Békés Megyei Népújság, 1969. április (24. évfolyam, 75-96. szám)

1969-04-01 / 75 . szám

1S69. április L 2 Kedí I korrupció ellen Pakisztánban Pakisztánban a jelek szerint korrupcióellenes hadjárat indul. A pakisztáni rádió hétfői jelen­tése szerint Jahja Khan, az or­szág teljhatalmú katonai ura el­rendelte tisztjeinek, hogy terü­letükön számolják fel a korrup­ciót. Tartóztassák le és állítsák bíróság elé a korrupt kormány- tisztviselőket és javítsák a köz- igazgatás hatékonyságát Daccában, Kelet-Pakisztán leg­nagyobb városában hivatalos köz­lemény jelentette be, hogy a rendkívüli állapot előírásainak megsértése miatt letartóztatott 31 személy perének tárgyalását már megkezdték a hadbíróságok. Tárgyalóasztal vagy a pusztítás? Vietnamból jelentjük Kínai elutasítás Kína a saját közvéleménye előtt mindeddig nem vett hiva­talosan tudomást a határügyi tárgyalásokat javasló szovjet kor­mány-nyilatkozatról. Az okmányt Moszkvában a kínai nagykövet­ség „provokációként” visszautasí­totta és tartalma Kínán belül egyelőre csak a külföldi rádió­adásokból ismeretes. Az MTI tu­dósítója a kínai Külügyminiszté­riumhoz fordult véleményért, de a minisztérium sajtóosztályának illetékes tisztviselője — mint kö­zölték — nem volt jelen. (MTI) Az AP amerikai hírügynökség saigoni tudósítójának adatai sze­rint a múlt hét végén lezajlott súlyos harcokban elesett 200 amerikai katona hozzáadása az amerikaiak vietnami veszteség- listájához azt jelenti, hogy az 1961. január 1-e óta az Egyesült Államok több katonát vesztett Vietnamban, mint amennyi halá­los áldozatot a koreai háború kö­vetelt A hivatalos amerikai sta­tisztika szerint Vietnamban a múlt hét végéig 33 529 amerikai katona esett el és ebben a szám­ban nem foglaltatnak benne azok, akik sebesülésükbe haltak bele. A koreai háborúban, ugyancsak a hivatalos adatok szerint 33 629 amerikai katona esett el a harc­mezőn. Ily módon — jegyzi meg az AP tudósítója — Vietnamban több amerikai pusztult él, mint bár­milyen más konfliktusban, kivéve a polgárháborút és a két világhá- bonit • A saigoni országos rendőr fő- kapitányság épülete közvetlen közelében hétfőn délben akna robbant A házi készítésű robba­4 DELTA legújabb számából: Kérdőjelek a halál fogalma körül A texasi Houstonban A. L. Branum és D. Petterson 19 éves dokkmunkások emberölés vád­jával állnak ezekben a napok­ban a bíróság előtt és a véde­lem azt állítja, hogy nem ők, hanem az orvosok ölték meg az áldozatot, Clarence Nicks, 32 éves hegesztőt A különös per előzményei 1968. április 23-ra nyúlnak visz- sza, amior egy utcai verekedés során egy szeméttartály nehéz fedelével fejbe sújtották az ál­dozatot, akit agyrázkódással ’ azonnal kórházba szállítottak, de hat nap múltán el is bocsátottak. Rövidesen azonban erős fejfá­jásai miatt újra beszállították a helyi Methodista Kórházba, ahol súlyos agyvérzés gyanúja miatt megoperálták. A műtét el­lenére az áldozat agyműködése lassan kialudt, szívműködését azonban mesterséges úton sike­rült fenntartani. így — miután felesége beleegyezett a szíván ültetésbe — átszállították a Lu­kács Kórházba, ahol a 62 éves nagy beteg John Stuckwish már hetek óta várt az új szívre. A dr. Cooley vezette sebészcsoport még négy órát várt a beavatko­zással, mialatt Nicks agyáramai már nem voltak regisztrálhatók, így megkezdték szívének ki­emelését. Közben azonban Stuckwich is meghalt a műtő­asztalon. Mégis végrehajtották a szívátültetést és az új szívvel Stuckwisht sikerült is új életre kelteni. Hét nappal később azon­ban újra meghalt, most már vég­érvényesen. A védelem szerint a vádlottak csupán súlyos testi sértés bűn­tettében marasztalhatok el, mert az áldozat halálának körülmé­nyei tisztázatlanok. A texasi tör­vények szerint ugyanis a halál akkor áll be, amikor ezt két or­vos esvbehangzóan megállapít­ja. Nick esetében azonban an­nak a sebészesopqrtnak a két tagia állapította még a halál be­álltát. amely a szívátültetést végrehajtotta, ígv ők lényegében érdekeltek voltak. Bonyolítja a jogi helyzetet, hogv a bíróság­nak nem áll rendelkezésére bon­colási jegvzőkőnyv — a texasi törvénvek szerint ugvanis szív nélküli halottat felboncolni tör­vényellenes. Nem tudjuk, miként ítélkezik majd a houstoni bíróság ebben a furcsa perben. Annyi azon­ban bizonyos, hogy a szívátülte­tések immár gyakorlattá válása súlyos morális és jogi problémá­kat vet fel. Égető szükség van a halál új, pontos jogi definíció­jára, annak tisztázására, hogy mikor halott voltaképpen az em­ber? Évszázadokon, évezredeken át a halál beálltának megállapítá­sa nem okozott gondot az orvos­nak. Ha nem észlelte a szívmű­ködést, a beteg szája elé tartott tükrön nem látta a légzés párá­ját, máips kiállíthatta a halotti bizonyítványt. A modem orvos- tudomány azonban tucatszámra hozza vissza azokat a betegeket is a klinikai halál állapotából, akiknek szíve megállt és nem lélegeznek. Ezért újabban az agyműködés teljes megszűnését, az agy halálát tekintik a végle­ges biológiai halál legfőbb is­mérvének. Persze, a korszerű or­vosi berendezésekkel azoknak a betegeknek a szívműködése, vér­keringése akár hónapokon át fenntartható, akiknek agyműkö­dése már teljesen megszűnt, az elektroenkefalográf nem re­gisztrál agyhullámot. Az orvosi szakirodalomban mostanában különös eseteket is­mertetnek. Leírják például egy 15 éves fiú esetét, aki játék köz­ben egy mély barlangba zuhant. Teljes kómában szállították kór­házba, pupillája tág volt, nem realgált a fájdalmas ingerekre sem. Nem sokkal később meg­szűnt légzése is. Légzését mes­terséges úton fenntartották, ké­sőbb azonban az enkefalográf az agyműködés teljes megszűné­sét jelezte. Ennek ellenére két héten át mesterséges úton fenn­tartották légzését és vérkeringé­sét Ez idő alatt EKG-je teljesen lapos volt vagyis mai felfogá­sunk szerint meghalt. Két hét múltán azonban állapota javul­ni kezdett, megindult spontán légzése és az enkefalogram is megváltozott. Két hónappal a baleset után tökéletesen vissza­nyerte szellemi és testi egészsé­gét, enkefalogramja teljesen normális lett. Vagyis visszatért a teljes, visszafordíthatatlannak tartott halálból. Vajon mikor tekinthető tehát a halál véglegesnek? nószerkezertet állítólag egy mo­torkerékpáros helyezte el az épü­let sarokkövénél Három személy nie gsebesült Visszaérkezett a francia fővá­rosba az az öt gaulleista képvise­lő, aki húsz napot töltött Dél-Vi­etnamban, tanulmányozva a ka­tonai helyzetet. A küldöttség ve­zetője, Villiam Jácson, a nemzet- gyűlés külügyi bizottságának tit­kára kijelentette: a saigoniák — nem részletezte, hogy a vezető­ségről vagy a közvéleményről be­szél-e — inkább a helyszínen szeretnék eldönteni a háborút, mint a párizsi tárgyalóasztal mellett. (MTI) s IMI sajtófőoszlályának közleménye A Bolgár Népköztársaság, Csehszlovák Szocialista Köztársa­ság, a Lengyel Népköztársaság, a Magyar Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság, a Ro­mán Szocialista Köztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége nevében külképvisele­teink vezetői ezekben a napokban szóbeli jegyzék kíséretében átad­ták, illetve átadják európai or_ szagok kormányainak és az ENSZ főtitkárának a Varsód Szerződés tagállamainak Európa országaihoz intézett felhívást, amelyet a poli­tikai tanácskozó testület 1969, március 17-én Budapesten tartott ülésén írtak alá. Külképviselete­ink vezetői az átadás alkalmával tolmácsolják őszinte reményűn két, hogy az európai országok kormányai Európa békéjéért és biztonságáért viselt felelősségük tudatában tanulmányozzák a fel­hívást és hatékonyan támogatják az abban foglalt elképzeléseket. (MTI) Nixon—Xieslnger — és a budapesti felhívás Bonni kormánykörökből szár­mazó imformációk szerint Nixon elnök kedden félórás megbeszé­lésre fogadja Kiesinger kancel­lárt Washingtonban. Kiesinger, aki hétfőn reggel utazott az ame­rikai fővárosba, hogy részt ve­gyen Eisenhower gyászünnepsé­gén, az áprilisi NATO-értekezlet­ről, a szovjet—kínai konfliktusról éa a budapesti felhívásról akar az elnökkel tárgyalni. A témák között Bonn-ban nem említik az atomsorompó-egyezmény kérdé­sét, valószínűnek tartják azonban, hogy ez a probléma is felvetődik az elnök és kancellár rövid talál­kozóján. Kiesinger a hét végéig marad az Egyesült Államokban, ahol egyik férjezett leánya lakik. (MTI) Munkásőrök kitüntetése Hazánk felszabadulásának 24. évfordulója alkalmából a mun­kásőrség vezetésében és irányí­tásában kifejtett eredményes munkásságukért megyénkből töb­ben részesülnek kitüntetésben és elismerésben. Dr. Faragó Elek, a munkásőrség megyei parancsnoka tegnap, hét­főn adta át Frank Ferencnek, az MSZMP megyei bizottsága első titkárának és Engedi G. Sándor­nak, a megyei pártbizottság párt­ós tömegszervezeti osztályvezető­jének a Munkásőr Emlékjelvényt. A következő napokban még né­gyen részesülnek ebben a kitün­tetésben. A munkásőrség megyed pa­rancsnoka ugyancsak tegnap adta át Moravszki Pálnak és Ungi Gábornak, a munkásőrség megyed parancsnokhelyetteseinek a Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát, dr. Sonkoly Kálmán vezető orvosnak e kitüntetés ezüst fokozatát és Raduly Zsigmondi­nak, a megyei törzs beosztottjá­nak a Közbiztonsági Érem ara fokozatát A két kitüntetés ara ezüst és bronz fokozatát városi- járási ünnepségeken még tize ketten kapják meg a követke napokban. A felszabadulás évfordulója alkalmából a mu kásőrség országos és megyei p rancsnoka negyvennyolc munka őrt részesít dicséretben és elism résben. Hazaértett az NDX-bi a partizán szövetsé A Magyar Partizán Szövetsé delgációja, amely Vágó Ernő ez redesnek, a szövetség titkáránál vezetésével az NDK-beli testvér' szervezet képviselőivel tárgyalt as együttműködés továbbfejlesztő sóról Berlinben, visszaérkezett Budapestre. (MTI) jégk orong es H A Pravda hétfői számában cikket közöl a stockholmi szov­jet—csehszlovák jégkorong­mérkőzés eredménye nyomán a múlt hét végén Prágában tör­tént szovjetellenes megnyilvá­nulásról. „A jobboldali szocialistaelle­nes erők — írja a lap — lelki­ismeretlenül ki akarják használ­ni szocialistaellenes és szovjet­ellenes céljaikra a jégkorong világbajnokságot is. Az elmúlt napokban Prágában lezajlott provokációknak semmi közük a sporthoz. Szervezett, jól előké­szített nacionalista megmozdu­lásról van szó, amely meghatá­rozott politikai célokat követett”. „A nemzetközi sportversenye­ket régóta a népek közeledésé­nek eszközeként fogják fel min­den civilizált országban. Ez al­kalommal sajnos, a fékevesztett csehszlovák nacionalisták be- mocskolták a nemes sport hagyó. Hiányokat, megmutatták, mi mindenre képesek a szocialista rendszer elleni harcban” — írja a Pravda. A Pravda cikke rámutat, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottságának legutób­bi, különösen a novemberi hatá­rozatait az ország dolgozóinak nagy többsége kedvezően fogad­ta. Az emberek mindinkább kí­vánatosnak tartják az ország belső helyzetének normalizálá­sát és a szocialista országokhoz, mindenekelőtt a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok rendezését. Ez a fejlemény nyílt és titkolt ellenzést váltott ki a szocializ­mussal szemben ellenséges erők részéről. A csehszlovákiai jobb­oldali revizionista, ellenforra­dalmár elemek a nyugati reak­ció támogatásával előbb Jan Palach diák önégetéséből igye­keztek tőkét kovácsolni. Most a jégkorong-világbajnokságot akarták kihasználni a szovjet­ellenes céljaikra. Sok lap, a rá­dió, a televízió már jóval a stockholmi világbajnokság kez­dete előtt szította a szenvedé­lyeket a közvéleményben, külö­nacionalizmus A BÉKÉSCSABAI HÜTŐHÁZ FELVÉTELT HIRDET (beruházási csop. vez.) 1 építés-technikus felvételére. Jelentkezés a hűtőház személyzeti vezetőjénél. nősen a Prace, a Reporter, a Mlada Fronta, a Zemedelske Noviny, a Svobodné Slovo és né. hány más lap buzgólkodott eb­ben. Azt a tényt, hogy a csehszlo­vák csapat a szovjet csapattal lezajlott első mérkőzésén győ­zött, nacionalista szenvedélyek felszítására használták ki. A saj­tó, a rádió és a televízió bizta­tására sok ezer ember, zömében fiatal vonult ki a Vencel térre. Meglepetést keltett, hogy a Csehszlovák Kommunista Párt vezetői, a csehszlovák hatóságok nem léptek fel mindjárt ezek­kel az egészségtelen és veszélyes jelenségekkel szemben. Ezért nem véletlen, hogy a jobboldali érők a csehszlovák jégkorongo- zóknak a szovjet csapattal ví­vott második mérkőzésén elért sikerét újabb politikai provoká­cióra tudták felhasználni. A rossz indulatú jobboldali propa­ganda eredményeként huligánok nagy csoportja vonult március 29-re virradó éjszaka a prágai Vencel térre. A fékevesztett hu­ligánok betörtek az AEROFLOT és az INTURISZT képviseleté­nek helyiségébe és törtek-zúz- tak. Szovjetunióellenes megmoz- dulás.ok voltak néhány .más csehszlovák városban is. — Ezek az események és mindaz, ami megelőzte őket — folytatja a Pravda —, arról győznek meg, hogy a provoká­ciókat meghatározott személyek irányítják, az ő segítségükkel és ellenőrzésükkel gyülekeztek a csoportok transzparensekkel és zászlókkal Prága különböző ke­rületeiben. Innen teherautók és autóbuszok szállították őket a város központjába. Egyes lapok arról írnak, hogy a Vencel téri gyülekezetben ott volt Smrkov- sky is, aki — mint ismeretes — már nemegyszer részt vett ha­sonló akciókban. Most is ott volt a szovjetellenes megmoz­dulás résztvevői között. Sok lap, elsősorban a Mlada Fronta és Svobodné Slovo nyíltan provo­kálva, újból durva szovjetelle­nes, sértegető kirohanásokat kö­zölt. Nem kétséges, hogy a cseh­szlovák kommunisták és más becsületes csehszlovák dolgozók nem tűrik el, hogy a szocialista, ellenes elemek nacionalista, szovjetellenes rágalmakkal mér­gezzék meg az emberek gondol­kodását, mindent megtesznek a novemberi pártplénum határo­zatainak végrehajtásáért, a szo­cializmus csehszlovákiai pozí­cióinak megszilárdításért, Cseh­szlovákia és a Szovjetunió, va­lamint a többi szocialista orszá­gok közötti barátság erősítésé­ért — írja befejezésül a Pravda (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom