Békés Megyei Népújság, 1969. július (24. évfolyam, 149-175. szám)

1969-07-07 / 154. szám

196». július fc. 11 Vasárnap Fémzárolt lucernaliszt Egészségesen fejlődik a rizs. Árbevételeink növelésében az állattenyésztés nagy tartalékot jelent annak ellenére, hogy a két főüzemág — növénytermesztés és állattenyésztés — árutermelésé­nek értéke 16 millió forinttal csaknem azonos; Az utóbbi években fejeztük be a 400-as komplett szarvasmarha- tenyésztő-telep építését. Ide már csak a kerítés hiányzik. A borjú­nevelő, az utónevelő, a szociális épületek mind-mind, mint a töb­bi állami gazdaságban már ná­lunk is szerves egységet alkot. A kormány jelentős anyagi tá­mogatást biztosít a TBC mente­sítésre. E lehetőség kihasználá­sára gondoltunk, amikor a Il-es üzemegységben levő állomány cseréjét, és a tehénlétszám növe­lését napirendre tűztük. Bízunk abban, hogy e veszedelmes beteg­ségtől mentes állománnyal tarta­ni, sőt fokozni tudjuk a tejter­melést, amely tavaly 70 ezer li­terrel haladta meg az egymil­liót. A marhahizlalás évi 4,3 millió forint bevételt jelent. Tavaly 2284 mázsa vágómarhát értékesítet­tünk. Marhahizlalásban a vizes- fási kerületünk jeleskedik. Az itteni hízóállomány nagyobb ré­szét exportra küldi a felvásárló vállalat. A juh tenyésztése nálunk je­lentős jövedelemmel jár. Ezért is határoztunk fejlesztése mellett. Ebben az esztendőben ezer juh elhelyezésére alkalmas hodályo- kat építünk. A gyapjú és a vágó- juhból származó bevételeink nö­velésére gondoltunk, amikor ezt az ágazatot fejlesztés tekinteté­ben előtérbe helyeztük. A vadgazdálkodás másfél éve tartozik hozzánk. Ez a terület a gyulai erdőktől Hajdú-Bihar me­gyébe mélyen benyúlik. A csak­nem 53 ezer holdon külön üzem­egységünk működik. Szervezett körülmények között nyulat és fá­cánt tenyésztünk. A Tiszántúlon miénk a legnagyobb kiterjedésű vadrezervátum. A vadgazdaság dolgozói féltő gonddal óvják a területen levő apró- és nagy­vadakat. Etetésükről, itatásukról ugyanúgy gondoskodnak, mint a híres gemenci erdőben. Ez az új üzemág hasznos tevé­kenységnek minősült már tavaly is. Csak élővad-exportból — fá­cánból és nyúlból — kétmillió fo­rint árbevételt értünk el az első esztendőben. A jövőben tovább folytatjuk a vadgazdaság korsze­rűsítését, növeljük a gondozás színvonalát, s reméljük, hogy élő. vad-befogásunkból az export mellett jut majd a megyei és a hazai vadásztársaságoknak is. Gazdaságunk az utóbbi években igen jelentős üzemággal, a lucer- naliszt-készítő üzemmel bővült. A beruházás 6 millió 56 ezer fo­rintba került. Az üzem teljesitő képességének jó kihasználásához 900 holdon telepítettünk új lucer­nást. Ezzel a gazdaság összes szántójának 32 százalékát hasz­nosítjuk pillangós virágú takar­mánynövénnyel. A lucernái iszt- készítő üzem termelésbe állítása előtt a lucernát termő terület alig haladta meg a 600 holdat, ma vi­szont csaknem éléri a 2200-at. A lucernatermesztés kiterjesz­tésével átalakítottuk, egyszerűsí­tettük a vetésszerkezetet, ugyan­akkor a korábbinál lényegesen nagyobb anyagi erőket fordítot­tunk a termesztés színvonalának fejlesztésére, gépesítésre, öntözés­re, műtrágyázásra. Területünkön száraz, vagyis nem öntözött termesztési körül­mények között évente 14—16 má­zsa lucemaszénát takarítottunk be. Ez egy évtizedes erőfeszítés átlagos tapasztalata. A lisztkészítő üzem építésével együtt külön szakemberre bíztuk a lucerna szántóföldi termesztését, aki a gazdaság vezetőségének elképzelé­sét felkészültsége és véleménye alapján eddig úgy váltotta való­ra. hogy a liszthozam elérte a holdanként! 36 mázsát. Mezőgazdasági szakemberek körében ez a 36 mázsa hoidan- kénti hozam 900 hold átlagában ténylegesen tömeges méretű re­kordtermésnek számít. Különösen az a vizesfási határban, ahol a korábbi évtizedekben lucernát alig, helyette vörösherét termesz­tettek. Ha ehhez a nagy változás­hoz még hozzátesszük azt is, hogy a gazdaságunkban termesztett lu­cernaliszt minden kilójából 250— 330 milligramm karotint nyerünk, akkor máris megmagyaráztuk, hogy a külföld miért érdeklődik az itteni lucernatermesztés és a lisztkészítés technológiája iránt. Gazdaságunk lucemaliszt-ké- szítő üzeme ugyanolyan, mint a többi Mosonmagyaróváron gyár­tott. Csakhogy mi tűzmegelőző biztonsággal naponta 450—550 mázsa lucernalisztet őrölünk, máshol viszont alig érik el a gép­gyár által szavatolt 300 mázsát, tűzveszély közepette. A teljesítmény magyarázata rendkívül egyszerű. ^ lucemaliszt- készítő üzem vezetője olyan vil­lamos-automata kapcsolórend­szert szerkesztett, amellyel a szántóföldön szecskázott és a fel­dolgozó garatba ömlesztett lucer­nát automatikusan adagolják a szárítóba. Olyan tűzmegelőző riasztóberendezést szerelt fel, amely az üzemelés biztonságát segíti, jó előre jelezve egy esetle­ges tűzkeletkezést. Azután a kész áruhoz automatikusan adagoljuk az antioxidánst. Ezt 180 fokon porlasztjuk az őrleményre. Ezzel megakadályozzuk az egy hónapon túli minőségromlást Ezenkívül az árut egy automata-mérleg segít­ségével 25 kilogrammos zsákokba csomagoljuk és fémzároljuk. Az előbb említett technikai megoldások révén csaknem 60 százalékkal növekedett a lucer- naliszt-készítő gépsor teljesítmé­nye. Ez a hír eljutott Mosonma­gyaróvárra is, ahonnan a gyár vezetői jártak a helyszínen. Sze­mélyesen ellenőrizték a Vizest'á- son továbbfejlesztett MGF üze­met. Azóta nemzetközi látogatott­ságnak örvendünk. Jönnek ta­pasztalatszerzésre Közép- és Nyu- gat-Európa államaiból sőt ezek­ben a napokban Algírból várunk szakember-delegációt. 6—8 mázsa lucernalisztet készíte­nek jelenleg. Az automatika fel­szerelése után itt is meghárom­szorozódott a termelés, mint aho­gyan megháromszorozódott azok­ban a hazai üzemekben is, ahol már a mi módszerünkkel dolgozó­nak. Az utóbbi időben a lucernaliszt- készítő üzem automatikája orszá­gos érdeklődés középpontjába ke­rült. Egymás után kapjuk a meg­rendelőt berendezések készítésére. Nem véletlenül, hiszen a termelé­kenység 60 százalékos biztonságos növelése az üzemi nyereség foko­zása szempontjából jelentős té­tel, prémiumot meghatározó té­nyező! Nálunk a kiváló minőségű, ma­gas karotin-tartalmú lucernaliszt lényegében a magasfokú szerve­Zsákokba gyűjtik a kiváló minőségű lucernalisztet. Az or­szágban egyedül mi fémzároljuk termelvényünket. A mosonmagyaróvári gépgyár és gazdaságunk között megálla­podást kötöttünk, mely szerint né­hány, Mosonmagyaróváron gyár­tott LKB-berendezést felszere­lünk a nálunk alkalmazott auto- matikával. Szerelőink így utaznak a Csehszlovák Szocialista Köztár­saságba. ahol óránként mindössze zettségnek és a gépek teljesítő­képességének optimális kihaszná­lásán nyugszik. Ezért kerültünk £ lucernatermesztés és lisztkészités nemzetközi élvonalába. Termeivé, nyűnkből ebben az esztendőben 70 vagonnal exportálunk Nyugat- Európába. Az üzem két és fél év alatt amortizálta önmagát. Ikarus—SS — kényelmes utazás Az új IKARUS —55 autóbuszunk, amely menetrend szerint közlekedik Békés­nyék községei között. Dolgozóinkat szállítja.-Vizesfás és a kör Munkaerőellátás szempontjából különleges helyzetben vagyunk. A békési központi kerület a tele­püléshez közel terül el. a vizesfási azonban innen több kilométerre, Tarhoson át. Bár a vizesfási ke­rületben a szolgálati lakások tu­catjait építettük, a növényter­mesztésben dolgozókat, az idősza­kiakat mégis mindennap Békés­ről, Tarhosról, Vésztőről, Bélme- gyerről, Dobozról szállítjuk a munkahelyre. Korábban teher­gépkocsijainkat szereltük fel sze­mélyszállításra. Ezekkel kora ta­vasztól késő őszig, a hajnali óráktól nyolc óráig, délután pedig négy órától este nyolc óráig fu­varoztuk az embereket. A munkásszállításnak ez a módszere rendkívül sokba került és ráadásul nem utazhattak dol­gozóink kényelmesen. Gyakran verte őket az eső, fújta a szél, ősszel pedig fáztak a nyitott te­herautón. Ezért szociálpolitikai meggondolások alapján döntött a gazdaságunk vezetősége egy Ika­rus—55-ös farmotoros autóbusz vásárlása mellett. Félmillió fo­rintnál is nagyobb összeget for­dítottunk erre a célra, amely Bé­késről, Tarhosról. ez év tavaszá­tól már rendszeresen szállítja munkavállalóinkat. Kényelmesen utaznak az emberek, a menet­rendszerinti járatok lehetővé te­szik, hogy az egyes munkahelyek dolgozói egy autóbuszon utazhas­sanak. A személyszállításból felszaba. dúlt tehergépkocsik jelentősen növelték szállítókapacitásunkat. Ezeket, most már munkakezdéstől egészen a munka befejezéséig speciális feladat ellátására oszt­hatjuk be. (x) — garantált minőség

Next

/
Oldalképek
Tartalom