Békés Megyei Népújság, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-08 / 264. szám

1961. november 7. 11 Eedd Női irha -n « gyermek irha |||iIiCÍ nai panofix a NAGY VÁLASZTÉKBAN A SARKADI RUHÁZATI BOLTBAN. 87580 A Hidasháti Állami Gazdaság I. sz. csárdaszállása kerületébe Fizetés kollektív szerint. Szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezés a kerület csárdaszállási központjában. 134206 A BAROMFIIPARI ORSZÁGOS VALLALAT BÉKÉSCSABAI GYÁREGYSÉGE (BARIMÉVAL) azonnali belépéssel fern es női munkaerőt vesz fel Jelentkezni a gyáregység munkaügyi irodájában lehet mindennap. 134203 ÉVM 26. SZ. ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT AZONNALI BELÉPÉSSEL ALKALMAZ kőműves, ács, kövező fűtésszerelő, ív- és lánghegesztőket, vasszerkezeti lakatos szakmunkásokat, kubikosokat, betanított kövezőket, segédmunkásokat TERMELŐSZÖVETKEZETI TAGOKAT SZERZŐDÉSSEL ALKALMAZUNK. Bérezés: teljesítménybér — szállás, étkezés biztosítva. JELENTKEZÉSI DUNAÚJVÁROS, KENYÉRGYÁR U. L 673 ijff mm ::::::: : :: 1 . m :::::::::: :8i ::::: gpfj 11 Íj I.'" “Hűiül : liill iü llÜlillll iiiiiiiü: ii i:H 11 iiiüUUiöiÜP Bemutattuk őket: Egy osztállyal felfebb léplek a vasutas kézüabdás fiák Álló sor jobbról balra: Valkovszki András szakosztályvezető, Szabó, Molcsán, Gyulai, Varga, Giczey, Schweri­ner, Rozsos, Eperjessy Béla edző. Szakóra András, a tartalékok edzője. Guggolnak: Sziklai, Eperjessy H, Szelcsányi, Rácz, Bíró, Veress. Egyes mérkőzéseken szóhoz jutott még a képen nem látható Komáromi, Rad- nai, Maróti és Kolarovszki. Fotó: Baranyai A Békéscsabai MÁV együttesének ez évi sikerét csak abban az esetben le­het megfelelően értékelni, ha vissza­tekintünk a nagypályás kézilabda kor­szakába. Nem szabad ugyanis figyel­men kívül hagyni, hogy a gárda tipi­kusan ,,nagypályáira született,, játéko­sokból tevődött össze annak idején. Hogy ez mennyire így volt, arra bizo­nyíték az 1956-as 5. hely és az 19'59,-es 4. hely. Mindez pedig az NB I-ben. A nagypályás játék megszüntetésével a csapat nem esett szét annak ellenére sem, hogy balszerencsés körülmények között ugyan, de mégsem sikerült ki­harcolni a kispályás NB I-ben való részvétel jogát. Váltakozó sikerek után 1064-ben ke­rült a gárda a mélypontra. Ekkor ugyanis csak azért sikerült bentma- radniuk az NB n-ben, mert átszerve­zés történt. A következő évben Eper­jesi; y Béla, a jelenlegi edző vette át a „konmánypáiLeáit”, akinek a munkája nyomán kezdődött meg az ez évi si­kerhez vezető út. Kiváló szakmai tevé­kenysége eredményeképpen már az el­ső évben megszűntek a kiesési gon­dok, a csapat a középmezőnyben vég­zett — mintegy 45 százalékos teljesít­ményt nyújtva. 1066-ban egy hellyel feljebb léptek, míg ebben az évben érték el a kispályás kézilabdázás tör­ténetében számukra a legnagyobb si­kert. Ügy szerezték meg az igen ki­Megalakult a Bcs. Kötött ökölvívó szakosztálya J A napokban alakult meg a Be®. Kö­tött SK ökölvívó szakosztálya. így újabb alkalom adódik arra, hogy e sportág iránt érdeklődő fiatalok be­kapcsolódhassanak a rendszeres spor­tolásba, November 9-én, csütörtökön délután 6 órakor a ló-e® számú álta­lános iskolában tartják meg az első- edzést. Azután pedig minden héten kedden 10 órától, csütörtökön pedig 16 órától kerül sor az edzésekre. Köziiletek munkaerőigénye A Budapesti Lakásépítő Vállalat azonnal felvesz budapesti munkahe­lyekre kőműveseket, ácsokat, feöny nyűgépkezelőket, villanyszerelőket, kubikosokat és férfi segédmun­kásokat. Különélés! dijat rendelet szerint fizetünk. Munkásszállást és napi kétszeri étkezést biztosítunk. Tanácsigazolás és munkaruha, szak­munkásoknak szerszám szükséges­jelentkezés: Budap°st V., Kossuth Lajos tér 13—15, földszint. 622 A Békés megyei Tanácsi Építőipari és Tatarozó Vállalat azonnali belé­pésre keres bádogos, vízvezetéksze­relő, központifűtés-szerelő, asztalos, bognár, kőműves szakmunkásokat és segédmunkásokat. Különböző előnyös bérforma és közvetett juttatásokat a rövid időre szóló szerződés mellett is érvényesít a vállalat. Jelentkezni le­het a vállalat központjában, Békés­csaba, Kétegyházi út 1021/3. 671 egyensúlyozott; mezőnyben a második helyet, hogy év köziben a vérmesebb szurkolók még a bajnoki címről is ál­modoztak. Minden kétséget kizáróan megálla­pítható, hogy aiz elmúlt három év tervszerű, folyama to® munkájának eredménye a mad siker. A szakveze­tés nem tágított elképzelésedtől még a pillanatnyi balsikerek láttán sem. Per­sze, megkönnyítette az edző munkáját az a példásan jó közösségi széliem, amely a csapatra jellemző. Csupán érdekességként érdemes megemlítem, hogy Rácz János és Sziklai György kivételével egyetlen egy vasutas dol­gozó sem található a csapatban, En­nek ellenére a játékosok a kora ta­vasza és késő őszi időszakiban is, ami­kor a kora déüutánd órákban kellett edzésire járni —■ rendszeresen megje­lentek a pályán, pedig zömmel fele­lősségtelje® beosztásban dolgoznak. Hogy csak néhányat említsünk: Gyu­lád orvos, Varga kórházi gondnok, Gi- ozey telep vezet ő-hedyettes, Eperjessy n üzemnendétsE, Szabó pedagógus. Az őszi forduló kezdetekor a játéko­sok is és a szakvezetés is nagyon higgadtan értékelte a csapat addigi teljesítményét, és határozta meg a to­vábbi feladatokat. Ekkor már reális­nak tűnt az a oél, hogy a második helyet szerezze meg a gárda. Nagyban nehezítette az őszi célok elérését az a sajnálaté® tény, hogy Rozsos, a csa­pat egyik erőssége tavasszal Szarva­son kéztörést szenvedett, Gyulád egye­temi vizsgái miatt nem tudott teljes értékű harcos lenni, Kolarovszki és Maróti, a csapat két átlövője pedig Kecskemétire távozott. E vérvesztesé­gek pótlására csupán Molcsánt tudták leigazolni. Nem szabad elfelejtkezni a gárda értékelésekor a két „öregről”, Varga Jánosról, és Giczey Gáborról. Mind­ketten túr vannak a harmadak iikszen, de dicséretükre legyen mondva, hogy ez játékukon egyáltalán nem látszik meg, Eperjessy Béla edző szerint ők ketten annyit segítettek néki a csapat szervezésében, hogy az többet ért né­ha, mint a mérkőzéseken két-három gól. Reméljük, a sportkör vezetősége és a csapat tagjai tisztában vannak az>- zsai, hogy jövőre az ideinél sokkal nagyobb feladatok hárulnak rájuk. Az NB I B-ben minden egye® mérkő­zés „rangadó” lesz. Okvetlenül meg kell találni a jó szereplés érdekében a módját annak, hogy a csapat végire I azon a pályán edtzizen is, ahol baj­noki mérkőzéseit játssza. Nem szabad azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy jövőre a tornacsarnok építése kapcsán esetleg megszűnik a Kötöttárugyár je­lenlegi pályája. Tehát gondoskodni kell egy olyan pályáról, amely a na­gyobb követelményeknek minden te­kintetben megfelel. A jövőt illetően, úgy érezzük, nem ártana, ha az egye­sület és az illetékes sportszervek se­gítségén felül megkapná a szakosztály a város vezetőitől is azt a támogatást, amelyet egy NB I B-s csapat joggal elvárhat. A fiúk eddigi munkája — pályán és pályán kívül egyaránt — véleményünk szerint megérdemelne egy kis piusszr-támogatást, hiszen az eddigi eredményeik azt igazolták, hogy méltók a bizalomra. Apróhirdetések Mezoberény, Dimitrov utca 28 számú ház eladó. Kövesút mellett. Érdeklőd­ni mindennap. 755 Bútorozott szoba két nőnek kiadó. „Testvérek előnyben” jeligére a bé­késcsabai hirdetőbe. 134250 Intelligens nyugdíjas férfit esti órák- ra könnyű elfoglaltságra keresek. Sza­bó Pál, Békéscsaba, Garay 8. 134219 Szappancserélés zsiradékért minden­nap. Békéscsaba, Bartók Béla út 29 alatt. 134130 Hálószobabútor sürgősen késcsaba, Thurzó utca 1/2. délelőtt. eladó. Bé- Érdeklődni 134183 Garanciás Delta tv eladó. Franklin utca 37. Békéscsaba, 134229 Jó állapotban levő Singer varrógép el­adó. Békés, Rákóczi utca 64. 134243 601-es Trabant edadó. Békéscsaba, Ka­zinczy u. 20. 7*7 CF-es Trabant eladó. Arany u. 16. Békéscsaba, 750 Békéscsaba, Kisirét 50/2 számú tanya 700 négyszögöl földdel, beköltözhetően eladó. Villany van, konzervgyár mel­lett. Érdeklődni: Pulszky utca 2/a, Kalina. 134101 Gyula, Dobozi út 25 számú, beköltöz­hető ház eladó'. Érdeklődni: Mogyo- rossy u. 7. 122112 Jó minőségű termelői borok állandóan kaphatók a tiszasasi borkimérésben, Békéscsaba, Jókai utca 15. 134251 AZ ORSZÁGOS SERTÉSHIZLALÖ VÁLLALAT (békéscsabai) I-es és Il-es számú telepe segédmunkásokat és etetőket vesz fel. 134216 Kiemelt munkára, kiemelt besorolási órabérrel ceglédi munkahelyre sürgősen felveszünk kőműveseket, ácsokat és kubikosbrigádot Munkásszállás biztosítva. Jelentkezés: Ceglédi Járási Építőipari Ktsz, Cegléd, Áchim A. u. 26. 109741

Next

/
Oldalképek
Tartalom