Békés Megyei Népújság, 1969. április (24. évfolyam, 75-96. szám)

1969-04-01 / 75 . szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG L S A MEGYEI TANÁCS LAPJA . i9. Április l, kedd Ara 1 forint XXIV. ÉVFOLYAM, 75. SZÁM 4 ű ség es ízezrek Mától kezdve tömöttebb lesz postásak, újságárusok táslcája. . mai naptól hetenként tizen- jettő, havonta 50 oldallal bő- ebb térj edelemben, gazdagabb ártalommal jelenik meg vidé- aünk laipja: a Békés megyei Nép­újság. S amint az az első jelek- >ől kitűnik — a terjedelemnö- reléssel járó áremelés ellenére — kitartanak mellette a hűsé­ges tízezrek. Kitart a mintegy 25 ezer előfizető, a napi 30 ez­res olvasótábor, s ez a ragasz­kodás a lap iránti megértést, a bizalmait tükörzi. Ez a bizalom félreérthe­tetlenül aimak a pártpoliti­kának szól elsősorban, amely több mint egy évtizede tö­retlen, nyílt és őszinte, amely igyekszik felfogni és kielégíteni népünk vágyait, akaratát és tö­rekvéseit Annak a politikának szól, melynek a mi lapunk is nap mint nap méltó közvetítője és szószólója Pártlap vagyunk. S mint a párt. úgy mi is a népet szol­gáljuk. Pártlapot de egyúttal néplapot csinálunk. Országos ter­vekről, elgondolásokról, határo­zatokról szólunk, s egyben sző­kébb hazánk népének derűs vagy olykor borús életéről írunk. Ez a törekvésünk. S az utóbbi időiben különösen nagy gondot fordítot­tunk arra, hogy pártlapot, s egy­ben néplapot csináljunk, vállal­va ezzel a lapkészítés néha nem kevés gond iát-baját. De mint életünk során annyiszor a gond­ban, most is hű segítőtársakra találtunk. Olvasóink ezrei je­lentkeztek a múlt hetek folya­mán és a hozzájuk intézett kér­désekre válaszolva, számtalan hasznos tanácsot, útbaigazítást adtak. Több mint ötezren írták meg elismerő vagy dorgáló, ja­vaslatokat tartalmazó megjegy­zéseiket. Igaz, temérdek a kíván­ság, a javaslat, de etz a jó, hi­szen a tornyosuló tennivalók csak serkentik, fokozzák tenniakaiá- sunkat. Egyben örömet is jelent, hiszen a legnagyobb öröm az új­ságírónak, szerkesztőnek, terjesz­tőnek, ha az olvasók népes tábo­rának közreműködésével, tarta­lomban egyre gazdagabb lap ke­rül az olvasók kezébe. Csak így, ilyen módon válhat igaz barát­tá az olvasó és az újság. Az is igaz, hogy néhány jó ba­rát megválik tőlünk. Ezt sajná­lattal kell tudomásul vennünk. Sajnálattal azért, mert leghűsé­gesebb olvasóink egy részéről van szó: a kisjövedelmű nyugdíjasok­ról. De mégsem válunk el örök­re. Rájuk is gondolunk és kíván­ságukat — hogy hetenként egy alkalommal az egész heti radio­es tv-műsort közöljük — teljesít­jük. Mától kezdve terjedelmesebb lesz a Békés megyei Népújság és most rajtunk a sor. Szerkesztő­ségi gárdánk a terjedelem adta lehetőségekkel élve igyekszik az olvasó igényeit kielégíteni. De várjuk kedves olvasóink tovább} támogatását is. Várjuk tudósító­ink, olvasóink leveleit, észrevé­teleit, melyek naponta kapcsol­nak össze bennünket az élettel, a valósággal. ff Nagy falu”-ból ipari város Séta az épüld, szépülő Békéscsabán Jöjjön velünk kedves olvasó, sétálgassunk egy kicsit Békés­csabán. Útikalauznak kitűnően megfelel az a jelentés, amit a Békéscsabai Városi Tanácsi Vég­rehajtó Bizottságának függetle­nített vezetői állítottak össze az elmúlt évek fejlődéséről és a távlati tervekről. A város lélekszáma a második ötéves terv időszakában