Békés Megyei Népújság, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-10 / 57. szám

KHcncvcncvca Demény Ottó: a békéscsabai színház Jubileumokat ünnepelni általában negyedszázados időszakokban szokás. Ilyen­kor az esztendők számával együtt növekszik az évfor­duló jelentősége is, Ezekben a napokban „csak” 90 évvel ezelőtti eseményre emléke­zünk, viszont olyan alka­lom, amelyet Békéscsaba kultúrtörténetében az egyik legfontosabb eseményként tartunk számon. Korszakalkotó tettként kell értékelnünk azt a tényt, hogy Békéscsabán már ak­kor állandó kőszínház állt a színtársulatok rendelke­zésére, amikor jóval na­gyobb városok sem rendel­keztek hasonló intézmény­nyel. A községi vezetők tá­mogatása, néhány színház­barát lelkes igyekezete, hosszas tervezgetés hozta meg gyümölcsét ezelőtt 90 évvel, amikor 1879. március 8-án este felavatták a Vi­gadó (ahogyan akkor nevez­ték Vigarda) színháztermét, mely néhányszor! átépítés­sel ugyan, de a mai színház épületét is jelenti. Évekig tartó előkészítés előzte meg az építkezést. Már a 70-es évek közepén nyilvánvalóvá vált, hogy az eddigi helyiségek nem felel­nek meg az egyre növekvő igényeknek. A „föld gyom- rá”-nak ketrecnyi nagyságú nézőtere (ma vendéglő a TSB Széchenyi utcai épüle­tében), a „Fiúmé”-vendéglő nagyterme (ma a Csaba Szálló télikertje), jó idő ese­tén a Széchenyi-ligetl szín­kör (mai sörkert helyén) el­riasztotta a jobb képességű társulatok igazgatóit. A leg­jobb megoldásnak a Vigadó felépítése tűnt, benne az Igé­nyeket messzemenően ki­elégítő színházteremmel. A községi vezetőknek és 0 közbirtokossági testület tagjainak nemes törekvését kell látnunk abban, aho­gyan minden rendelkezé­sükre álló eszközzel siettet­ni igyekeztek a munkálato­kat. Így mindössze három érv kellett ahhoz, hogy a szükséges anyagi fedezetet biztosítsák, illetve, hogy Halmay Andor tervei sze­rint, Sztraka Ernő mérnök vezetésével elkészüljön a szép épület A színházte­remben 12 páholy, 50 kör­szék, 70 zártszék, 2 sor er­kélyszék, földszinti és eme­leti állóhely, valamint két oldalkarzat volt, összesen mintegy 600 néző fért el benne. A szép teremhez méltó volt a megnyitó is. Ünnepi díszt öltött a helyi­ség, melyet teljesen megtöl­tött az egész megyéből, sőt a fővárosból is Békéscsabá­ra érkezett közönség. A mű­sort Tóth Kálmánnak külön erre az alkalomra írt Proló­gusa vezette be, majd. a Himnusz elhangzása után a békéscsabai műkedvelők Szigeti József A falusiak c. vígjátékét mutatták be. Színvonalas előadásukat lel­kes ovációval fogadta a kö­zönség. ; Az azóta eltelt 9 évtized alatt ezer és ezer előadást tartottak a békéscsabai szín­házban. Számos sikerről, de sok-sok bukásról is tanús­kodnak a színházi emlékek, mint ahogyan híven őrzik az egykorú színlapok és újsá­gok a színházunk színpadán szereplő országos hírű mű­vészek nevét éppúgy, mint a színészet egyszerű közka­tonáinak emlékét. Az évfor­duló hangulatához méltó módon, Ibsen örökbecsű szavai szólalnak meg ezen az estén a csabai színpa­don, programot adva az elkövetkező évekre: csak így tovább a megkezdett úton! E mostani „kis jubileum” egyben arra Is figyelmez­tet, hogy alig tíz év múlva emlékezetes módon — akár egy országos színházi fesz­tivállal — kell ünnepelnünk, áldozva a békéscsabai szí­nészet történetében szerepet játszott művészek emléké­nek, s mindazoknak, akik az idők folyamán bármit is tettek azért, hogy városunk­ban virágzó színházi kul­túra legyen. Dr. Papp János Póka György Gauguin emléke Ballada Anyám, kis vakmerő parasztlány, aranyat hordott kosarában. Zebegény s Nagymaros között ballagott vele át az erdőn, Azt mondta, nem félt sohasem s nem is bántotta soha senki. De ennek több mint ötven éve, s bizony, ma már mesének hangzik. Kartonruhás, vakmerő csitri, április végén már mezítláb vitte a gazda aranyát Zebegény s Nagymaros között. Kétoldalt kankalin virágzott, fönn sárgán ragyogott a nap. Szeberényi Lehel: Tizenéves dolgok ÁLMODOZÁS Zsuzsán na állandóan a rádiót bújja, ha a rádió beat-muzsikát sugároz. Most éppen kikapcsolta a készü­léket, csak addig, míg a vízállásjelentés tart. Gondo­latai messze kalandoztak, miközben a nyugágyban he­vert. — Zsuzsánna! — kiáltott az anyja. — Mintha mond­tam volna neked valamit. — Tessék? — rebbent fel Zsuzsánna. — Indíts tőrülgetni. — Mindjárt — mondta Zsuzsánna és nem mozdult. Nehéz volt kikapcsolódnia a messzi gondolataiból. On­nan szólt ki az anyjának: — Anyuci, tudsz te vala­mi isztánt? • — Miféle isztánt? — Ha nem tudsz, akkor nem érdekes. — Minek az neked? — Semminek. — Egy dinnyefajtát azt tudok. Turkisztán. — Országot, várost tudsz- e...? — Az Is van olyan, hogy Turkisztán. — Más isztán nincs? — De van. Afganisztán, Üzbegisztán.» — Mondd még agyszer! — Üzbegisztán. — Az az... Messze lehet az? — Csak nem oda akarsz menni? — kérdezte az anyja. — A — mondta Zsuzsán­na —, csak ott járt a Dobos Attila. S kelletlen felnyalábolta a nyugágyból hosszú, nyurga végtagjait. ÖLTÖZKÖDÉS Manapság — talán vissza­hatásként elmúlt évtizedek uniformizáló törekvéseire — az egyéniség a divat. A vá­ratlan és a meglepő. Sőt hajmeresztő — ha mondjuk, a frizurát tekintjük. De nézhetjük az öltözkö­dést is. Mindenkinek önmagát di­vat követnie, s ez szerfölött növeli a zűrzavart. Nincs jó, nincs helyes, nincs szép. Csak az van, amit ki-ki ma­gának állít fel. Láttam egy ruhaösszeállí­tást a pomázi álion ásón. Egy futurista költemény volt. Rózsás kendő, gumicsizma, texas kabát. A modell a Pomáz mögötti hegyekbe tartott egy madár se járta faluba. Parasztmenyecske volt. Az emberek az egyéniség, korában is emberek. Nem tudnak letenni az utánzás­ról. De hogy az utánzásban is egyéniek legyünk, manap­ság a hölgyek nem eg.ym.ást utánozzák, hanem a férfia­kat, a férfiak viszont a höl­gyeket. öregek a fiatalokat, fiatalok pedig az öregeket. Gondoljunk a farmemad- rágos lányokra: csaknem lekopaszított fő, zsebrevá- gott kéz, fittyedt cigaretta, míg oldalukon, a veretes műmarhabőr szíjon, amely darázsderekukat összecsípi, karabinerek csilingelnek. De a színpompás fiúkat is említhetnénk, a vállukra omló hajcsodával, míg la­zán nyakukba kötött musz- línkendőjüket kapkodja a szél. Lám, az egyéniség kora megteremti a tökéletes uni­formizálást, nemek és korok összemosod nak. Zsuzsánna is elhordta * térdharisnyáimat, az ingei­met, a pulóvereimet, a sap­kámat. Azt mondja, az a divat most a fiatalok között, hogy a szüleik avitt cuccaiban járnak. Minél ócskább, an­nál jobb. Ugye, hogy itt már min­den határ elmosódik. De mondhatom, ez az új divat a fiatalok közt igazán prak­tikus. Tartsa meg Isten a szokásukat. Másképp gond­ban főnék, hogyan ruház­zam növekvő lányaimat. *« gyártón Gazsiné, t bü*z­keség feszült a hangjában. — S ezt csak így mond­ja? — Micskeyné felugrott, a kék ing lecsúszott az ölé­ből. — Majd kap tőlem va­lami szép nászajándékot. Neki adom azokat a csont- nyelű desszertkéseket, egy se hiányzik belőle. S maga, Rózám .. .7 Maga mikor tud belépni7 — Én... az úgy Win... nem megyek már helybe ... — Gazsiné megfogta a izék támláját, s hátralépett. — Nem akar visszajönni hozzánk? — kérdezte Mics­keyné, s leszegte az állát, hogy enyhe kis toka képző­dött alatta. Gazsiné zavartan köhin- tett. — Akarni akarnék, de hát... — A szőnyeg ismét­lődő ábráit nézegette. — Ha akar, akkor nin­csen baj — szakította félbe Micskeyné. — Hisz tudja, hogy évek óta küszködöm ezzel a sok ... mindenféle lánnyal. — Cigarettát ha­lászott ki a zsebéből, pámás keze fejéhez ütögette. — Azt ígérte, ha Tér ka férj­hez megy, átengedi a fi*- táloknak a lakását, s visz- szajön hozzánk. Így van? — Így ...de hát másképp fordult. Az ember nem tud­hatja előre. — Mit nem tudhat előre? — Micskeyné tokája idege­sen megrezzent. — Csak nem akar a fiatalokkal lak­ni7 — Nem... dehogyis. — Na látja. Abból örö­kös csetepaté lenne. Jól ki­használnák, dolgozhatna rájuk ingyen. — Ilyet már ne tessék mondani, hogy az én Te­rim ... — mondta meg­bántva Gazsiné. — S a vöm is micsoda egy rendes em­ber. Nagyon is a javamat akarja. „így mama”, „úgy mama”. Megadja nekem, ami jár. A lakásom meg nem is kell nekik. Van a vömnek... Garzon! Az van neki. — örült, hogy eszébe jutott a szó, mert sokszor kipereg a fejéből, akárhogy erőlteti, nem jön a szájára. — Garzon. Abba hurcol- kodnak. Megállt a beszédben, bántotta, hogy az asszony meg se kérdi, ki vette el a lányát. Mégiscsak itt élt velük esztendőkig, vasárna­ponként is csak annyi időre mozdult el hazulról, amíg elhozta a gyereket az öreg­asszonytól. Ez jut most eszébe Gazsi­nénak, amikor újra megszól Iái: — Fürdőszobájuk is lesz Terkáéknak. — Mondtam én mindig, hogy ""rn kell őt félteni — mondja Micskeyné, s a tü­kör elé ül, vattát mért va­lami homályos folyadékba, azzal törli le az arcát, amely így csupaszon kelet­ien cipóhoz hasonlít. Még mindig nem kérdi, kihez ment férjhez Terka. Biztos azt hiszi, hogy csak úgy balkézről... — Hát, Rózám, mondja meg végre, mj a szándéka? — Micskeyné fürge ujjak­kal szánkdzik végig az ar­cán, paskolja, csipkedi. — Halljuk! A lányához nem akar menni. Szerintem na­gyon helyesen! Kapok én lányt, csak hát... Én ma­gát szeretném. Mihez akar kezdeni, amit többre tart, mint a nyugalmat, jó ellá­tást, tisztességes fizetést? — kérdezte az asszony, és ceruzával vonalat húzott az egyik szeme fölé. — A Hazai Fésűsbe me­gyek — mondta gyorsan Gazsiné. — Hová? — A Hazai Fésűsbe. Az egy textilgyár. — Azt én tudom — mondta az asszony, s