Békés Megyei Népújság, 1967. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1967-05-02 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1967. MÁJUS 3.. SZERDA Ára 60 fillér XXII. ÉVFOLYAM, 102. SZÁM Tízezrek harci seregszemléje megyénkben A megye és Békéscsaba város párt-, állami és társadalmi életének vezet«« szovjet és NBK-beli vendégekkel a felvonulók élén. Ragyogó napsütésben, lágyan simogató tavaszi szélben ünne­pelték megyénk dolgozói a 23. szabad május elsejét. Rég nem látott tömegek, fiatalok és idősebbek tízezrei tettek hitet a pro­letárszolidaritás, a szocialista építés ügye mellett. Megyénk dolgozóival együtt ünnepeltek Békéscsabán a lérvin- grádi Szovjet—Magyar Barátsági Társaság vezetői, Vinogradov és Szuszlin elvtársák, a Német Demokratikus Köztársaságból pedig Wolfgang Fiederberger ifjúsági vezető. Ez a nap nemcsak az önfeledt boldog ünneplés, hanem a dol­gozók harcos kiállása is volt a nemzetközi imperializmus, az ag­resszió ellen, A transzparensek, a jelmondatok a községi és városi felvonulásokon egyaránt hirdették megyénk munkásainak, paraszt­ságának és az összes dolgozók alkotó munkájának eredményeit. Hitet tettek a békés alkotás mellett és felháborodással tiltakoztak a háborús önkény ellen, „El a kezekkel Vietnamtól’’, „Legyen vége a görög önkénynek” hangzott szerte a megyében. Á Gyulai Harisnyagyár dolgozóinak színpompás felvonulása. Békéscsaba A megye .székihelyén pontosan. 8 órakor indult el a felvonulók áradata a Szabadság téren át a díszemelvény felé, hogy ünnepel­jék május elsejét. A dolgozók élén vonultak a megye párt-, állami és társadalmi vezetői, a meghívott idős harcosokkal és élenjáró dolgozókkal együtt, koz­tak a Szovjetunió és a Német Demokratikus Köztársaság kül­döttei is. A honvéd helyőrség zenekará­nak pattogó ritmusára a IV-es számú általános iskola Martos Flóra Úttörőcsapatával az élén kezdődött a tanulók felvonulása. Az iskolák után a sportolók hosz- szú sora az erőt, szépséget és a fiatalságot demonstrálta. A vállalatok és üzemek sorát a Minisztertanács és a SZOT vörös vándorzászlajával többször kitün­tetett iparcikk kiskereskedelmi vállalat dolgozói nyitották meg. A téglagyáriakkal a hétszeres szocialista brigád, míg a három­szoros élüzemmé lett MÁV cso­mópont dolgozói között pedig a Magyar—SzővjéTúarátság brigád­ja vonult, Ötletes és színpompás transz­parensek és termékeket bemutató dolgozók között kedves színfolt volt a szőnyegszövő htsz, amely elnyerte Az Ország Kiváló Kis­ipari Szövetkezete címet. A nagyüzemi mezőgazdaság gé­pesítési eredményeit a Május 1, Termelőszövetkezet munkagépei­nek felvonulásával bizonyítót* a. A több mint 20 ezer ember két órán át tartó felvonulása úgy külsőségeiben, mint tartalmában egyaránt a párt határozatának végrehajtását, a magyar—szovjet barátság erősítését és az interna­cionalista, háborúellenes összefo­gást hirdették. A dolgozók nagy (tömegei dél­után az ifjúsági táborban a késő esti órákig szórakoztak. Gyula Zenés ébresztő köszöntötte Gyula lakosságát is az idei Május 1-én. Már a kora reggeli órákban nagy tömeg hullámzott a szépen feldíszített utcákon, örült a fel­hőtlenül tiszta égnek, a szinte nyáriasan meleg időnek. Az utóbbi évek legszebb, leglelke­sebb hangulatú felvonulásán óva­tos becslések szerint is ti­zenöt-tizenhatezren vettek részi A díszemelvényen, a párt- és tanács vezetői, a veteránok né­pes csoportja, az üzemek, válla­latok, intézmények élenjáró dol­gozói és vezetői fogadták először a tanulóifjúság, őket követően a kitüntetett üzemek és szövetke­zetek, majd a többi vállalat, a tanácsok, a kisipari termelőszö­vetkezetek, az intézmények elvo­nulását. Amikor a vízügyigazga- tóság dolgozói a díszemelvéity elé érkeztek, elkezdte működését nagyszerű ajándékuk, a szökőkút. Feledhetetlen látványt nyújtott a mezőhegyes! ötösfogat, az ezt megelőző bandérium és a követő négyes és kettes fogatok a Mun­kácsy Tsz-iből, hasonlóan a Kö­röstáj lovas felvonulásához. A felvonulás után avatták fel József Attila mellszobrát a Pálífy-kollé- gium előtt. A város lakossága délután a vár környékén szórakozott A kis'lakásépítő szövetkezet pedig a Komló-étterem,ben termelési ér­tekezletet tartott, amelyen átvet­ték a Megye Kiváló Kisipari Szö­Vörös és nemzetiszínű zászlúerdő végeláthatatlan sorokban. vetkezető cím elnyerésével járó zászlót és oklevelet, a szövetke­zet tagjai pedig a 35 ezer forint pénzjutalmat... Békéstől Füaesgyarmatig a AT-es útvonal menti községek­ben zászlók ezrei, feldíszített há­zak sorai között vonultak fel az emberek májust ünnepelni. A füzesgyarmati tsz-ekben va­sárnap teljes műszakkal készül­tek az ünnepre a növényápolók s elsején 1360-an gyülekeztek köz­pontjuk körül, hogy onnan vonul­A Magyar Honvédelmi Sportszövetség a munkára harcra kész fiatalságot mutatja be. Fotó: Demény janak a tanácsháza elé. A vidám menetben Sárvári Pál idős tsz- •tag harmonikával kísérte a pat­togó munkásindulókat. A tégla­gyári munkások, a különböző szervek dolgozói, s a fiatalok szá­zai teljesen megtöltötték a teret, ahol a tribünről köszöntötték őket a község vezetői. Szeghalmon régen volt ilyen impozáns tömegíelvonulás. Csak­nem ötezer ember, köztük a szö­vetkezetek, állami gazdaságok ki­tüntetett kollektívái, szocialista brigádtagjai zárt rendben mene­teltek a község főutcáján, transz­parensek, s az imperialista ag- resszorok elleni tiltakozó jelmon­datok és zászlók erdeje alatt. Ötletes és szemléltető volt sok egység felvonulása. A vízügyesek: szeghalmi szakaszmérnökségének teherautója például egy szivattyút vitt, oldalán feliráítal: „Ez a szi­vattyú a kendereskertböl javítás nélkül 213 210 köbméter vizet emelt át a Berettyóba”. Még eh­hez ide írjuk: gépésze Bíró János, gépkezelője pedig Károlyi János volt. A sort a Töviskesi ÁG szín- pompás ötös-, négyes- és kettes­fogata zárta be, a felvonulás után a helyi kultúregyüttes szórakoz­(Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom