Békés Megyei Népújság, 1965. július (20. évfolyam, 153-177. szám)

1965-07-27 / 175. szám

1965. július 27. 6 Kedd HhitWwÄl ^jrajoocCTT<^>oorw>oftWtfBcäB8 * Kellemetlenkedők Azt mondják, minden csésze fekete egy órát lop el az életünk­ből. Ám a kellemetlenkedő ismerősök és ismeretlenek, a tolako­dók, fecsegők és untatok éveket lopnak el tőlünk ... Erről szól ez a szellemes humorú film, amelyet a gyulai Erkel mozi ve­tít július 27—28-án. JÚLIUS 27. Békési Bástya: Bátor emberek. Bé- ! késcsabai Brigád: Szerelmesek van­nak köztünk. Békéscsabai Szabadság: ! Vörös és fekete I—II. Békéscsabai ! Terv: Szigorúan titkos. Gyomai Sza- j badság: A bosszú. Gyulai Erkel: Kei-1 iemeilenikedjök. Gyulai Petőfi: Ki volt I dr. Sorge? Mezőkovácsházi Vörös ' Október; Robbantsunk bankot! Oros- j házi Béke: Egy amerikai Párizsban, ' Orosházi Partizán: Az Őréig halász és ; a tengeri vSarkatíi Petőfi: A játszma! véget ér. Szarvasi Táncsics: Félté­kenység. Szeghalmi Ady: Szörnyete­gek. A tv műsora július 27-én, kedden 17.13 Hírek. 17.20 A Magyar Hirdető műsora. 17.30 Üttörőolim- pia 1965. Döntők. Közvetítés az Üttörőstadiómból és a Sportcsar­nokból. 19.10 A szabadság útvo­nala. Lengyel kisfilm a szocialista Kubáról. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-Híradó. 19.50 Napi jegyzetünk. 19.55 Molnár Gál Péter színházi jegyzete. 20.05 Goldoni: A hazug. Vígjáték 3 jelvonásban. A Szín­ház- és Filmművészeti Fö.skola hallgatóinak előadása képielvé- telről. Kb.: 22.20 Tv-Hiradó 2. ki­adás. Gyepes Barnabás győzött az országos salakmoierverseny 560-as kategóriájában Szegeden, a SZEAC-stadionban 1000 néző előtt került sorra az országos salakmotorverseny XV. fordulója a 125-ös és 500 köbcen­tis kategóriában. Az 500-as gépek ■versenyében tizenhármán indul­tak. Az első helyet Gyepes Barna­bás, a gyulaiak kitűnő versenyző­je szerezte meg 12 ponttal Peré- nyi (Debreceni MEDOSZ) és Ber- náth (Miskolci MHS) előtt. A verseny után Gyepes Barna­bás a következőket mondta: — Amikor a harmadik futamban si­került Perényi és Bemáth ellen győznöm, éreztem, hogy a nehe­zén már túl vagyok. Szegeden reá­lis körülmények között versenyez­hettem, ennek és a sikeres fel­készülésnek köszönhetem győzel­memet. Szakosztályunk most már megfelelő támogatást kap, és így bízom abban, hogy a nemzetközi versenyek után, szeptemberben Gyulán, a hazai környezetben sor­ra kerülő V. fordulóban sikerül megelőznöm az összetett verseny­ben jelenleg vezető Perényit. Ki tudja hol áll meg? Békéscsabán az utóbbi években számottevően megnövekedett a helyi autóbuszforgaiom= Hét különböző járat — az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 7=es és 9-es jelzésű ko­csi — szállítja az utaso­kat keresztül-kasul a vá­roson, kora reggeltől késő estig. Az persze csak örvendetes, hogy az igényeknek megfele­lően, egyre több helyi busz közlekedik. A na­ponta rendszeresen uta­zók már azzal is meg­békéltek, hogy egyes járatok menetrendje oly kacifántosán van össze­állítva, amelynek meg­tanulásához bizony idő kell... Ám a helyi kocsikat & nem rendszeresen uta­zók is igénybe veszik. Nekik természetesen még több gondot okoz a napszakonként eltérő időpontokat mutató me­netrend. Még szerencse, hogy több megállónál a menetrend ki van füg­gesztve (de nem mind­egyiknél!), Az is igaz viszont, hogy amíg a tájékozatlan utas a nyomtatott menetrend­ből kiböngészi a neki megfelelő járatot és idő­pontot, addigra talán gyalogosan is elérné célját... Ez még azonban nem minden. Az utasnak gya­korta még az is gondot okoz, hogy hol vára­kozzék a buszra. Fő­képp olyan helyeken, ahol egyetlen utcasarkon három megálló is van. Iljen például a Tanács- köztársaság útja és a Jókai utca keresztező­dése, ahol a 7-es jelzésű járat nem a főútvona­lon, hanem — befordu­ló s után — a Petőfi ut­cában áll meg. Vagy azt sem tudja mindenki, hogy a Temető sor sar­kán (a vasúti híd lábá­nál) valamennyi arra haladó helyi busz meg­áll — kivéve a 9-es jel­zésűt... Nem lehetne az egyes megállóknál — miként a fővárosban — a jelző­táblákra függesztett, fel­tűnő számokkal megje­lölni, hogy az adott helyen melyik kocsi áll meg? {—zár) SPORT Asztalos Lajos nemzetközi sakkmester-verseny Gyulán Gratulálunk a kézilabdás ifiknek! Vasárnap este a csabai főtéren a kézilabda vezetők, játékosok örömmel újságolták egymásnak a jó hírt: a megyei ifjúsága váloga- tottaik tornáján, a D csoportban a lányok elsők, míg a fiúk másodi­kok lettek! Érthető örömmel töltötte el a sportág híveit az eredmény. A lá­nyok egy évvel ezelőtti sikerüket ismételteik meg, a fiúk viszont ta­valy csoportjuk utolsó helyén vé­geztek, így mostani helyezésük nagy előrelépést jelent. A megyei válogatott 3 hónap óta készült az országos torna selejtezőjére. Az el­lenfelekről, Csongrád, Szolnok. Bács megye válogatott,) áról csak annyit tudtak, hogy sók NB Il-es játékost vonultatnak fel. A Békés megyei csapatból viszont csak Czegle Júlia és Molcsán szerepel az NB TI-ben. A szakszövetség ve­zetői nem valami vérmes remé­nyekkel indították útnak a két csapatot. Sajnos, a felkészülés nem volt zökkenőmentes. Komoly el­lenfelek ellen nyilvános ed­zőmérkőzést egyik csapat sem játszott. Bár a lányoknál sikerült a legjobb erőket bevonni a közös munkába, a fiúknál hiányoztak a Balatonon levő orosházi és az iskolai szünet miatt hazautazott szarvasi játéko­sok. Éppen ezért okozott osztat­lan örömet fiataljaink remek helytállása. Dicséret illeti a 24 játékost, Hóbei Mária és Dudás András edzőket. A mostani siker azonban nem tehet senkit sem elbizakodottá. Az ifik bebizonyították: megyénk sok tehetséges játékossal rendel­kezik. A felkészülést azonban er­re a nagy jelentőségű tornára a jövőben még szervezettebbé kell tenni, és az 1966. évi mérkőzésso­rozatra nem jövő áprilisban, ha­nem már mosit meg kell kezdeni az előkészületeket. A siker — kö­Az MTS Békés megyei Tanácsa Gyulán, Erkel Ferenc, a nagy ze­neköltő és kiváló sakkozó szülő­városában rendezi meg augusztus 9-től 26-ig a VIII. dr. Asztalos Lajos emlékversenyt. A nemzet­közi mesterversenyen, melyen hat európai nemzet ismert verseny­zői vesznek részt, a magyar él­gárda tagjai — Barcza, Lengyel, Forintos, Honti, Kluger, Polgár, Gasztonyi, Haág, Pogáts — ülnek asztalhoz. A verseny névadója dr. Aszta­los Lajos 1889-ben született Pé­csett. Nyelvszakos középiskolai tanári képesítését 1914-ben sze­rezte. Budapest sakkéletének már az 1910-es években ismert alak­ja volt, a mesteri címet 1912-ben Temesváron szerezte meg. A ki­tűnő képességű mester rövid idő alatt a magyar versenyzők élvona­lába küzdötte fel magát. További fejlődésében az első világháború állította meg. A háború után Sza­rajevóban telepedett le és 1942-ig Jugoszláviában élt. Több ízben volt tagja a jugoszláv olimpiai sakkcsapatnak is. 1942-ben tért vissza Magyarországra, ahol több nagy versenyen szerepelt kiemel­kedően. A Bcs. VTSK labdarúgói nagy szorgalommal és lelkesedéssel ké­szülnek az MNK szerdai forduló­jára. A kék-fehérek a Szolnoki MTE NB Il-es együttese ellen ját­szanak a legjobb 16 közé jutásért. A Kórház utcaiak eddigi kupasze­Dr. Asztalos Lajos a legnagyobb szolgálatot a fiatalok nevelésével tette sakksportunknak. Mesterek és mesterjelöltek egész sora került ki keze aJói. Emlékezőtehetsége szinte példa nélküli volt. Egy-egy világbajnokság legszebb játszmáit még évek múlva is fejből játszot­ta le. Kilenc élő nyelven beszélt. Nyelvtudása tette lehetővé, hogy valamennyi értékes külföldi szak­lapot felhasználjon a fiatalok ok­tatásába® és évről évre képviselje a Magyar Sakkszövetséget a nemzetközi sakkszövetség kong­resszusán. A FIDE elnökségi tag­jának választották. Mint csapat­kapitány kísérte a magyar