Békés Megyei Népújság, 1968. december (23. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-01 / 282. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP] A 1968. DECEMBERI., VASÁRNAP Ara 1 forint XXIII. ÉVFOLYAM, 282. SZÁM Óvatosságra intenek a balesetek Próbára teszi a közlekedés dolgozóit az időjárás A sűrű köd és a csúszós út pró­bára teszi ezekben a napokban a közlekedés dolgozóit. Katona Gá­bor, a békéscsabai állomásfőnök- helyettes elmondta, hogy külön­leges rendszabályokat léptettek életbe, minden tőlük telhető esz­közzel védik utasaik biztonságát és igyekeznek minimálisra csök­kenteni a vonatok késését. Az egyik állomástól a másikig tartó pályaszakszon most min­dig csak egy szerelvény közle­kedhet. A következőt csak azután in­dítják el, miután jelzik az előtte haladó érkezését. A nemzetközi vonatok eddig jelentős késés nélkül érkeztek Békéscsabára. A Románia felé haladó Orient-Ex­Mátyás, a Tótkomi ásd Háziipari Szövetkezet személygépkocsiját a megengedettnél nagyobb se­bességgel vezette a sűrű ködben és belerohant égj szabályosan kivilágított lovaskocsiba. A sí­kos úton hiába fékezett. Szemé­lyi sérülés nem történt, de a gépkocsiban körülbelül 2000 fo­rint, a lovaskocsiban 500 forint kár keletkezett A meteorológiai intézet to­vábbra is a mostanihoz ha­sonló időjárást jósol, s az eddigi balesetek arra inte­nek minden gépkocsivezetőt, hogy vegye számításba a rossz látási és útviszonyokat, mielőtt beletapos a gázpedálba. B. D. Három év végi tanulmányutat rendez a GTE megyei szervezete A Gépipari Tudományos Egye­sület megyei szervezete decem­berben három tanulmányutat szervez. Az első december Sv-én, 6-án és 7-én lesz. Ekkor a részvevők Békéscsabáról Debrecenbe, Nyír­egyházára, Tokajra, Sárospatak­ra, Tiszalökre, Tiszasasváriba látogatnak, majd Debrecen érin­tésével utaznak vissza. A prog­ramban a Hajdúsági Iparmű­vek, a gumigyár, Universil gyár, Vízi erőmű és a gépjavító meg­tekintése szerepel. December 8-án tanulmányutat szerveznek a Sarkadi Cukor­gyárba, majd december 15-én az Orosházi Üveggyárba láto­gatnak el tanulmányút kereté­ben. Oros-adapterek csehszlovákiai próbaúfon Amikor tudomást szerzett a csehszlovákiai Nőve Zámky ter­melőszövetkezet vezetősége ar­ról, hogy az Orosházi Gépjavító Állomáson kukoricábetakarító gépeket is gyártanak, felkeres­ték az üzem vezetőit és néhány SZK kombájnra szerelhető ku­korica adaptert kértek próba­üzemre. A Mezőgazdasági Gép­javító Vállalat megyéi igazgató­ságával történt megállapodás után elküldték a gépeket Nőve Zámkyba. Onnan olyan hírek érkeztek, hogy az Oros-adapterek nagyon jól vizsgáztak. Ezt az is tanúsítja, hogy Csehszlovákia dól-keleti részéről több termelő- szövetkezet kereste fel szemé­lyesen vagy írásban a Békés megyei Mezőgazdasági Gépjaví­tó Vállalatot, s rendelt kukorica­betakarító gépeket. A vállalat gépkocsijai közül egy karambolozott az utóbbi napokban. Selmeczi Béla békéscsabai so­főr nem vette figyelembe a rossz látási viszonyokat, a megenge­dettnél gyorsabban hajtott és nekiütközött Gyula és Sarkad között a vele szemben jövő sze­mélyautónak. A személygépko­csi utasa könnyebb sérülést szen­vedett és természetesen megron­gálódott mindkét jármű. Selme­czi Béla ellen eljárás indult. Hasonló baleset több is előfor­dult az utóbbi napokban a me­gye országútjain — közölte a me­gyei rendőrkapitányság közle­kedésrendészeti osztálya. Példa­ként megemlítették, hogy fiejsy Gyermekjátékból keletkezhető tUzek tablói előtt gondolkodnak el a látoga Bo-—Já Üj típusú gépkocsi kézi tűzoltó készülék ragadta meg e bájos érdeklődő A többi autóbusz menetidejét általában 5—15 perccel nyúj­totta meg a kedvezőtlen idő­járás. A teherszállításban még nem okoztak nagyobb zökkenőt a csú­szós, ködös utak. Horváth Ferenc, az AKÖV baleseti előadója elmondta, hogy másfél hétel ezelőtt külön fel­hívták a gépkocsivezetők figyel­mét az óvatos közlekedésre. A rendszeres oktatás témái között is szerepelnek az időjárási és út­viszony ok. Uhljár Mihály elvtárs, a békés­csabai városi tanács elnöke nyi­totta meg szombaton 11 órakor a kiállítás Békéscsabán pressz például 28-án mindössze 23 percet késett. A reggeli mun­kásvonatok általában 20—30 perccel később futnak be a me­gyeszékhely állomására a szoká­sosnál. Balesetet eddig még nem okozott a békéscsabai pályaud­varon a köd. • Tggnap 30 percesei később ér­kezett Békéscsabára a menet­rendben szereplő időpontnál a Szegedről, illetve Füzesgyarmat­ról induló távolsági autóbusz. Mint az autóközlekedési válla­lat illetékesei elmondták, ezek voltak eddig a legnagyobb késé­sek. dészeti hangsúlyozta nemzetgazdasági hívta a meghívott vállalati, intéz­ményi, üzemi vezetők figyelmét a kiállításra való mozgósításra, majd megkérte Kunsági György tűzoltó századost, a megyei tűzrendészeti parancsnokság munkatársát a ki­állítás bemutatására. Kék fény villogása és sziréna hangja vezette be az ismertetést, melyen belül mechanika tűzjelző­berendezésekkel, a tűzoltóság munkáját szemléltető, a tűz meg­előzését bemutató berendezések­kel ismerkedtek meg a vendégek. A kiállítás mindennap 9-től 18 óráig tart nyitva. értelmiség falun A nagyüzemi mezőgazdaság új értelmiséget teremtett falun. Különösen az idősebb nemzedék, még most is gyakran párhu­zamba állítja a letűnt világ uradalmi intézőinek társadalmi, politikai helyzetét a termelő- szövetkezetek vezető szakembe­reinek sorsával. Ha már egyszer szóba került az intéző és a szövetkezeti szak­ember párhuzamba állítása, ak­kor elmondhatjuk, hogy a két szó fogalma, eszmei tartalma egyáltalán nem azonos. Az in­téző ugyanis a földbirtokos meg­bízásából vezette a gazdaságot. Saját elképzelésének összes ódi­umát vállalva dolgoztatta a cse­lédséget. A nagybirtokrendszer­nek nem volt célja a falu me­zőgazdasági értelmiségének meg­teremtése. Három-négyezer hold föld termelését egyetlen gazda­tiszt szervezte, irányította. Ö volt az üzemgazdász, a főköny­velő, a bérelszámoló is egy sze­mélyben. Körülötte nem volt semmiféle vezetőség, A termelőszövetkezetek nagy részében azonban ma már nem­csak egy szakember serénykedik. A szocialista nagyüzemnek ér­deke fűződik ahhoz, hogy a termelés egyes fázisait jól kép­zett szakemberek szervezzék, irányítsák. A termelési folyama­tok társadalmi megvalósításának szervezése, elemzése és elszámo­lása, a különböző fejlett mód­szerek tanulmányozása egy em­ber felkészültségét ma már meghaladják. Bár igaz, a me­zőgazdaság ma is búzát, kukori­cát, cukorrépát termel, hizlal szarvasmarhát és sertést, csak­hogy a gazdálkodás nem olyan külterjes, mint régen. Valamikor 7—8 mázsa búzát termett hol­danként. Hol vagyunk már et­től? Az eredmény elsősorban azok nevéhez fűződik, akik jnegalkptták a ^termesztett, Be- zosztája—1-es búzát, ennek ag­rotechnikáját, akik ezt a gya­korlatban különböző áttételek segítségével mégérttették a trak­torosokkal és a többiekkel. A szövetkezeti gazdák részé­ről ma már nem tapasztalunk megyénkben sem szakember-el- lenességet. (A munka hevében kialakult nézeteltérést nem so­rolhatjuk ide, mert ez tudati, szemléletbeli hiányosságból ered. Azért vitatkoznak, mert van köztük szakember.) Sőt, igen gyakran azt tapasztaljuk, hogy egyik-másik tsz-ben a nyugdíj­korban levő, közép szintű veze­tőket is technikusokkal, mérnö­kökkel váltanak fel. Helyes, jó törekvés az ilyen, hiszen sok helyen beigazolódott, hitelt ka­pott az az állítás, hogy a szak­ember egyetlen átgondolt intéz­kedésével a szövetkezet vezeté­sében dolgozók évi munkadíját előteremtheti! És egy évben va­jon hányszor tesz ilyen intézke­dést? Falun ma több értelmiségi dolgozik, mint bármikor. Peda­gógusok, orvosok, mező- és üzemgazdászok, állattenyésztők, kertészek, mindannyian azon munkálkodnak, hogy a közös­ség magasabb szellemi színvo­nalon, jobb anyagi körülmények között éljen, mint az egyéni gazdálkodás világában. A mi társadalmi rendszerünknek ér­deke, hogy a falusi ember mind­jobban megismerje a körülötte zajló életet, a világ sorsának, gazdálkodásának alakulását. A pedagógusokon, orvosokon kívül így jut küldetéshez a mezőgaz­dasági értelmiség, amely sze­mélyes példamutatással, munká­val. önképzéssel és szervezett to­vábbképzéssel keresi és találja meg a helyét a mind egysége­sebbé váló faluban. Dupsi Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom