Békés Megyei Népújság, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-17 / 298. szám

1967. december 17. 10 Vasárnap Napirenden: A művelődési otthonok és a sportmozgalom kapcsolata A közelmúltban jó néhány sport­emberrel, járási, városi TS-ek veze­tőivel beszélgettünk a művelődési ott­honok és a sportmozgalom kapcsola­táról. Örömmel állapítottuk meg, hogy a kultúrházak megyeszerte otthont nyújtanak a sportolni vágyó fiata­loknak, de azért kivétel is akad... A megyeszékhelyen, Békéscsabán, amikor még nagy volt a város ökölvívósportja, a városi színházban, zsúfolt nézőtér előtt ren­dezték meg az összecsapásokat. Ükkor Csabán nem volt állandó színtársulat,az ökölvívó-versenyeik tehát nem keresz­tezték a művészek munkáját. Amikor állandó társulatot kapott a város, már nem tudtak ökölvívó-mérkőzéseket rendezni ott, így a ..bunyósok” az erzsébethelyi BARNEVAL és Tégla­gyár kultúrotthonban, majd az Építők Trefort utcai kultúrotthonába kerül­tek. Sor került ökóivívó-lTiérkó/jCs ök­re a Balassi Művelődési Ház nagy­termében és a ligeti színpadon is. Tehát a művelődési házak vezetői közül Békéscsabán mindenki hajlékot nyújtott az ökölvívásnak, s nem az igazgatókon, vezetőkön múlott, hogy a küzdősportok közönség híján nem tudtak népszerűek lenni. A legnagyobb hiba az, hogy vala­mennyi kultúrotthonban nagyon szűk a hely. A Balassiban például olyan kicsi a színpad, hogy szabályos ököl- vívó-szorítót nem is lehet felállíta­ni. A cselgáncsozók egy BM-bajnok- ságon a terem közepén helyezték el szőnyegüket. A versenyen majdnem baleset történt, csak Takács Zsig- mond versenybíró lélekjelenléte men­tette meg az egyik versenyző testi épségét. Egy dobás után a kecske­méti fiú a kályha felé repült — fej­jel. Takács a kályha elé ugrott, és ^hasával fogta fel a versenyző fejét, gátolta meg a szerencsétlenséget. Békéscsabán tehát a sport szívesen látott vendég a kultúrotthonokban. A hely viszont oly kicsi, hogy alig-allg lehet kihasználni ezeket versenyekre. Á vívók, az asztaliteniszezők persze elférnek, ők azonban Inkább a tor­natermek felé „gravitálnak". Egy szónak is száz a vége: sokat jelentett az Üj Gimnázium 28x16 méteres ter­mének felépítése, de a csabai terem­problémákat csak akkor lehet majd megoldnai, ha felépül a közgazdasági technikum nagycsarnoka. A gyulai járásban, például a mezőgyáni újjáépített kul­túrházban, karácsonykor a 'színpadon is bemutatják a labdarúgók, a kém- labdás lányok kultúrműsorukban — tudásukat. így találkozik Balogh Sán­dor kuű/tűrigiazgiaitó éa Varadi János sportköri elnök elképzelése. Telekgerendáson a helybeli állami gazdaság patronálja a kultúrotthont, és a sportkört. Amíg nem készül el az öltöző, Obuch Jenő igazgató szí­vesen ad helyiséget a sportolóknak az öltözködéshez, mosakodáshoz. Gyulán, a Göndöcs-kertben rendezik meg a járási kultúrotthonban Varga András igazgató irányítása mellett a birkózó- és ökölvívó-versenyeket. A kultúrotthonban, tartják meg a többi között a MEDOSZ Sportkör bálját is. Sarkadon Izgalmas asztaliteniszrcsata a medg yesegyházi kultúrotthon nagyterme­ben- Fotó: Demény a területrendezés előtt járási rangú volt a kultúrház. Most azonban ke­vesebb anyagi támogatással, községi­vé „degradálták”. Így a vezetőknek mindent meg kell tenniük azért, hogy a rendezvények bevételesek legyenek, mert csak így tudja fenntartani ma­gát a kultúrház. Ezért rendezik itt a bálákat, színházi előadásokat. Mivel a sarkadi gimnáziumnak nincs tornaterme, Faragó Béla testnevelő tanár itt tartja testnevelési óráit. Ter­mészetesen csak kiadós gimnasztika!, vagy kézi-szergyakorlatokat lehet vé­gezni, minimális szertornagyakorla­tokkal (talaj, gerenda, szekrény, kor- iáig. Hát bizony, bárhogy is segít a kultúrotthon, nem tudja megoldani Sarkad 400 gimnazistájának heti test­nevelését. A kultúrház kezdeményezésére szep­temberben a különböző szakkörökben életre hívták a kultúrotthon sakk szakkörét és a művészi torna szakkört. A téli esték programjában, a kultúr­otthon műsorán, sakk és asztalite­nisz, valamint sportfilm-vetítések sze­repelnek. Szép tervek ezek! Medgyesegyh ázán a kultúrház igazgatója fzsig-vérig nép­művelő dolgozó, s közeláll a sport­hoz. M ed gyesen abból adódott a probléma, hogy néhányan a korábbi években paragrafusokra hivatkoztak, s nyomást gyakoroltak az igazgatóra, amikor az az asztaliteniszezőknek akart otthont adni. Medgyesegyházán azonban rendbe jöttek a dolgok. A helyi pártszerve­zet titkára, a tanács elnöke nemcsak támogatja, hanem kimondottad ösz­tönzi a kultúrház igiaizgiatójáit arra, hogy a nagytermet, az iskolák és a MEDOSZ lelkes asztaliteniszezőinek rendelkezésére bocsássa. Kedvező hírek érkeztek Mezőhe­gyesről, ahol a községi ifjúsági klub ambiciózus vezetője, Kerekes László, egészségesen illesztette bele általános művelődési programjába a tollaslab­dát, az asztaliteniszt. De Nagykama­ráson, Magyarbánhegyesen és Med- gvesbodzáson is elébe megy a kul­túrház a sportolók kívánságának. Me- zőkovácsházán, ahol nem volt és egyelőre nem is építenek tornater­met, s Végegyházán, ablakrácsokat szereltek a kultúrotthon belső abla­kaira, hogy ne csak az asztaliteni­szezők, sakkozók, hanem a labdarú­gók is használhassák a termet. Kunágotán az asztaliteniszezők a kultúrotthonban edzenek, versenyez­nek. A létesítmény éves tervét úgy készítette elő, hogy a sportolók ver­senynaptárát, és az otthon terveit összehangolták. Régebben a sakkszak­osztály tagjai csak a községi kisven­déglő nagytermében hódolhattak ked­venc sportjuknak. Most ők is a kul- túrotthonba kerültek. Ez is azt pél­dázza, az igazgató itt is nagy barátja a sportnak. Orosházán és a járásban a művelődési otthonok vezetői zömük­ben megértik, hogy a sport is a közmű­velődés egyik eszköze. Éppen ezért, | ha a sportmozgalomnak szüksége van j a művelődési otthonok segítségére, a j vezetők nem zárkóznak el a kérések teljesítése elől, hanem helyiségeit. ! színháztermet, klubszobáit biztosítanak a megmozdulásokhoz. Vannak persze I olyanok Is, akik erat a hasznos kap- I csőlátót nem ápolják, egyenesen, ki­zárják a sportkört, és annak tagjait a kulitúrotthonokból. Orosháza váiros központi művelődési háza mindenkor helyet adott a sport- vezetőképző tanfolyamoknak, élmény- beszámolóknak, tanácsüléseknek, s számtalan esetben várták fűtött tar-: makkéi a sportköri közgyűlések tag- ^ jait is. Orosházán sportkiállítást is rendeztek a művelődési házban. Rákóozáitelep kulitúrotbhonában szé­ked a Vörös Csillag TSZSK, melynek sporttelepe is a kultúrotthon mellett van. Szemtetomyán hasonló a helyzet. A Petőfi TSZSK a kultúrotthonban ka­pott otthont, s a klubhelyiségen kí­vül biztosítva vannak a kulturális meg­mozdulások, rendezvények is. A sport­kör báljait, teaestjeit is itt rendezd. Az orosházi járásban, Csorváson, Bé- késsámsonban, Gerendáson, Puszta­földváron és Nagyszénáson szántén jó kapcsolatról hallottunk. Ezekben a községekben helye van a sportnak a kultúrotthonban. Nagyszénáson azon­ban egy kis baj történt. Az MTS Bé­kés megyei Tanácsa anyagi támoga­tást is adott ahhoz, hogy a sakkozók mellett klubhelyiséget teremtsenek a sportkörnek. A helyiséget azonban más célra adták ki... Negatív jelenséget csak Tótkomló­son és Gádoroson lehet találni. Saj­nos, e két községben egyáltalán nem jó a sportmozgalom és a művelődési otthon kapcsolata. Ügy véljük, ez elég nagy hiba, s a jövőben meg kellene közelebbről nézni az illetékes szervek­nek azt, hogyan lehet közeflebb hozni a sportmozgalmat és a művelődési há­zat, A TS-szervek jó néhány alkalommal tanácskoztak a sportmozgalom és a művelődési há­zak, otthonok kapcsolatáról. Az MTS Mezőkovácsházd Járási Ta­nácsa megbeszélést folytatott a mű­velődési otthonok vezetőivel. A ve­zetők nem zárkóztak ed a kapcsolatok kiszélesítésétől, de érthetően külön ki­hangsúlyozták, hogy nagy gondot je­lent a kultúrotthonok berendezésének megóvása. Baktai Ferencnek, a kovácsházi já­rási TS elnökének az. a véleménye, hogy a művelődési otthonok célszerű kihasználását nagyban elősegítenék azok aiz elgondolások, tervek, amelyek szerint bizonyos berendezési tárgyak beépítésével, például hálófüggöny, a termek portalanítása, ablakrácsok fel­szerelése mellett jobban lehetne ki­használni a művelődési otthonokat. Ezek a berendezések csak akkor ke­rülnének az ablakokra, falakra, ha sportrendezvényre készülnek, 9 ha báláikat rendeznek, akkor leszerelik vagy félretodják azokat. A kovácsházi járásban mindent meg­tesznek a TS-vezetők azért, hogy szé­lesebb körben szolgálják a sport és a szakosztályok fölkészülésének ügyét a művelődési otthonok. Ehhez persze megfelelő költségkere­tet kéül biztosítaná a világítás, fűtés, sőt a takarítási kiadások fedezését is. Ügy vélekednek a sportvezetőik, hogy a helyi erők összefogásával, az anyagi kérdések megoldásával, az idő ésszerű kihasználásával nagymértékben hoz­zájárulhatnak a teremnehézségekkel küzdő sportmozgalom fejlődéséhez a művelődési otthonok. Az előbbiekben jó néhány pozitív példát említettünk meg, s bízunk abban, a meglevő jó kapcsolatok nem lazulnak a jövőben, hanem tovább fejlődnek, s erősítik, fejlesztik Békés megye sportmozgal­mát* Kiket igazolnék, kik távoznak? Helyzetjelentés a csapaterősítés frontiáról A Békés megyei labdarúgó szakosz- I tályoknál most építik az 1968-as év csapatát. Kit igazolnak, kik távoznak? Ez a kérdés izgatja a szurkolókat. Amit megtudtunk, azt az alábbiakban közreadjuk. GYULAI MEDOSZ Az együttes január 3-án tornaterem­ben. kezd. Üjjáalakult a szakosztály j vezetősége. Ismét dolgozik Véér Béla, Kalló Mihály és Megyebíró János, a : régiekkel együtt. Szigeti István nem vállaflta az NB 11-es csapat edzésednek irányítását, az új idényben ismét Vas­vári Péter irányítja a labdarúgók munkáját. A szakosztályhoz került Somos (Elek), Szőke, Sál, Kalló (Szal- vai). Aláírt a MEDOSZ-hoz Faulháber (Gyulavári) és Szatmári II (Doboz) is. Eltávozott Dávid a SZEAC-ba, Pánczél a Dunakeszi Vasutashoz, Lukoviczki a Budai Spartacushoz. Katonai szolga- ; latra Meggyesi vonult be. BCS. ELŐRE Mész jár György, a sportkör elnöke azt közölte velünk, hogy az NB 33-es j csapatnál edzőcsere történt. Szombati György posztjára Pillér Sándor került. A lila-fehérek néhány volt játókosu- j kát kívánják vissza igazolni. Bócsik ' (Várpalota), Schneider (Kecskeméti Dózsa), Tóth (Komló), Németh, Láza (Bp. Honvéd), Tar (Szeghalom) írt alá. Bertók (Bt*. VTSK) te az El őrébe tart. Szeretnék leigazolni a medgyesd Mé- ' szárt te. Hoffmann katonai szolgálatra : vonult be, Félix és Kasznár minden valószínűség szerint a Bős. VTSK-hoz távozik. A csapat január 4-én kezdi meg az alapozást, 9 mindvégig Bé­késcsabán készül fel. A MEZÖBERÉNYI SPARTACUS Filozóf György szakosztályvezető tá­jékoztatása szerint január 10-én torna­A sporlegyesületek vezetőinek ügyeimébe! teremben kezdi meg a felkészülést. Tóth és Pauló leszerelt, Szenteszki és Abelovszki viszont bevonult. Szó volt Winter átigazolásáról., s amennyiben a kapust az MTK kérné, a Spartacus ehhez hozzájárul. A februári tervek között két előkészületi mérkőzés sze­repel az Endrődi Spartacus csapatá­val. OROSHÁZI KINIZSI Az NB in. Délikeleti csoportjában 8. helyen végzett együttesből Neller, Hunyadi, Kutasi. vonult be, visszatért Plesovszki, Harmati és Papp. Meg­lepetésként hatott Cziráki József tá­vozása. Komoly erősítést várnak a szakosztálynál néhány környékbeli és helybeli játékos megszerzésétől. A SjZALVAI SE játékosállománya ezúttal te alaposan megváltozik. Üjj, Sail, Nagy, Kollár, Székely, Sajben, Szőke, Seregi, Pataki, Karadi és Kuba távozik, őket Neller (Oh. Kinizsi). Rinhoffer (Bp. III. kér.) kapusok, Molcsán (III. kér.), Molnár (Doboz), Fehér (Bp. ÉRDÉRT), Urda (Bcs. Agyag), hátvédek, Braxatórisz (Szarvas), Koszta (Elek), Kékesi (III. kér.), fedezetek: Kiss, Pá'inkás, Föl­des! (Hl. kér.), Szenteszki (Mezőbe- rény), Papp (Szeghalom), Kincses (BVSC), Meggyesi (Gyulai MEDOSZ) pótolja. Ab év végén, a jövő óv első nap­jaiban nagy munka vár a sportegyes 1 stíletek vezetőire. Ez acz időszak a mi- I nősítésök elkészítésének ideje. A spor- j tolók minősítésének jóváhagyásához szükséges „ minősítésd névjegyzék” megjelent. Kapható a Sportpropagan­dánál (Budapest VUE. kér., Rákóczi u. 97/a). A vidéki sportegyesületek ré­szére utánvéttea azonnal szállítja a j váltadat a nagyon fontos nyomtatvá­nyokat. Sporthírek Hétfőn Budapestre érkezik Emil Zá­topek, a többszörös csehszlovák olim­piai bajnok. Háromnapos budapesti tartózkodása során december 19-én, kedden, 11 órai kezdettel a Testneve­lési Főiskola dísztermében az „Olim­piára készülünk” címmel előadást tart. A FIFA jelentése szerint 65 ország vesz részt az 1970. évi labdarúgó vi­lágbajnokságon. A végleges „ered­ményt” a nevezettek teljes listájával később adják ki, egyelőre még min­dig várják a tengeren túlról elsősor­ban a további jelentkezéseket. * * * Az 1968. évi mexikói nyári olimpiai játékokra előreláthatóan 500 főből álló szovjet küldöttség utazik. A spor­tolók száma kb. MX) lesz. A Szovjet­unió a gyeplabda kivételével minden sportágban képviselteti magát. (MTI) „t0 télapó V&to tíjeví Vi«ä^’5 V W“ JJIIWW 832

Next

/
Oldalképek
Tartalom