Békés Megyei Népújság, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Világ proletárjai, A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1969. MÁRCIUS 1., SZOMBAT Ara 86 fillér XXIV. ÉVFOLYAM, 59. SZÁM Budapesten tartják i VII. Szakszervezeti Világkongresszust A Szakszervezetek Országos Tanácsának ülése Pénteken as ÉDOSZ-székház- ban ülést tartott a Szakszerveze­ték Országos Tanácsa. Virizlay Gyula SZOT-titkár megnyitója után Geréb Sándomé, a SZOT tit_ kára számolt be a magyar szak­szervezetek nemzetközi tevékeny­ségéről. Elemezte a magyar szak- szervezeteknek XXI. kongresszu­suk óta a munkásosztály nemzet­közi összefogása érdekében kifej­tett munkáját. Áttekintést adott arról, milyen kapcsolatokat épí­tettek ki és tartanak fenn a ma­gyar szakszervezetek a nemzetkö­zi szákszervezeti szövetségekkel, a szakmai szövetségekkel és hogyan működnek együtt a vállalati szak- szervezeti bizottságok a külföldi üzemek szakszervezeteivel. A magyar szakszervezetek elsősor­ban a több mint 140 millió tag­létszámú Szakszervezeti Világ- szövetséggel alakítottak ki szoros együttműködést. Ezenkívül több jelentős nemzetközi szervezetben, így például a nemzetközi munka­ügyi szervezetben, az UNESCO- ban. az egészségügyi világszerve­zetben tevékenykednek a magyar szakszervezetek képviselői. A Szakszervezetek Országos Ta­nácsa a beszámolót jóváhagyta és egyetértését fejezte ki azzal, hogy az SZVSZ főtanácsának 1968 decemberi határozata alap­ján Budapesten tartják a VII. szakszervezeti világkongresszust. Ennek időpontját 1969. október 17—31-re tűzték ki. A tanács megbízta az elnökséget, hogy te­gyen meg minden szükséges in­tézkedést a világkongresszus sike­res előkészítése és lebonyolítása Megalakult a Magyar Autóklub Békés megyei Szervezete — Készül a munkaterv Békéscsabán korábban is mű­ködött Autóklub. Ez közvetlen az országos szervezethez tartozott. Ettől az évtől kezdve hozták lét­re a megyei szervezetet, amely a járási és városi székhelyeken működő csoportokat tömöríti. Megyénkben Békéscsabán, Oros­házán, Gyulán, Szarvason és Me- zőkovácsházán működik járási, városi MAK-csoport. Ezek most már a megyei szervezethez tar­toznak. A szakbizottságok 1969-re mun­katervet állítanak össze, amely­ben egész évi tevékenységüket meghatározzák, hozzáigazítják az országos nagy rendezvényekhez. érdekében. A továbbiakban állást foglalt amellett, hogy a SZOT el. nöksége a magyar szakszerveze­tek nemzetközi tevékenységéről a jövőben rendszeresen számoljon be. Ezután Ligeti László a Kereske­delmi, Pénzügyi és Vendéglátó- ipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára szóbeli kiegészítése kö­vetkezet a szakszervezet elnöksé­gének írásos jelentéséhez, amely a lakosság ellátásával, a minőség és az árak alakulásával és a KPVDSZ ezzel kapcsolatos tevé­kenységével foglalkozik. Ezután Somosköi Gábor, a SZOT titkára terjesztette elő a SZOT 1969. évi költségvetését Utolsó napirendi pontként Gáspár Sándor, a SZOT főtitkára számolt be a tanács legutóbbi ülése óta végzett munkáról. A SZOT ülése Gáspár Sándor zárszavával ért véget. Egy nap alatt 3000 holddal csökkent a belvízborítás megyénkben Most már két hete szinte meg­állás nélkül folyik a küzdelem a Körösök vízgyűjtő területén a bel­vízzel elöntött területek lecsapo- lására. Az utóbbi 24 órában — mi­vel a csapadék-,^utánpótlás” meg­szűnt, illetve lényegesen csökkent —, az 58 szivattyútelep és a 80 hordozható szivattyúállás műkö­dése áldásossá vált Ezek a gépek másodpercenként 150 köbméter vizet továbbítanak a Körösökbe. Az elmúlt 24 óra alatt 3000 hold­dal csökkent a belvízborítás, A vízügyi igazgatóság és a termelő­szövetkezetek elsősorban az őszi kalászosok és az évelő pillangós területek mentésén dolgoznak. Lapunk tartalmából: Gépészképzés - képekben P. aM.) Munkavédelem a szakszervezet előtt O. oM.) •4# Tea 5 dollárért (t. old.) —m Tudomány az öregedésről P. oiá.) n titkos szavazás rendje tsz-einkben Elnökségi ülés a Dél-Békés megyei Tss-ek Területi Szövetségében JaMövszkij és Szemjonov látogatása Berlinben Ivan Jakubovszkij marsall, a Varsói Szerződés 'egyesített fegy­veres erőinek főparancsnoka és Vlagyimir Szemjonov szovjet kül. ügyminiszter-helyettes. pénteken Berlinbe érkezett. Fogadta őket Walter Ulbricht, az NDK állam­tanácsának elnöke. A megbeszé­lésen részt vett még Willi Stoph miniszterelnök, Erich Honeoker, a NSZEP Politikai Bizottságának tagja, Központi Bizottságának tít. kára, Otto Winzer külügyminisz­ter, Heinz Kellessler vezérezredes nemzetvédelmi miniszterhelyet­tes, vezérkari főnök; szovjet rész­ről pedig P. A. Abraszimov, a Szovjetunió berlini nagykövete, P. K. Kosevoj marsall, az NDK- ban tartózkodó szovjet hadsereg­csoport főparancsnoka, P. A. Kú- rocskin hadseregtábomok és J. J. Malcev vezérezredes. Az új termelőszövetkezeti tör- i vény értelmében titkos szavazás­sal választják meg a termelőszö- j vetkezet elnökét, vezetőségét és az ellenőrző bizottságot. A szö­vetkezeti élet demokratizmusát szolgáló törvényerejű intézkedés j gyakorlati kialakítására a Terme­lőszövetkezetek Országos Tanácsa a Mezőgazdasági és Élelmezés- ügyi Minisztériummal egyetér­tésben irányelveket adott ki. Ezek az irányelvek szerepeltek a Dél- Békés megyei Tsz-ek Területi j Szövetségének február 27-i el­nökségi ülésén. Dr. Kovács István szövetségi jogtanácsos előadása alapján élénk vita alakult ki a jelölőlista összeállításáról, továb­bá a rész-közgyűlések szavaza- I tainak összeállításáról. Az elnökség megállapította, • hogy a titkos szavazás politikai előkészítése rendkívül fontos, hi­szen arról van szó, hogy a jelölő­listára egy-egy funkcióra, egy vagy több jelölt kerüljön. Helye­selték azt a törekvést, amelyet Battonyán tapasztaltak, miszerint a titkos szavazás előkészítését, a vezető beosztásra javasolt szemé­lyeket elsősorban a tsz üzemi pártalapszervezete vitatja meg. I Az elnökségi ülés valamennyi résztvevője egyetértett a szövet­kezeti vezetők titkos szavazással történő megválasztásával. A tech­nikai megoldások azonban — a in: nt a vitából is kitűnt — még kiegészítésre szorulnak. A Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa azt ajánlja, hogy a tsz-ek dolgozzák át a titkos sza­vazás törvényben biztosított elvé­nek megfelelően ügyrendjüket. Megyénkben hannversenyezih a Postás Szimlonihas Zenekar Március 3-tól bt napon keresz­tül megyénkben vendégeskedik a Postás Szimfonikus Zenekar. Az Országos Filharmónia rendezésé­ben 12 hangversenyt adnak majd. Március 3-án, hétfőn Szarvason, Kondoroson, Vésztőn, kedden Csorváson és Medgyesegvházán hangzik el a Rossini, Mendels­sohn, Verdi és Smetana műveiből összeállított műsor. A zenekart Vasady-Balogh Lajos vezényli. Közreműködik Lehoczky Éva énekesnő és Masopust Rezső he­gedűművész. A műsort dr. Szeke­res Kálmán ismerteti. Emlékünnep-sorosaira készülnek Szarvason Sokan harcoltak Szarvasról a Tanácsköztársaság idején és az­után is az elnyomók ellen. Most, a Tanácsköztársaság évfordulója alkalmával több mártírról és kom­munista hősi halottról emlékeznek meg kegyelettel. Klucsjár Mihály, Janecskó Pál és több elhunyt ne­vét márványtábla és utca őrzi Szarvason. A nemrégiben elhunyt Dobi Istvánról és Münnich Fe­rencről is neveztek el utcát a ro­hamosan fejlődő fiatal városban. A Tanácsköztársaság kikiáltásá. nak 50. évfordulójáról március 21- én jubileumi tanácsülésen emlé­keznek meg, ahova meghívják a városban élő 151 egykori vöröska­tonát. A visszaemlékező ünnepi beszéd előtt és után az 1930-as Rekord tojáshozam Az utóbbi években igen jelentős beruházásokat valósítottak meg li- batenyé&zetük továbbfejlesztése­re az orosházi Üj Élet Tsz-ben. Mintegy 10 millió forintot költöt­tek erre a célra. A korszerű épü­letek hasznát most már forinttal is mérik. A februári tojáshozam az új létesítményekben átlagosan eléri a tizenötöt Három libatörzs 28 nap alatt tojónként 27 tojással „viszonozta” a gondoskodást években alakult Szarvasi Világos­ság Dalkör ad műsort, majd kö­szöntik a veterán harcosokat aján­dék kíséretében a néphadsereg tagjai. A jubileumi ünnepség után megkoszorúzzák a Tanács- köztársaság és az elésett harcosok emléktábláit. Március 23-án veszi fel a szarvasi úttörőház Krcsma- rik Endre nevét, aki a Tanácsköz­társaság idején kultúr politikus volt Szarvason. Közvetlenül felszabadulásunk 24. évfordulójának megünneplése után, április 8-án emléktáblát lep­leznek le a városi tanács falán. Erre az ünnepi aktusra abból az alkalomból kerül sor, hogy 50 év­vel ezelőtt, 1919. április 8-án ala­kult meg Szarvason a városi ta­nács. Ért megelőzően 1848-ban is várossá nyilvánította az akkori forradalom Szarvast, de később rangját eltörölték, mint az 1919-es forradalom leverése után is. . .. tfj, . , $££» tavaszvaras. (Fotó: Esztergaly) Földrengés Lisszabonban és Rabatban Pénteken hajnalban, magyar idő szerint háromnegyed négy tájban heves földlökéseket érez­tek Lisszabonban és Portugália több városában, mindenekelőtt Coimbrában, amely a fővárostól kétszáz kilométerre északra fek­szik. Ugyanebben az időben, ugyancsak erős földrengést ész­leltek Madridban, Afrika északi részén, főleg Rabat környékén. Lisszabonban kéményeket so­dort le a körülbelül fél percig tar. tó földrengés és megrongálta a villanyvezetékeket, de emberélet­ben nem okozott kárt. Nagy pá­nikot keltett a földrengés Rabat­ban, ahol több épület megrongá­lódott és néhányan meg is sebe­sülték, de nagyobb károkról nem érkeztek jelentések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom