Békés Megyei Népújság, 1965. november (20. évfolyam, 258-282. szám)

1965-11-02 / 258. szám

,1905. noveáiber 2. 2 Kedd Couve de Huevüle vi§§iatért Moszkvába Alekszej Koszigin szovjet miniszterelnök, M. Couve de Murvil- le, P. Baudet Franciaország moszkvai nagykövete és V. Zorin, a Szovjetunió párizsi nagykövete Szocsiban. (Telesfotó — MTI Külföldi Képszolgálat) Ünnepi megemlékezés Tótkomlóson a DÍVSZ megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Couve de Murville francia kül­ügyminiszter és kísérete a Szov­jetunióban tett körútjáról vissza­érkezett Moszkvába. Mint már jelentettük, a külügy­miniszter Szocsiban. vasárnap Ko­szigin szovjet kormányfővel és Mikojannal, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének elnökével találko­zott. LENINGRAD A Leningradszkaja Pravdában megjelent Tabouis asszony cikke a szovjet—francia kapcsolatokról. Tabouis asszony a Couv© de Mur­ville .kíséretében levő francia újságírók között látogatott el a Szovjetunióba. — A francia—szovjet kapcsola­tok kérdésével 1924 óta foglalko­zom — írja cikkében. — Emlék­szem e kapcsolatok különböző szakaszaira, a közben támadt akadályokra. Most az a vélemé­nyem, hogy talán sohasem volt ekkora a hit országaink közeledé­sének lehetőségében, abban, hogy a kapcsolatok évről évre mind­jobban kibontakoznak. Sok tény, sok jelenség késztet arra, hogy ilyen jóslásba bocsátkozzam. Az amerikai—nyugatnémet szerződés Franciaországban a vészharang megkondításához ha­DjakarUi A nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Indonézia külön­böző részein tovább folyik a had­sereg kommu ni staellen es terror­hadjárata. Az indonéz hadsereg szóvivői beszámolnak arról, hogy kommu­nistákat vettek őrizetbe Kelet- Jávában, Nyugat-Jávában és Ce- lebesz-szigetén. Celebeszen a rendőrség és muzulmán fegyvere­sek üldözik a kommunistákat, akik a dzsungelbe vetették be magukat. A vasárnap esti jelentések sze­rint Közép-Jávában a kommunis­ták ellenállást tanúsítanak a had­sereggel szemben és jelentős kör­zeteket ellenőriznek. A hadsereg irányítása alatt álló Antara hír- ügynökség szerint a közép-jávai Solo térségében a helyzet „napról napra súlyosabb'’. Bojolali körze­London Wilsom rhodesiai tárgyalásainak eredményét az angol közvélemény aibban látja, hogy sikerült elha­lasztani Rhodesia függetlenségé­nek Ian Smith által történő egy­oldalú kimondását. Ugyanakkor Londonban megállapították, hogy a két oldal közötti elvi ellentétek semmit sem enyhülték, mert még a kiküldendő bizottság feladatát A pakisztáni hadügyminisztéri­um szóvivője szerint a hét végén újabb összetűzések voltak a pa­kisztáni és indiai csapatok között. A szóvivő szerint a pakisztáni csa­patok „visszalőttek és megöltek kilenc indiai katonát”, Tithwal és Lahore körzetében. sonló hatást keltett. - Jeladás volt ez számunkra, hogy erősítenünk kell a kapcsolatokat a Szovjet­unióval annak érdekében, hogy együtt oltalmazzuk Európa füg­getlenségét. De nemcsak ez teszi szükséges­sé a közeledést. Franciaország és a Szovjetunió egyező álláspontra szerint októberben 260 személy vesztette életét a fegyveres össze­tűzések során. Szaleh minisztereinökh'elyettes kijelentette, hogy Indonéziában „polgárháború folyik”. A hadsereg parancsnoksága a malaysiai határterületekről visz- szavonja a csapatokat, hogy be­vethesse azokat Közép-Jávában. A hadsereg mindenütt igyekszik megtisztítani a közigazgatást a kommunista vezetőktől: Kelet-Já- vában nyolc kommunista polgár- mestert váltottak le. A katonaság fokozza kommu­nistaellenes propagandáját. Az el­lenőrzés alatt álló indonéz rádió vasárnapi jelentése szerint Un- tung ezredes, a Szeptember 30. mozgalom vezetője, akit már he­tek óta vallatnak, állítólag kije­lentette, hogy a mozgalom „a kommunisták hatalomátvételi kí­körvonalazó utasításokban sem egyeztek meg. Wilson úgy látszik az 1961. évi alkotmány módosítá­sának lehetőségét akarja meg­vizsgáltatni, Ian Smith viszont csak a „rhodesiai -vélemény” ki- puhatolásának eszközeire kíván szorítkozni. Fennmarad tehát a válság magvát képező kérdés: módosítsák-e az 1961. évi alkot­mányt a függetlenség kimondása előtt, vagy sem? A Kasmír hagja nevű titkos rádióállomás, amely Kasmírnak Pakisztánhoz való csatlakozását követeli, vasárnap azt jelentette, hogy egy hindu vallási szervezet tagjai felégettek 16 muzulmán fa­lut Kasmírban és számos muzul­mánt megöltek. helyezkedett a Bundeswehr nuk­leáris fegyverekkel való felszere­lésének kérdésében. Nem szabad atombombát adni a Német Szö­vetségi Köztársaságnak! — ez or­szágaink jelszava. Franciaország és a Szovjetunió közel áll egy­máshoz az Egyesült Államok dél­kelet-ázsiai politikájának megíté­lésében is. Mind a két ország el­lenzi a háború és a vérontás e po­litikáját és követeli annak be­szüntetését. — Amikor befejeződtek az elő­készületek Couve de Muarville külügyminiszter szovjetunióbeli látogatására, az egyik magas ran­gú francia személyiség a közelgő tárgyalásokra célozva kijelentet­te: „Az, ami hamarosan Moszkvá­ban és Szocsiban fog történni, nem kelt majd' valamilyen gran­diózus hatást, de lefekteti az ala­pokat ahhoz, ami a továbbiakban szokássá válik.” Megkérdeztem: „Vajon mi válik majd szokássá?” — ezt a választ hallottam: „Az egymással való találkozás és ta­nácskozás”— fejezi be cikkét Ta­bouis asszony. december 22-i lapon viszont szemmel alig észrevehető nyom maradt, egy szám és két betű: „281618 L. D.” Szóval egy hatjegyű szám. Igen. Esetleg egy moszkvai tele­fonszám. És az L. D? Esetleg egy név kezdőbetűi. Két órába tellett, amíg megállapították, hogy a fenti telefonszámon nem ismernek L. D. nevű embert. A szám egyébként Alekszandr Krasznovszkijé, aki a fizika- matematikai tudományok dokto­ra s hosszú évek óta él ebben a lakásban feleségével, Valentyi- na Andrejevnával, anyósával. Antonyina Dmitrijevna Veres- csaginával és Vlagyimir nevű fiával, aki egyetemi hallgató. A Krasznovszkij család utáni érdeklődés Roscsinnak a legki­sebb alapot sem adta ahhoz, hogy bármilyen formában még csak gyanúsíthassa is ezeket az embereket. Rendes, békés család. No, de hogyan került a telefon­számuk Sklytonhoz és miért? Elhatározta, hogy elmegy Krasz- novszkijhoz, beszélget vele és megkísérli, hogy kifürkésszen valamit, ami világosságot derít­het erre a kérdésre. A KISZ orosházi járási bizott­sága szombaton a DÍVSZ fennál­lásának 20. évfordulója alkalmá­ból jubileumi ünnepséget rende­zett Tótkomlóson, amelyen részt vett Josef Csacsiul, a Kameroni Demokratikus Ifjúsági Szövetség DlVSZ-képviselője, Petrovszki Ist­ván elvtárs, a KISZ Békés megyei bizottságának első titkára, Szigeti Gábor, a KISZ Békés megyei bi­zottságának titkára és Bencsik Ilona, a megyei KISZ-bizottság kulturális osztályának vezetője. A vendéglátók az ünnepség előtt az Ifjúsági Háziban fogadást ren­deztek a megjelentek részére, majd este 7 órakor az 1. számú kultúrotthonban megkezdődött az ünnepi megemlékezés. Elsőként egy szavalat hangzott el, majd Godár Mihály élvtárs, a KISZ orosházi járási bizottságá­nak titkára köszöntötte a megje­lenteket. Ezután Ambrus Pál elv­társ, a járási úttörőelnökség veze. tője mondott ünnepi beszédet. Be­vezetőben a nemzetközi ifjúsági szervezet megalakítását megelőző eseményekkel foglalkozott, majd a Londonban 1945. október 29-től no­vember 10-ig tartó eseményeket elevenítette fél. Mint mondotta, a fiatalok ott azért gyűltek egybe, Algír Vasárnap éjjel az Algírban tar­tózkodó ofro-ázsiai küldöttségek vezetői több mint nyolcórás ta­nácskozást tartottak, amelynek napirendjén a leendő csúcskonfe­rencia szavazási módszerének meghatározása, új országoknak — a Szovjetunió, Malaysia, Singa­pore és néhány legutóbb függet­lenné vált ország — az afro-ázsiai tömbbe való felvételére vonatkozó indiai javaslat és a csúcsértekez­A férj és feleség már várt rá. Roscsin mindjárt a tárgyra tért: „Egy külföldinél, aki iránt ál­lamvédelmi szerveink melegen érdeklődnék, megtalálták az önök telefonszámát. Nem tudná­nak-e nekünk segíteni abban, hogy megtudjuk, miként került hozzá ez a telefonszám? — Fogalmam sincs róla — vont vállat Alekszandr Krasz­novszkij. — Sok külföldi tudós­sal vagyok ismeretségben, de nem emlékszem, hogy bárme­lyiknek is megadtam volna a telefonszámomat. Nem csinálnék belőle titkot, de egyszerűen nem volt erre szükség. Egészen kö­zeli barátom nincs a külföldiek között, őszintén szólva nem tu­dom, hogyan segíthetnék... — Nem emlékszik, hogy vala­milyen külföldi felhívta volna az utóbbi időben? — kérdezte Roscsin. — Pontosan emlékszem. Nem hívott senki. — Családtagjain kívül valaki más is használja ezt a telefont? — Nem használja senki. — És valaki azok közül, akik gyakran felkeresik önöket? — Sok ismerősünk és bará­tunk van — tárta szét karjait Alekszandr Krasznovszkij —, hogy: „A béke fenntartásának, a felnövekvő nemzedék boldogulá­sának nevében egyetlen hatalmas nemzetközi szervezetbe tömörítse a különböző politikai nézeteket valló, különböző felekezetű, nemze­tiségű és fajú fiatalokat”. A kon­ferencia, amely a fiatalok milliói­nak hangulatát, állásfoglalását tükrözte, végül antiimperialista, háborúellenes harci programot hozott. Az előadó ezután arról szólt, hogy a Demokratikus Ifjúsági Sző. vétség teljesítette küldetétés, s' ma már 113 ország 110 millió fia­taljának erejét, akaratát, szándé­kát egyesíti. A ma legfontosabb feladata a békéimre, az atomháború elleni küzdelem és a gyarmati sorban levő országok népeinek, ifjainak, leányainak társadalmi, gazdasági érdekvédelme. Az ünnepi beszéd után Josef Csacsua köszönetét fejezte ki a szíves vendéglátásért, hazája fia­talságának jó kívánságát tolmá­csolta és további sikereket kívánt a magyar fiatalok országépítő munkájához. Az ünnepség a bé­késcsabai Balassi Bálint Művelő­dési Otthon művészeti csoportjá­nak műsorával zárult. repelt. A vita középpontjába ez utóbbi probléma került, mert több küldött szerint nincs értelme rész­letesen foglalkozni az előbbi na­pirendi pontokkal, amíg az elha­lasztás ügyében döntés nem szü­letett. A tanácskozáshoz közel­álló körök szerint elvben vala­mennyien hozzájárultak az elha­lasztáshoz, most már csak annak módozatairól folyt a vita. (MTI) de úgy tudom, mindegyiknek van saját telefonja. — Az egyetlen talán Ljuba néni — szólt közbe a feleség. — Igen, Ljuba néni az édesanyám testvére, vezetékneve Sabolina — magyarázta Roscsinnak. — Gyakran eljönnek hozzánk, a mamával teázgatnak, elbeszél­getnek. Tudja, az öregeknek mindig van miről csevegni... Ljuba néninek és Valerijnek — a fiának — nincs telefonja. A nagynéném nemrég figyelmez­tette a mamámat, hogy hívni fog­ják telefonon s kérte, hogy ne felejtse elkérni az illetőtől a te­lefonszámát... — Hány esztendős Ljuba né­ni? — kérdezte Roscsin. — Ljubov Dmitrijevna hat­vanhárom éves. Valamivel fia­talabb a mamánál. — Egy kérésem van önökhöz, asszonyom. Ha telefonálnak és a nénjét keresik, rögtön utána hívjon fel s közölje a megadott telefonszámot. Szeretnénk vala­mivel előbb megtudni a számot, mint Ljubov Dmitrijevna. Meg­teszi? — Természetesen — bólintott Kraszovszki j né. — Ha szükséges, természete­sen — tette hozzá a férje. ...Roscsin Krasznovszkijéktól le­felé jövet gyalog ment tovább. Gondolkodnia kellett, Ljubov Dmitrijevna, a hatvanhárom éves asszony. — L. D. Sabolina — volna a kém kapcsolata, ösz- szekötője? Butaság. De mit is tud róla? Egész életét Moszkvá­ban élte le, soha sehol nem dől­Jobboldali erők terrorja Indonéziában Közép-Jávában fegyveres ellenállást tanúsítanak a kommunisták tőben a helyi katonai parancsnok I sérlete volt. Angol vélemények Wilson útjáról Újabb indiai—pakisztáni összetűzés J. Golovanov: A Jezsuita bukása Dokumentumregény 7. Estére elkészült az analízis, A december 20-4 lap üres volt. A Afro-ázsiai külügyminiszteri értekezlet let elhalasztásának kérdése sze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom