Békés Megyei Népújság, 1966. augusztus (21. évfolyam, 181-205. szám)

1966-08-20 / 197. szám

1966. augusztus 20. 6 Szombat Elesett Léridánál P adrah Lajos, foglalkozásra cukrász, gondolkodásá­ban, tetteiben kommu­nista volt. Míg élt, szívesebben szorgoskodott volna hófehér cuk­rászsüvegben, tejszínhabtornyok és csokoládéhegyek közt'. Ám olyan korban élt, melyben a maga és mások keserves sorsa láttán nem maradhatott tétlen. A küz­delmet öntudatosodása első per­cétől boldogan, büszke örömmel vállalta. A Békéscsabán élő egy­kori barátai, a nyomdász Bo- tyánszky Pál és mások, valamint a hajdani pesti elvtársak, akik szakszervezeti vonalon s a KMP illegális harcában, és a Spanyol Köztársaságért küzdő nemzetközi brigádban együtt voltak vele, il­letve, akik közülük ma is élnek, szóban, levélben ismertették fia­tal életét, mozgalmi útját, mint például Kurta János, Bajusz Jó­zsef, Sere Árpád és Máday Jó­zsef. Az utóbbi elvtárs adta a leg­részletesebb leírást, főként erre alapozva állítjuk az olvasó elé Padrah Lajos hősi alakját. G yermekkorát Békéscsabán élte le. Az V. kerületben levő Máriássy utcában laktak. A csabai Lédig-cukrász- dában inaskodott. Jó kedélyű, vidám fiúnak ismerték, aki szíve­sen vett részt a munkásfiatalok helyi öntevékeny kultúréletében. Tizenhét esztendős korában fel­került Pestre dolgozni. Tagja lett a cukrászok szakszervezetének. A szervezett ifjúmunkások körében tevékenykedett, kezdetben ott is kultúrális vonalon, majd mind­jobban bekapcsolódott a mun­kásmozgalomba. Az egykori kis inas komoly férfivá érett, a na­gyobb kenyérért és annál is messzebb mutató munkáscélokért vívott küzdelem önfeláldozó kato­nájává nőtt. Szervezett, agitált, s hogy ezt tehesse, tanult- mar­xista irodalmat és mindent, ami az ügy hasznára válhatott. Napi 12—14 órai fizikai munka után is mindig pontosan megjelent a cukrászok szakszervezetében vagy kijárt az üzemekbe: segített, ta­nított, harcra buzdított. Rendü­letlenül bízott a proletárnemzet­köziség világot átfogó erejében és ezért nagyon hitt népe felsza­badulásában. A Szovjetunióban már szabadok a munkások, a pa­rasztok, az értelmiségiek, miért ne lehetne nekünk is ilyen sza­bad hazánk? — hangoztatta. Idő­vel mind szorosabb kapcsolatba került a párttal, mely magához ölelte. Ilyen előzmények után érthető, hogy a Franco-fasiszta orvtáma­dás hírére, a Spanyol Köztársa­ság fegyvert ragadásakor, a nem­zetközi proletariátus riadójára a magyar kommunisták is talpra szöktek. Padrah Lajos két elv­társával, Gyurek Mihállyal és a már említett Máday Józseffel úgy határozott, hogy ők is indulnak. A moszkvai rádión át hallgatott spanyolországi hírek még csak erősítették szándékukat. Ügy tud­ták, hogy a pékek szakszervezeté­nek egyik vezetőségi tagja, Kronovitz Mátyás, aki az illegali­tásban levő pártnak is tagja volt, nyélbe tudná ütni kijutásukat. Ö azonban először, mivel nem is­merte őket, mereven elzárkózott, de miután alaposan informáló­dott, megszervezte útjukat. A há­rom elvtárs a párizsi világkiállí­tás (1937) látogatásának ürügyén útlevélhez jutott, s a legszigo­rúbb konspiráció betartásával el­hagyták az országot. A Padrah elvtárs sapkájába varrt cigaretta- papíron levő utasítás szerint elő­ször Prágában kellett jelentkez­niük a Cseh Kommunista Párt­nál további eligazításra. Onnan Párizs felé folytatták útjukat A francia fővárosban egy ottani magyar fogorvos asszisztensnőjénél, Sebes Mártánál (Sebes György nővéré­nél) kellett jelentkezniük. Nyom­ban elkísérte őket ahhoz a szer­vezethez, amely a világ különbö­ző tájairól Párizson át a spanyol köztársasági hadseregbe igyek­vők fogadója és továbbsegítője volt. A három magyar kommu­nistát arra a néhány napra, míg továbbjutásukat intézték, pári­zsi munkáscsaládoknál szállásol­ták el. Padrahék ezalatt meg­szemlélhették a világkiállítást. A szovjet pavilon megtekintésekor úgy érezték, hogy az épület tete­jén levő — Muhina alkotta — szoborpár: a tiszta, bátor tekin­tetű, lobogó hajú, s jobbjában sarlóval előretörő nőalak, s mel­lette a magasra emelt kalapáccsal kilépő lendületes férfiszobor őket biztatják; — Bátran előre, a cél felé! P árizsból közönséges uta­sokként érkeztek egy dél­franciaországi városkába, Alésba. A gondos, pontos szerve­zés jeleként már ebéddel és pihe­nőhellyel várták őket. Később buszon utaztak tovább a francia —spanyol határ közelébe, majd gyalog vágtak neki a Pireneusok- nak. A határra éjszaka érkeztek, ahol már két spanyol elvtárs vár­ta őket. Cipőjüket gyékénypa­puccsal kellett felcserélniük, hogy zajtalanul átsurranhassanak. Talpuk végre spanyol földet érin­tett. Hajnalodott. Örömük leírha­tatlan volt. Lám, a hosszas készü­lődés, a sok akadály és annyi száz meg száz kilométer már a hátuk mögött van. A proletár­összefogás, az elvtársak ételt, italt, fedelet adó, határokon át­segítő szeretete célhoz juttatta őket. Rövid kis fogadtatás, egy bögre fekete meg egy szelet ke­nyér szinte jelképszerűen éreztet­te velük, amit úgyis jól tudtak, hogy nagy szükség van minden fegyverfoghatóra, és hogy ide nem lakodalomba, hanem a nélkülözés, a helytállás földjére érkeztek. A figuerási átmenő táborban bevár­tak egy transzportra való ön­kéntest és azokkal vonaton a nemzetközi brigád egyik nagy ki­képzőtáborába, Casas-Ibánezbe utaztak, narancsligetek közt. Ott- tartózkodásuk alatt ismerkedtek meg először és igazán a spanyol élettel és a nép helyzetével. Még jobban érezték, hogy most itt a helyük! Égtek a vágytól, hogy egy magyar zászlóaljba sorozva a frontra kerülhessenek. Még a táborban az a megtiszteltetés érte mindhármukat, hogy felvették őket a Spanyol Kommunista Párt­ba! 1938 elején indultak az arcvo­nalra, a portugál határ mentén húzódó tartományba, Extremadu- rába. Padrah, Gyurek és Máday egyazon egységnél maradtak to­vábbra is. Nehéz csatákban vet­tek részt. A harcok szünetében levelet írhattak az otthoniaknak. A cím azonban Párizs volt, ahol az elvtársak francia borítékra cserélték a spanyolt és az francia bélyeggel és bélyegzővel érkezett Magyarországra, ily módon elke­rülve a M. kir. Posta, illetve a hatóságok cenzúráját. A hasonló úton-módon érkezett hazai vála­szok nagy örömet és buzdítást je­lentettek részükre. A z aránylag rövid ideig tar­tó, de igen heves extre- madurai összecsapásokat ők hárman épségben, egészségben küzdöttek végig. Innen az arago- niai frontvonalra irányították őket. Ez kiterjedésében és jelentőségé­ben is nagyobb volt amannál. Azonban hiába volt a hősi ön- feláldozás, a nagy vérveszteség, a jobban felszerelt, s az olasz és ná­ci fasiszták által a földön és a le­vegőben egyaránt támogatott, túlerőben levő ellenség több száz kilométer mélységű visszavonu­lásra kényszerítette a köztársasá­giakat. Spanyolországnak talán legsivárabb, legkietlenebb részén, akadozó utánpótlás mellett, étlen- szomjan, lépésről lépésre küzdve vonultak vissza. A Madridtól északkeletre levő Léridánál álla­podtak meg. A város és környé­ke védelmében elkeseredett küz­delmet folytattak. A fasiszta tü­zérség pusztító zárótüzet zúdított mögéjük és rájuk, hogy megaka­dályozza további visszavonulásu­kat Az ütközet elején a három ma­gyar kommunista, a három jóba­rát még tudott egymásról. Később a csata hevében szétszóródtak. Egyedül Máday József maradt közülük életben és került későbt haza. A többiek, miként Sebes György elvtárs is, kinek emlék­táblája a csabai közgazdasági technikum falán látható, a mesz- szi Pireneusi-félsziget földjén, jel­telen tömegsírban nyugosznak. Meghaltak a spanyol és minden elnyomott nép szabadságáért! T egnap, augusztus 19-én délután Békéscsabán, az V. kerületben, az 5. szá­mú általános iskola falán a I párt, a KISZ, a tömegszervezetek, az úttörők képviselőinek és a ! hozzátartozóknak, ismerősöknek jelenlétében kegyeletes ünnepség keretében leplezték le Padrah Lajosnak, a hős kommunistánál! emléktábláját. Az ünnepi beszé­det egyori barátja, Botyánszky Pál, a békéscsabai városi párt- bizottság tagja modta. Huszár Rezső £1 Mezűiierényi Építőipari Ktsz a megye területén rövid ha­táridőre vállal víz- és villany- szerelési munkákat. Mezőbe- rény, Mátyás u. 58. T.: 3. 79722 | ÉrfesfifiSk a ntéhészfársakaf, hogy a Békéscsabai Petőfi Méhészszakcsoport üzeme a jövőben HETENKÉNT EGYSZER ÜZEMEL: * minden szerdai napom 8—16 óráig, Békéscsaba, Sebes György utca 14. alatt 85029 Vendégségben Mokos Józsefnél Békéscsabán született, 1911-ben Nagyváradon végezte el a ta­nítóképzőt, majd rajztanári képesítést szerzett, a neve a képzőmű­vészet berkeiben is jó csengésű. ízig-vérig művészember és pedagó­gus. „Mindig a tehetségeket kerestem. Nincs szebb, mint útnak indítani valakit a művészpályán” — mondotta a minap, amikor vendégei voltunk. Lakása: műterem. Képek és képek, szobrok, az egyik sarokban öreg zongora, kedvenc időtöltése nyugalmas óráiban. Nyugdíjas már, évek óta a Balassi Művelődési Otthon képzőművész­szakkörét vezeti. Amikor meglátogattuk, három tanítványa volt vendége éppen. Egy kedves szobor társaságában. Pihenő az illatot árasztó kertben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom