Békés Megyei Népújság, 1967. szeptember (22. évfolyam, 206-231. szám)

1967-09-03 / 208. szám

Emlék a Simon Lajos írása Lena Kozelkova, Janes') Miklós és Krystyna Mikolajcwska a budapesti mű­teremben. Az első magyar—szovjet koprodukciós film Forgatás a Volga mellett és Budapesten Akkor nehéz szekerek tördelték darabokra a dűlő- utakat, magba szökött pipa­csok sápadt szirmát kavarta a hirtelen támadt boszor­kányszél, gépek hangja le­begett a mozgalmasság­ban és olyan nehéz illat hömpölygőt! át a határon, mintha a mindenség min­den tűhegynyi pólusát be­töltötte volna az ember ve­rejtéke. Távolról hallgattam egy vén cséplőmasina szívverés­ritmusát, de minden ízem­ben éreztem a munka len­dületét és tisztán, élesen hallottam a kiáltást, ame­lyen nem tudott győzedel­meskedni a cséplőgép zúgó­morgó hangoskodása. Isme­rősöm a hang! Az emberé is, a gépé is. Gyermekko­romban hányszor megcso­dáltam a fekete vasbikát, a tüzesgépet, amellyel lomha bivalyok lihegtek asztagtól, asztagig, mintha nagyra nőtt testvérkéjüket tanították volna járni. Hányszor fi­gyeltem irigyen a velem egyíyású cimborákat, a tö- rekes fiúkat, akik már gyer­mekfővel emberré váltak az én szememben, mert hitem volt, s mindmáig hitem gés és hőség. Teher- és sze­mélykikötő együtt van; alig ötszáz méterre egymás­tól. Az ember közömbösen elmegy az „apró” ezerhat- száz tonnások mellett, most a három- és ötezer tonná­soké a szó. Az egyik szov­jet hajó. Körülötte tömeg; nem rakodók, civilek. Fél- száznyi turista. Hans — friss ismerősünk —, müncheni fiú, szalad fe­lénk. — Nem jöttök, mindenki azt a hajót fényképezi! — Mi az érdekes benne? — Hogyhogy mi! — mondja türelmetlenül. — Vietnamba megy állítólag, most rakják be a zsákokat! Nylon zsákok, faládák tucatjai — két-három ton­na — emelkednek egyszer­re a levegőbe. Rövid félkör a kikötő vize felett; a ra­komány aláereszkedik a hajó gyomrába. A tömeg lassan százfőnyire nő. Fényképeznek. Kit érdekel most Burgasz bármelyik látványossága? Ez a hajó Vietnamba megy. * És este. Matrózok fehér ruhában. Hármasával és kettesével, lányokkal és egyedül. Büszkén és vidá­man; ebben a tenger mel­letti városban a Nagy Kék Országutat járó embernek rangja van. maradt, hogy csak az lehet emelt fejű felnőtt, aki, eszé­vel vagy dereka feszítésével saját maga keresi a kenye­rét. A zsákolókat bál­ványoztam leginkább, mert ők találkoztak, elsőnek a föld tiszta áldásával, Ahogy kötözték a zsák száját, oly­kor kezükbe percent egy- egy búzaszem, amely úgy simogatott, mint a tenyér­be szálló katicabogár. Néha lapát nagyságú tenyerüket belementették a zsákba, s úgy gyönyörködtek a szín- arany gabonában. Szemem elé emelt tenyér­rel bámultam a magasban dolgozó kévevágó lányt, tudtam, hogy a munkája fenségesen szép, de azt is, hogy halálosan veszedel­mes. Veszedelmes, mert a cséplőgép „cápafogakkal” megtűzdelt rémséges sebes­séggel pörgő dobjáról úgy vágódik vissza minden ide­gen anyag, mint a puskago­lyó. Mert sok mindent takar a kéve. Törött kaszát, lo­vak patájáról lehullott sze­rencsepatkót — amely ilyenkor szerencsétlenség — félbe törött kaszakövet, éles, hegyes kavicsot, két ügy mondják, ez az egyik nemzeti eledel. Száraz bab, káposzta, burgonyaszeletek és fasírthoz hasonló húsda­rab. Egy rakodómunkás megnéz bennünket, helyet szőrit az asztal mellett. Diákok? — kérdezi, aztán mindent értően bólint és el­tűnik egy pillanatra a tö­megben. Üveget hoz. Önt­sék rá — mutatja, bolgá­rul hozzáteszi —■, savanyú olaj, ezzel jobb. Igaza van. Remek ez a nehéz nevű, savanyú olaj­jal öntözött étel. e Árnyékban 38, napon, ki tudja, mennyi lehet napon. Mindenesetre meleg van. Homok. Mindig a tenger fe­lől fújt a szél, sós párát és homokot hozott. Ropog a fogunk alatt, öt méterre három fiú és há­rom lány. Mi is hárman. Intenzív érdeklődés a há­rom nőnemű bolgár részé­ről. További öt perc. Még intenzivebb érdeklődés. Tizenöt perc múlva már beszélgetünk. Franciául, oroszul, németül, angolul és egy keveset japánul. De az is lehet, hogy szanszkritul. Illetve egyik nyelvet sem, de egész jól érijük egymást. A hoppon maradt három hímnemű bolgár zordonan esztendeje pedig háborúból maradt lövedéket találtak a búzakévében. Az élet ké­véje halált takart, még sze­rencse, hogy észrevette egy okos, ügyes kislány. Csak a kazalosokat nem irigyeltem soha! Jó lábú le­gények voltak ők is, erősek, mint a fákat nyűvölő mese­beli ember, hosszú hegyes nyársakra szúrtak egy-egy boglyányi szalmát, s azzal szuszogtak a kazal tetejére. Nem irigyeltem őket, mert ma is elém villantja az idő azt a hórihorgas Kinizsi Pál termetű legényt, aki baromi terhe alatt a földre rogyott és vízért sóhajtozott. A szalma, amit egy pillanattal előbb még szinte győzelmi lobogóként emelt a feje fö­lé, testét teljesen elborítot­ta, s úgy jött az a sóhajtás 1 mintha sírgödörből érkezett volna. Ezt a sóhajtást én a sárga-fehér halom alól, már soha nem tudom elfe­lejteni... E nehéz emlék tár­saságában álltam a nyár közepén, hallgattam a vén cséplőmasina szívverés­ritmusát, amely egyre hal­kult, lassacskán teljesen megszűnt dobogni, mint a kimúló állatok szíve. Tud­tam, jól tudtam, akkor csak azért halkult a gép, mert az ég tetejére kúszott éppen a nap, s a töredezett dűlő- úton feltűnt az ebédet hozó asszonyok tarka karavánja. Tudtam, hogy egy szussza- násnyi szünet után majd ismét felmordul a gép, de ez már hattyúének, a csép­lőgépek hattyúéneke, mert nehéz, szinte lelketlen mun­kát üldöz el a falvak hatá­rából a modern világ, a kombájnok csordája, amely oly jó szívű, hogy nemcsak zsákba takarítja a termést, de napernyőt is feszít a földműves feje fölé... S a nyári emlékre — amely itt maradt bennem és jegyzetfüzetemben, e pará­nyi boldog érzéssel borítok I naplófedelet. vizsgálgatja meghitt hato­sunkat. Hja kérem, a külföldi nemcsak a Balatonon — Bulgáriában is külföldi... o Micsurin; halászfalu. Szá­radó hálók, partra húzott csónakok, ötven évvel ez­előtt apró kis település, a szárazföld felől jóformán elzárva. A halászcsónakokra mo­tort szereltek. Csendes éj­szakákon hallottuk, hogy berregve elhúznak az öböl előtt. Most partra vontatták őket. Már haragos a ten­ger. Holnap vihar lesz. * Valaki izgatottan beszél egy filmről. Cukrászdában ülünk — itt szlatkarnyica a neve —, nyalogatjuk a fagylaltot. És fülelünk; mi­lyen filmről lehet szó. Később felsétálunk a fa­luba, délután van. Déltől hatig munkaszünet. Hattól tízig■ tartanak nyitva az üzletek. Micsurin délen van. Pár kilométer a török ha­tár. A bolgár útikönyv sze­rint Isztambul közelebb van mint ■ Burgasz. A mozi előtt hosszú sor. A Háború és béke szovjet változatának első részét Még néhány nap és befe­jeződnek az év egyik leg­jelentősebb magyar filmje, a „Csillagosok, katonák” munkálatai. Már az előzmé­nyekből is következtetni le­hetett, hogy nem minden­napi feladatra vállalkozott Jancsó Miklós, a rende­ző. A téma ugyanis a Nagy Októberi Szocialista Forra­dalom 50. évfordulójának ünnepi programjaként ké­szül. Ez a film az első magyar szovjet*1 koprodukció. El­készítésére .a két ország művészei, szakemberei kö­zösen vállalkoztak. A vi­lágszerte kialakult gya­korlat' szerint a két part­ner egyenlő arányban ve­szi ki részét a gyártásból. Ebben az esetben azonban játsszák. Filmsikert első­sorban szovjet filmek érnek el. A magyar filmnek sincs rossz híre, noha viszony­lag kevés kerül bemuta­tásra. Egy burgaszi kislány — másodéves orvostanhall­gató Szófiában — mesélte, hogy a Kárpéthy Zoltánra nem lehetett jegyet kapni. o Búcsúzunk. Utolsó für­dés; most természetesen jobb, melegebb, sósabb és vizesebb a víz, mint az el­ső napon. A tenger • ké­kebb, de hiszen'értik... nem ment könnyen az elválás. Két vitorlás. Ez alkalom­mal nem tengeri méretek­ben; egyszerű balatoni vi­torlások. Az egyik kiköt és húsz perc múlva ismerjük a kétfőnyi legénységet. Fél óra múlva siklunk ki az öbölből. A két hegyfok el­fogja a szelet, viszonylag csendes a víz; de amint ki­bukkanunk a takarásból, megugrik a hajó. Magasra porzik körülöttünk a víz, ropognak az eresztékek a kemény hullámcsapások alatt. A „Tizenöt éves kapi­tány” keltette kamaszkori álmok válnak most valóra: diadalmasan fogódzunk a kötelekbe. Repülünk a szik­rázó, valószerűtlenül kék, nyílt tenger felé. Bencsik Máté a szovjet filmesek a kivi­telezésnek több mint a fe­lét vállalták. Közös munka az irodalmi alapanyag is. Hárman vettek részt a for­gatókönyv elkészítésében: Jancsó Miklós, Hernádi Gyula és G. M. Divani együtt írták, — Mi a Csillagosok, katonák témája? — ér­deklődtünk a rendezőtől. — Nincs összefüggő tör­ténete — mondta Jancsó Miklós. — Ninos klasszikus értelemben vett „sztorija”... így határoznám meg a mű­fajt: eseménysorozat 1918- ból, tehát abból az eszten­dőből, amikor az interven­ció megerősödött. A film azokról a magyar hadifog­lyokról szól, akik önként a forradalom mellé álltak. Harcolnak az igaz ügyért és egy kivétellel valameny- nyien meghalnak... Más és más módon. A forradalom­ért adják életüket, s ennél többet senki nem adhat. E nagy események hősei ép­pen olyan hétköznapi, hús- ból-vérből való emberek voltak, mint akiket majd a mostani filmben láthat a közönség... A bátorság, az önfeláldozás nem póz kér­dése. Igyekszünk érzékeltet­ni, milyen körülmények ját­szanak közre, amikor ezek az emberek vállalják sor­sukat. — Hol játszódik a film? — Sok ezer kilométert utaztunk a Szovjetunióban, amíg megtaláltuk az élkép- zelésünknek megfelelő he­lyet. A Jaroszlavltól 80 ki­lométerre levő Kosztroma városára esett a választá­sunk. Enné] a Volga-partd településnél minden együtt volt: kanyargó folyó, feny­ves erdő, néhány olyan ház, amely az ötven eszten­dő előtti hangulatot kelti és építészetileg különösen ér­tékes kolostor. — Meddig forgattak Kosziromában? — Két hónapig. Arány­lag kis magyar forgatócso­porttal, mert odakint sokan működtek közre. A külső felvételek helyszínére ve­lünk jött Somló Tamás operatőr és négy magyar színész. Molnár Tibor, Ko­zák András, Madaras József és Juhász Jácint játszik jelentős szerepet a filmben. — Kik a szovjet szerep­lők? — Mihail Kazakov, Bolot Bejsend’liev, Szergej Nyi- konyenko, Lena Kozelkova és Tatjana Konyjukova. Lengyel színésznő is sze­repel: Krystyna Mikola- jewska nevére és alakítá­sára a Fáraó című nagy­szabású produkcióból nyil­ván emlékszik a magyar közönség. Külön meg kell említenem a harci jelene­tekben szereplő csaknem ezer szovjet katonát, akik áldozatkészen vállalták a legnagyobb fizikai erőfeszí­tést kívánó feladatokat is. Parancsnokuk egyébként M. S. Sumilov volt, aki ar­ról nevezetes, hogy előtte tette le a fegyvert és adta meg magát Sztálingrád­nál Paulus tábornagy, a be­kerített hetedik német hadsereg parancsnoka. A katonákon kívül még sze­repelt a felvételeknél egy lovas artistacsoport. Tagjai sok nehéz és nagy vakme­rőséget kívánó jelenetet játszottak le. — Itthon milyen felvéte­lek készültek? — Budapesten mindösz- sze két napig forgattunk. A zuglói műteremben fel­építettük a kosztromai ko­lostor belsejének díszleteit. Külföldi színészek is szere­peltek ezekben a jelenetek­ben. A két műtermi felvéte­li nappal a forgatás véget ért. Ezután következik az utószinkron, vagyis újra hangszalagra rögzítjük sze­replőinknek azokat a mon­datait, amelyek esetleg nem egészen érthetők. A külső felvételek izgalmában ilyesmi időnként előfordul. A munka utolsó fázisa a vágás, a meglevő sok ezer méteres felvételből kivá­lasztjuk a legsikerültebbe­ket. Ez még néhány napot igénybe vesz. — Mikor lesz készen a Csillagosok, katonák cí­mű film? — Szeptember elején, hi­szen a vágáson kívül más munka már nincs hátra. Az eredeti célunkat tehát elér­tük: az 50. évforduló meg­ünneplésének napjaiban sor kerülhet a film bemutatá­sára. Molnár Károly Elten Niit: KASSARI ESTÉK Jó messze lent, alattam szirtfokról visszapattan a sárga labda, a hold. Ott lent ugrálva lebeg, szeme, szája nevet —. Az ég-fölé hajolt Ketten csónakba széliünk, evezünk, evezünk: a fokig meg sem állunk — és elhozzuk a labdát. Észtből fordította: Képes Géza O/WNAAA/WV /WWWWWWWWWW\A/WW

Next

/
Oldalképek
Tartalom