Békés Megyei Népújság, 1967. augusztus (22. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-03 / 181. szám

1967. augusztus 3. 2 Csütörtök Fegyverszünetet Vietnamban Saigon A VDK ellen irányuló keddi amerikai légitámadások sorén a VDK légelhárító egységei lelőttek két gépet. A VNA hírügynökség további három gép lelövéséről is hírt ad július 30-án és 31-én. Ily módon az Észak-Vietnam felett megsemmisített amerikai gépek száma elérte a 2141-et. A légitámadások alkalmával bombatámadás érte a Hanoitól északkeletre fekvő Bac Giang erő­műveket és a VDK fővárosától nyugatra fekvő Son Tuy-i ka­szárnyát. Greensboro Az észak-carolinai Greenboro- ban 35 ország 900 küldöttének részvételével folyó kvéker-kong- resszuson megegyezés jött létre egy határozat szövegéről, amely felszólítja az Egyesült Államokat, hogy kölcsönös tűzszüneti alapon szüntesse be a katonai tevékeny­séget Vietnamban. A határozat az egész Vietnamban folyó szárazföl­di és légi hadműveletek beszünte­tését követeli és javasolja, hogy újabb genfi . értekezletet tartsa­nak, amelyen a DNFF-nek is biztosítsák a részvétel jogát. (MTI) Rövid Ottawa Pearson kanadai miniszterel­nök kedden este közzétette má­sodik nyilatkozatát a De Gaulle­ügyben: „A kanadai kormány tu­domásul vette a Francia Köz­társaság elnökének nyilatkozatát kanadai látogatásával kapcsolat­ban. Kanada kormánya már egy­szer leszögezte álláspontját, amely szerint elfogadhatatlannak tart bármely külső beavatkozást a kanadai ügyben, s ehhez a jelen­legi körülmények között semmi hozzáfűznivalója nincs.” Megkezdődött az arab külügyminiszteri értekezlet v l á cr kőolajtermelése Az utóbbi időben, a közel-keleti eseményekkel párhuzamosan foko­zott érdeklődés tapasztalható a kő­olaj világgazdasági jelentősége és az olajbányászat iránt. Érthető ez, hi­szen a XX. század egyik legfontosabb energiahordozójáról van szó, amely­nek hiánya igen súlyos gazdasági nehézségeket vonhat maga után. 1966-ban a világ kőolajtermelése meghaladta az 1650 millió tonnát. Eb­ből az Egyesült Államok 410 millió (Kanadával együtt 452,7), a Karib- tenger térségében levő országok 194 millió (ebből Venezuela 175,8), a la­tin-amerikai államok 43,6 millió, a Közel-Kelet 468,3 millió, Afrika 133 millió, míg a szocialista országok kb. 285 millió tonnával részesedtek. Különösen nagy jelentősége van Nyugat kőolajellátásában a közel- keleti olajnak. Nyugat-Európa szük­ségletének 60 százalékát, Japán szük­ségletének több mint felét innen im­portálják. Az arab kőolaj embargója tehát igen súlyos csapást jelent ezek­nek az országoknak, elsősorban Nagy-Britanniának és az NSZK-nak, ahol az elmúlt 10 esztendőben meg­háromszorozták az arab országokból származó olaj importját. A nyúgati országok az arab olaj­nak csak egyharmadát túdnák pótol­ni a rendelkezésre álló eszközökkel. Figyelemre méltó az Is, hogy a ka­pitalista területeken levő olajforrá­sok — Irán kivételével — alig képe­sek növelni termelésüket. Az Egyesült Államok stratégiai tar­talékának megóvása érdekében ép­pen az. elmúlt időszakban lassította az olaj bányászatát; a kanadai olaj- mezők termelésének fokozását tech­nikai berendezések hiánya akadá­lyozza. Nigéria, az újonnan feltűnt olajtermelő állam, amely már tavaly is több mint 20 millió tonna olajat adott, súlyos politikai válsággal küzd; a sokat emlegetett venezuelai olajipar pedig éppen az elmúlt Idő­ben Jelentékenyen, egy év alatt 2,9 százalékkal visszaesett. Nem közömbös az sem, hogy a Közel-Keleten egy-egy kőolaj kút évi hozama 200—250-szer, egyes helyeken 1000-szer nagyobb, mint Texasban, vagy Kaliforniában. Másutt a kutató és fúrómunka az olaj árának je­lentős hányadát teszi ki, ugyanak­kor a Közel-Keleten ez a költség elenyészően csekéy. Míg az arab or­szágokban barellenként (egy barell 159 liter) átlagban 15 centért termelik ki az olajat, Venezuelában ez példá­ul 51 cent. Khartoum Megérkezett a szudáni főváros­ba az algériai külügyminiszter is és ezzel lehetővé vált a külügy­miniszteri értekezlet érdemi mun­kájának megkezdése. Szerda délelőtt a Nílus-parti köztársasági palotában, az arab elnökök és királyok arcképeivel díszített tanácsteremben megkez­dődött a szudáni javaslatra elő­terjesztett napirendi javaslat 10 pontjának megvitatása. A napirendi kérdések között szerepel: Az arab országok katonai pa­rancsnokságának egyesítése; az arab letétek kivonása az agresz- sziót támogató országok bankjá­ból és befektetésük arab orszá­Az Arab Liga szóvivője szerint Hasszuma, a liga főtitkára fon­tos javaslatot terjesztett a tanács­kozás elé. Ennek egyik fő pontja az arab országok nemzetközi kap­csolatainak felülvizsgálására vo­natkozik. Eszerint az arab orszá­gok attól teszik függővé kapcsola­taikat a külföldi országokkal, ho­gyan viszonyultak az izraeli ag­resszióhoz. Húszpontos javaslatot terjesz­tett az értekezlet elé Sukeiri, a Palesztina! felszabadítási szerve­zet elnöke. Javaslatokat intéztek az érte­kezlethez a szudáni politikai pár­tok és személyiségek is. fgy pél­dául Szadik El Mahdi, az Umma párt elnöke, volt miniszterelnök, gokban; az arab országok állás- I jelenleg az ellenzék vezére, java­pontjának meghatározása minden j solta, hogy az arab országok más országgal kapcsolatban, ho­gyan viszonyultak az agresszió­hoz; az olajszállítás megszünteté­se azokba az országokba, amelyek támogatták az agresszort; szank­ciók amerikai és angol szerveze­tek ellen; a külföldi katonai tá­maszpontok felszámolása az arab országok területén; arab pénzalap létesítése a katonai erőfeszítések támogatására; az arab államközi kapcsolatok normalizálása. A külügyminiszteri értekezlet tehát teljes: valamennyi arab or­szág résztvesz rájta. Sőt, többen is, mint a liga tagjai, mert kedd este megérkezett Khartoumba Szomália küldöttsége is, hogy megfigyelőként részt vegyen a konferencián. szervezzenek gerillaháborút a megszállt területeken, számolják fel a külföldi katonai támasz­pontokat, vonják ki letéteiketaz amerikai és angol bankokból, hangolják össze politikai tervei­ket és különösen felderítő szol­gálataik működését. Szadik El Mahdi javasolta, hogy az arab országok sürgessék az ENSZ székhelyének áthelyezését egy semleges fővárosba. A SANU (Sudan African Na­tional Union) nevű dél-szudáni politikai párt a külügyminiszteri értekezlethez intézett levelében kérte, hogy hozzanak erélyes in­tézkedéseket az arab országokban tapasztalható imperialista befo­lyás leküzdésére. (MTI) Kivégezték a zuglói volt nyilas pártszolgálatosok vezetőit Kröszl Vilmos volt nyilas ke­rületvezetőt, Németh Lajos volt nyi as kerületi fegyveres párt- szolgálat-vezetőt és Sándor Ala­jos volt nyilas fő kerületi ösz- szekötőt, emberek törvénytelen kivégzésével és. megkínzásával elkövetett népellenes és háborús bűntett miatt a fővárosi bíróság halálra ítélte. A legfelsőbb bíró­ság az ítéletet helybenhagyta. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsa a kegyelmi kérel­meket elutasította. Az ítéletei szerdán végrehajtották. (MTI) Tranzisztoros • hálózati MAGNETOFONOK B-41 típus: 1 sebességű 2 sávos B-42 típus: 1 sebességű 4 sávos B - 4 típus 3 sebességű 4 sávos Tímár Ede: 5817-&Í Mfriófa Mr. Eing sem milliomos ■TESLA* HÍRADÁSTECHNIKAI TRÖSZT TERMÉKEI A VLAGSZINVONALON korszerű, megbízható, élethö, hangvisszaadás OTF-RE IS! Magyarországon forgalomba hozza a RAVILL. 967 Anya nekem vágja le a puly­kacombot. Elém teszi a tányér­ra és megsimogatja a fejem. A keze kérges és mégis olyan cso­dálatosan puha. Pityu csillag­szórót gyújt a fenyőn. Ez a kölyök semmit sem nőtt. A ka­rácsonyfa mellett apa áll. Szo­morú és szemrehányóan néz rám. Bibi hozzálép és megcsó­kolja az arcát. De hiszen Bibi meg apa nem ismerik egymást. Beszélgetni se tudnának. És Ibi? ö is itt van. Fölényesen mosolyog Bi­bire. — Egyél, kisfiam — biztat a mama —, vegyél mellé párolt káposztát. Vörös káposztából csi­náltam, ahogy te szereted. Bibi elkapta előlem a tá­nyért. Ibi ráüt a kezére. Apa dühösen nagyot kiált. — Ébresztő fel! Mozgás! Mozgás! Hirtelen nem tudom, hogy hol vagyok. Agyamban furcsa képek kavarognak. Az orrom régen nem érzett otthoni illa­tokkal van tele. Csak lassan eszmélek. Valaki lerántja ró­lam a pokrócot. Izzadó testem hideg levegő csapja meg. — Ez a rohadt skót, már megint úgy üvölt, mint egy ál­lat — dünnyögi mellettem Bep- po, az olasz. — De egyszer be­verem a pofáját, be én... Ez így megy, hetek óta. Az ember hazaálmodja magát, Murdock őrmester meg felki­abálja. Mindig akkor ordít, amikor a legérdekesebb, a leg­szebb rész következne az álom­ban. Fázom. Felülök, aztán lelépek az ágyról. Beppo még mindig szitkozódik. Utálja Murdockot. Az meg őt. Persze Beppo húz­za mindig a rövidebbet. Mur­dock az erősebb, ö az őrmes­ter. — Egy-kettő! Egy-kettő! Egy- kettő! A barakk körül, a sárga só­derrel felhintett udvaron trap- polunk. így megy ez minden reggel. Körbe-körbe. Hanzi, a vörös hajú nővér német, rondán szuszog mellettem. Pablo, a für­ge kis guatemalai kajánul rá­vigyorog. Imádja, amikor Han- zinak nehezére esik valami. — Ha a Führer ezt látná — ugratja Hanzit. — Hű... hű... hülye — nyögi fulladozva Hanzi. — Kuss! Kötelékben nem ugatunk! — ordít King tize­des. Beppo, az olasz, a skót Mur­dock őrmestert utálja. Én Kin- get. King magyar, mint én. De megjátssza magát. Királynak hívták és most King. Pedig nem mondta neki senki, hogy angolosítsa meg a nevét. Ilyes­mivel itt nem törődnek. Tö­kéletesen mindegy, hogy kinek, mi volt, vagy mi most a ne­ve. Bár a nevet is felvarratják egy szalagon a zubbony mell­zsebe fölé, de mindenütt csak a másik zseb fölötti számot mondják. Én az 5817-es vagyok. Ez a beképzelt fajankó azonban azt hiszi, ha Király helyett Ringnék hívatja ma­gát, áz jobb meg előkelőbb. A múltkor jót röhögtünk rajta. Napos voltam és én vettem át a postát. Hát már otthonról is így címezteti magának a leve­let: Mr. King. El tudom kép­zelni, hogy ez miket firkálhat haza. Kiskunmajsán már bizto­san úgy tudja az egész falu, hogy milliomos, vagy legalább­is félmilliomos lett, akit száz hollywoodi tyúk imád és mi­nimum négy kocsija van. A

Next

/
Oldalképek
Tartalom