Gazsi­né a hangsúlyból érezte, hogy fogalma sincs róla, csak bámul rá a púderes szempilláival. — A lányom is biztatott. „Mama, ott kéne magának megpróbálni... Kár a ma­ga ügyességét konyhában elcsurgatni. Miért szolgál­na tovább?” Ezt mondta az én lányom ... Meg mások Is mondták. — Már bánta, hogy eljött. Legjobb lett volttá levelet küldeni, hogy tudatom, én üzembe állok, tessék helyette Gurkánét hívni, aki érti a konyhát, papszakácsné volt, csak a kezire kell nézni, mert lo­csog a zsír a lábasban, kü­lönben rendes asszony, nincsen senkije... — Ügy látszik, mégis nekem volt igazam — szó­lal meg Micskeyné, aki végre megrajzolta a másik szemöldökét is — Teri ül­tette ezt a fejébe, hogy megszabaduljon magától. * — Ügy tetszik beszélni, mintha a tulajdon lányom nekem ellenségem volna. Pedig hát nagyon is jól gondolják. Mert a vöm. — Ki a maga veje, hall­juk! Miért kell harapófogó­val kihúzni magából? Még, hogy őbelőle harapófogóval kell kihúzni7 Hiszen nem is kérdezi. Nem is kíváncsi rá-. Gazsi­né hüvelyk_ és mutatóujját végighúzta a szája szélén. — Mérnök — mondta jó­val hangosabban, mint ahogy akarta. — Mérnök? Na ne mond­ja! Talán technikus? — Nem, mérnök! — Hát gratulálok — fe­lelte ingerült nyájassággal Micskeyné. — Megmondtam én, hogy nagy nő lesz Te­rikéből. Gazsiné ujjúra tekerte a zsebkendőjét, oly szorosan, mintha vérzést állítana el. •— Nem lett nagy nő — mondta csendes diadallal. — Éppen hogy nem. Ott dolgozik továbbra is a kár­tolóban. Aztán tanulni fog. Akarja a vöm, mert feje az van hozzá... — Nagyszerű — jegyezte meg az asszony, és egymás­ra néztek. Türelmetlenül, majdnem haragosan. — Ma­ga tudja... Csak aztán meg ne bánja — és érezte, hogy a homlokán ráncba szalad a bőre. „Á, nem ér­demes -r- nyugtatta magát —■, nem érdemes izgulni”. — Nincs már itt annyi munka, mint a maga idejé­ben — szólalt meg újra. Mert mégse akarta kezei közül kiengedni Gazsinét, aki biztos csak arra vár, hogy kérlelje, körüludva­rolja. Az kell neki. — Egy ilyen ügyes asz- szony fél kézzel elvégzi a dolgát. Nna __ ugye, hogy i gazam van? Megeszi ezt a kis háztartást... Gazsin nem válaszol. Meddig kunyeráljon... Már viszket az orra, min­dig viszket, ha felbosszant­ják. De hát ilyen asszonyt nem kapni manapság. Haj­naltól talpon van, semmi sem sok neki. Még a füg­gönyöket is maga mossa, vasalja, s ötször napjában le lehet szalasztani a har­madik emeletről. — Én nem akarom eről­tetni, de gondolja meg jól. Központi fűtéses szoba. Finom koszt... Tisztán megmarad magának a fize­tése. — Hát... — Gazsiné fe­jén átvillan, vajon bele- szokik-e abba az új mun­kába. Mert idő kell, amíg megszokik az ember, bele­tanul. — Hát... — mond­ja még egyszer és sóhajt. — Ide hallgasson, Róza... — Margit vagyok! — kap_ ja fel a fejét Gazsiné, és olyan erővel nyomja le a kilincset, mintha minden tiltakozása a tenyerébe fu­tott volna. Már kint is van, végigtrappol a szobákon. — Még hogy Róza! Van ne­kem becsületes nevem! — kiáltja bele a politúrozott, fényes bútorokba, csipkés függönyökbe. Megáll a lép­csőházban, egyre mormol­va, fújva. — Róza ... még mit nem!

Next

/
Oldalképek
Tartalom