Békés Megyei Népújság, 1967. november (22. évfolyam, 258-283. szám)

1967-11-01 / 258. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁGí 1967. NOVEMBER 1., SZERDA Ara 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 258. SZÄM Bízatom és meggyőződés Kádár János vezetésévé! párt- és kormányküldöttség utazott Moszkvába Munkahelyi eszmecserék, 9zak- . mai konferenciák, baráti be­szélgetések százezred bizonyít­ják, hogy gazdaságirányítása rendszerünk korszerűsítése, re­formja egész társadalmunk ügye lett, milliók gondja. A pártszer­vezetek, a gazdasági vezetők, a propagandisták s a társadalmi szervek vezetőinek tájékoztatása mellett immár a legkisebb mun­kahelyen is folyik a dolgozó em­berek tájékoztatása, a munká­jukat, keresetüket, körülményei­ket érintő részletek átfogó meg­beszélése, megvitatása. Százez­rek vettek részt a nyáron szer­vezett pártnapokon, csoportos beszélgetéseken, brigádgyűlése­ken. Figyelmet érdemel, hogy számos pártszervezetben munka­helyként, társadalmi rétegként, s az emberek érdeklődési köré­nek megfelelően dolgozták fel a reformmal összefüggő legfonto­sabb helyi kérdéseket. Kitűnő­en beváltak, megannyi fenntar­tást és bizonytalanságot tisztáz­tak a népművelőkkel, pedagógu­sokkal, egészségügyi dolgozókkal folytatott beszélgetések. A reformot övező nagy társa­dalmi érdeklődés felhívja azon­ban a figyelmet a tömegekkel folytatott eszmecserére, a köz­véleményformálás és tájékozta­tás néhány fogyatékosságára is. A pártszervezetek helyesen fi­gyeltek fel arra, hogy egyes gazdasági vezetők tevékenységé­ben még mindig sok a tétovaság, az utasításvárás, az egészségte­len óvatoskodás. Olyan kérdések esetében is megmutatkozik ez, amikor a világos vállalati kon­cepció kialakítása és annak a dolgozókkal való megvitatása csak elősegítheti és meggyorsít­hatja a hatékony cselekvést. A másik negatívuma a reformmal összefüggő politikai tömegmun­kának az, hogy helyenként túl­zottan általánosságokban mozog a tájékoztatás. Előfordul az is, hogy egyes gazdasági vezetők — informáltságukat tekintve — nem tartanak lépést az elhatá­rozott központi intézkedésekkel, s ebből következően elégtelen munkatársaik és a dolgozók tá­jékoztatása. Jogosan teszik szó­vá a pártszervezetek, hogy nem mindig elég átgondolt, s nem mindig elég alapos a különböző gazdasági intézkedések politikai hatásának és következményeinek felmérése és elemzése. A ne­gatív jelenségek között utalni kell arra is, hogy a sokrétű vé­leménycserék mellett is marad­tak ki olyan társadalmi rétegek, ahova még nem jutottunk el a reform emberi kihatásainak konkrét és világos megmagyará­zásával. Különösen figyelmet ér­demelnek itt olyan rétegek, mint a kereskedelmi dolgozók, háziasszonyok, művészek, bejáró dolgozók. Mindezek mellett a munkások és a szövetkezeti dol­gozók alapvető tömegei őszintén bíznak a reformban, több szer­vezettséget, tempósabb és haté­konyabb munkát várnak tőle. Pártszervezeteinkben általános az a vélemény, hogy ez a biza­lom a dolgozó emberek még figyelmesebb meghallgatásával, a vállalati döntésekbe való be­vonásával —, rövid úton alkotó aktivitássá és szilárd meggyőző­déssé változtatható. Lényegében ez a feladat áll ma a pártszer­vezetek tömegpolitikai munká­jának középpontjában. A tömegpoldtikai munka tar­talmi kérdéseinek sorában a leg­első helyen áll a helyi, vállalati munkával konkrétan összefüggő intézkedések politikai kihatásai­nak elemzése s magyarázása. Alapvető politikai, termelési igényként jelentkezik, hogy min­den egyes munkahelyen ismer­jék, értsék a dolgozók az adott terület tevékenységét, jövőjét érintő szervezeti, gyártmányfej­lesztési, műszaki fejlesztési, bé­rezési, munkaszervezési intézke­déseket Tudják, értsék az em­berek, hogy mi történik körülöt­tük. Ez pedig csak úgy biztosít­ható, ha magas fokon megvaló­sul a gazdálkodási, termelési fo­lyamatok kihatásainak igényes politikai elemzése. Mindez ala­posabb tájékozottságot és rá­termettséget követel a gazdasági vezetőktől — és a gazdasági, politikai és erkölcsi célok együt­tes érvényesítését. Nincs „csak” gazdasági intézkedés — ilyen vagy olyan Összefüggésből vala­mennyi döntés kihat az embe­rekre. Ez pedig már politika! Mindebből következik, hogy a pártszervezeteknek, a kommu­nistáknak a dolgozó emberek mellett magas fokú politikai szer­vező munkát kell végezni a gazdasági vezetők körében is. Olyan munkahelyi légkört és közhangulatéit kell kialakítaniuk, amelyben minden vezetőnek munkaköri kötelessége intézke­dései politikai kihatásainak, kö­vetkezményednek elemzése. Ál­talános tapasztalat, hogy első- sorija n a bérviszonyokkal, a vál­lalati juttatásokkal, az áruellá­tással, a foglalkoztatással, a kol­lektív szerződésekkel, a jövő évi tervekkel, s a termelőszövetke­zeti törvénnyel összefüggő kér­dések foglalkoztatják az embe­reket. A véleménycserék, beszél­getések középpontjába ezek konkrét tisztázálsát kell állítani. A dolgozó emberek egyre nö­vekvő érdeklődése, a megbeszé­lésre váró kérdések sokasága megköveteli a tömegpolitikai munka, a tömegtájékoztatás eszközeinek és formáinak kor­szerűsítését, fejlesztését is. Az élet minden területén növekszik a gyors tájékoztatás, a hatékony informálás iránti igény. S itt minden eddiginél nagyobb sze­repet tölthetnek be a párt- és szakszervezeti bizalmiak, a szo­cialista brigádvezetők, csoport- vezetők. Jól teszik a pártszerve­zetek, ha minél hamarább rend­szeressé teszik e — közvetlenül a dolgozók között élő, velük min­den órában érintkező — vezetők színvonalas, alapos tájékoztatá­sát. Csak a vállalati munka ja­vát szolgálja, ha az igazgató, a főmérnök vagy a főkönyvelő leül a dolgozók bizalmi embereivel, s tájékoztatja őket az egyes ak­tuális intézkedésekről, kikéri javaslatukat, véleményüket Ez­zel a módszerrel ténylegesen megoldható lesz a dolgozók gyors és pontos tájékoztatása, a tájékozatlanság szülte különbö­ző kombinációk felszámolása. Az élet naponta új és új kér­déseket vet fel. Nem lehet meg­állni, nem lehet lemaradni. Az átfogó és konkrét tájékoztatás, a dolgozókkal való őszinte eszme­csere, a reform alapelvednek he­lyes és átgondolt érvényesítése a legfőbb eszköze annak, hogy a megértés és bizalom minden jó szándékú állampolgárban meg­győződéssé és aktivitássá váljék. Ágoston László A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége és a szovjet kormány meghívására magyar párt- és kor­mányküldöttség utazott kedden délelőtt Moszkvába a Nagy Októ­beri Szocialista Forradalom 50. évfordulója ünnepségeire. A küldöttséget Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első tit­kára vezeti. A delegáció tagjai: Fock Jenő, a Forradalmi Munkás­i Paraszt Kormány elnöke, Komó­csin Zoltán, a Központi Bizottság titkára, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagjai és Szipka Jó­zsef, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Magyar Népköz- társaság moszkvai nagykövete, aki a szovjet fővárosban csatla­kozik a küldöttséghez. A párt- és kormányküldöttség búcsúztatására a Nyugati pálya­udvaron megjelent Apró Antal, Biszku Béla, Fehér Lajos, Kállai Gyula, Nemes Dezső, Nyers Rezső, j Szirmai Istvái}, a Politikai Bi­zottság tagjai, dr. Ajtai Miklós, Czinege Lajos, Ilku Pál, Németh Károly, a Politikai Bizottság pót­tagjai, Aczél György és Pullai Árpád, a Központi Bizottság tit­kárai, Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, dr. Tí­már Mátyás, a kormány elnökhe­lyettese, s a politikai élet több más vezető személyisége. Jelen volt a búcsúztatásnál F. J. TyitoP, a Szovjetunió buda­pesti nagykövete. (MTI) is, aki tíz társával együttesen dol­gozta ki és vitte a gazdasági ve­zetés elé a jubileumi munkaver­senyre összeállított felajánlást. A ! és a javítás költségeinek csök­kentésére irányult, októberre tel­jesítették és ezzel 120 ezer forin­tot. takarítottak meg. A tanácskozás a délutáni órák­ban a szocialista brigádmozgalom előtt álló 1968. évi feladatok meg­határozásával ért véget. A jubileumi munkaverseny a dolgozók újabb rétegeit kapcsolta be a szocialista építőmunkába Gazdasági és politikai vesetők, sxocialista brigádvexetők tanácskozása Gádoroson A párt orosházi járási bizottsá­gának kezdeményezésére ismét napirendre tűzték a körzet me­zőgazdasági, ipari és kereskedel­mi intézményeiben elért munka- verseny-eredmények összegezé­sét. Ezért a szocialista brigádok vezetőit, a gazdasági és politikai élet irányítóit tegnap járási jelle­gű megbeszélésre hívták Gádoros­ra, hogy a jubileumi munkaver­senyről, a további feladatokról tanácskozzanak. Bányai Lajos, az Orosházi Járási Tanács V. B. el­nökhelyettese bevezető előadásá­ban arról beszólt, hogy 1966 ta­vasza óta a járás egész területén fellendült, meggyorsult a szocia­lista építőmunka. Harminckilenc üzemben 6 ezernél is több dolgo­zó kapcsolódott be a Nagy Óktó- beri Szocialista Forradalom 50. évfordulójának tiszteletére kezde­ményezett munkaversenybe. Kü­lönösen a mezőgazdasági üzemek tűntek ki a szocialista brigádmoz­galom szervezésével. Tavaly nyolc, az idén pedig már húsz kollektíva versenyzett a megtisz­telő címért. A ktsz-ek, az fmsz-ek és a gépjavító állomás dolgozói közül számottevő volt a kiszesek és a fiatal dolgozók versenykez­deményezése. Így összegezésként elmondhatta Bányai elvtárs, hogy a jubelium munkaverseny a dol­gozók újabb rétegeit kapcsolta be a szocialista építőmunkába. A tanácskozás nyolcvannál több résztvevője közül tizenhatan, főként szocialista brigádvezetők kértek szót, s mondották el a munkaverseny során szerzett ta­pasztalataikat. A felszólalásokból kicsendült a felelősségérzet, az eredményes j munka utáni öröm és a gond, mellyel egy-egy brigádnak meg kellett küzdenie, hogy vállalását teljesíthesse. Bizonyára nem volt könnyű dolga a Bencsik János vezette gádorosi fmsz-brigádnak sem. Ök az élet különböző terüle­teiről verbuválódtak á pul» mögé. Szakmai vizsgát tettek, eközben havi 70 ezer forintról 600 ezer forintra növelték a ruházati áru­ház forgalmát. Sorolhatnánk to­vább a szocialista brigádmozga­lom eredményeiről számot adó­kat, akik Bencsik Jánosékhoz ha­sonlóan vonták magukra az üzem vezetőinek, dolgozóinak figyel­mét. Érdemes megemlíteni Asztalos Istvánt, a nagyszénási Dózsa Tsz gépcsoportjának brigádvezetőjét Ma délelőtt indul Szegedre a Vörös Okióösr staféta A KISZ KB titkársága a Nagy Októberi Szocialista, Forradalom félévszázados jubileuma alkalmá­ból stafétát indít Moszkvába. Me­gyénk járásainak és városainak 11—11 fiatalja motoros rendőrök vezetésével tegnap délután Békés­csabára hozta a stafétabotóikat az üzemi, szövetkezeti és hivatali merésznek tartott célkitűzést' j alapszervezetA szalagjaival. A amely az üzemanyagfelhasználás, fcxgadóünnepséget a Felszabadu­lási Emlékműnél rendezték, s ezen Mihalik György, a KISZ Bé­kés megyei Végrehajtó Bizottsá­gának első titkára mondott ünne­pi beszédet. A staféta ma délelőtt indul tovább Szegedre. Megkezdődtek a politikai kőnxjvwtapok Békéscsabán, október 30-án a városi tanács nagytermében Balló István, az MSZMP KB agitációs és propagandaosztá­lyának helyettes vezetője nagyszámú érdeklődő jelenlétében nyitotta meg a politikai könyvek kiállítását. Képünkön Ballő István és Frank Ferenc, az MSZMP Békés megyei Bizottsá­gának első titkára megtekintik a kiállítást. Fotó: Demény

Next

/
Oldalképek
Tartalom