Békés Megyei Népújság, 1966. november (21. évfolyam, 258-282. szám)

1966-11-11 / 266. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRT BII OT T SÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA mm. NOVEMBER II., PÉNTEK Ara: 60 fillér XXI. ÉVFOLYAM, 266. SZÁM Miért szeretem az igazgatóm? Leírt kérdésként szokatlan­nak tűnhet, ám élő szóban gyak­ran teszik fel az emberek baráti körben, munkatársaik között, így is, de — a nem szócskát közbeszúrva is. Nehéz dolog el­ső embernek lenni egy közösség élén, s nem könnyű a többiek, a különböző irányító posztok be­töltőinek helyzete sem: a kol­lektíva mind igényesebben mér­legel, ahogy maga gyarapodik erkölcsiekben, úgy növeli, bővíti követelményei mércéjét, körét vezetőivel szemben. Ha maga egyet lépett előre, vezetői­től már kettőt kér számon; ha bizonytalankodik, elvárja, hogy vezetői határozottak legyenek; igényt tart arra, hogy meghall­gassák véleményét, de természe­tesnek veszi vezetői felelősségét. Tréfa volt persze, de a malícia felhangjaival, amikor egyik üze­münk igazgatója arról panasz­kodott, hogy a hagyományos kö­vérek—soványak mérkőzésen „úgy, isten igazából ki sem kia­bálhatta magát”. Mindenki tom­bolt és kacagott körülötte, ne­ki tudnia kellett a határt. És egy másik, látszatra ettől telje­sen független eset: fiatal mun­kás szólalt fel a nagyüzem pártértekezletén, s keserűen pa­naszolta, hogy bár öt éve dolgo­zik a gyárban, de az igazgatóját másként, mint különböző gyű­lések elnökségében ülve, nem látta... Valahol e két különálló szál összefonódik. Ez a „valahol” azok az emberi, vezetői tu­lajdonságok, melyeket elvárnak, megkövetelnek mindazoktól, akiket a közösség bizalma — akár közvetlenül, akár közvetve, kinevezés útján — irányító posztra állít. Közhelynek számít ma már az az igazság, hogy a vezetés: művészet! És hogy mennyire az, ezt külön tudományággá válása, tanulmányok, sőt tankönyvek bizonyítják. Több országban önálló egyetemi tanszék foglal­kozik a vezetés elméletével és gyakorlatával, s mind nagyobb figyelmet szentelnek e kérdés­körnek a munkapszichológiai ta­nulmányok, felmérések, vizsgá­latok is. A jó vezetés döntő fel­tétele a — jó vezető. Ám mit jelent e kétbetűs szócska: jó? Mi mindent kapcsolnak ehhez azok, akik napról napra vizsgáz­tatói, elbírálói, megítélői veze- tőinék? Legyen jószívű, meg­értő, szigorú és igazságos, nagy­vonalú és precíz, nyílt és dip­lomatikus, közvetlen és tekinté­lyes, szakértelméhez kétség ne férjen, hallgasson mások véle­ményére, de ne hagyja befolyá­solni magát, s mindez néhány találomra kiragadott példa csu­pán! Képtelenség mindezeknek megfelelni, eleget tenni? A té­nyek, napjaink valósága bizo­nyítja, hogy mind több az olyan vezető, aki megüti a közösség magas mércéjét, vezetőként és emberként lépést tartott s tart ma is a növekvő követelmények­kel. „Ne mutasd magad másnak, mint ami vagy” — így fogalmaz­ta meg vezérlő elvét a néhány perces, bensőséges ünnepségen a nyugdíjba vonuló „öreg har­cos”, aki egy huzamhan, harminc­hat évet töltött a gyárban, s az utolsó tizenhetet úgy, mint igazgató. A szó nemes és igaz ér­telmében szerették, tisztelték: szerkezeti lakatosból lett olyan irányító szakemberré, akinek ta­nácsát sokszor kérték tudomá­nyos intézetek, szakmai tudo­mányos egyesületek, s aki ugyanakkor egyik legaktívabb tagja volt a városi pártbizottság­nak is. Titok? Sajátos adottság? Igen: adottság is kell a veze­téshez. Tehetség, rátermettség. A jól elsajátított szakmai tudás önmagában még édeskevés, s nem szűkölködünk olyan pél­dákban, hogy a képzett szakem­ber — csapnivalóan rossz veze­tő! A két igen határozottan megfogalmazott alapvető köve­telmény, a szocializmushoz va­ló hűség, s a nagy szakmai fel- készültség mellé más, s nem ke­vésbé fontos emberi vonásoknak is társulniuk kell. Az igazság- érzetnek, a következetességnek, az igényességnek önmagával és másokkal szemben, az emberek iránti tiszteletnek, a mérlegel­ni tudásnak; s csak ezeken be­lül is hány szálra bontható még mindaz, amit egy vezetőnek — igazgatónak, de a szakmány- vezetőnek is! — tudnia, gyako­rolnia kell. Mert hiszen a mér­legelni tudás ad bátorságot ah­hoz is, hogy merjen igent és ne­met mondani, magabiztosan él­jen jogaival, hatalmával, amikor arra szükség van, ám tudja na­gyon pontosan, hol az a határ, amelyen túl már a visszaélés kezdődik. Az említett, s ezekhez hason­ló emberi tulajdonságok kündu. lópontja csak a rátermettség, a természet adta tehetség: kemény, céltudatos munkával kell — az előbb említett igazgató szavaival élve — „könyörtelen szobrász­ként” leválasztani magunkról mindazt, ami rossz, visszahúzó, vagy csak — felesleges. Nincse­nek született jó vezetők, de van­nak tehetséges, rátermett embe­rek, akikből kellő akarattal és felkészültséggel jó vezető le­het. Ha maguk is megtesznek mindent ennek érdekében, s ha környezetüktől megkapják a kellő segítséget. A kezdő mér­nököt formálta a? egyetem is, ám a döntő élményeket, hatáso­kat első munkahelyén kapja; a legjobb szándékú, nagy tehetsé­gű műszaki ember is megbuk­hat, ha ellenszenves emberi magatartása miatt a közösség megtagadja tőle a támogatást. Igaz a szólás: kettőn áll a vá­sár. És még inkább valós tartal­mat nyer a gazdaságirányítás új rendszerében, amikor a párt- szervezet és a szakszervezet a dolgozók képviseletében döntő szerepet kap a vezetők kinevezé­sében, megerősítésében vagy fel­mentésében, de ugyanakkor a termelői kollektívának is az eddigiekhez mérten jóval több, életrevalóbb támogatást kell ad­nia a vezetésnek, a vezetőknek. Mert csakis így, a kölcsönösség teljes betartásával lehet vála­szolni nyugodt lelkiismerettel a kérdésre: miért szeretem vagy nem szeretem az igazgatómat, más vezetőmet?! m. 1. Szovjet vendégek látogatása megyénkben A Nagy Októberi Szocialista Forradalom év­fordulójára hazánkba érkezett szovjet delegá­ció csütörtökön ellátogatott megyénkbe. A dele­gáció vezetője Nyikoláj Gavrilovics Koritkov, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizott­ságának tagja, a Kalinyini Területi Pártbizottság első titkára, tagjai: Valentyin Vasziljevics Bik.au, a Moszkvai Városi Pártbizottság ipari osztályá­nak vezetője, Jelena Alexandrámul Nyikolorova, az Urtmund Autonóm Szovjet Szocialista Köz­társaság Legfelsőbb Tanácsának titkára és Gri- gorij Vasziljevics Bnriszov, a moszkvai 1905-ös forradalom emlékéről elnevezett gyár igazgatója. A szovjet vendégeket elkísérte megyénkbe Nyi­koláj Nyikolájevics Szikacsov, a budapesti szov­jet nagykövetség tanácsosa is. A magas rangú szovjet delegációt csütörtökön délben meleg barátsággal fogadta Such János, a Békéscsabai Városi Pártbizottság első titkára, Uhljár Mihály, a városi tanács vb-elnöke és a Hazafias Népfront több képviselője. Délután a vendégek tiszteletére fogadást adott az MSZMP megyei székházában Frank Ferenc, az. MSZMP megyei bizottságának első titkára, s tájékozta­tást adott megyénk életéről, az eredményekről, a tervekről. A szovjet delegáció meglátogatta a Békés­csabai Kötöttárugyárat, és még csütörtökön es­te Szarvasra utazott az Öntözési és Rizstermesz- tési Kutató Intézetbe. A szovjet vendégek pén­tek délig tartózkodnak megyénkben. Teljesítette búzavetési tervét a megye Optimális időben, kiváló magágyba került földbe a jövő évi kenyérnekvalő többsége Búzatermesztés szempontjából megyénk országos viszonylatban egyik legfontosabb tájegység. Ezért az illetékes felsőbb szervek is éberen figyelték: mikor és ho­gyan teljesítjük a vetéstervet. Az utóbbi napokban sok izgalmat él­tek át elsősorban a szeghalmi já­rás szakemberei és traktorosai, mert az utolsó pár ezer hold befe­jezése — főleg a szeszélyes időjá­rás miatt — igen nagy gondot okozott. Hallatlan erőfeszítéseket tettek azért, hogy csütörtök estére jelenthették: teljesítették a búza- vetési tervet. Ezzel megyénk ele­get tett kenyérgafoonavetésá fel­adatának. Növelik az automata központokat, bővítik a teleionliálózatot Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyékben A kongresszusi versenymozga­lom sokat segített abban, hogy a búzavetés döntő többségét a leg­optimálisabb időben sikerült be­fejezni, s mindenütt a korábbi évektől jobb minőségben került földbe a mag. Az állami gazdasá­gok saját vetéstervüket túlteljesí­tették, ráadásul igen sok segítsé­get nyújtottak a termelőszövetke­zeteknek is. Az élenjáró szövet­kezetek szintén testvéri segítséget nyújtottak a lemaradóknak. Ilyen nagy összefogás hozta meg az eredményt s a korábbi vetések oly erősen fejlettek, annyira szépen zöldellnek, mint más években no­vember 10-ón soha. A Postavezérigazgatóság tájékoztatója a harmadik » ötéves terv beruházásairól A Postavezérigazgatóság tájé­koztatást adott a Szegedi Posta­igazgatóság területén történő be­ruházásokkal kapcsolatosan. Ezek szerint a harmadik ötéves terv idején tovább javítják a televí­zió és rádió gerinchálózatát. Az ország déli körzetében növelik a Kossuth és a Petőfi rádió su­A tájékoztató szerint a vezér- igazgatóság arra törekszik, hogy Békés, Csongrád, Bács-Kiskun megyékben megjavítsa a postai szolgáltatásokat és fokozottabban kielégítse a távbeszélő-igényeket. A szakemberek tábláról táblára járva nézik meg a vetéseket és számba veszik: mit végzett a me­gye mezőgazdasága. A vetés be­fejezése után minden erőt az őszi betakarítás befejezésére és az őszi mélyszántás meggyorsítására össz­pontosítanak. A. R. gárzási erejét, amivel jobbak lesznek majd a vételi lehetősé­gek. A távbeszélő-hálózatnál első­sorban az üzembiztonságra, vala­mint az automatizálásra töreked­nek. A távbeszélőközpontok ka­pacitását is növelik, ami termé­szetesen együtt jár a telefon- központok automatizálásával. A terv az, hogy a harmadik ötéves terv időszakában fokozatosan megszüntetik a kézi kapcsolású központokat, és még a kisebb helységekben is éjjel-nappali szolgálatot biztosítanak. A beruházásokkal kapcsolatos részletes terv szerint Szegeden 600 állomással bővítik a telefon­központot. Békéscsabán 500 állo­mással lesz több a távbeszélő- központ kapacitása, Hódmezővá­sárhelyen 2000, Szentesen ugyan­csak 2000 új állomással hoznak létre automata központot. Űj postahivatalok épülnek Kis­kőrösön, Sarkadon, Kiskunhala­son, Szentesen, Hódmezővásárhe- ! /yen, Békéscsabán, Tiszakécskén i és Székkutason. Ezek az igények- nek megfelelően, a várható na­gyobb forgalmat is ki tudják elé- í gíteni. 1 Október végéig 8 millió 700 ezer nyers téglával teljesítették túl az éves tervet a megyében A Békés megyei Tégla- és Cse­répipari Vállalat dolgozód október végéág a tervüket időarányosan jelentősen túlteljesítették. Égetett téglából 6 millió 200 ezerrel, nyers téglából pedig 13 millió 700 ezer­rel többet készítettek. Az utóbbi az éves tervet 8 millió 700 ezerrel haladja meg, ami egyúttal azt is jelenti, hogy — ha addig elemi kár nem következik be — 1967 el­ső négy hónapjában az égetéshez szükséges nyerstégla-mennyiség már a gyárak rendelkezésére áll. A műszárítós mezőberényi 1-es és a békéscsabai 1-es téglagyárban a nyerstégla-termelés egész év­ben folytatódik. Égetett cserépből szeptember végén még 1 millió volt a lema­radás, amit azonban tartalék prés­gép beállításával és más műszaki intézkedéssel november 7-ig sike­rült pótolni. Remény Van arra, hogy év végéig égetett cserépből is túlteljesítés lesz. A vállalat eddigi jó eredményé­ben jelentős szerepe van a kong­resszusi munkaversenynek, amely­be minden dolgozó bekapcsoló­dott. A zavartalan munkához se­gítséget nyújtott a kedvező időjá­rás. A legjobb teljesítményt a bé­késcsabai 2-es, a mezőberényi 2-es és a battonyad téglagyár érte el, ahol az önköltség alakulása is kedvező. A nyerstóglagyártás — kivéve a két műszárítós üzemben — ok­tóber végén befejeződött, a szára­dás azóta már olyan mérvű, hogy a hirtelen érkező fagy sem okoz-, hat olyan nagy kárt, mint amilyen tavaly volt. (Akkor 11 millió nyers tégla ment tönkre a korai fagy miatt.) Most az esőtől és a hótól nádpallótakarással, a hidegtől pe­dig nagyobb mennyiségű fűrész- por bekeverésével védik meg a még ki nem száradt nyers téglát

Next

/
Oldalképek
Tartalom