Békés Megyei Népújság, 1965. november (20. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-09 / 264. szám

1965. november 9. 5 Kedd Továbbtanulás — vagy termoIoMunlka ? Közvéleménykutatás az orosházi gimnázium egyik negyedik osztályában Nem elég, hogy az idő mostoha hozzájuk? — Beszélgetés éjjeli műszakos traktorosokkal — Az érettségi előtt álló fiatalok évről évre visszatérő nagy problé­mája a pályaválasztás. Élettani és szellemi fejlődésük legjelentősebb négy esztendeje után feleletet kell adniuk a hogyan továbbra. Talán nincs is olyan 17—13 éves, aki va­lamilyen vágyat ne dédelgetne magában a jövőre vonatkozóan. A kérdés csupán az, vajon ez a vágy egy káros „divat”, a mindenáron diplomát szerzés helytelen és a reális lehetőségeket mellőző színes álomképe-e, vagy a valóság józan mérlegelése után kialakult életcél. Egyharmad — kétharmad A kérdés eldöntéséhez, az érett­ségi előtt álló fiatalok életszemlé­letének, gondolkodásának felmé­réséhez az orosházi Táncsics Mi­hály Gimnázium egyik negyedik osztályában a .közvéleménykutatás eszközét választottuk. Külön kér­déseket, kaptak a főiskolák, egye­temek felé törekvőik és azok is, akik valamilyen szalonét szeret­nének majd elsajátítani. Vessünk egy pillantást a sta­tisztikai adatokra. A huszonkilenc kérdezett közül húszán jelentkez­nek egyetemre vagy főiskolára, kilencen pedig szakmunkások akarnak lenni. Az osztálynak te­hát alig egyharmada kíván köz­vetlenül a termelőmunkába be­kapcsolódni, a többiek a tanári, orvosi, mérnöki és más egyéb fel­sőfokú képesítést igénylő pályát választják. Arra a kérdésre, mi­ért határoztak így, valamennyien sokrétűen, de korántsem teljes meggyőződéssel bizonygatták vá­élénk, okos szemekkel pillant ránk. Természetesen, készséggel elmond mindent, ha akarjuk, hivatalos nyilatkozatot is haj­landó adni. Levelek? Igen, vol­taik levelek, mindent leír, amit csak tud. Kezei nyugtalanul si­mogatják az asztalterítőt. Teljes részletességgel mindent elmond. Mikor a nyomozó kérdéseket tesz fel, bólogat, mindenképpen azt a látszatot akarja kelteni, hogy abszolút őszinte. Valójá­ban nincs is titkolnivalója, ő csak arra kell, hogy mindent alá­támasszon. És alá is támasztja. Néhány nap múlva már Orsókban jártunk. __Kuznyecov nehezebb dió — m ondta ítoscsin. — Nála meg kell találni a leveleket, mert Prohorov levelei eléggé meggyő­zőek. Szükségünk van az ügyész házkutatási parancsára, a ki­hallgatás itt nem elegendő. K uznyecov mindent tagadott: semmiről se hallott, semmit sem tud. — Én lágerlakó voltam — mondta —, és nem akarok oda visszakerülni. Igen, nagyon fé­lék. Ismerem magukat. — Miért beszél a lágerről? — kérdezte Nahimov. — Most nem a lágerről van szó és nem a fé­lelméről.' Inkább az életről, ért­se meg. Van háza, munkája, amit szeret, felesége, kislánya. Miért gondolja, hogy azért jöt­tünk, hogy magát leültessük? lasztott pályájuk szépségét. Ami­kor ugyanis arra kellett felelniük, mit tesznek, ha esetleg többszöri jelentkezés után sem veszik fel őket az egyetemre, tizennégyen valamilyen szakma megtanulása mellett döntöttek, s csupán hatan ragaszkodtak tovább a diploma- szerzéshez. Miért az utolsó lehetőség? Ügy tűnik, sokakat még mindig az a tévhit vezéréi, hogy aki a gimnáziumban érettségizik, az csak egyetemre, főiskolára mehet, a pályaválasztásnál tehát minden­képpen ez kerül első helyre. A kérdés az, vajon az iskola vagy a szülő neveli-e ilyen helytelen irányba a fiatalokat? A statisz­tikai adatok itt is magyarázatul szolgálnak. A tizennégy lemondás azt bizonyítja, hogy az iskola nem ringatja illúziókban a fiatalokat, hanem a reális lehetőséget igyek­szik föltárni előttük. Honnan ered akkor, hogy mégis húszán töltik majd ki a jeléntkezési lapot, bár felkészültek az esetleges kudarcra is, és akkor sem lesznek reményt vesztettek? Ez egyben azt is bi­zonyítja, hogy az érettségi előtt állók egy részénél nem természe­tesen, nem a választott pálya iránti és egyetemi, főiskolai vég­zettséget igénylő hivatásérzetből fakad a szándék, hanem külső su­gallat vezeti kezüket a jelentke­zési lapok kitöltésénél. A bűvös szó: diploma! Sajnos, a szülők között sokan vannak, akik a múlt káros örök­sége miatt úgy vélekednek, hogy csületes ember, akkor közös az érdekünk. Három órát tartott a fárasztó és bonyolult kihallgatás. Kuznye­cov hallgatott. Aztán nagy nehezen megszó­lalt: — Rendiben. Bízom magukban. Először életemben. Tudom, hogy ostoba dolog, de bízom. Kérek papírt, mindent leírok. A házkutatás során Prohorov egyik levelét a kislány hajasba- bájánák ruhácskájába rejtve ta­lálták meg. Kátyenka ezt a ba­báját szereti leginkább, mert be tudja hunyni a szemét. Moszkvában a legszomorúbb Savoiin kihallgatása volt. Ide­gességében, ziláltságában, félel­mében teljesen meghasonlott. Egész idő alatt mosolygott, de úgy, mint aki minden pillanat­ban el bőgi magát. — Elmondok mindent a leg­apróbb részletekig. Igen, úgy kezdődött, hogy ellopta a note­szomat — mondta halkan, szin­té suttogva Satoolin —, él akart veszejteni. Aztán felajánlotta, hogy utazzunk együtt külföldre. — Hogy hogy utazzunk- el? — kérdezte Nahimov, — Szóval, hogy szökjünk ki. Állandóan azzal az igénnyel lé­pett fel, hogy mind újabb és újabb érdekes dolgokat meséljek neki. Persze, a munkámról. Min­dent feljegyzett. „Ez lesz a má­sodik küldemény” — mondta. Szörnyű ez, tudom, szörnyű... gyermekükből, ha már egyszer tanult, „legyen valaki”, s ennek éléréséhez a diploma megszerzé­sét tartják egyetlen járható út­nak. Vajon a fiatalok hogyan vé­lekednek erről? Ez a kérdés mind­két csoport számára azonos volt, s a válaszok érdekes felfogásról tanúskodnak. Összesen tizen ál­lították, hogy van káros megkü­lönböztetés diplomás és nem dip­lomás között, tízen azt mondták, hogy nincs, s csupán kilencen val­lották azt a nézetet; amit az egyik diák tömören így fogalmazott: „Senkit sem a diplomája, hanem a munkája után ítélnek meg.” Mondanunk sem kell, hogy ez az a helyes szemlélet, amelyet ér­vényre kell juttatni. Társadal­munkban az emberek értékét nem az határozza meg, milyen képesí- | tés van a zsebükben, hanem mcny- I nyíre hasznos tagjai a közösség­nek. Az építőipari szakmunkás is ugyanolyan értékű, mint a mér­nök, hiszen valamennyien közös célért dolgoznak. Mikor helyes az önérdek? A fiatalok körében éppen az előbb említett káros szemlélet miatt kialakul egy olyan elképze­lés, hogy először mindenképpen az egyetemi vagy a főiskolai tanulás mellett kardoskodnak, amikor az­után ez nem sikerül, akkor jobb belátásira térnek, s megpróbálják másutt keresni helyüket az élet­ben, De vajon mennyi idő telik el haszontalanul e felismerésig? He­lyesen írta az egyik diák, hogy ,fi.z ember élete nemcsak abból áll, hogy felvételiket próbálgas­son”. Ez a fiatal azt is helyesen látja, hogy társadalmunknak épp­úgy szüksége van az általános műveltséggel rendelkező szakmun­kásra, mint az orvosra vagy a pe­dagógusra. S különösen így van ez ma, amikor az élet valamennyi te­rületén nagyobbak lettek a köve­telmények. Ahhoz azonban, hogy az emlí­tett diák nézete ne csupán egye­dülálló legyen, hanem általános, sokat kell még tenniük az iskolák­nak és a szülőknek is. Seleszt Ferenc Társadalmi munkában utat építenek a diákok Békéscsabán a Sebes György ut­cában zsibongó diáksereg szorgos tevékenységére figyelnek fel a já­rókelők. A Vásárhelyi Pál Út-, Híd- és Vízműépítési Technikum harmad- és negyedéves diákjai el­vállalták, hogy társadalmi mun­kában az utca mintegy 500 négy­zetméteres szakaszán, a Kner Nyomda előtti területen megala­pozzák és a kizárólag gépi be­rendezésekkel elkészíthető mun­kák kivételével megépítik az utat. Több mint száz fiatal fiú és lány négy hét óta dolgozik, s ha a hengerlési zúzálékkőből megfe­lelő mennyiség állt volna rendel­kezésre, a munkát már korábban be tudták volna fejezni. így is szombatra elkészültek, s hétfőn már minden készen állt arra, hogy meg lehessen kezdeni az aszfalt leterítését. Ez azonban már spe- j ciális szakmunka, nem a diákok i dolga. A mezőgazdaságban minden év őszén rendikívüli feladatokat, kell megoldani. így van ez ez év őszén is. A kedvező időjárás, a mező- gazdaságban dolgozók egyre gya­rapodó szakmai műveltsége és ál­dozatkészsége következtében ter­mésátlagaink jobbak az elmúlt évinél. A nagyobb termés nagyobb feladat elé állítja mezőgazdasági üzemeinket. A termelőszövetkeze­tek szállítóeszközeinek az ősz fo­lyamán 4—4,5 milliárd tonnakilo­métert kell megtenniük a betaka­rítás közben. A jövő évi kenyér- gabonatermés biztosítása érdeké­ben mintegy 280 000 hold földet kell vetésre előkészíteni, a száraz­ság miatt 5—8 munkafolyamattal aztán elvetni. Ezenkívül a tava­szi vetések előkészítésére mint­egy 410 000 holdon szükséges a mélyszántást elvégezni megyénk­ben. A szállítás, a vetés és a szántás is' jói szervezett, lelkiismeretes munkát kíván a szakemberektől, a traktorosoktól. Többet is, mint a mezőgazdasági munka más idé­nyében. A feladatok végrehajtá­sára megyénkben összesen 4700 szántótraktor áll rendelkezésre. Az egyik legfontosabb feladat a gé­pek kapacitásának maximális ki­használása. Éppen ezért az üze­mek figyelmét idejében felhívták a párt- és állami szervek a nyúj­tott és két műszak bevezetésére. Az eredmény nem is maradt el. Megyénk tsz-, ÄG- és ÁMG- traktorosai közül mintegy 960-an dolgoznak két műszakban. Ezzel a számmal nem kell szégyenkez­nünk a többi megyéhez viszo­nyítva sem. De nagy területünk miatt szükséges volt a szomszéd megyékből és vállalatoktól is át­csoportosítást végrehajtani. így összesen 84 traktort kapott még megyénk. A traktorosok éjjeli munkáját az üzemeken kívül a ta­nácsok mezőgazdasági osztályai, az ÁMG igazgatósága és az SZMT rendszeresen ellenőrzi, segíti. Legutóbb október 29-én, pénteken éjjel került sor ellenőrzésre az orosházi járásban. Este 9-kor indultunk el. Rövid negyedórái utazás után találkoz­tunk az első traktorossal a telek- gerendási Vörös Csillag Tsz-ben. A traktoros-ismerősünk ugyanis a Békéscsabai ÁMG dolgozója. Ér­deklődésünkre elmondta, hogy egyhetes szabadsága alatt vállalta az éjjeli műszakot, mivel a tsz- nek nincs elég traktorosa. így ő is jól jár, mert terven felüli kerese­(Tudó sítónktól) A gyulai pedagógusklub ve­zetősége igen rokonszenves és népszerű művészházaspárt lá­tott vendégül csütörtökön este. Szabó Csilla zongoraművésznő és férje, Kocsis Albert hegedű- művész előbb élménybeszámo­lót tartottak idei külföldi hang­versenykor út j ükről, majd a megjelent lelkes klubtagok kí­vánsága szerint népszerű mű­tét visz a családnak, a tsz is jól jár, mert egy géppel több a két műszakosok száma. Tovább halad­va a csorvási határban, főleg ku­koricaszállító brigádokkal talál­koztunk. Az orosházi Dózsa Tsz dűlőút­jait járva találtunk rá Szula Já­nosra, aki MTZ-traktorával foga­solt. Kérdésünkre elmondta, hogy a föagronómus már négy éjjel lá­togatta meg az ősz folyamán, de a brigádvezető, a tsz-elnök és a párttitkár még egyszer sem. Egy­néhány kilométerre tőle találkoz­tunk három Sz—100-assal: őszi mélyszántást végeztek. Az első gépről leszálló Holcsik Antal, a Kisteleki ÁMG (Csongrád megye) traktorosa elmondta, hogy általá­ban meg vannak elégedve az el­látással. A területtel nem nagyon, mert kicsi a tábla és sokat kell forogni, és ez nem az Sz—100-as- nak való. — Megígérték, hogy jobb terü­letet fognak adni — mondják az odaérkező traktorosok: Sipka Jó­zsef és Veres Ferenc. Hajnal egy óra felé közeledett az óramutató, mikor a Béke Tsz földjén beszél­gettünk Kersmajer Imrével, az Orosházi Gépállomás traktorosá­val, majd később a nagyszénás! Lenin Tsz területén Szenei Ist­ván tsz-traktorossal. A traktoro­sok mindegyikével 15—20 percig beszélgettünk arról, hogyan dol­goznak, milyen munkát végeznek és hogyan vannak megelégedve. Egyúttal a munka minőségét is megnéztük — amennyire villany­fénynél lehetett. A keresettel meg vannak elégedve kivétel nél­kül. Bár a tsz-traktorosok elmon­dották, hogy nekik is jólesne egy­néhány százalékos éjjeli pótlék, hiszen a rendelet szerint az ÄG- és ÁMG -traktorosok megkapják a 40 százalékot. Mégsem ezt sérel­mezik legjobban, hanem azt, hogy a tsz vezetői nem, vagy csak rit­kán látogatják meg őket. Szenei István traktorost például az ősz. folyamán még egyszer sem láto­gatták még meg a tsz vezetői. Pe­dig jólesne ez azoknak az embe­reknek, akik az éjjeli egyhangú magánosságban végzik a rájuk bí­zott feladatokat, Jó lenne, ha a hidegebb éjszakák idején meleg teával látnák el őket és meleg em­bertársi látogatással segítenék r hosszú, hűvös éjszakák leküzdésé: Ezt várják a traktorosok és ezt kérik a tsz vezetőitől a felsőbb szervek is. sorszámokból hangversenyt rőt tönöztek. Igazi élménydús klub - est volt. Sajnálatos, hogy ez a szé" hangversény időben egybeesel az első bérleti filharmónia' hangversennyel. A rpűvészhá - zaspár gyulai vendégszereplése nagyobb hallgatóságot is meg­érdemelt volna. —iy— Kinek jó ez? Értse meg a mi «■colpontjainkat is. Ha maga be­— Hol vannak ezek a felje-gy zések? (Folytatjuk) Karakó Imre Szabó Csilla és Kocsis Albert klubba ngversenye Gyulán

Next

/
Oldalképek
Tartalom