Békés Megyei Népújság, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-08 / 264. szám

Szakonyi Károly: Koszta Rozália Csendélet ■wwwwwwwwwwwwww *m*wwwwwmwvwwvw»www Gazsy Endre kamarakiállítása Gyulán A gyulai Jókai Művelő­dési Otthon KISZ Ifjúsági Klubja a napokban kapta meg a Kiváló Klub elisme­rő címet. Ebben a kiemel­kedő eredménynek jó ré­sze van annak, hogy ez év során immár a nyolcadik képzőművészeti kiállítást tekintheti meg a gyulai közönség a KISZ-klub ren­dezésében. E kiállítások so­rozatta kiválóan tölti be feladatát; a még ismeret­len tehetségek felszínre ho­zását, és városunk, me­gyénk esztétikai, képzőmű­vészeti kultúrájának eme­lését. A már korábban kiállító Kiss István fafaragó mű­vész gyönyörű népi ihleté­sű alkotásai mellett 1967. október 27-én nyílt meg Gazsy Endre békéscsabai tanár kiállítása. A bemuta­tott 16 kép a kiállító első önálló bemutatkozása, mely a látogatót az első pilla­natban meglepi a látvány sokrétűségével. A konstruktív, zárt szer­kezetű, csak síkokra és vo­nalakra épülő olaj, tempe­ra és akvarell tájábrázolá­sai a világ anyagiságának szigorú rendjét hirdetik harmonikus színvilágra építve. E képek mellett re­alisztikus szemléletű filc­toll tájképeket láthatunk konstruktív szerkezetesség­gel, valamint egy akvarellt, melyen az alsóőrsi táj szép­sége él. Műveinek következő cso­portjába a lírai-expresszív jellegű alkotások sorolha­tók. Ezek a képek az em­beri érzelem felszínre ho­zásával sajátságos belső lá­tásmódot vetítenek olajba és akvarellbe. E művek mellett a látogatót kissé megdöbbentik a kubista- szürrealista jellegű munkák élénk színvilágé olajképei, melyeken a család jelenik meg. Üde foltot képviselnek a tárlaton az alkalmazott gra­fikai munkák ötletességük­nél fogva, részben tussal rajzolva, részben már nyomtatásban. A fentieket áttekintve láthatjuk, hogy műfaji te­kintetben, technikában és művészi szemléletmódban igen változatos a kiállítás. Ez a sökrétűség — ami esetleg zavaró lehet — az­zal magyarázható, hogy Gazsy Endre a tanári pá­lya mellett jó néhány do­loggal foglalkozik a szín­játszástól kezdve a művé­szet- és színpszichológiáig. Az első kiállítás kapcsán a művésszé váló alkotónak kívánunk további sok si­kert, melyért cserébe kissé nagyobb elmélyültségat ké­rünk az alkotómunka so­rán a művek tartalmi és formai szépsége érdekében, mert a szépség igazát hir­detni csak így lehet Fóka György A fiúcska már fel­ismerte a mozdulatok je­lentőségét, s azt is jól tud­ta, milyen sorrendben kö­vetkeznek. Először is a ha­jó az öböl közepéig ugyan­azzal a sebességgel úszik, mint ahogy a nyílt vízen közeledett a parthoz. Az­tán az öböl közepe tájáról éles, rövid csengetés hal­latszik, a jól kivehető mo- tordübörgés ütetne megvál­tozik, a hajó úszása lassul, hogy szép ívben — az öböl csendes vizén széles hullá­mzókat verve — a móló cölöpéihez fordulhasson. Közben újra felhangzik a csengetés, valahonnan a vízszintről (a fiúcska soh’ sem látja jól, honnan?) csípős füst csap fel kis pa­macsokban, a motor elhall­gat, s a hajó nesztelenül siklik a kikötőhöz. Ilyenkor már a kapitány is megjelenik a parancsno­ki híd ajtajánál, s valami effélét kiált: — A harma­dik cölöpre dobd a kötelet, Józsi! — Ezek szerint te­hát Józsinak hívják a so­vány, szemüveges matrózt. Nagyon helyes, hogy a mat­róz sovány, gondolta a fi­úcska, a kapitány meg ha­talmas, pocakos, erős, for­dított esetben a dolog elég hihetetlen lenne. Noha a fiúcska érdeklődve nézte, miként dobja Józsi — a matróz — a kötelet a cö­löpre, hogyan húzza meg, s tekeri rá, hogy tartsa a hajót, arra a rézmicsodára, aminek jó lenne tudni a nevét, mégis inkább a ka­pitányt figyelte, a kék zub- bonyos, tengerészsapkás erő­teljes férfit, csodálta nyu­galmát, lassú lépteit (ahogy végigmegy a fedélzeten) — s elképzelte őt a nyílt in- zen a kormánynál, a vízre szegezett tekintettel, elkép­zelte, hogyan küzd a hul­lámokkal a viharban, ho­gyan manőverez a ködben, s nagyon szerette volna, ha egyszer beszélgethetne ve­le. De hát csak a kikötő kor­látjáig merészkedett, ott ácsorgóit kis rövid nadrág­Egy kis filmstatisztika Takács Dezső lx. libris A hazai filmstatisztikusok érdekes ada­tokat gyűjtöttek össze a magyar filmek szovjetunióbeli sikereiről, s a szovjet fil­mek magyarországi látogatottságáról. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom félévszázados jubileuma alkalmából — amiről a mozik is megemlékeztek, ün­nepi előadások, kiállítások keretében — állították Össze a statisztikát. A legérde­kesebb számadat: 1948-tól a Szovjetunió­ban 116 magyar játékfilmet mutattak be, ez idő alatt egy-egy magyar filmnek átlagosan 15—16 millió nézője volt. A felszabadulás óta készült, a Szovjetunió­ban bemutatott magyar filmeket eddig közel kétmilliárdan látták. A legnagyobb sikert a vígjátékok, a Meztelen diploma­ta és az özvegy menyasszonyok aratták. Az utóbbit több mint 20 millióan nézték meg. Megnyerte a szovjet nézők tetszé­sét a Fotó Háber, a Karambol, az Űj Gilgames és a Hogy állunk, fiatalember ? is. A Szovjetunió egyébként a HUNGA- ROFILM egyik legjobb üzleti partnere, az utóbbi esztendőkben átlagosan mim den második filmünket megvásárolják. A magyar alkotások népszerűségét nagy­mértékben megnövelte a Húsz óra és az Apa moszkvai fesztiválon nyert nagydíja. Magyarországon a legnagyobb sikert a Szállnak a darvak aratta Hazánkban ez ideig 2 millió 674 ezren látták. Kétmil­lión felül volt a Huszárkisasszony, a Tiszta égbolt, A béke első napja, A negy­venegyedik, az Emberi sors és a Ballada a katonáról című filmek nézőinek szá­ma. Legutóbb a Háború és béke második részét és A férfi, akit szeretek című fil­meket tűzték műsorra a mozik. S még néhány adat: elkészült az első magyar— szovjet koprodukciós film Jancsó Miklós rendezésében, a Csillagosok, katonák. Magyarországon többek között fogadhat­juk Szergej Bondarcsukot, Irina Szkob- cevát, Ludmilla Szaveljevát, Vjacseszláv Tyihonovot, Galima Polszkiht, Grigorij Csuhrajt, Mihail Rommot. Oleg Szt rizse- novot. Néhány nappal ezelőtt búcsúztunk a Cirkusz című film főszereplőjétől, Orlo- vától és alkotójától, Alekszandrovtól. jóban, magas nyakú szvet- terében a móló sárga ka­vicsain, leste a felbukkanó hajót, izgatottan figyelte a kikötés mozzanatait, a ki­áltásokat; nézte az érkező és az induló utasokat. Gyönyörű hajó volt: karcsú és fehér; vörösréz- kürtőin csillogott a nap; kis bronzharangja, kifénye­sített lámpái, barnára pá­colt fakorlátja, kötélzete, magasba nyúló árboca mindannyiszor ámulatba ejtette. Ha befutott a ki­kötőbe, megkönnyebbülten felsóh'ajtott, ha nekivágott a víznek, aggódva követte tekintetével, amíg csak el pem tűnt, s visszaérkezé­séig nem szűnt izgalma: vajon megérkezik-e? ősz volt már, a tó part­járól elutaztak a nyaralók, a táj elnéptelenedett, s ahogy teltek a napok, egy­re kevesebb lett az utas. De a kis hajó még napjá­ban kétszer átkelt a vízen, s a fiúcska mindannyiszor ott várakozott a mólón. Eleinte, mondom, csak messziről merte lesni a Haimá-t (így hívták a ha­jót) —■, de ahogy múlt az idő, mind közelebb merész­kedett. Egy napon, amikor a ka­pitány, a matróz és a baj­szos, olajos gépész a hajó azon részén beszélgettek, ahonnan nem láthatták, a fiúcska óvatosan átbújt a korláton, és szívdobogva, lopva megérintette a hajó fehér, hűvös fémtestét. Ezalatt a kapitány éppen azt mondta a matróznak, meg a gépésznek: — Hát már éppen ele­gem van ebből a furikázás- ból. Ráadásul utas sincs. Vége lehetne a szezonnak, a könyökömön jön ki ez az átkozott ingajárat! — Igaz, ami igaz — mondta a matróz —, meg­unja az ember. — Már azon is gondol­kodtam — folytatta a ka­pitány —, hogy itthagyom ezt az egészet. De hát ho­vá menjek? Mindennek megvan a maga hátránya. Panaszkodtak volna még egymásnak, de elérkezett az indulás ideje, mindegyi­kük elfoglalta a helyét. — Nézz ki — szólt a ka­pitány :—, van-e utas? — Egy kisfiú — látta meg a fiúcskát a matróz. — Más nincs. — Velünk akarsz jönni? — kérdezte a kapitány. A megszólítás várat­lan volt, a fiúcska, már ott állt a korlátnál ismét, el­pirult, akart valamit mon­dani, de a szavak a tor­kában akadtak, ezért csak bólintott gyorsan, zavartan. — Hát akkor igyekezz — mondta a kapitány —, mert indulunk. A matróz besegítette a fiúcskát az utas nélküli ha­jóra, visszalökte a mólóra a pallót, a kapitány meg csengetett, feldübörgött a motor. A fiúcska csak akkor tért magához ámulatából, ami­kor a hajó már megkerülte a mólót, s a nyílt vizet ha­sította. Szép őszi idő volt, szél­csendes, napsütéses. A tó fölött könnyű pára lebe­gett, eltakarta a szemközti partot, a víz úgy nyúlt a messzeségbe, mint a ten­ger. A fiúcska meg éppen- hogy azt goridolta: ez itt a tenger. Belekapaszkodott a korlátba, azt hitte álmo­dik, pedig hát minden va­lóság volt: a hajómotor dü­börgése, a korlát, a tat kö­rül vitorlázó, sirályok, a habzó zöld víz. — A jegyedet! — fogta meg a matróz a vállát. A fiúcska csodálkozott: — Nincs jegyem...-1- Hát akkor? — vakar­ta meg a fejét a matróz, s hátratekintett, a parancs­noki híd ablaka nyitva volt, a kapitány a kormánynál állt, előreszegezett tekintet­tel. Odakiáltott a matróz: — Ennek a kisfiúnak nincs ám jegye! — Engem ő hivott! — mondta megszeppenve a fiúcska, s a kapitányra mu­tatott. A kapitány jól hallotta a szavait, hiszen kis ha­jócska volt — s valamit akart is mondani bosszú­san, de akkor találkozott a tekintetük: a nagy erős férfié, meg a szőke, barna szemű kisfiúé. A fiúcska te­kintete oly esdeklő volt, hogy a kapitány elámult, majd gondolt egyet, s ka­csintva rámosolyodott. — Ügy is van! — mond­ta a matróznak. — Az „úr” az én vendégem! A matróz vállat vont, ott­hagyta a potyautast, s hát­rament a tathoz. — Bejöhetek? — kérdez­te a fiúcska a kapitánytól, a parancsnoki híd ajtajá­ban. — Tessék csak, gyere! — Nézd csak! — szólt re­kedten a kapitány — már látszik a kikötő. Akarod egy kicsit kormányozni? — Akarnám — mondta a fiúcska —, de nem merem. Nagy felelősség. A kapitány megérezte, hogy nem szabad erőltetni a dolgot. — Hát akkor nézd, hogyan manőverezek. — És fokról fokra elma­gyarázta neki a kikötés mozzanatait. Amikor partot értek, a kapitány kezet nyújtott a kisfiúnak. — Köszönöm, hogy felenged­tél a hajódra — mondta a kisfiú. — Idefigyelj — mondta a kapitány. — Szeretném, ha nem felejtenéd el: ha netán kapitány lennél egy­szer, s a parton látnál egy kisfiút, aki nézi a hajódat, vedd fel a fedélzetre. Élne feledd! A kisfiú csak bólintott, de a kapitány jól tudta, miért mondta ezt. — A jó öreg Hanna — mondta a gépésznek, ami­kor az előmászott a gép­házból. — A jó öreg tek­nő! — A gépész látta, hogy a kapitány körbejárja a hajóját, mintha most látná először.

Next

/
Oldalképek
Tartalom