váloga­tott csapatot az 1952-es és az 1954- es sakkoilimpiára. Számtalan könyve, cikke, tanulmánya ma is hasznos lorrása a magyar sakk- elméletnek. A Magyar Sakkszövet­ség elnöke volt akkor, amikor 1956. november 1-én elhunyt. Ha­lála nagy veszteséget jelentett a hazai és a nemzetközi sakkélet­nek. Az emlékverseny szervezői azon fáradoznak, hogy a gyulai verseny méltó emléket állítson névadójá­nak. Sí. I. Szombati György edző helyett Pillér Sándor tanár, oktató vette át az első csapat edzéseinek irá­nyítását. A második és az ifjúsági csapat edzéseit a jövőben Sajben János vezeti. Az MNK legjobb 16 csapata közé jutnak-e a Bcs. VTSK labdarúgói? telez. Helyesen teszi a megyei szak­szövets»5-' ’----- a Makszim K'U'án s zerepelteti a csoportgyőztes női válogatottat. Megérdemlik a lá­nyok, hogy a hazai, környezetben is bemutassak tudásukat. A toló 30. heti eredménye x, 1, 2, I. 1, 1. 1. 2, 2, 2. 2. X, 2, 1. 13-|-1-es és 13 találatos szelvény nem akadt. Tizenegy fogadó ért el 12 találatot, nyereményük egyenként 48 ezer 933 forint. A százkét 11 találatos szelvényre 2 ezer 110 forintot, míg a 10 ta- lálatosokra 331 forintot fizetnek. replésükkél bebizonyították, hogy lelkesedéssel, erős akarattal ma­gasabb osztályú csapatok ellen is lehet eredményt elérni. Az elmúlt héten — a legjobb 32 közé jutá­sért — és az MTS által felajánlott teljes felszerelésért harcolt a csa­pat. A szerdai mérkőzésnek is van tétje. A találkozó győztese, mint csoportgyőztes kerül a legjobb 16 csapat közé és az újabb felszere­lés-ajándékon kívül, a legközeleb­bi fordulóban az Űjpesti Dózsa csapatát láthatja vendégül. Ez is bizonyítja, hogy van értelme a jó kupaszereplésnek. Sokat tanulhat­nak a játékosok, szakvezetők, ugyanakkor a szurkolók élvonal­beli csapatokat láthatnak. Újság még a VTSK háza táján, hogy a Bcs. Előréhez távozott Labdarúgó-hírek Érdekes barátságos labdarúgó-mér­kőzésire kerül sor július 2®-áin, szerda délután 18 órai kezdettel Szarvason. Békés megye ifjúsági válogatottja a Magyarországon túrázó NDK ifjúsági válogatottal találkozik. Előmérkőzést a Szarvasi SC és a Bcs. Előre NB II-e3 csapata játszik. * * * A megyei LASZ II. fegyelmi bizott­sága az elmaradt Bcs. Agyagipar— Kötegyán mérkőzés két pontját 0:0 gólaránnyal az Agyagipar javára iga­zolta, ezenkívül a kötegyáni csapat évi összeredményéből kéifc büntetőpon­tot vonnak le. * * * A Gyulai MEDOSZ NB Il-es csapata a közelmúltban Dombiratoson játszott edzőmérkőzést és 9:1 arányban nyert. I mákgubó érdi SZERZŐDÉSES ÁRA 30 q-ig 150,— Ft/q 31—60 q-ig 250,— Ft/q 61—100 q-ig 300,— Ft/q 100 q felett 350,— Ft/q Minden mennyiségben átveszik a földmüvesszövetkezetek 329 Az együttesből hiányzott Szilágyi, aki a K. Dózsa ellen sérült meg és előre­láthatólag még a rajtnál sem számít­hatnak játékára. Viszont játszott már Himmer I, akinek lejárt várakozási ideje és újra anyaegyesületében szere­pe!.; * * * Érdekes mérkőzést vívott Gyulán a Gyulai Építők—Békéscsabai Előre öregfiúk (30 éven felüliek) csapata. A gyulaiak 5:l-re nyertek és a Puskás — Kovács, Portörő (Pásztor), Petrovszki — Gabiik, Bemdt — Csűri, Krizsán (Szentesi), Kurta. Fodor, Nagy K. ösz- szetételű csapat játéka nagy közönség- sikert aratott. * * * A Vízügyi Igazgatóság—Spartacus (1:0) mérkőzéssel végleg eldőlt a gyu­lai városi bajnoki cím sorsa. A ,.vize­sek” jó erőkből álló csapata csak ne­héz küzdelemben tudta kétvállra fek­tetni ellenfelét. A Vízügy együttese évek óta egyenletesen szerepel. Pugy- mer György intéző lelkes munkája igen eredményesnek bizonyul, jó kol­lektív szellem jellemzi a csapat belső életét. Persze, azt sem szabad figyel­men kívül hagyni, hogy Gyulán a leg­több — félig-meddig visszavonult — jó képességű labdarúgó ,,találkozóhe­lye” éppen a Vízügyi Igazgatóság csa­pata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom