Békés Megyei Népújság, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-21 / 299. szám

1968. december 81. 7 Szombat Mérlegen a labdarugó HB Ml. 6. Szalrai SE. 30 14 4 13 30:48 32 A közelmúltban felkerestük a Szalvai SE labdarúgó szakosztá­lyának vezetőségét. A csapat ez évi kiértékeléséről szeretnénk tájékoztatót kapni. Ezúttal Wei­ner Pál edzőt kértük meg, és ő szívesen állt rendelkezésünkre. Az alapozás — a kellemetlen időjá­rás ellenére is — jól sikerült — kezdte beszélgetésünket az edző. — Tovább így folytatta: húszas kerettel fogtunk hozzá az 1968-as bajnoki évnek. (Őszre 14-re csök­kent le!!) A régi és az újonnan bevonult honvédek között, na­gyon jó kollektív szellem alakult ki. Határtalan lelkesedéssel, be­csületesen és fegyelmezetten vé­gezték el a rájuk kiszabott edzés terheléseket Igazi, egészséges versengés jött létre közöttük. A kezdeti pálya hiányában, a ve­zetőség minden lehetőt megtett a jó szereplés érdekében. Csapa túrát; mindig támadó szel­lemben vette fel a küzdelmeket ellenfeleikkel szemben. Támadá­sainknak befejezése rendszerint sikerrel járt Es, hogy miért kap­tunk sok gólt? Legtöbb %esetben súlyos kapushibából! Másik do­log: egyes játékosaim nem tartot­ták be a kiadott taktikai utasítá­saimat Ezek a tényezők döntően befolyásolták helyezésünket és kapott góljaink számát Bár a taktikai utasításokat előzőleg az edzéseken gyakoroltattam játéko­saimmal. Hogy nem tartották be, több játékosom nagyfokú rutinta­lanságára vall. Mindezeknek elle­néire a tavaszi szezonban jó átlagteljesítményt nyújtottak a! fiúk. A harmadik helyen végez-; tünk 24:21-es gólaránnyal és 19 ponttal. Az őszi szezonban már minden másképpen, alakult. Egy ideig még felfelé ívelt a csapat. De az­után jött a Kun Béla SE ellen egy teljesén irreális talajon — egy vereség! Majd ezt követte az itthoni hódmezővásárhelyi újabb kudarc. Játékosaim rossz felfogásban játszottak, hibát hi­bára halmoztak. Ehhez hozzájá­rult még az elbizakodottság és az úgynevezett „lazítás”. Így hát érthető is volt a csapat akkori formahanyatlása. Mire egy kicsit rendbe jöttünk, addigra ellenfele­ink „elhúztak” előttünk. De vég­eredményben úgy gondolom, hogy szégyent nem vallottunk. Vezetőségünk által kitűzött célja­inkat megvalósítottuk. Meg kell említenem, hogy ve­zetőinktől minden támogatást megkaptam. Kőszegi László sport­köri elnök, Fazekas Lajos szak­osztályvezető és Vastag László intéző áldozatkész munkájáért csak köszönettel tartozom. Csak az elismerés hangján beszélhetek vezetőimről, hogy végül — még a nehézségek árán is — az élme­zőnyben végeztünk. De nem feledkezem meg játé­kosaimról sem! Külön meg kell dicsérnem: Brakszatórisz, Gaél, Kraszni, Urda, Zavodil, Kékesi és Megyesi átlagon felüli teljesítmé­nyét. A többiek is igyekeztek — tudásukhoz mérten — megtenni kötelességükéit. — fejezte be tájé­koztatóját Weiner Pál edző. Gólarány döntött a férfi Icézilabda-osztályozón I. forduló: Szegedi MRG— Szarvasi SC 20:14, Szolnoki MÁV — -Ganz-MÁVAG 28:26. Szegedi MRG—Szarvasi SC 20:14 (11:6). Tata. V: Márki. Szarvas: Kugyela I — Cseri II, Cseri I, Kukucska, Fejfrik, Lita- uszki, Nyári. Csere: Darida K., Kugyela II, Darida P., Molnár. Edző: Koltai Lajos. Meglepően keményen játszott a szegedi együt­tes és ezt a játékvezető engedte. Ennek következtében a szarvasiak összjátéka döcögött. Feltűnő volt a mérkőzésen Fejfrik indokolat­lanul lélektelen játéka. Gd: Ku­kucska 6, Cseri II 2, Fejfrik 2, Cseri I, Litauszki, Nyári, Darida P. 1—1. Jók: Kukucska, Darida, P. II. forduló: Szarvasi SC—Szol­pat, ami várható volt tőle. A to­vábbjutás reménye is felcsillant, amikor' hétgólos szarvasi vezetés­nél a játékvezetők indokolatlanul leállították a játékot és kiürítet­ték a játékcsamokot. Ez a körül­mény a Ganz-MÁVAG számára | volt kedvezőbb. Gd: Fejfrik 10, Cseri II 4, Kukucska, Cseri I 2—2, Darida P., Nyári 1—-1. Jók: Az egész csapat, a torna legszínvona­lasabb mérkőzésé volt a fővárosj csapata elleni mérkőzés, összege- | zésképpen a szarvasi csapat egy- I két játékosának fegyelmezettebb Játéka esetén tovább juthatott vol- I na. De a játékvezetők ténykedé­sükkel számszerűen befolyásolták az eredmények alakulását. Jobb gólarányával a fővárosi csapat ju­tott az NB II-be. Az edző elmondja CJIést tart az MTS Az MTS Országos Tanácsa de­cember 21-én és 22-én ülést tart. A Magyar Olimpiai Bizottsággal együttes ülésen napirenden szere­pel a XIX. nyári olimpiai játé­kokon részt vett magyar csapat felkészítésének és szereplésének a tapasztalatairól szóló jelentés. Tárgyalja a tanára az iskolai test- ^ nevelés és sport fejlesztésének programját, az 1968. évi feladat­terv végrehajtását és az 1969. évi munkatervet, valamint tárgyai szabályzatmódosításokat is. Értékelő közgyűlés a Gyulai MHSZ-nél A közelmúltban tartotta évi értékelő közgyűlését a Gyulai Járási és Vá­rosi MHSZ, az MHSZ-én beüli mű­ködő lövész szakosztályok munkájáról. Megállapította, hogy az előző évek­hez képest, minden tekintetben fejlő­dés volt tapasztalható. Az 1988-as baj­nokság minden egye« fordulója a ki­írásnak megfelelően lett végrehajtva. Ügy döntött a közgyűlés, hogy az MNK IIX. osztályú felnőtt és junior csapatok bajnokságéit megszünteti, elősegítve ezzel a többi szakosztály jobb lőszer- és technikai anyagellátá­sát. 1968-hoz képest a következő vál­tozásokat vezetik be: jövőre minden MNK-ban versenyző szakosztály ré­széről 9—2 főt kötelez versenybírói to­vábbképzésre. melynek irányítását és lebonyolítását a megyei MHSZ végzi. Az 1969-es bajnokságban csak a ja­nuár 15-tel leigazoltak vehetnek részt. A fordulóból Indokolatlanul távol ma­radt szakosztályoknál lőszerelvonást eszközöl. Végül megválasztották a szervezet tisztségviselőit. íílnök: Pataki Mihály, titkár Juhász József (Gyula. Vasipari Ktsz). A versenybizottság titkára Er­dős Lajos. Tagjai: Máthé Imre, Mol­nár Márton, Benedek Sándor, Kukla Ferenc. Az 1968-as bajnokság eredmé­nye: 8INK III. osztályú férficsoport: [ 1. Sarkad! Cukorgyár 8775, 2. Gyulai j Vasipari Ktsz 8038, 3. Gyulai Gépja-! vitó Vállalat 8000 körrel. Egyéniben:! 1. Máthé Imre (Gyula Gépjavító All.) 1403, 2. Széplaki Gábor (Sarkadl Cu­korgyár) 1358, 3. Őri Gábor (Sarkad! Cukorgyár) 1334 körrel. Ifjúságiak: 1. Krajcsik Tibor (Sarkadl Cukorgyár) 118«, 2. Szikes Antal (Gyulai Vasipari Ktsz) 1004 , 3. Kánya István (Kötegyán) 1056 körrel. MNK junior csoport: 1. Vízügyi Igazgatóság (Gyula) 1575 , 2. Sarkadl Kendergyár 1507, 3. Gyulai Harisnyagyár 148« körrel. Egyéniben: 1. Olylls önre (Sarkadl Kender) 453, 2. szabó Sándor (Gyulai vízügy.) 430, : 3. Cslge Imre (Mezőgyán) 415 körrel. ! Igen figyelemre méltó Máthé lnne I eredménye, aki több éve tartja első helyét és mint aktív versenyző több tehetséges fiatalt nevelt. Remekeltek a női tekések A teke NB H. Tizek Bajnokságának férficsoportjábam Békés megyei érde­keltség nem volt, mert Köves! is csak 12. lett. A férfiaknál a versenyt az or­szágos válogatott Tősi Pál nyerte 463 fával. A női csoportban annál inkább fennállt a Békés megye! érdekelt­ség. mert hárman is szerepeltek a megyénkből a legjobbak között.' Húr- sán Márta, a Bcs. Spartacus kitűnője fölényesén nyerte a versenyt, s ezzel szépen fejezte be idéi sikeres szerep­lését. Eredmények-: 1. Humán (Bas. Spar­tacus) 436, 2. Nagyné (Mk. Kinizsi) 4J7. S. Povedálkné (Tatabánya B.) 411, 4. Dvoirseky (Tatabányai B.) 410, 5. Né­meth (Bp. Poétáé) 396, 6. sashalmi (Nk. Kinizsi) 397, 7. FenyőházS (Tata­bánya) 303, 8. Ldptáik (Bcs. MÁV) 3TO, 9. Molnárné (Bos. MÁV) 36«, 10, Ko­vácsaié (V, Ikarus) 340 fával. A női NB n-ben a Bos. MÁV negye­dik lett 94 ponttal, a Bcs, Spartacus j pedig nyolcadik 68 ponttal. Perlaki Pál, a Mezókovácsházi Pe­tőfi bajnokcsapatának edzője. Nemrégiben Pillér Sándor, a Boa. Előre NB U-ee labdarúgó-bajnokcsa­patának edzője mondta el a siker tto­kat. Ezúttal Perlaki Pál, az NÜ m. Dél­keleti csoportjában bajnokságot nyert a MezőkováoshéúS Pető« edzője számol be arról. hogyan harcolta ki az első­séget az együttes. — Május elsején vettem át a csapa­tot — emlékezik vissza Perlaki Pál. — Az edizéeterhelésnél figyelembe kellett vennem, hogy a fiúk nagy többsége fizikai munkát végez, így az adagok ki­szabásánál nagyon kellett vigyázni. Igyekeztem változatossá tenni a prog­ramot, különösen a nyári időszakban, amikor őt napon át segítetté munká­mat Rácz Lukács testnevelő-tanár ba­rátom le. Természetesen a fizikai, technikai képzés mellett nem maradhattak el a taktikai gyakorlatok sem. Főleg a szög'etrúgás, a szabadrúgás kihaszná­lása, illetőleg az ezek ettem való védekezést gyakoroltuk sokat. Fontosnak tartottam a bírálat és ön- bírálat rendszerét. Például a tavaszi szezon végén valamennyi játékos el­mondta tapasztalatát, megfigyelését a maga, s a csapat teljesítményéről. Alapos előkészületek után jött a nagyszerű őszi szezon. Itt csak dicsér­ni tudom a fiúk győEMakarésát. Az akaraterő, az egyesület iránti szerétét; a lelkesedés és nem utolsósorban a tehetség hozta meg azt. hogy Kovács- házának újból NB It-es csapata vám Nagy segítségemre volt és szinte atyailag gondoskodott a fiúkról Se­res Ferenc elnök. Hajdú József szak­osztályvezető és Dékány János intéző. Köszönöm segítségüket. Edzői szerződésem a szezon végén lejárt, melyét családi okok miatt nem tudok megújítaná Nagyon megszeret­tem ezt a leik« kollektívát, fájó szív­vel búcsúzom tőlük, s kívánom, hogy sikeresen szerepeljenek a magasabb osztályban — fejezte be nyilatkozatát Perlaki Pál. Apróhirdetések 12« kiló* fiatal hízók eladók. Békés-1 160—240 kilós hízó eladó Békeso-au- Csaba. Tlturzó u. 7. tti„ Bbtyánszki Pálné ti. 4. noki MÁV 26:25, Ganz-MÁVAG —Szegedi MRG 29:18. Szarvasi SC—Szolnoki MÁV 26:25 (12:12). Tata. V: Márki. Szarvas: Molnár — Cseri II, Da­rida P., Kukucska, Fejfrik, Lita­uszki, Nyári. Csere: Cseri I, Kü- gyela B., Darida K., Bohus. Ed­ző: Kótai Lajos. Az idegesen ját­szó szarvasi csapat csak a száz- százalékos helyzeteit értékesítette. Az első mérkőzés izgalmai, va­lamint a Szeged ellen végleg ki­állított Kugyela I. hiánya döntően sújtotta a csapatot. Érdeklődéssel várjuk a csapat bukásáért első­sorban felelős játékosokkal szem­ben a szakosztály eljárását. Gd: Fejfrik 8, Cseri I. 8, Kukucska 5, Cseri I, Kugyela II. Darida K. Darida 1—1. Jók: Kukucska, Nyári. III. forduló: Szarvasi SC—Ganz- MÁVAG 22:18, Szegedi MRG— Szolnoki MÁV 26:15. Szarvasi SC—Ganz-MÁ V AG 20:16 (13:10), Tata. V: Keszthelyi. Szarvas: Kugyela I — Litauszki, Cseri II, Kukucska, Darida P., Fejfrik, Nyári. Csere: Bohus, Cseri L, Kugyela II., Darida K. Edző: Kótai Lajos. Ezen a mérkő­zésen azt nyújtotta a szarvasi csa­Szezonzáró sporttaggyűlés 1968. december 16-án, a Sarkadl Ki­nizsi megtartotta év végi tággyüléeét. A taggyűlésnek két napirendi pontja volt, 1. Elnökség beszámolója az 1968. évi munkákról. 2. 1969. évi sportalap­szabály ismertetése. Az elnökség 1968-ban a párt EC. kongresszusán az idevonatkozó hatá­rozatai alapján végezte munkáját. Fő cél Volt a tömegsport széles kö­rű terjesztése és a minőségi sport fej­lesztése. A sportkör anyagi támogatása, álla­mi szinten 1968. évben igen minimális vol, sok anyagi jellegű problémát sa­ját erőből kellett megoldani a sport­körnek. Költségvetés terén a sport­körnek 65 000 forinttal több volt a ki­adása, 'mint a bevétele. A sportkör­nek három szakosztálya van: 1. labda­rúgó, 2. kosárlabda, 3. természetba­rát. Igen nagy gondot fordítunk üze­men belül a tömegsport széles körű | fejlesztésére. Labdarúgás. NB ril-as csapatunk | szereplésére rányomta bélyegét az ed­zőváltozások, mely július 1-e óta megoldódott. Igen sok szó esett a tar- ! lalék-csapat szerepléséről. Az ifjúsági I és serdülő-csapatok áldatlan állapotá- j ról. Az elnökségünk a szakosztályon | belül nagy gondot fordít a jövőben az ifjúság nevelésér.*. Kosárlabda-csapatunk tehetséges fia­talokból tevődik össze, de sajnos hiányzott az NB II-es rutin, melynek következtében kiestek. Természetbarát szakosztályunk az 196«. évben igen gazdag. látványos túrákat bonyolított le. Szó esett a sportlétesítmény további építéséről: a kilátások és anyagi fede­zet a 600 személyes tribün tetőszer- ketMtéíw . megvannak, az anyagok is mintegy 80 százalékban, tehát a még hiányzó anyagot megvásárolják és még ebben az évben tető alá kerül az épület. As öltözőknek a rendibe höraata- iára sajnos osalk a jövő évben ke­rül sor. Az elnökség ismertette a tagsággal az 1969. évi sportalapszabályt, melyet a tagság elfogadott. A két napirendi pont után igen ér­tékes hozzászólásokká) és kérdésekkel gazdagodott a taggyűlés. Jó állapotban 350-es Zündapp oldal­kocsis motorkerékpár, betegség miatt eladó. Békés, Csabai út 21. Kőműves kisiparos télieslthető, fűt­hető helyen munkát vállat. Közületek részére vidéken is. „Gyakorlott” jel­igére, cím: békéscsabai lapkiadóban. Két ISO kilós hízó eladó. Békéscsaba, V., Szegfű u. '80, ____________________ ( iúo-töl looo négyszögöl szőlő- vagy szántóföldet vennék lehetőleg víz mellett, a Törükzugban. Cím: Gyula, Epreskert u. 12. Békéscsaba, Kaslélyl-szőlőkben azon­nal beköltözhető ház 473 négyszögöl telekkel eladó Érdeklődni: VI.. Ber­zsenyi u. 14 _____________________ 1 50—200 kilós hízók eladók Békéscsa­ba. III., I.orántfEy u. 51. Három 140—170 kilós fiatal hízott ser­tés eladó. Békés. Irányi utca T. Két szoba, konyhái, több mellékhe­lyiségből álló. gazdálkodásra Is al­kalmas ház beköltöz.hétően eladó. Me* zóbenény. Mőnus Hléé u. 39.__________ K ert éo nagyobb szántó belterületen eladó. Békéscsaba, Wandháti út 2226/2, SVecz._________ A nyakocának való sertés eladó. Bé­késcsaba, Zrínyi u. 9/1. Hizlalásra is alkalmas.____________________________ H ízott sertés eladó. Gyula. Sarkadl u »3.____________ D J toll eladó. Kb. 15 kg. Békéscsaba. LUdvlgJi. 28. jó állapotban levő kétrészes gyer­mekkocsi eladó. Békéscsaba, Trefort u. 14. 200 kilós hízó eladó. Békéscsaba Wagner u. 67. 170 kilós hízó eladó. Békéscsaba, Au­lich. u. 27. Tanya eiadóTFÜrjesi áííömás mellett. T: 1633/1. 407-es Moszkvics eladó. Megtekinthető egész nap. Békéscsaba. V., Pozsonyi u. 3. Wartburg de Luxe o kilométeres, el­adó. Ajánlatokat „WDL 5601” jeligére •t beki-si saljai hirdetőbe. Hálószobabútor eladó. Békéscsaba VI.. Kálvin u, 5,____________________ Zöldszilványl, rizllng, kadar bor kap­ható, Csongrád, Fohász u. 24: Két darab 160 kilós hlzó eladó. Bé­késcsaba, T.: 66, Bútorgyárral szem­ben. 170 kilós hízó eladó. Békéscsaba, V., Bercsényi u. 18. Gyulán. Krlnótlnban, Ráz József u. 3. szánni, nagy kertes családi ház el­adó. Tolósúiyos piaci mérleg új évig leszál­lított áron, rozsdamentes tányérral, hitelesít ve, díjmentes csomagolással. 10 kg 220.— formt. I, rendű, 30 kg 260,— forint. Réz golyóval is kapható. Krammer Ferenc. Baja, Bezerédi u. 3. Ház eladó, beköltözhetően. Békéscsa­ba. tH.. Botyinszkl Pálné u. 17. 2 darab 180—200 kg-os hízó eladó. Bé­késcsaba. Berzsenyi u. 12. Beköltözhető ház eladó. Békéscsaba. I. Bánát u. 54. 2 db 18o kg-os hízó eladó. Mezőnte- gyer. L. 28. CM 406-as Moszkvics eladó. Vésztő- Kossiuth ü. 79.

Next

/
Oldalképek
Tartalom