több mint ötezerrel nőtt, és 1970-re előreláthatólag megközelíti a 69 ezret. Részben — az utóbbi egy-két évben örvendetesen fellendülő — népszaporulatnak köszönhető ez, részben annak, hogy a kör­nyező tanyavilágból és a közeli községekből évről évre sokan települnek be Békéscsabára. El­sősorban a megélhetés vonzza ezeket az embereket, Csaba gyors ütemben fejlődő ipara és mezőgazdasága. A második öt­éves terv időszakában ipari be­ruházásokra nem kevesebb, mint 604 millió forintot költöt­tek. A termelési érték ennek eredményeképpen 75 százalék­kal nőtt és az elmúlt évben már megközelítette a 3 milliárd 300 millió forintot A termelés nö­vekedésével párhuzamosan az iparban foglalkoztatottak száma 10 ezerről 14 ezerre emelkedett A fejlődés a következő években is lendületesen folytatódik, hi­szem a harmadik ötéves terv során 700 millió forintot költenek iparosításra. Négy és fél mil­liárd ra növekszik a termelési érték, az összes foglalkoztatot­tak száma pedig eléri a 40 és fél ezret. Bármennyire is büszkék va­gyunk Békéscsaba izmosodó ipa­rára, jól tudjuk, hogy a békés­csabaiak életében továbbra is fontos szerepet játszik a mező- gazdaság. Négy termelőszövet­kezet gazdálkodik összesen mintegy 22 ezer hold területen. És hogy jól gazdálkodik, azt bi­zonyítják a következő adatok: az 1960. évi 12 ezer 240 forintról 18 ezer 32 forintra nőtt az egy tsz-tagra jutó jövedelem 1968-ig. A közös gazdaságok vagyona 1997 végén megközelítette a 160 milliót, az árbevétel pedig a 132 és fél millió forintot is túlszár­nyalta. A további fejlődést ga­rantálja, hogy a múlt évhez ha­sonlóan az idén is 19 millió fo­rint lesz egy-egy termelőszövet­kezet évi beruházási összege. Békéscsaba tehát évről évre jobb megélhetést biztosított la­kóinak. De vajon sikerült-e köz­ben valóban várossá formálód­nia? Eddig 90 kilométer hosszú vízvezetékhálózat épült és eh­hez a lakosság az elmúlt három év alatt csaknem 6 millió forint értékű társadalmi munkával já­rult hozzá. Visszatérő gond Csa­bán a vízhiány. De már nem sokáig. Épül és 1970-re üzembe helyezik a kétezer köbméteres víztornyot. Körülbelül erre az időre ontják majd az életet adó vizet a 2-es számú vízmű kútjai ia Ily módon a jelenlegi 6—7 ezerrel szem­ben 10—12 ezer köbméter vi­zet szállíthatnak naponta a vezetékek a lakóházaknak és az ipartelepeknek. Az eddig megépült 12 és fél ki­lométer szennyvíz-vezeték igen sok bosszúságot, deficitet oko­zott a városnak. Számos helyen máris tönkrement és ráadásul beszakadt fölötte az úttest ist Most amikor fejcsóválva néz­zük sétánk közben a kátyúkat, tisztelt olvasó, legfeljebb abban reménykedhetünk, hogy a MÉLYÉPTERV áitfógó táhiúl- mányterve már kifogástalan lesz, és az idén induló 100 mil­lió forintos beruházás végre megnyugtatóan biztosítja a szennyvíz elvezetését Igaz, hogy már hosszú hóna­pok óta csak a bokafi camodást kockáztatva lehet közlekedni számos utcában, de az eredmény megéri a kényelmetlenséget: ed­dig ezer lakásba jutott el az új energiahordozó, 1971 végéig pe­dig valamennyi „tömbös” állami lakásban gázzal fűtenek. És ha már a lakást említettük. Békés­csabán jelenleg is körülbelül kétezren várnait állami és ezren szövetkezeti kiutalásra. Sajnos nem csökken, hanem állandóan növekszik az igény. És ebben kétségkívül közrejátszik, hogy a harmadik ötéves terv időszaká­ban — az előző tervidőszakhoz viszonyítva — visszaesett a la­kásépítés üteme. Amíg 1960—65 között 1284, 1965—70-ig mind­össze 600 állami lakás építésére nyílt lehetőség. Némi remény­sugár a jövőre nézve, hogy a lakásépítő poligon üzembe helyezésével — kereten belül — előbb 56, majd további 130 otthont hoznak létre. Búcsúzóul vessünk egy pillan­tást a Kossuth téren épülő új szállodára, modem vonalú Ifjú­sági Házra és fejezzük be sétán­kat azzal, hogy néhány biztató adatot idézünk a jövő terveiből. Üj kórházat kap városunk, bővül az SZTK-rendelőintézet és a Tanácsköztársaság útján épü­lő új házak földszintjét végig szép, új üzletek foglalják eL Valamit enyhít a szűk óvodai helyzeten a Szigligeti utcában létrehozandó, száz férőhelyes in­tézmény és remélhetőleg meg­szűnnek végre — új iskolák építésével — a jelenlegi szük­ségtantermek. B. D. ■ Lapunk tarlalmából* Vasárnapi sportesemények három oldalon * • * Szerkesszen velünk! (3. oldal) • * * Bolondos április (6. oldal) A jogokról mindenkinek (5. oldal) Lottótárgynyere­mény-sorsolás HO. oldal) A táborozási sorsjáték 15 főnyereménye oldal) Népújság—69 CL Qhtfjij silieríí est Qé kcti (Szírth ázlia ti Tegnap este 7 órakor rendezte [ laphoz mellékel közvéleményku- meg lapunk szerkesztősége és ki- tató ívet ötezernél többen juttat­adóhivatala Békéscsabán, a Jókai Színházban azt a tárgynyere­mény-sorsolást, melyen azok az olvasóink vettek részt, akik be- küldték a lap 1969. március 9-i számához mellékelt közvélemény- kutató ívet A sorsoláson — mely nagy érdeklődés közepette zajlott] le — mintegy 25 ezer forint ér­tékű nyereménytárgy talált gaz­dára. Az est programjában elsőnek Deák Gyula, a lap helyettes fő- szerkesztője köszöntötte a közön­séget. Elmondotta, a március 9-i Az épülő szálloda és mögötte az Ifjúsági Ház. Deinen» Gyula felvétele ták vissza a szerkesztőséghez, és ezek közül 4723 érvényes szel­vény vesz részt a tárgy nyere­mény-sorsoláson. — Azt szeretnénk — mondotta, ha különböző formákban tovább szövődne, gyümölcsözne a Népúj­ság és az olvasók barátsága. Ezért arra kérjük olvasóinkat, ír­ják meg a jövőben is — minden felkérés nélkül — észrevételeiket, javaslataikat. Szeretnénk, ha az április 1-vel bővebb terjedelem­ben megjelenő Népújság tartar lomban is többet nyújtana az ol­vasónak, ez pedig csak úgy lehet, séges, ha mi, újságírók mind jobban megismerjük az olvasók igényeit. A mos* lezárult közvé­leménykutatás értékelése is ezt a törekvés* szolgálja majd. A megnyitó szavak után Gazsi Endre konferálásával vidám mű­sort láthattak a Népújság—69 est vendégei. A műsorban felléptek: Romvári Gizi, Simon Géza, Szép- laky Endre, Novak Mátyás, a Jó­kai Színház művészei, a Sigma- zenekar és énekesei, a Balassi- együttes és a Megyei Művelődési Ház társastánc-klubjának tagjai. A nagy sikerű műsor után kez­dődött meg a sorsolás, mely la­punk zártakor még tart, ezért a nyereményjegyzéket április 2-i, szerdai számunkban tesszük köz­zé. A nyeremények április 8-tól személyesen átvehetők az igazoló szelvény ellenében a Békés me­gyei Népújság Szerkesztőségében 'Békéscsaba, Szabdság tér 17. III. emelet 12-es szoba). Vidéki nyer­teseink ajánlott levélben küldjék el az igazoló szelvényt, részükre a nyereménytárgyakat postán vagy más úton juttatjuk ed.

Next

/
Oldalképek
Tartalom