Terv: Feldobott kő. Gyulai Erkel: Fél 6-kor: Menyasszony kerestetik, fél 8-kor: Sziget a szárazföldön. Gyulai Petőfi: Kurázsi mama. Elő­adások kezdete: 5 és 8 órakor. Me­zőkovácsházi Vörös Október: Dorel- lik jön! Orosházi Béke: Megölni vagy megmenteni. Orosházi Parti­zán: A hekus és azok a hölgyek. Szarvasi Táncsics: Mezítláb a park­ban. Szeghalmi Ady: Brancaleone ármádiája. Axcmnali belépéssel alkalmazunk — kőműves, ács, tetőszigetelő, csőszerelő, víz-, gáz-, fűtésszerelő, lakatos, hegesztő szakmunkásokat, út-, csatornaépítőket, kubikosokat, kubikosbrigádokat, férfi segédmunkásodat Bérezés teljesítménybérben, szállás, napi háromszori étkezés — minden szombat szabad szombat Jelentkezés személyesen — levélben, DUNAÜJVÄROS, BÉKE TÉR 3-, *6. Állami építőipari vállalat M4 fi Felsőnyomási állami Gazdaság gépjárművezetőket keres univerzális és lánctalpas erőgépekre Jelentkezés: Telekgerendáson a gazdaság főmérnökénél E08 Közületek munkaerőigénye Az Országos Sertéshizlaló Válla­lat Kétegyházi úti telepe kőmű­ves, ács, lakatos és fűtő szakmun­kásokat vesz fel. 172156 Épületlakatos, vasszerkezeti la­katos, szerelő, szak-^ betanított és segédmunkásokat felveszünk bu­dapesti és vidéki változó munka­helyre. Megfelelő gyakorlat után külföldi szerelésre is. Ötnapos, 44 órás munkahét. Bérezés: teljesít­ménybér, korlátozás nélkül. Vidéki munkahelyi pótlékot fizetünk. Szállásköltséget és hazautazási költséget térítünk. Jelentkezés: „Fémmunkás** Vállalat Szerelési Özem, Budapest, XIH., Vágó Béla a. 11 (Volt Lom u.). 314 OGV Palma Gumigyár az alábbi munkakörökbe keres dolgozókat: női betanított munkásokat 44 órás munkakörbe, férfi betanított és segédmunkásokat 42, illetve 44 órás munkakörbe, szükség esetén vidéki dolgozók részére — IBUSZ- lakás biztosítva, gyakorlott vagy kezdő gyors- gépírónőt, gyakorlat­tal rendelkező műszaki rajzolót. Jelentkezni lehet: OGV Palma Gu- migyár, munkaügyi osztály, Bu­dapest, IX., Lenhossek u. 3. 1572 Budapesti kiemelt munkára, ki­emelt teljesítménybérrel keresünk kőműveseket, segédmunkásokat, 15 éves kortól is, kubikosokat, ácso­kat, komplett brigádokat is felve­szünk. Minden héten szabad szom­bat, állandó budapesti munka, szállást, étkezést, különélést, vas­úti jegyet, munkaruhát biztosí­tunk. Jelentkezés: Április 4 Ktsz, Budapest, VIII., Auróra u. 23. Mun­kaügy. 812 Nyomdaipari szakembert sokszo­rosító részlegünkhöz vezetői, irá­nyítói gyakorlattal felveszünk. TEMPÓ Ksz, Szolnok. 37143 BVM Budapesti Beton árugyára Bp„ XXL (Csepel), Rákóczi F. u. 289., felvesz nődolgozókat gépi mozaiklapgyártó munkakörbe, fű­tött munkahelyre. Betanulás 2 hét alatt. Kereset: 1600—2000 Ft-ig. Férfi dolgozókat betonelemgyártó munkakörbe. Kereset: 2200—2800 Ft-ig. Szakmunkásképesítés gyáron belül megszerezhető. Továbbá: legalább 10 éves gyakorlattal ren­delkező üzemes lakatosokat, vala­mint kőművest, asztalost, vizsgá­zott és segédfűtőket, őröket — por­tásokat, takarítónőket. Munkás­szállást és naponta egyszeri meleg étkezést térítés ellenében biztosí­tunk. Kedvezményes utazási költ­séget térítünk! Felvétel esetén az első felutanftsi költséget kifizetjük. 44 órás munkahét, kéthetenként szabad szombat! Jelentkezés: a gyár munkaügyi csoportjánál. 1809 A Szarvasi Állami Gazdaság sár­gahegyesi kerülete mezőgazdasági gépek szerelésében képzett szere­lőket vesz fel. Bérezés szakkép­zettségtől függően 8—12 Ft/óra. To­vábbá 1 fő jól számoló mázsa- házkezelőt. Napi háromszori étke­zés térítés ellenében biztosítva. Szükség esetén lakás lehetséges. GYASZHIR M&y fájdalommal tudatjuk, hogy BODOLLAI MIHÁLY folyó bó ll-é*i 78 4wes korában Budapesten elhunyt, llamvasztás utáni búcsúztatása folyó hó 24-én, délelőtt 10 órakor lesz, a rákos- keresztúri köztemetőben. Gyászoló család 3570 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Mindazon rokonok, ismerősök, jó barátok, szomszédoknak, akik szeretett, drága Jó férjem, édes­apánk, gyermekem, testvérünk, LAKOS SÁNDOR temetésén megjelentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek, rész­vétükkel mérhetetlen fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek, fogad­ják fájó szivünk hálás köszönetét. A gj»ászoló család 20780 Erzsi fellépése jól sikerült, csak amikor lelépett a székről, ak­kor történt a baj, mert a derekába be- lelállt a „hexensusz”. A férjének kellett az ágyhoz támogatnia. Manci néni azonnal átjött a szomszédból és hozta magával a Gerozán kenőcsöt. Biztatóan mondta: — Tudod, Erzsikém, ez nekem is meg a Gézának is mindig használ. Csak ne mo­zogj, majd én beken­lek vele. Erzsi nem mozdult, de a kenést végigjaj­gatta. Pár perc múlva megérkezett Hajnal­ka, a másik szomszéd- asszony is. — Hoztam néhány Algopirint — mondta —, ez* nekünk csodát szokott tenni. Nyu­godtan szedjen belőle, HEXENSUSZ Erzsiké, majd meglát­ja, milyen jó lesz. Erzsi engedelmesen bevett egy tablettát. Manci néni éppen be. fejezte a kenést, ami­kor bejött Eszti, a harmadik szomszéd- asszony. Orvosságos fiolát hozott. — Acitofozán, ilyes­mire a legjobb. — És belenyomott egy sze­met Erzsi szájába, mi­előtt még megszólal­hatott volna. Ezután a három szomszédasszony több száz esetet me­sélt el a derékfájás­ról. Éppen a három­százötvenhetedik tör­ténetet kezdte mesél­ni Hajnalka, amikor csengettek. Megjött Erzsi anyu­kája. Amikor meg­tudta, mi történt, azonnal közölte « gyógyírt. — Erre jó meleg fürdő kell, az majd kihúzza. . Kiment a fürdőszo­bába. Pár pillanat múlva már hallatszott a víz csobogása. — Mindjárt füröd- hetsz, kislányom — mondta, miután visz- szatért. — Ne félj, holnapra már el is fe­lejted, hogy fájt a de­rekad. Azóta négy nap telt el. Erzsi úgy látszik nem volt elég feledé­keny, mert még min­dig fáj a dereka. De most már a szomszéd- asszonyok nem láto­gatják, Neheztelnek Erzsire, mert nem gyógyult meg az ö gyógyszereiktől, főt egy hét után orvost is hívatott (v. i.) Nem akarnék megválni az elmegyógyintézettől A brit' pszichiátereket nyug­talanítja az a helyzet, amely né­hány modern elmegyógyintézet­ben kialakult. A Londonban meg­rendezendő nemzetközi pszi.chiát_ riai kongresszus előkészületeivel kapcsolatban az egyik kongresz- szusi küldött annak a véleményé­nek adott kifejezést, hogy az él- | megyógyi ntéaetek „a játék, a szó- j rakozás és a szerelem fészkeivé” j válnak. A pszichiáter kijelentette: nem a kérdés morális oldala nyugta- 1 tanítja, hanem a pácienseknek ( az a törekvése, hogy elszigetel- j jék magukat a való élettől. Ezzel kapcsolatban számos olyan esetre I hivatkozott (főleg a nők közejtt | fordul elő, hogy a páciensek nem hajlandók elhagyni az intézetet és felteszik a kérdést: miért kell visszatérniük a mindennapi ház- i tartási gondok közé, amikor az , intézetben kellemes társaságban ; vannak és jól szórakoznak. I Ez nein tréfa Leméri újra: 9 és. fél deka papírral együtt, pe­dig 10 dekát kértem. Nagy szemeket mereszt rám. Megölne • egy kanál víz­ben, hogy ilyesmin fenn­akadok. Tudom: nekem igazam, neki autója van. • •• Modem háztartási gép. Vizet forral, mosószert adagol, mos, szárít... Nyolcezer forintba kerül. Csak ahhoz nem ért, hogy kivasalja és szek­rénybe rakja a tiszta fe­hérneműt, És még egy olyan automata is . hiány­zik belőle, amely nem kapcsol be annak, aki tisztességtelen úton ju­tott a 8 ezer forinthoz. apróhirdetések: Merőberény, Micsurin tér 20 számú ház eladó. ?5r>o Trabant 601-es újszerű állapotban el­adó. Érdeklődni: Szarvas, Tessedik u. 31. 17040 Eladó Gyulán, a Henyei Miklós ut­cán, az új iparteleppel szemben két hold gyümölcsös egészben vagy fele részbén, esetleg kisebb részi etekben is. Érdeklődni: Gyula, ÍVflágocsi ti. 20. Nagy teljesítményű „Hortobágy” mo­tor szivattyúval, faanyag, gyári me­legágy, ladik 150 üveghez eladó. Gyu­la, Oláh György u. 10. ________97298 G yula-Üjvári, Szőlősként u. 72 számú kétszobás, mellékhelyiségeikkel ellá­tott ház olcsón eladó. ._______97296 j G yulaváriban Lehel u. 3 számú csa­ládi ház OTP-vel, azonnali beköltö­zéssel eladó. Érdeklődni: vasárnap. K 97297 Csorvás, Rákóczi út 26 számú ház beköltözhetően eladó. 20751 Fél hold szőlő eladó Cserkeszőlőben, terméssel vagy anélkül, a fürdő mel­lett. Érdeklődni: László Márton. Cserekeszőlő, Kuna-dűló 21.____ 17043 H azai cserép eladó, 30 fillér darabja Gyula, Lenkei u. ». 172225 Gyulán, Gábor Áron utca 23 számú két szoba, két konyhás ház a fürdő mögött, azonnali beköltözéssel eladó. _____________________________________97292 C O rendszámú Zastawa kitűnő álla­potban, pótalkatrészekkel sürgősen el­adó. Ugyanott 350 köbcentis Jawa el­adó. Gyula. Bsae Tárnán utca 8. _____________ 2553 P áncéltőkés, kereszthúros, hárompe- dálos, rövid, jó karban levő zongora, sötétbarna színben eladó. Csausz, Sarkad, Cukorgyár! iskola. . 3572 Skoda Octavia Super CG karambolo­zott, eladó. Telekgerendás, dr. Ho­monnay._______ 3567 K is méretű, jó minőségű csempekály­hát vennék. Címet: Orosháza* Pa­csirta 9 alá kérek. 3574 Színház Kondoroson szeptember 23-ún, 19.38 órakor: PÉNTEK rezi GépjármütulajdonesoH figyelmébe! A KRESZ új pendelet» értelmében 1969. október 1-tól kötelezően előírja a gépjármüvek elakadásának jelzését A torlódás elkerülése végett kérjük, hogy mór most szerezze be járműből tjatnkban az elakadást jelentő háromszöget. Békés megyében csak az UNIVERZÁL Kiskereskedelmi Vállasai boltjaiban kapható 172231

Next

/
Oldalképek
Tartalom