Békés Megyei Népújság, 1966. április (21. évfolyam, 77-101. szám)

1966-04-29 / 100. szám

Ii66, április 29. 6 Péntek A RADIO MŰSORA Hétfő MÁJUS 2. Kossuth rádió: 8.15 Könnyű dallamok. 9.00 A tanári szobá­ban. 9.15 A hét zeneszerzője: Csajkovszkij. 19.40 Az óvodá­sok műsora. 10.3© Népdalok. 11.00 Iskolairádic. 11.30 Kóru­sok. hangszerszólók. 11.57 Hall­gatóink figyelmébe: 12.15 Min­denki kedvére. 14.05 Zenekari muzsika. 14.45 Válaszolunk hallgatóinknak. 15.00 Tánckened koktél. 15.39 Colas Breugnon. Romaiin Rolland regénye folya­tásokban. 18.15 A Gyermekrádió műsora. 16.55 Édes anyanyel­vűnk. 17.00 Csajkovszikij-hang- verseny. 17.33 Koczkás Sándor könyvszemléje. 17.43 Donizetti: Lammermoori Lucia. — Ária az I. felvonásból. 17.57 Hallgató­ink figyelmébe! 18.00 Mi történt a nagyvilágban? 18.20 Kiss Ká­roly magyar nótáikat énekel. 18.3© A muzsika hangja. 2©.2ő Zongora a folyóban. Rádiójá­ték. 21.36 Üj lemezeinkből. 22.20 Verbunkosok, népdalok. 22.50 Oj könyvekről. 23.00 Operarész- letek. 23.40 Könnyűzene. ^ Petőfi rádió: 14.00 György Pál operettjeiből. 14.25 A tán­cos. Elbeszélés, 14.45 A jazz kedvelőinek: Harry Looko-fsky együttese játszik. 15.05 Kama­razene. 15.50 Népi muzsika. 16.20 Délutáni hangverseny. 17.05 Mi­ért szép? Szabó Lőrinc: Májusi orgona c. verséről beszél Bé­la di Miklós. 17.31 Ötórai tea. 13.20 Lányok, asszonyok... 18.50 Bölcsiődaloik. 19^1© ( Púvószene. 19.20 Gazdaszemmel hazánk mezőgazdaságáról. 10.35 A Moszkvai Állami Filharmónia szimfonikus zenekarának hang­versenye. 20.50 Operettdalok. 21.05 Magyar nóták. 21.4© Men­demondák és babonák az állat­világban. 22.15 A hét zeneszer­zője : Csajkovszkij. Kedd MÁJUS 3. Kossuth rádió: 8.20 Népdal­csokor. 8.55 Nézze meg, pénzt ad érte. 9.00 A Gyermekrádió műsora. 9.40 Händel: A-dúr concerto grosso. 10.1© Tavaszi dal. 10.3© Fényes Szabolcs opeé reüt- és fiilmda-laiból. 11.00 Is­kolarádió. 11.35 Kamarazene. 11.57 Hiaülgaitóink figyelmébe! 12.15 Tánczenei koktél. 13.00 D ragon yos Jóska. Balázs Sán­dor elbeszélése. 13.15 Porgy és Bess. Részletek Gershwin ope­rájából. 14.05 Hámory Imre ma­gyar nótákat énekel. 14.19 Egy a máMók közül. 14.34 Csaj- kovsizikij-han;gverseny. 15.33 “Co­las Breugnon. Romain Rolland regénye folytatásokban. 16.15 Matyii kapitány úr. Rádiójáték. 17.00 Osváth Júlia énekel. 17.57 Hallgatóink figyelméből 18.0© -Mi történt a nagyvilágban ? 18.20 Operettrészlet,ek. 18.45 Mu nkássizemmél: Üzemi de­mokrácia és váilíLadati irányítás. 19.00 Cigánydalok, csárdások. 19.25 A Szabó család. 20.30 Tánc­zene. 21.15 A rádió lemezalbu- ma. 22.57 Mai szemmel... 23.07 Könnyűzene. Petőfi rádió: 14.05 A szüzek Városa. Zenés komédia. 16.09 Rádióegyetem. 17.©5 Népdalok, népi táncok. 17.44 Csajkovszkij: 1. vonósnégyes. 18.15 Rádió egye­tem. 18.45 A jazz kedvelőinek: Szabados György együttese ját­szik. 19.1© Operarészietek. 19.50 Különös tekintettel a mérnö­kökre. 20.0© A MÁV-szimfo- nikusok hangversenye a stú­dióban. 21.05 Magiányos utazás. Epizódok Goda Gábor regényé­ből. 22.00 A könnyűzene bará­tainak. Szerda 1966. május 2-től 1966. május 8-ig Állandó műsor KOSSUTH RÁDIÓ: / 4.26 Rákóczi-induló. 4.30 Hírek, időjárásjelentés. 4.32—7.58 Hajnaltól reggelig. Zenés műsor. Közben: 5.00 Hírek, időjárás­jelentés. 5.30 Reggeli Krónika. 6.00 Hírek, idöjárásjelentés. Kb. 7.30 Üj könyvek. 8.00 Hírek. 8.05 Műsorismertetés. A budapesti mozik és vidéki színházak műsora. 10.00 Hir^k, időjárásjelen­tés. 12.00 Déli harangszó, hírek, időjárás jelentés. 14.00 Hírek, időjárásjelentés. 16.00 Hírek, idöjárásjelentés. 17.56 Műsoris­mertetés. 18.15 Hazánk hírei, időjárásjelentés 19.55 Jó éjszakát, gyerekek! 20.00 Esti Krónika, időjárás jelentés. 22.00 Hírek, idő­járásjelentés. 24.00 Hírek, időjárásjelentés. 0.23 Himnusz. PETŐFI RÁDIÓ: 4.26—10.58: Azonos a Kossuth rádió műsorával (kivéve a 344 méter hullámhosszot. hétköznapokon. Közben: 6.20—6.30 Torna, a 252 és a 344 m-es hullámhosszon). 13.45 Időjárás-, víz­állásjelentés. 15.00 Hírek, időjárásjelentés. 17.00 Hírek, időjá­rásjelentés. 19.00 Hírek, idöjárásjelentés. 21.00 Hírek, időjárás­jelentés. 23.00 Hírek, időjárásjelentés. 23.15 Műsorzárás. 17.44 Az öreg szakács. 18.02 A cigánybáró. 18.3© A mű és kö­zönsége. 18.45 A jatziz kedvelői­nek: Kenny Burélü és John Coltrane együttese játszik. 19.10 Üj lemezeinkből. 19.3© HanglLe- mezparádé. 20.20 A Magyar Ál­lami Hangversenyzenekar hangversenye. 21.45 Gádor Béla ■vidám írásaiból. 22.00 Népda­lok. 22.23 Kamarazene. MM—"IMM infill MÁJUS 8. Kossuth rádió: 8.10 Bizet-ope* rákból. 8.26 Édes anyanyel­vűnk. 8.30 A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkórusa éne­kel. 9.20 Vasárnap délelőtt. Hl.20 Brahms—Haydn sorozat. 12.50 Egy koirty tenger. Fekete Gyu­la. 13.00 Népi muzsika. 33.35 Ci­gány szer elem. 14.00 A Kossuth rádió es a bratislavai rádió kö­zös műsora. 15.1© Művésizleme- zek. 15.3© Rádiólexikon. 15.55 Közvetítés a Jugoszlávia—Ma­gyarország válogatott labdarú­gó-mérkőzésről. 17.5© Könnyű- MÁJUS 6. zene, tánczene, jazz. 18.22 Pil­Kossuth rádió: 8.20 Ételre- lantás a nagyvilágba. 18.42 Iro- cepfc. 8.25 Opera részletek. 9.1© dalom. 18.45 Ádám Jenő: Szép violám — népdalfeldoilgoÉás. 19.00 Magyar előadóművészek Rolland regénye folytatások- Nagyszokolyi óvodások énekel- portréja: Gyurkovios Mária, ban. 16.15 Tánczenei koktél. nek- 10*30 Édes anyanyelvűnk. _ ^ ^ Í7.05 Pozsonyi Judit és az em- Magyar fúvósátiratok:. 11.00 k”"k‘ 30M Requiem a föhad­beíéfc 17.20 Beethoven: IV. Iskola rádió. 11.30 Népi muzsl- szimfónda. 17.57 Hallgatóink fi- ka- 11:57 Hallgatóink figyelmé- gyelimébej 18.0© Mi történt a ke! 12.14 Mbza-rt: Thames, nagyvilágban? 18.20 Az Állami Egyiptom királya. 13.0© Ami a Népi Együttes műsorából. 18.55 két zenei műsoraiból M­Az Ifjúsági Rádió hangosújság- hiarad: 14-05 Alexander Brad- ja. 20.25 Esti pihenő — muzsi- lowsiky Liszt-rapszódiákat zon­gorázik. 14.3© Műsor napközi­seknek. 15.00 Üzenetek. 15.40 Be­szélgetés 'Varga József Ady hány perc tudomány. Hl.00 Is- két vidám jelenete. 20.25 Üj kolarádió. 11.15 A bolgár rádió módszerek a fülsebásze tben. műsorából. 11.27 A Szabó csa- 20.35 Katonadalok, csárdások. Iád. 11.57 Hallgatóink figyelme- 21.05 Élőszóval — muzsikával, be! 12.15 Verbunkosok, népda­lok, csárdások. . 13.00 Válaszo­lunk hallgatóinknak. 13.15 Da­vid Oj sztrah és Isaac Stern he­gedül. 14.05 A Magyar Rádió és a SZOT kórusfesztiválja. 14.15 Láncok, asszonyok... 14.45 Fú­vószene. 15,00 Operarésalebek. 15.40 Colas Breugnon. Kié a l'O© forinos bankjegy? Romain 9.15 West Side-i történet. 10.10 kával. 21.2© Gondolat. A rá­dió irodalmi lapjai 22.10 Idő­szerű nemzetközi kérdések. 22.25 Szabolcsi Bence tanít. 23.25 Klasszikus operettrésziet ek. Petőfi rádió: 14.00 A tompái tamiburazenekar játszik. 14.2© Bar tok-művek. 15.05 Délutáni frissítő. 16.15 Fogorvosi taná­csok: a rögzített pótlásról. 16.2© Kamarazene. 17.48 Hirdetőosz­lop. 17.58 Palló Imre énekel. 18.20 Kozmosz. 18.45 versenynaptár. 19.10 muzsika. 19.40 Gazdaszem­mel a nagyvilág mező­20.10 Nagy slágerek — nagy si­kerek. 20.50 Requiem a főhad­nagyért. Hangjáték négy férfi- hangira és női szavaló kórusra. 21.27 Népi muzsika. 22.15 Csaj- kavszkij-hariigverseny. Köz­ben: 23.0© Tóth Árpád, József Attila, Radnóti Miklós versei. 23.05 A Csaj k ovszkij -h ang ver­sen y folytatása. Petőfi rádió: 7.30 A római ka- Endre című könyvéről. 15.50 tolikus egyház félórája. 8.00 A Munkásénekkarok a mikrofon ref. egyház félórája. 8.30 A előtt. 16,15 Népszerű áriák, hí- Gyermekrádiió műsora. 9.0© rés barhronoik. 16.45 Aktuális Operakalauz. 10.00 Mit hallunk műsor, f17.00 ötórai tea. 17.57 a jövő liéfcen? 10.30. Térzene. Hallgatóink figyelmébe! 18u0© Mi törtéint a nagyvilágban? 18.20 Üj Zenei Üjság. 19.00 Mind­szenti Ödön énekel. 19.24 Mlr- lene Dietrich berlini dalokat Hang- énekel. 20.20 Tiszán innen, Du- Népi nan túl... Tizenkét megye ve­télkedője. 22.2© Cs ajk ovsizki j­hangverseny. 23.32 Álmodozás, gazdaságáról. 19.55 Eljegyzés Könnyűzene. lámpafényniél. Részleteik Offen- Petűfl rádió. 14 00 Kovács An­bacb operettjéből. 20.20 Talaj- d<Jr együttese játszik. 14.15 Vá- «szt-müsor. »•«> Zenei •íz. 21.05 Csajkovszkij-hangver- 1JIB7r>11mk hallgatóinknak. 14.30 tály. 21.® A Weiner vonősné­11.00 Színházi élet Debrecen­ben. Illa) Tánczene. 12.50 A csodálatos bambusztácska. Me­sejáték. 14.00 Két szimfonikus költemény. 14.30 Százados szen­zációk. 15.00 A béke első dalai. 16.00 Csajkovszkij: Pique Dame. Haromfelvortasos opera. 18.55 Tartuffe. Mollére komédiájának rádiováltozaba. 20.30 Vöroske­osz­f --- ,,,, -------------r-.......... s zínész A nálunk vígjátéki szerepkörben ismert Kenneth More ez alkalommal A színész főszerepében drámai hőst ala­kít, középkorú színészt, aki több hónapi munkanélkü­liség után kénytelen feladni ambícióit... (Bemutatja a gyulai Erkel mozi április 29-től május 2-ig.) A Magyar Tv műsora seny. 22.15 Tánczene. MÁJUS 5. Kossuth rádió: 8.20 Reggeli hangverseny. 9.0© Kozmosz. Tallózás külföldi népszerű tu­dományos folyóiratokban. 9.25 Zenekari muzsika. 15.40 Bakos gy^s hangversenye. 22.15 Tudó- Géza táncdalaiból. 15.5© Iskolai sainik arcképcsarnoka: Bruck- rádió. 16.05 Utazgatás Zenem- fyäzä. 2230 Verbunkos szagban. 16.35 Horgászok öt- muzsika. perce. 16.40 Könnyűzene Mosizk- (A Magyar Rádió a műsor­vából. 17.0© Hangverseny a stú- változtatás jogát fenntartja.) dióban. 17.40 Láttuk, hallót- ' tűk... 18.00 Népi muzsika. 18:35^ A Gyermekrádió műsora. 19.10 Verdi: Rigoletto. 21.42 Tsmeret­ÁPRILIS 29-ÉN, P£N*EKEN 8.20 Lskola-tv. Orosz nyelv (középisk. m—IV. oszt.). Grisa, Mozi ÁPRILIS 29. Békési Bástya: Butaságom története. Békéscsabai Brigád: tárgyalás. Békéscsabai Sza­badság: Nyomoz a vőle­gény. Békéscsabai Terv: Kérem a panaszkönyvet! Gyu­lai Erkel: A színész. Gyulai Petőfi: Szent János fejévé tele. Mezőkovácsházi Vörös Október: Gerolsteind kaland. Orosházi Béke: Ketten haltak meg. Orosházi Partizán: Egy olasz Varsóban. Sarkadi Petőfi: Lo­bó, a farkas. Szarvasi Tán­csics: ítélet Nürnbergben I—II. Szeghalmi Ady: Pardaillan io- vag. A SZÍNHÁZ műsora Április 29-én, pénteken 19.00 órakor Békéscsabán: MÁRIA FŐHADNAGY (Jókai-bérlet) Andrej és- az életbiztosítás (isim.). 9.05 Tanulmányi «kirán­dulás (ált. isik. VI—VH. oszt. fizikához). Csili agivizsgáióban. 9.45 Angyal kalandj aiT\A Rajna lánya. Magyarul bestzélö angol bűnügyi film (ism.). 10.35 Tele­sport (ism.). 10.5© Barna le­gényke. Magyar kisfüm. 14.30 Tanulmányi kirándulás ism.). 16.45 Orosz nyelv (ism.). 17.1© Kémia (középisk. I. oszt.). A periódusos rendszer V. oszlopa. I. rész (ism.). 18.1© Az XskoiLa- tv postája. Műsorkalauz — pe­dagógusoknak. 18.25 Ki miben tudós? A matematika elöntő és a fizika középdöntő folytatása. 11 román tv műsora PÉNTEK 18.00 A tv esti híradója. 18.15 Fiataloknak koncert. Közremű­ködik a bukaresti 1. számú ze­neiskola. 19.00 A hét. 20.0© Elő­zetes. 20.15 Teleglóbus: Föld­rajzi utazás. 20.45 Összeállítás román operettszerzöik művei­ből. 21.3© A tv éjszakai híradó­ja. 21.4© Idöjárásjelentés. 21.45 Műsorzárás1. Népek zenéjéből. 1©.I© Idő- terjesztő előadás. 22.0© Ami a szerű nemzetközi kérdések. 1©.20 OperairéSiZiletek. 10.45 Zsu­zsanna és a vének. 11.57 Hall­gatóink figyelmébe! 12.15 Tánc­zenei koktél. 13.00 A Magyar Rádió és Televízió Énekkara énekel. 13.2© A Gyermekrádió műsora. 13.35 Népi, muzsika. 14.05 Egy éjszaka egy emberért. 14.3© Bécsi hangverseny. 15.40 Lapozgatás új könyvekben. 16.15 Csak fiataloknak. 16.55 jövő hét zenei műsoraiból ki­marad. Szombat MÁJUS 7. Kossuth rádió: 8.20 Lányok, asszonyok... 8.4© Orvosi taná­csok. 8.45 Mezed csokor. 9.1© Tele van a vá ros akácfa virá g­gal. Pataki Béla írása. 9.2© Olasz muzsika. 10.1© Bartók- Van új a nap alatt. 17.10 Köny- kórusok. 10.27 Korpárlat. 11.57 nyűzene Kerekes János művei- Hallgatóink figyelmébe! 12.15 bői. 17.57. Hallgatóink figyelme1- Leányvásár. 13.10* Az Ifjúsági be. 18.00 Mi történt a nagyvi- Rádió műsora. 14.2© Bronislaw tágban? 18.20 Sándor Judit és Hubermann hegedül. 14.45 jVü Fodor János énekek. 18.45 Csaj- történt a héten a nagyvilág- kovszkij: Anyegin. Háromfel-, t>an? 15 Q© csak fiataloknak, vonásos opera. Közben: Egy 15.40 Régi híres énekesek mű- régi katonáról. Kaffka Margit ^o^ból. 16.15 Hétvége..., 17.57 elbeszélése 22.20 Könnyűzene. -- ’ 23.12 Kétféle zsákmány. Versek. M^JUS 4. Kossuth rádió: 8.20 János vi­téz. Részletek Kaesóh—Heltai daljátékábói. 8.55 Fogorvosi ta­nácsok: a rögzített pótlásiról. 9.00 Az Ifjúsági Rádió műsora. 9.2© Két zongoraszonáta. 10.10 Könnyűzenei híradó. 10.53 Né­Hailgatóink figyelmébe! 18.10 C sa jkovszki j -h-angversen y. 18.48 Egérül. Vígiopera prózában, két részben. 21,26 Népi muzsika. 22.30 Tánc ölj unk. Petőfi rádió: 14.0© Havasi Vik­tor táncdalaiból. 14.10 Tudósí­23.27 Esti muzsika. Petőfi rádió: 14.00 Fúvós ka­marazene. 14.16 Szórakoztató zene nyugdíjasoknak. 15.05 Is­kolarádió. 16.35 Báthy Anna, László Margit és Melis György tás az‘ENSZ-ből. 14.2© Könnyű- Schumann-dalokat énekel. 17.05 zene. 15.05 Régi beszélgetés Ar- Zenekairi muzsika. 17.4© Aktuá- thur Honeg-gemel. 15.30 Orvosi lis műsor. 17.5© Modem feszti- tanácsok. 15.35 Nótacsokor. 16.1© válók éx^könyveiből. 18.45 Fú- Osztályfőnök a pácban! — vószene. 19.1© Tánodalok. 19.35 Avagy — mire kíváncsi az át- A régi kapus. Lóránt György lagtíiák? 17.06 Operabarátoknak. FI LATÉLI A! HÍREK nst; ÍH . m * 1 p, A KOUtKCBÍS) HSttm MX6fí'yiTÁSA I9S6 tó „A Közlekedési Múzeum újbóli megnjdtása — 1966'’ sorozat A Közlekedési Múzeum. újbóli megnyitása alkalmá­ból április 2-án a Magyar Posta 1 és 2 forintos értékű bélyeget adott ki 500 000 fo­gazott és 5000 vágott pél­dányszámban. Az 1 forintos ' bélyeg a múlt közlekedését ábrázol­ja. A bal felső negyedben az 1847-es ..Derű” mozdony- modell, a bal alsó negyed­ben az első budapesti Aust­ro—Daimler—Tudor gyárt­mányú autóbusz (1914-ből). A jobb felső negyedben Tóth József 1912-ben ké­szült falemezJbörítású re­pülőgépe, a jobb alsó ne­gyedben 1853-ból a „Johann Baptist” dunai kerekes gőz­hajó, majd a jobb oldal kö­zepén az első budapesti „Indóház” távlati képe lát- egyenirányítós villamos* ható. mozdonya, a bal alsó ne­A 2 forintos bélyeg a je- gyedben „Ikarus K—180 len közlekedését mutatja típusú csuklós autóbusz, a be. A bal felső negyedben jobb felső negyedben a a MÁV V—43 sorozatú, 25 MALÉV IL—18 típusú tur- K. V—50 periódusú szilícium- bólégcsavaros utasszállító repülőgépe, a jobb alsó ne­gyedben a MAHART „Rá­kóczi” motoros személyszál­lító hajója, a jobb oldal kö­zepén pedig a budapesti Déli pályaudvar távlati ké­pe látható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom