Békés Megyei Népújság, 1967. december (22. évfolyam, 284-308. szám)

1967-12-01 / 284. szám

Világ proletárjai, egyesüljetekJ A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAP JA 1967. DECEMBER 1„ PÉNTEK Ara 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 284. SZÁM A Minisztertanács ülése A kormány Tájékoztatási Hivatala közli: A Minisztertanács csütörtökön ülést tartott. A napirend meg­tárgyalása előtt az ülésen elnöklő Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyettese méltatta azokat a kimagasló érdemeket, amelye­ket a szerdán elhunyt dr. Münnich Ferenc szerzett a magyar nép felszabadításáért, hatalmának kivívásáért, megszilárdításáért és a nemzetközi munkásmozgalomban a népek szabadságáért egész életén át folytatott harcában. A Minisztertanács úgy határozott, hogy jegyzőkönyvben örökíti meg dr. Münnich Ferencnek, a For­radalmi Munkás-Paraszt Kormány volt elnökének emlékét és el­évülhetetlen érdemeit. Az ülés napirendjének első pontjaként az Országos Tervhivatal elnöke előterjesztette a népgazdaság jövő évi fejlesztési tervét. A kormány a tervet megtárgyalta és elfogadta. A pénzügyminiszter előterjesztette a jövő évi állami költség- vetés tervezetét. A kormány megvitatta, elfogadta, s felhatalmazta a pénzügyminisztert, hogy a javaslatot az országgyűlés elé ter­jessze. A pénzügyminiszter és az Országos Tervhivatal elnökének ja­vaslatai alapján a Minisztertanács határozatot hozott a jövő évi hitelpolitikai irányelvekről. A munkaügyi miniszter jelentést tett az első háromnegyedév munkaügyi helyzetéről. A kormány a jelentést tudomásul vette. Az igazságügyminiszter benyújtotta a Polgári Törvénykönyv módosításáról, valamint a választott bírósági eljárásra vonatkozó rendelkezések módosításáról szóló törvényerejű rendeletek terve­zetét. A kormány az előterjesztéseket megvitatta, s úgy határo­zott, hogy a tervezeteket a Népköztársaság Elnöki Tanácsa elé terjeszti A Minisztertanács ezután egyéb ügyeket tárgyalt. * * * Befejeződtek a. magyar-szovjet tárgyalások Fock Jenő Budapestre érkezett A Jövő évi hMpolMSkai irányelvek! meghatározzák a pénzintézetek Jiitelezésd tevé­kenységének fő vonásait. A bankok által 'nyújtott hite­leknek elő kell mozdítaniuk a fogyasztási és beruházási javak piacán az egyensúly biztosítá­sát, a keresletnek megfelelő árualapok növekedését, vala­mint a külkereskedelmi célok megvalósítását. Ennek érdeké­ben a rendszeresen értékesíthe­tő áruk termelésére a bankék — meghatározott feltételek mel­lett — korlátozás nélkül nyúj­tanak hitelt, viszont a hitelezés eszközeivel is korlátozzák majd az eladhatatlan vagy nehezen értékesíthető készletek felhal­mozódását és a népgazdaság szá­mára nem hatékony beruházá­sokat. Feltehető, hogy a beruházási hitelek iránti igények az erre a célra tartósan leköthető pénz­források mennyiségét meghalad­ják, ezért az igényeket verseny- tárgyaláson bírálják el, s azokra a beruházásokra adnak hitelt, amelyek gazdaságosak és a leg­gyorsabban megtérülnek. Ezeknek megfelelően állapít­ják meg a hitelpolitikai irányel­vek a hitelezés általános felté­teleit (a hitelek mennyiségét, le­járatát, kamatait stb.), ezek elő­segítik, hogy a vállalatok csak gazdaságos tevékenységeikre igényeljenek hitelt A Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa csütörtökön ülést tartott. Az ülésen részt vett Dobi István, az Elnöki Tanács nyugal­mazott elnöke, dr. Erdei Ferenc akadémikus, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, valamint a gazdasági irányító szervek számos vezetője. Szabó István, a Termelőszövet­kezetek Országos Tanácsának el­nöke beszámolt az országos el­nökség és titkárság eddigi mun­kájáról, a területi szövetségek megalakulásáról, az elmúlt hóna­Az irányelvek az általánosnál kedvezőbb feltételeket állapíta­nak meg egyes olyan területek­re, amelyeknek fejlesztését a népgazdasági terv előnyben kí­vánja részesíteni. Hosszabb le­járattal és alacsonyabb kamat­tal nyújthatók hitelek a mező- gazdasági termelőszövetkezetek­nek és általában a mezőgazda- sági termelésre, a lakosság ré­szére nyújtandó szolgáltatások fejlesztésére, egyes építőanyagok termelését vagy energiamegta­karítást előmozdító beruházá­sokra. Szigorúbb hitelfeltételeket álla­pítanák meg, esetleg meg is ta­gadják a hitelt a forgóeszköz- hitelezésben azoknál a gazdál­kodó szerveknél, amelyeknél túlzott készletezési törekvések tapasztalhatók, vagy tartós za­var mutatkozik termékeik érté­kesítésében, továbbá az olyan beruházási hitelkérelmek elbírá­lásánál, amelyek indokolatlanul vagy a lehetőségeket meghaladó mértékben igényelnek devizát. Amennyiben a népgazdaság érdeke megkívánja, a hitelpoli­tikai irányelveknek megfelelően devizahitel is adható, amelyet az adott devizában kell kama­taival együtt visszafizetni. A hitelpolitikai tanács felada­ta, hogy a Minisztertanács által jóváhagyott hitelpolitikai elvek megvalósulását biztosítsa. (MTI) pókban végzett munkájuk tapasz­talatairól. Az elnöki beszámoló után dr. Nagy Sándor, a TOT főtitkára beterjesztette a termelőszövetke­zetek információs rendszerére vonatkozó javaslatot. A Termelőszövetkezetek Orszá­gos Tanácsa megválasztotta kül­dötteit az Országos Szövetkezeti Tanácsba, amely a különböző szövetkezeti típusokat összefogó konzultatív jellegű csúcsszerv lesz. Teljesítették éves tervüket megyénk olajbányászai A Nagy alföldi Kőolajter­melő Vállalat orosházi üze­mének dolgozói — akik a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulójá­ra rendezett jubileumi ver­senyben már korábban re­korderedményeket értek el — teljesítették éves termelé­si és értékesítési tervüket. Az olaj mezők és gázmezők munkásai év végéig újabb jelentős mennyiségű olajat és földgázt adnak a népgaz­daságnak. Békés megye Oktatási tanácsa november 30-án, tegnap délelőtt 9 órakor tartotta meg munkaterv szerinti ülését Békéscsabán, a megyei tanács vb-termében. Az üióst Nagy János, a MOT elnöke nyitotta meg, majd a ta­nács tagjai elmondották észrevé­teleiket, véleményüket az első írásos beszámolóval kapcsolatiban, mely a tankötelezettségi törvény végrehajtásának eredményeit kör­vonalazta. A jelentés az 1961-ben elfogadott törvény óta eltelt hat esztendő adatait vizsgálja és meg­állapítja, hogy az általános isko­lát tanköteles korban elvégzők aránya lassan, de hullámzás nél­kül emelkedik. Míg 1964 előtt a beiratkozott gyermekek 69 száza­léka, az 1964—65-ös tanévben már 78 százaléka végezte el tanköte­les korban az általános iskolát, addig az 1966—67-es tanévben már a várható arány 87,4 száza­lék lesz. A tanács tagjai az arány ilyen alakulását megfelelőnek tar­tották, hangsúlyozva, hogy a ja­vítás reális lehetőségeit tovább kell kutatni. Határozatként elfo­gadták azt, hogy az oktatási ta­nács javasolja a járási, városi ta­nácsok végrehajtó bizottságainak: helyi tapasztalatok alapján tár­gyalják meg a tankötelezettségi törvény végrehajtását, majd 1968- ban a járási, városi tanácsok vizs­gálata alapján a megyed művelő­désügyi osztály vezetője tartson tájékoztató beszámolót a tárgy­körből. Nagy Jáijos összefoglaló­jában a dolgozók iskoláinak ered­ményesebb szervezését szorgal­mazta, abból a szempontból is, hogy a VIII általános iskolai osz­tályt tanköteles korban el nem végző tanulók ebben az oktatási formában pótolhatják elmaradá­sukat. A tanács ezután az ifjúsági szervezetek és az oktatás* intéz­mények együttműködéséről szóló írásos jelentést vitatta meg, ehhez Deák Ferenc és Bawdies Márton tettek szóbeli kiegészítést. Külö­nösen értékes hozzászólással se­gítette a téma sokoldalú megvi­lágítását dr. Bielik Károly, a Bé­késcsabai Közgazdasági Techni­kum igazgatója, aki a KISZ-mun- ka tartalmi javítását az ifjúsági szervezet számára biztosított na­gyobb önállóságban, a döntési gyakorlati elv megfelelő kitelje­Moszkva Fock Jenő, a Magyar Forradal­mi Munkás-Paraszt Kormány el­nöke november 25-étől 30-áig ba­ráti látogatást tett Moszkvában. A szovjet párt- és kormánykül­döttség idén szeptemberben Ma­gyarországon tett látogatása során létrejött megállapodással össz­hangban Alekszej Koszigin, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke és Fock Jenő magyar kor- mányelnök tárgyalásokat folyta­tott a Szovjetunió és Magyaror­szág közötti testvéri együttmű­sedésében látja. Tóth Pál, a bé­késcsabai iparitanuló-imézet igaz­gatója viszont jogosan bírálta a KISZ Békéscsabai Várasd Bizott­ságát azért, hogy tanintézetével még mindig nem alakított ki megfelelő munkakapcsolatot, melyre az intézet egyoldalúan hiába törekszik. A napirendhez megszövegezett határozati javasla­tok között elfogadták azt is, amelyben az oktatási tanács szük­ségesnek tartja egy ideiglenes bi­zottság létrehozását, mely az 1016/1967. számú kormányhatáro­zat alapján az ifjúsági szerveze­tek és az intézmények együttmű­ködésének elveit dolgozza ki. A megyei nőtanács november 30-án, tegnap délelőtt tartotta ki­bővített ülését Békéscsabán, a megyei művelődési házban. Boros Gábomé megyei titkár megnyitója után Zalai György, az MSZMP megyei végrehajtó bizottságának titkára „A mező­gazdaság helye és szerepe az új gazdasági mechanizmusban, a nő­tanács választott testületének feladata e területen” címmel tar­tott tájékoztatót. Zalai elvtárs beszédének bevezetőjében ismer­tette a mezőgazdaság idei ered­ményeit, a felvásárlás helyzetét, majd beszélt a következő gazda­sági évre való felkészülésről, melynek alapját már az őszi hó­napokban teremtik meg. Többek között elmondotta, hogy az el­múlt évekhez viszonyítva az idén igen jól haladtak az őszi mun­kákkal. Tavaly 160 ezer hold föld maradt szántatlan s az idén némi erőfeszítéssel elérhető, hogy egy hold sem. Ez a jövő évi termés- eredmények alakulását nagyban befolyásolja. ködós továbbfejlesztését érintő kérdések széles köréről. Magyar részről a tárgyalásökon részt vett Tímár Mátyás, a kor­mány elnökhelyettese, Hetényi István, az Országos Tervhivatal elnökhelyettese és Tordai Jenő külkereskedelmi miniszterhe­lyettes. Szovjet részről a tárgyalásokon Mihail Leszecskó és Vlagyimir Novikov, a Minisztertanács el­nökhelyettesei, Vaszilij Garbuzov pénzügyminiszter, Nyikoiaj Pato- licsev külkereskedelmi miniszter és Nyikoiaj Mirotvorcev, a szov­jet állami tervbizottság elnökhe­lyettese vettek részt. A felek kifejezték azt a meg­győződésüket, hogy az elért meg­állapodás előmozdítja a két or­szág közötti együttműködés to­vábbi elmélyitését és kiszélesíté­sét gazdasági, kereskedelmi, va­lamint műszaki és tudományos téren. A tárgyalások a teljes kölcsö­nös megértés és a testvéri barát­ság szellemében zajlottak le. A kormány elnöke és kíséreté­nek tagjai csütörtökön délután hazaérkeztek. Fogadtatásukra a Ferihegyi re­pülőtéren megjelent Fehér Lajos, a Minisztertanács elnökhelyette­se, Nyers Rezső, a Központi Bi­zottság titkára, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, dr. Bíró József, külkereskedelmi mi­niszter, dr. Csanády György, köz­lekedés- és postaügyi miniszter, Vályi Péter pénzügyminiszter, dr. Gál Tivadar, a Minisztertanács titkárságának vezetője. Az érke­zésnél jelen volt Fjodor Tyitov, a Szovjetunió budapesti nagykö­vete is. Ezután a gazdaságirányítás új rendszeréről és az ezzel kapcso­latos feladatokról beszélt, melyek megvalósításában a községi nő­tanácsok, a tsz-nőbizottságok so­kat segíthetnek. Majd részletesen ismertette az 1968-ban érvény­be lépő új tsz-törvényeket, és a nőtanácsok feladatait ezek meg­értetésében. Az előadást követő vitában igen aktívak voltak az ülés részvevői, s ez bizonyította azt, hogy nagyon időszerű, és az asszonyokat fog­lalkoztató' témáról volt szó. A részvevők elmondták tapasztala­taikat, gondjaikat és az új ren­delkezésekkel kapcsolatos észre­vételeiket. Sokan helyeselték a jö­vő évben érvénybe lépő új törvé­nyeket, melyek a munka jobb megbecsülését tükrözik. Igen sok kérdés is elhangzott a további munkával kapcsolatban, melyek­re Zalai elvtárs részletesen vála­szolt. Ezt követően az ülés rész­vevői a megyei nőtanács tagjává választották Bocskai Mihálynét, valamint Várai Mihálynét. Ülést tartott a Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa KAPIBEKDENt II tankötelezettségi törvény végrehajtása, az ifjásági szervezetek és az oktatási intézmények együttműködése Ülésezett a megyei oktatási tanács S. E. Hogyan segítik a nőtanácsok a gazdasági irányítás új rendszerének megértését? Kibővített ülést tartott a megyei nőtanács

Next

/
Oldalképek
Tartalom