Békés Megyei Népújság, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-25 / 121. szám

WST májas 25. 6 Csütörtök Ki viselje a kockázatot? - Hibás volt a tervezés - Gyakorlatlan traktoros ­Felmondás a *• érlőnek - ítéletek tsz-iigyekben Az egyik állatforgalmi vállalat megállapodott egy tsz-taggal, hogy háztáji gazdasaga részere te- nveszüszőt ad. A tsz-tag kötelez­te magát, hogy az üsző szaporula­tára az állatforgalmi vállalattal szerződést köt, az utódot felne­veli. Tudomásul vette azt is, hogy az üszőért mindaddig anyagilag felelős, amíg a hitelezett ellen­értéket ki nem fizeti. Az uszo ér­teké 8500 forint volt A gazda az állatot vemhesen vette at. nia az Állami Biztosítónál 6800 to rintra biztosította. Azért nem 8jOO forintra, mert a biztosító n kihe- lyezett vemhes üszők védelmet a vásárlási érték 80 százaléka, vállalja. Az atveteU koveto ket VinnaD múlva az állat megetteu, azonban ellés közben med®^.'t csontrepedést szenvedett es ez^t _ hosszabb gondos all?™rv°si kezelés ellenére, mint gyogyitha. T üant - le kellett vágni. Húsa gfÄnärsfÄ1 vállalatnak kifizette. Hven előzmények után a var , az üsző 8500 forintos értéké lalat a- fit biztosítási ősz­Seg kütenbözetének: 1700 forint­nak megfizetéséért pert moitott a K/ taT ellen. Ellentétes deletek után törvényessé gl ?vasra az úgy a Legfelsőbb Bíróság Elnöki Ta^ rnirsa elé került, amely a kerese tét elutasította. A úúnt^ msg^la- nítntta hogy a tsz-tag kar v íseie sét°nem vállalta. Felelőssége csak Sa az esetre állt fenn, ha a kai JJát hibája miatt következed V°.!f erélytelen lgnne _ hangzik a határozat -, ha az áUat eihulla- sáért bekövetkezett kart a t s ■ kellene viselnie akkor rÄn nem vétkes, hiszen az állat tartásával, gondozásává , av ógy kezeltetésév el jaro munka es költségek viselésével amúgy i- károsodik. Ha minden k^rt a nvésztőre hárítanának, ez vissza Ä őket tenyé-tg -érződé; ^mt állna összhangban a szocialista együttműködés elve­vei sem. Nem sikerült az öntözőteiep Egy termelőszövetkezettel kö­tött szerződésben az egyik vízügyi igazgatóság kötelezeitseget val I lalt, hogy egy már .™egl®v° a’- teleo bővítéséül 1<8 kai., hold területű öntözőtelepet letesd. Á terv szerint a csatorna ugyan­azon a nyomvonalon helyezkedik el mfnt a korábbi. A költségek több mint egymillió forintot tet­tek ki. A telep határidőre elke szült de már az üzemeltetesi pró­bánál kiderült: a tápcsatornában megfelelő vízszintet biztosítani nem lehet, mert a csatorna falai a vizet helyenként áteresztik es így a víz egy része elszivarog. Emiatt a/ öntözőtelepet hasznaim nem lehet. ... Ezután a szövetkezet pert indí­tott amelyben kérte a bírósagot, kötelezze a vízügyi igazgatóságot a tápcsatorna kijavítására e megfelelő kötbér fizetésere Az alsófokú bíróságok a keresetet el­utasították. Törvényességi óvásra az ügy a Legfelsőbb Bíróság ele került, amely az ítéleteket hatá­lyon kívül helyezte es a járásbí­róságot a per új tárgyalására es új határozat hozatalára utasitot­A döntés indoklása szerint nincs magyarázat arra. hogy a tervező - a vonatkozó utasítás ellenére — miért nem gondosko­dott talajmechanikai adatok be­szerzéséről. A tervezési szerződé­sekről szóló utasítás értelmében ugyanis a tervezőnek műszaki es gazdasági szempontból a legalkal­masabb megoldást kell választa­nia. Gazdaságilag nem alkalma az elvan terv. amelynek kivitele- I zése után használatra alkalmat­lan öntözőtelep létesül. A talaj- | mechanikai adatok ismerete nel-l kül végzett tervezés — mint eb­ben az esetben történt — azt a veszélyt rejti magában, hogy ha nem várt talajadottságok bukkan­nak fel, a tervnek megfelelő kivi­telezést folytatni nem lehet, vagy esetleg költségesebb kivitelezésre lesz szükség. '— Mindezek alapján megálla­pítható — szögezi le a Legfelsőbb Bíróság határozata —, hogy a víz­ügyi igazgatóság hibás tervet ké­szített, ezért a hibás teljesítésre alapított szavatossági és kötbér­igénynek elbírálására a járásbí­róságnak az ügyet újból tárgyal­nia kell. A tsz-tag és a baleseti kártérítés Gyakorlatlan ember vezette egy tsz traktorát. Így történt, hogy a gépet nem tudta megállí­tani. Zavarodottságában a kup­lungot úgy kezelte, hogy a gép hirtelen nagyot zökkent, a pótko­csin tartózkodó egyik tag a földre esett s súlyosan megsérült. A baleset áldozata üzemi baleset címén pert indított a tsz ellen. Az ügy — törvényességi óvás foly­tán — a Legfelsőbb Bíróság elé került, amely határozatában a következőket mondta ki a terme­lőszövetkezetek kártérítési fele­lősségéről : — Mezőgazdasági szövetkezeti tag és annak közös munkában részt vevő családtagja — üzemi baleset esetén — olyan feltételek mellett követelheti, kárának meg­térítését, mint a munkaviszony­ban álló egyéb dolgozó. Tudvale­vő, hogy a Munka Törvényköny­ve szerint a vállalat (munkáltató) köteles megtéríteni dolgozójának azt a kárt, amely az illető életé­nek, egészségének vagy testi ép­ségének — a munkaviszony kere­tében történt — megsértésével kapcsolatban keletkezett. A mun­káltató csak akkor nem felel, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül álló, elháríthatatlan ok vagy kizárólag a károsult dolgozó elháríthatatlan magatartása okoz­ta. Kármegosztásnak is lehet he­lye, ha a kár egy részét a dolgozó vétkes magatartása idézte elő. A kármegosztást eredményező okot is a vállalatnak, illetve a mun­káltatónak kell bizonyítania. — Ebben az ügyben nincsenek olyan adatok, amelynek alapján bármelyik kimentési ok fennfor­gását meg lehetne állapítani. A balesetet a vezetésben járatlan tsz- tag okozta. Ha a sérült tudta is, hogy munkatársa akkor próbál­kozott először traktorvezetéssel és mégsem szállt le a pótkocsiról, nem tekinthető olyan vétkes ma­gatartásnak, amely kármegosztás alapjául szolgálhatna. A szövet­kezet tehát a baleseti kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A Legfelsőbb Bíróság iránymu­tatást adott arra is, miként kell kiszámítani az elmaradt jövede­lem összegét. Kimondta: az átlag- kereset számításánál azt kell vizs­gálni, hogy a sérültnek a balese­tet megelőző egy év alatt mennyi volt a teljesített munkaegységen alapuló jövedelemrészesedése. Az adó áthárítása Egy tsz az OTP útján korábban államosított házat vásárolt. Eb­ben a házban volt a szövetkezet irodája, de kétszobás lakásban az egykori tulajdonos lakott. A vá­sárlás után a szövetkezet a volt tulajdonosnak felmondott; egy­idejűleg másik lakást ajánlott fel cseréül. A lakó sem a felmondást, sem a cserelakást nem fogadta el, ezért a tsz a felmondás érvényes­ségének kimondása iránt pert indított. A keresetet a járásbíróság el­utasította, a megyei bíróság vi­szont helyt adott a tsz kérelmé­nek. Törvényességi óvásra ez az ügy is a Legfelsőbb Bíróság elé ke­rült, amely a járásbíróság ítéletét hagyta helyben. A Legfelsőbb Bí­róság kimondta: csak a személyi tulajdonban álló lakás tulajdo­nosát illeti meg a jog, hogy a bér­lőnek felmondhat. A szövetkezeti és társadalmi szervezetek által megvásárolt házingatlanok bér­lőinek — a vonatkozó kormány- rendelet értelmében — felmonda­ni nem lehet. Egy mezőgazdasági és kertésze­ti szövetkezet exportcélra kétszáz­ezer forint értékű virágot szállí­tott egy külkereskedelmi vállalat­nak. A számlázásnál húszezer fo­rint termelői forgalmi adót is fel­számítottak. A vállalat azonban csak a virágok árát fizette ki, az adót nem. A szövetkezet pert in­dított ellene. A központi kerületi bíróság helyt adott a keresetnek és marasztaló ítéletet hozott. Fellebbezésre a Fővárosi Bíróság a keresetet elutasította. Az ítélet indoklása szerint tény, hogy a szövetkezetnek forgalmi adót kell fizetnie, viszont nincs olyan jogszabály, amely előírná, hogy az adót a vevőre kell áthárítani. Amikor az adásvételi szerződést kötötték, nem szögeztek le, hogy az adót a vevő viseli. A szövetke­zetei tehát csak a virágok ára il­leti meg. H. E. Közületek munkaerőigénye A Budapesti Lakásépítő Vállalat azonnal felvesz — budapesti munka­helyekre kőműveseket, ácsokat, köny nyügépkezelőket, villanyszerelőket, kubikosokat és férfi segédmunkáso­kat. Különélés! dijat rendelet szerint fizetünk. Munkásszállást és nap! két­szeri étkezést biztositunk. Tanácsiga­zolás és munkaruha, szakmunkások­nak szerszám szükséges. Jelentkezés: Budapest, V., Kossuth Lajos tér 13—15, földszint. 285 Az ÉM Budapesti Lakásépítő Válla­lat ipari tanulók 196? szeptemberi beiskolázására felvételt hirdet az alábbi szakmákban: l. villanyszerelő, viz-gázszerelő, központifűtés-szerelő, festő-mázoló, melegpadló-műanyag burkoló, bádogos, asztalos, lakatos; 2. kőműves, ács, ált. épületgépész, hi­degpadló. Az l) csoporthoz tartozó szakmákban kintlakásos, a 2) csoportba tartozó szakmákban bentlakásos elhe­lyezéssel. Korhatár a be nem töltött 16- év. Jelentkezés módja: l. A tanulók iskolai jelentkező lapját az iskola vál­lalatunknak megküldi. 2. Az Iskolába nem járók iskolai bizonyítványt, or vosi igazolást, anyakönyvi kivonatot 's szülői beleegyező nyilatkozatot kö­telesek az írásbeli vagy személyes je­lentkezés alkalmával csatolni. 3. Ösz­töndíj a tanulmányi előmeneteltől függően. Jelentkezni lehet az ÉM Bu­dapesti Lakásépítő Vállalat, Budapest. V., Kossuth L. tér 13—15, V. emelet, szakoktatási előadójánál. 286 Az orosházi MÉH-telep 1 fő segéd­munkást felvesz' meghatározatlan idő­re, szerződéses munkaviszonyba. Huba u. 31. 70973 A Békés megyei Gabonafelvásárló és Feldolgozó Vállalat karbantartó üzeme azonnali belépéssel felvesz bá­dogos és kőműves szakmunkásokat a megye területén végzendő munkákra. Jelentkezés a karbantartó üzem ve­zetőjénél, Békéscsaba, Kórház utca 1. (István-malom). 132855 A Csongrád—Békés megyei Vas- és Műszaki Nagykereskedelmi Vállalat telepe Békéscsaba II., Kazinczy ^utca 1/a felvételre keres 1 fő vas-műszaki eladót, 1 fő asztalosmunkában jártas betanított munkást, valamint 1 fő szak­képzett villamostargonca-javítót. 132872 MTZ-vezetőt, különleges gépjárműve­zetői jogosítvánnyal rendelkezőt és te­lepőrt keres a 8. sz. AKÖV, Orosháza. 70985 A Békéscsabai Hűtőház női segéd­munkásokat azonnali belépéssel al­kalmaz. 114 A film története a híres énekes és zongorista, Ray Charles alak­jára épül, és nem más, mint egy elképzelt kirándulás a vak amerikai jazzénekes világába... (A békéscsabai Szabadság mo­zi mutatja be május 25—29-ig.) A Magyar Tv műsora MÁJUS 25-ÉN, CSÜTÖRTÖKÖN 8.10 Iskoda-tv. 9.40 „r’-aikció. Magya­rul beszélő szovjet film. (10 éven fe­lülieknek). 11.10 Iskola-tv. 17.13 Hí­rek. 17.20 Labdarúgó Bajnokcsapatok Európa Kupa döntője. Intemazionale —Glasgow Celtic mérkőzés. A szünet­ben: A Magyar Hirdető műsora. 19.20 Montreaux — 1966. Happy End, Zenés Mozi MÁJUS 25. Békési Bástya: A betörő. Békéscsa­bai Brigád: Harlekin és szerelmese. Békéscsabai Szabadság: Fény a sötét­ben. Békéscsabai Terv: A legszebb. Gyulai Petőfi: Vörös tinta. Mezőko­vácsházi Vörös Október: Alibi a ví­zen. Orosházi Partizán: A főnök in­kognitóban. Szarvasi Táncsics: Lenni vagy nem lenni. Szeghalmi Ady: Sze­gény gazdagok. Sarkadi Petőfi: Ve­szélyben az alagút. Színház műsora Május 2ő-én, csütörtökön este 7 óra­kor Békéscsabán: TÓTÉK (Móricz-bérlet) Május 25-én, csütörtökön este 8 óra­kor Gyomán: OKÉ, MISTER KOVÁCS svájci kisfiún. 20.00 Esti mese, 20.10 Tv-híradó. 20.30 Show-hivatal, A köny- nyűműfaj rivaldája. 21.20 A világ téav képe előtt... 21.30 Hőstenor. Magya­rul beszélő nyugatnémet tv-film. 22.20 Tv-híradó — 2. kiadás. A román iv műsora CSÜTÖRTÖK 17.00 Iskolásoknak: Úttörők stúdió­ja. 17.30 Közvetítés Lisszabonból az In- ternazionale—Celtic BEK-d öntőről. A szünetben a tv esti híradója. 19.15 Elő­adás a jelenkori román nyelvről. 19.25 Napirenden: A munka és a termelés tudományos szervezése. 19.45 Födrajzi utazás az Azori szigetekre. 20.15 Ro­máncok. 20.30 Giottótól Brancusig. 20.50 ...számú dosszié. 21.05 A köny- nyűzene kulisszái. 21.25 Híres előadók, vezényel: Roberto Benzi. 21.45 A tv éjszakai híradója. 22.00 Műsorzárás. II jugoszláv tv műsora CSÜTÖRTÖK 17.00 Fogjon dalba velünk. 17.30 Ze­nei adás. 18.15 Fiatalok fóruma. 18.35 Dalok. 19.05 Ophélia — új humoros adás. 20.00 Az ifjúság napja alkalmá­ból rendezett ünnepség közvetítése. 21.30 Fiatalok hangversenye. (Állandó adások: 18.00 Tv-híradó. 20.00 Tv^nap- !ó.) A rádió műsora MÁJUS 26-ÁN, PÉNTEKEN Kossuth rádió: 8.21 Magyar muzsika. 8.57 A balta. Rádiódráma. 10.10 Az óvodások műsora. 10.30 Édes * anya­nyelvűnk. 10.35 Operettrészletek. 11.00 Iskolairáddó. 11.30 Tréfás népdalok, csárdások. 12.15 Tánczene. 13.03 Be­széljük meg! 13.08 O per aréstzl etek. 13.58 Dalok a spanyol polgárháború­ból. 14.30 A Gyermekrádáó műsora napköziseknek. 15.15 Üzenetek. 15.55 Kóruspódáum. 16.05 Könnyűzene. 16.21 Magyarország először. Jan Klusák: Képek 12 fúvóshangszerre. 16.37 Kedd, szerda, csütörtök. Dobozy Imre regé­nye folytatásokban. IX. rész. 17.15 Operettiréiszletek. 17.45 Emberek sorsá­ról döntenek. 18.00 Üj Zenei Újság. 18.45 Magyar nóták. 20.00 Közvetítés a Smetan a-teremből. Közben: Kjön y v­[ szemle. 22.30 Könnyűzene. 22.50 Szocio- ' lógia útjai. Petőfi rádió: 10.00 Weber: A bűvös vadász. Háromf elvon ásó© opera. 10.48 Válaszolunk hallgatóinknak. 11.49 A rádió hangmúzeumából. 12.50 Legked­vesebb verseim. 13.37 Fúvószene. 14.08 Saint-Saens: Sámson és Delila — rész­letek. IC.25 Turisták ötperce. 14.30 Szórakoztató zene. 15.15 Kapcsoljuk a ; BNV-t! 15.25 Népszerű zenekari mu­zsika. 15.48 Medgyaszay Vilma felvé­teleiből. 15.55 BNV — 1967. 16.05 Cho­pin: Hat etűd. 16.20 Tíz perc próza. ! 16.30 Népi zene. 16.50 Magánvélemény. — közügyekben. 17.00 ötórai tea. 18.05 Budapesti Hírmondó. 19.00 Graziella Sciutti énekel. 19.35 Láttuk, hallottuk... 20.35 Sok a szöveg. Politikai kabaré^ 22.06 Népi zene. 22.27 Schumann: Zon­gora ötös. FIGYELEM! FIGYELEM! Felhívjuk kedves hirdető ügyfeleink figyelmét, hogy a vasárnapi apróhirdetések torlódása miatt, vasárnapi számunkba minden hét csütörtök 12 óráig veszünk fel apróhirdetéseket. BÉKÉS MEGYEI LAPKIADÓ VÁLLALAT 1 és MAGYAR HIRDETŐ x

Next

/
Oldalképek
Tartalom