Békés Megyei Népújság, 1964. december (19. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-30 / 304. szám

1M4. december 30. 7 Szerd.. SPORT SPORT SPORT Befejeződött a sarkadi járásban a KISZ Kongresszusi Kupa versenysorozata A Gyulai Lendület női röplabdacsapata bekerült az NB ll-be A Békés megyei női röplabda­bajnok, a Gyulai Lendület együt­tese az NB II-be jutásért kiírt osztályozókon csoportjának má­sodik helyén végzett. Amint azt a Magyar Röplabda Szövetség érte­sítéséből megtudtuk, ez az ered­mény elég volt ahhoz, hogy a gyulai lányok bekerüljenek az NB II-be. Ezzel a Bcs. Kötött­árugyár női, a Szarvas SC és a Bcs. MÁV férfi kézilabdacsapata, a Bcs. Vörös Meteor, valamint a Gyomai TK női röplabdásai mel­lett a Gyulai Lendülettel hatra emelkedett a labdajátékokban megyénk NB Il-es csapatainak száma. Asztalitenisz Sarkadon, került megrendezésre a Sarkadi járási válogatott—Budapest VI. kerület válogatott férfi és női asztali- lenistz csapatmérkőzés. Eredmények Férficsapat: Sarkad—Budapest VI. kér. 5:4. Női csapat: Sarkad—Buda­pest VI. kér. 3:1. Női egyéni: Horváth (Bp.)—Fekete (Sarkad) 2:0. Női pá­ros: Fekete—Paldag (Sarkad)—Horváth —OpaiURZiki (Bp.) 2:0. Férfi egyéni: Sa­ráé» (Bp.)—Szász (Sarkad) 2:0. Férfi páros: Balogh V.—Balogh A. (Sarkad) —Faragó—Borsos (Bp.) 2:0. Vegyes páros: Horváth—Modnár (Bp.)—Fekete —Balogh V. (Sarkad) 2:0. Meglepetés a sarkadi járás válogatott­jának győzelme a női, a férfiosapat- Oam, főleg a férficsapat nagyszerű győzelme jelentős fegyvertény. Pobjeda személygépkocsi kitűnő álla­potban edadó. Boross, Mezőberény, Petőfi út 16. 29380 Skoda Coloniel személygépkocsi prí­ma állapotban edadó. Szeghalom, Le­nin üt 34. 29379 250 kilogrammos hízó és 5 darab süldő eladó. Békéscsaba. Gutenberg utca 9. 29374 Két darab 150 kilogrammos hízó el­adó. Békéscsaba V., Pozsonyi utca 50. 29373 2M kilogrammos hízó eladó. Békés­csaba V., Franklin e/3 szám adaté. 29372 Beköltözhető utcai félház eladó. Bé­késcsaba rv„ József utca 7. 29370 13» kUogrammoe hízó eladó. Békés­csaba, Kisrét, Tanya 24. 29369 175-ös Zatka Jawa garanciával eladó. Békéscsaba, hűtőház. Szentesi. 29368 17# kilogrammos hízó eladó. Békéscsa­ba, Tömöri utca 4. 29381 130 kilogrammos hízó eladó. Békéscsa­ba IV., Achim L. András utca 12. 29336 180 kilogrammos hízó edadó. Fürjes, Tanya 1672. 29361 200 kg-os hízó eladó. Békéscsaba IV., Halász u. 2. 2117 Egy darab 140 kilós hízó edadó. Bé­késcsaba, Kassal út 37. 3115 Hízók eladók, 140—200 kg-ig. Kása György, Szabadkígyós, Lenin út 83. 2113 Fiatal, príma hízott sertés eladó. Gyu- .a-Máriaialva, Sarkadi út 102. 40117 A KISZ VI. kongresszusa tisz­teletére, még ez év augusztusában a Sarkadi Járási TS és járási KISZ vb elhatározta, hogy a fia­talok tömeges sportfoglalkoztatá­sa érdekében 6 sportágban ver­senysorozatot hirdet. Az elhatá­rozást tett követte és szeptember­ben hat sportágban: kézilabdában, röplabdában, atlétikában, lövé­szetben, asztaliteniszben és sakk­ban megindultak a körzeti és já­rási küzdelmek a kupáért. A KISZ-kupa küzdelmeiben 24 kézilabda-, 20 röplabda-, 16 lö­vészcsapat, 388 atléta, 17 asztali- tenisz- és 12 sakkcsapat vett részt. December 13-én, a kong­resszus napján a sakkcsapatok összecsapásával fejeződött be a KISZ-alapszervezetek között fo­A Csongrád megyei Labdarúgó Szövetség, amely az NB III. Dél­keleti csoportját irányítja, közöl­te, hogy melyek azok a csapatok, amelyek a kiesettek helyén szere­pelnek az 1965-ös bajnoki .évben. A Délkeleti csoportból búcsút mondott Kecskeméti TE, Török­Keveset használt fekete Pannónia el­adó. Gyula, Baross ti. 5. 40L14 200 kilogrammos hízó edadó. Békéscsa­ba, Temesvári utca 22. 39857 lyó pontverseny, utána követke­zett az ünnepélyes eredményhir­detés. A sakkozók versenyéből a Sarkadi Cukorgyár férfi- és női csapata került ki győztesen. A pontverseny győztese a Sar­kadi Fmsz KISZ-szervezete lett 164 ponttal. 2. Sarkadi Gimnázi­um IV/b. osztálya 136, 3. Köte- gyáni Tsz 125, 4. Sarkadi Gimnázi­um IV/a. osztálya 117, 5. Sarkadi Gimnázium II/c. osztálya 102, 6. Sarkadi Cukorgyár KlSZ-szerve- zete 90 pontúd. A pontversenyben összesen 23 KISZ-alapszervezet vett részt, több mint 900 sportoló­val! A KISZ-kupát a jövőben minden évben megrendezi a járási TS és a járási KISZ vb. A ver­seny első 6. helyezettje értékes sportfelszerelés-jutalmat kapott. szent mi klósi Vasa®, Nagykőrösi Kinizsi és a Mezőhegyesi ME- DOSZ helyére a Kiskunfélegyházi Vasa® SC (Bács-Kiskun megye bajnoka), a Mezőkovácsházi Pe­tőfi (Békés megye bajnoka), a Szegedi Honvéd Kossuth SE (Csongrád megye bajnoka), vala­mint a Szolnoki Honvéd Kilián SE (Szolnok megye bajnoka) ke­rült. Tehát a meglévő együttesek­kel együtt ezek az újonccsapatok alkotják az NB III. Délkeleti cso­portjának mezőnyét. Az NB II-be jiutott Martfűi MSE helyére az MLSZ oszt be a későbbiek folya­mán egy csapatot. A Gyulai Fa-/ Fémbútoripari Kisipari T ermelőszövetkezet A LAKOSSÁG ÉS A KÖZÜLETEK SZOLGÁLATÁBAN. KÖSZÖNTJÜK AZ 1965-ÖS ÚJ ESZTENDŐT ÉS KÖZÖLJÜK, HOGY AZ ÜJ ESZTENDŐBEN IS A LEGNAGYOBB KÉSZSÉGGEL ÁLLNAK AZ ÖSZ- SZES RÉSZLEGEINK A LAKOSSÁG RENDELKEZÉSÉRE! KEDVES MEGRENDELŐINKNEK ÉS ÖSSZES ÜGYFELEINKNEK SIKEREKBEN GAZDAG, EREDMÉNYES boldog új esztendőt KÍVÁN A SZÖVETKEZET VEZETŐSÉGE 673 Melyek az új csapatok az NB lli-as labdarúgó-bajnokság Délkeleti csoportjában ? Mérlegen a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 6. Gyomai TK 30 Ebben a bajnoki évben a gyomai együttes nagyon sok mérkőzésén nyújtott ragyogó tejesítményt. A csa­pat tehetséges, ügyes játékosokból áll, stílusuk is van — és róluk nyugodtan mondhatjuk el, hogy az 1964-es ev fej­lődést hozott számukra. Mégis Gyo­13 11 6 62:39 37 góllal iratkozott fel a góllövőlista . de őt inkább mezőnymunkája dicsé Bácsi minden mérkőzésen részt vet' de formája nagyon változó volt, egy­két mérkőzésen ellenállhatatlanul ja- szott, máskor pedig észre sem lehetet venni. A középcsatár szerepét Já A Gyomai TK együttese. Álló sor, balról jobbra: Galah Fe­renc intéző, Kövesdi Lajos edző, Bácsi, Nyilas, Jánovszki Németh, Szendrei, Domokos, Nagy Károly szakosztályve­zető. Guggol: Mresán, Vatai Gonda, Rácz. ül: Megyeri. mán sokan vannak olyanok, akik ugyan szép eredménynek tartják a hatodik hely megszerzését, de mégis azt mondják, hogy a csapat nem adta ki magából mindazt, ami való­jában ,,benne van’’. A bírálók ezt a megjegyzésüket elsősorban a tavaszi szezon rapszodifcus teljesítményei alap­ján teszik. Ebben van is igazság, ugyanis kora tavasszal edzőválto­zás történt, és ennek nyomait a csa­pat megérezte az első fordulóban. A későbbiek során aztán már olyan tel­jesítményt nyújtott a gárda, amely képessé tette őket a hatodik hely megszerzésére. A harminc* mérkőzésen húsz já­tékost szerepeltetett Kövesdi Lajos edző. A legtöbbször a kapus posztja változott. Megyeri tej esi t mén ye na­gyon hullámzó volt, a helyére került Nagy pedig', amikor már állandósítot­ta jó formáját, derékrándulást szenve­dett, így került sor a rutinos, idősebb Kovács szerepeltetésére. A Vatai, Gon­da, Rácz közvetlen védelem nyújtotta a legjobb teljesítményt. A két fede­zetre, Szendreire és Varjúra sem lehet panasz. Az előbbi higgadtságával tűnt ki, míg a 17 éves Varjú máris ruti­nos játékosnak számít. A támadósor összetétele elég sűrűn változott. En­nek a sornak Németh volt a legjobb­ja, amit 36 gólja bizonyít. Nyilas i6 noVszki és Mresán igyekezett betölte­ni. A balszélső személyét nehezen ta­lálta meg a szakvezetés. A sokat be­tegeskedő Gyarmatit Kruchió, Dajka és Domokos helyettesítette. Kövesdi Lajos edző munkáját áldo­zatkészen segítette Nagy Károly szak­osztályvezető és Galah Ferenc intéző. A megyei I. osztályú csapatok sport- szerűség! versenyét, a KISZ serlegét nyerte el a felnőtt együttes, míg az ifjúságiak, akik nagy fölénnyel nyer­ték meg a megyei bajnokságot, a sportszerűség! versenyben az előkelő harmadik helyen végeztek. Gyomén is — mint általában sok helyen — kevesen segítenek a szak­osztályvezetőnek. Sokan csak bírál­nak a támogatás helyett. Ezek példát vehetnének a pártbizottság vezetői­től, akik a szakosztály ügyes-bajos dolgait mindenkor igyekeznek elin­tézni. Ahhoz, hogy a jövő évben a Gyomai TK labdarúgó-csapata a me­gyei I. osztályban meg tudja tartani előkelő helyét, több támogatásra, se­gítségre van szükség! Az együttes já­tékosgárdája nagyszerű, a megyei bajnok ifjúsági csapatban egész sor tehetség bontogatja szárnyait. A le­hetőstég — szakmai szinten — adva van a még jobb szereplésre, csak élni keil vele! H. M. KÉSZÍTTESSE CIPŐIT AZ ŰJ ESZTENDŐBEN IS a Körösvidéki Egyesült Cip ész Kisz MÉRETES RÉSZLEGEINÉL A MEGYE EGÉSZ TERÜLETÉN! KEDVES MEGRENDELŐINKNEK ÉS ÖSSZES ÜGYFELEINKNEK eredményes, boldog új esztendőt KÍVÁNNÁK A SZÖVETKEZET VEZETŐSÉGE ÉS ÖSSZES DOLGOZÓI 675

Next

/
Oldalképek
Tartalom