Békés Megyei Népújság, 1964. július (19. évfolyam, 152-178. szám)

1964-07-12 / 162. szám

& t 19M. Július 13. 10 Vasárnap SPORT°SPORT*SPORT Az Előre edzőtáborozásán Lesz-e örömük a szurkolóknak? Egyhetes edzőtáborban voltak az elmúlt héten a Békéscsabai Előre játékosai Szarvason. Láto­gatásunkkor éppen technikai ed­zést tartottak Perlaki Pál vezeté­sével^ — A tavaszi forduló első felé­ben kitűnően szerepelt a csapat — mondta a pálya szélén Palotai Ödön, az egyesület elnökhelyette­se. — Kilenc mérkőzésen nem kaptunk ki, így elértük a 78 szá­zalékos teljesítményt. A tavaszi forduló második felé­ben azonban — mint ismeretes — az Előre játékosai nem nyújtot­ták azt, amit a szurkolók vártak tőlük. Erről is beszélgettünk az elnökhelyettessel, amíg a fiúk gyakorolták a hosszúpasszot, a szögletrúgást, a szöktetést és ter­mészetesen a kapuralövést — kapásból. — Több oka van ennek. Első­nek azt említem, amiért ezt az elsősorban kondicionáló edzőtá­bort. is megszerveztük: a szezon előtt Rácz Lukács kiváló testne­velő tanár vezetésével megfelelő erőnléttel alapoztuk meg a játéko­sokat. Ennek a hatása látszott a forduló közepéig. Sajnos, ezután nem fordítottunk elég gondot az erőnlét megtartására és — jöttéig a vereségek. Most újra az a cé­lunk, hogy megfelelő kondíciót szerezzenek a játékosok, de most már okosabbak leszünk. Végig ügyelünk az erőnlétre. Ezenkívül Rangadó előtt (Némi áhítattal) Technikai gyakorlás, lábbal. ami Itt egy hét alatt folyt. Jel­lemző, hogy a hét valamelyik napján a kondicionáló edzésen két játékos összeesett, nem bírta. — Akkor sincs pardon — vála­szol Rácz Lukács tanár. — Tud­juk, hogy melyik játékosnak mire van szüksége, és addig nem hagyjuk abba, amíg nem kapják meg egyenként a szükséges ed­zésadagot. Technikai gyakorlás, fejjel. a visszáesést sérülések és néhány fegyelmezetlenség is okozta. — Vigyázz, jobbra át, tizenöt méteres távolságban nagy kör! — pattogjak az edző szavai, s a já­tékosok fegyelmezetten végezték a gyakorlatokat. A védelem tag­jai külön-külön beálltak a 16-os- ra, majd lövéseket, taccsdobáso- kat, fejeseket küldtek feléjük, s a labdát először lábbal, majd fejjel továbbítaniuk kellett, — ezt is kapásból, földérintés nél­kül. Játékos a hangulat, de na­gyon kemény az edzés. Csokiba ment a játék, amit hibapont nél­kül Gajdács Gyuri nyert meg, de Riegerék és Kopekék is csak egy hibapontot vétettek. A pálya széléről is látni, hogy egyelőre a csatároknál baj van a kapuralövéssel és a lendülettel. Hét percet mértem az órámon, amíg a rengeteg labdából egy se ment kapura. — Mi is tudjuk — sóhajtott Perlaki PáJ. — Éppen ezért gya­koroljuk nagyon sokszor az ed­zőtáborozás alatt. Nem leányálom ez a munka, Naponta két ed^st tartottak a játékosoknak és ebben 80 száza­lék az erőnléti edzés volt. Újság az egyesületnél, hogy Ke­rekes Imre vezető edző megvált a csapattól. Az első csapatot a jö­vőben Weiner Pál irányítja, aki jelenleg Tatán vizsgázik. De úgy hallottuk, hogy e munkában to­vábbra is részt vesz Rácz Lukács tanár és Perlaki Pál edző. Az edzés végén megkértük a három illetékest, külön-külön vá­laszoljanak az alábbi kérdésre: Mi örömük lesz az Előre-drukke­reknek ebből az egyhetes edzőtá­borból? Perlaki Pál: Azt kívánjuk elér­ni, hogy ne legyen a pályán álló­játék, pepecselés. Ezért gyakorol­juk rendkívül sokat a helycserés mozgást, valamint a kapuralövést Mindennap — csatáronként — hatvan lövést kell küldeni húsz méterről a kapura, az edzés idő­szaka alatt. Ezenkívül a külön­böző cseleket és természetesen a szösletrúgás három fajtáját is ta­nulják a fiúk. Ha úgy csinálják bajnoki mérkőzéseken is, ahogy itt megtanulják, akkor az őszi fordulóban sok örömet szereznek a drukkereknek. Rácz Lukács: Nehéz a helyzet. Megmondom őszintén, tetszhalott­ból elevent kell csinálni... Rövid az idő, de remélem, augusztusra megfelelő lesz az erőnlét Fejlesz­tenünk kell a játékintelligenciát és az akaraterőt is. Én magam is tudom, hogy fakírmunka ez, de végig kell csinálnunk.» Rieger Feri csapatkapitány: Erőben nagyon felhoz bennünket ez az edzőtábor. És Olyan tech­nikai gyakorlatokat tanulunk meg, amelyet eddig nem csinál­tunk. Én azt hiszem, így kialakul a csapat játékstílusa is és ha to­vábbra is javul a szellem — eb­ben én bízom —, akkor látnak majd focit a szurkolók. Reméljük és kívánjuk is ezt az Előretol. Varga Tibor Az utcán megjelentek a plakátok, hirdetve, hogy holnap délután ismét sor kerül a magyar labdarúgás leg­nagyobb mérkőzésére, legnagyobb rangadójára, Békés megye legjobb színházának, legjobb színészei és a megye legjobb újságjának, lejobb új­ságírói között lezajló találkozójára. (Bocsánat... majdnem belebonyo­lódtam.) Persze, most könnyű volna, ha megírnánk a kerettagok felkészü­lését. Nem! Erről szó sem lehet. (Nem írunk meg mindent azért, ugye?) Inkább arról adunk hírt, hogy a színészek a gyulai várszínházban Hemani előadására készülnek és csak a vár mögött tartanak edzése­ket. (Egyesek azt rebesgetik, hogy inkább a rondellába járnak —> ott is az alagsorban — s van olyan is, akit valami Ellával láttak.) Az újságírók között még dúl az ál­datlan vita; egyesek szép zöld rétre akarnak kivonulni alapozó edzésre, mások a Kossuth tér felé orientálód­nak. (A balgák elfeledkeztek arról, hogy ott éppen térrendezés folyik .. hmm ... néhány hónapja!) A csapatkapitányok már kijelölték az első félidőben pályára lépő tizen­egyeket. A színészeknél nem sok vita volt, mert az igazgató főrendező egyszemélyben dönthetett (szerep­osztási tévedést kizárva), de az új­ságíróknál először ezt meg kell tár­gyalni a rovatoknak, a szakszerve­zetnek, ezután a szerkesztő bizott­ságnak és a főszerkesztő dönt majd egyszemélyben. Persze nemcsak Báróéi lehet egy­egy nagy mérkőzés előtt gondban, ha­nem gondban vannak a mi csapat- kapitányaink is. A színészeknél egyeseket az Izomláz vett le a Iápá­ról a két város közötti távolság miatt, mások pedig a nyári pendltzés utáni szabadságolásban még mindig nem tudják, hol is vannak igazán. Persze as újságírókat is érte balsze­rencse, mert egyik legjobb játéko­suknak újra kiújult a lúdtalpa. Mi­sik játékosuknak pont most rendelt az orvos szemüveget. (Na* de ezt Csabán kivárni?!) Es van olyan is; akit éppen a rangadó előtt neveztek ki tudósítónak Kutyabürgözdre. A mérkőzésre történő egyéb elő­készületek jó ütemben haladnak, a műsorban először szerepló sztriptíz­nél már csak az éjszaka biztosítása okoz gondot. A büfés jégbehütése már megkezdődött. A robbanó rit­musokhoz és a twiszt mellett és el­lene szereplő izmusokat már megia­Közületek munkaerőigénye Az ÉM 44. sz. All. Építőipari Válla­lat azonnal felvesz budapesti munka­helyekre — jó kereseti lehetőséggel — kőműves szakmunkásokat, férfi se­gédmunkásokat, ÉM-viÉ»gával rendel­kező könnyűgépkezelőket, női segéd­munkásokat kőművesek mellé (19 éven felül) és kubikosokat. Munkás- szállást, napi kétszeri étkezést és munkaruhát biztosítunk. Vi­dékieknek tanácsigazolás, szakmun­kásoknak szerszám szükséges. Jelent­kezés: Bpest, V. Kossuth Lajos tér 13—15, földszint. ^72 Kelmefestő és vegytisztító tanuló­nak 1 fiút felveszünk a Patyolat Vál­lalathoz. x Az ÉM. Békés megyei Állami Építő­ipari Vállalat kőműves, festő-mázoló szakmunkásokat, kubikosokat és se­gédmunkásokat, szobafestő-mázoló szakmunkás átképzésre 20—30 év kö­zötti férfi vagy női dolgozókat is fel­vesz békéscsabai és Békés megye területén lévő munkahelyekre. Vidé­ken lakó dolgozóknak munkásszál­lást, napi egyszeri étkezést biztosí­tunk. Kereseti lehetőség teljesítmény­bérezés alapján. Érdeklődni: írásban vagy személyesen a vállalat munka­ügyi osztályán» Békéscsaba, Kazinczy U. 4. WWC A Békés megyei Tanács 3. sz. Sü­tőipari Vállalata sütőipari szakmun­kásokat vesz fel gyulai és vidéki mun. kahelyekre. Jelentkezés: sütőipari vállalat, központi iroda, Gyula, Pe­tőfi tér 2. 102356 A Békéscsabai Hűtőház 46—56 év körüli, józan, megbízható portást al­kalmaz, azonnali belépéssel. Jelent­kezés személyesen. 7111- Hajtó- és rakodómunkásokat vesz fel az ÉPPU Békéscsaba, Szer­dahelyi utca. Munkásszállás biztosít­va. Kereseti lehetőség teljesítmény­bérezés szerint. Átlagkereset 2666 fo­rint. 99124 — Boltkezelőt és eladót alkalmaz a Békéscsabai Földművesszövetkezet. Szakképzettség és erkölcsi bizonyít­vány szükséges. Jelentkezni: Békés­csaba, Szabadság tér 23. 99123 Kéményseprő ipari tanulókat vesz fel a Békés megyei Kéményseprő Vállalat Békéscsabán és vidéken. Ta­nuló idő: 2 év. Korhatár 16—18 élet­évig. Jelentkezés személyesen vagy írásban, Békéscsaba, Jókai utca 2. szám alatt. 99121 A Békés megyei Tanács Építőipari és Tatarozó Vállalata KŐMŰVES ipari tanulókat felvesz a megye területéről, jelentkezni lehet a vállalat központjában, Békéscsaba, Kétegyházi út 1921/2. látták. És biztosítva van minden igazgatói jóindulat mellett a pincér­verseny akadályokkal is. A fáklyák­hoz a f á k-at megvették, de a ly á st nem tudják hol beszerezni. (Nincs szocialista összeköttetésük.) Egyébként a közönségszervezéssel sincs probléma, mert Várszegi Józsi bácsi a Csaba előtt kitartó szorga­lommal árulja a jegyeket, az újság- remitendát meg majd csak vállalja valaki?! A jó idő is biztosítva látszik, mert különböző közreműködők az össz­népi együttműködés jegyében a ter­mészetfelelőshöz interveniáltak. Szervezkedik a közönség is; Berci bácsi, a lottóárus, pénteken a sok ötös találatot el nem ért lottózóval közölte, hogy kárpótolja őket a bírói közreműködéssel. Látszólag tehát majdnem minden rendben van, mert ugye az már nem gond, hogy felszerelés még nincs, s a levegőt befogó keret is hiányzik, amit egyesek népiesen csak labdá­nak neveznek, s állítólag lyuk van a kerítésen. •. meg az egyik kapu na­gyobb, mint a másik (lehet majd mi­vel magyarázni a vereséget.) Azért bízunk abban, hogy a színészeket a nézők, az újságírókat az olvasók majd csak biztatják a mérkőzés alatt. És biztosak vagyunk abban, hogy ezen a mérkőzésen újra bebi­zonyosodik, hogy 'van a magyar lab­darúgásnak utánpótlása, vannak eb­ben az országban éppejt elég sokan (rajtunk kívül), akik szeretnek ját­szani. Zengjen a nézőtér, mert a pálya biztosan (no-ná) rengeni fog. (—ezi.) musora .Túüus ía-én, 2B.80 óraikar, Sarka­don; A VÁNDORDIÁK Gyulai Várszínház műsora Júitas 12-én, este íéi 9-kor, Victor Hugóé HERN AMI JCLIUS 12. Békési Bástya: Bakiis. Békéscsabai Brigád: A széihámosnő. Békéscsabai Szabadság: Magánélet. Békéscsabai Terv: Nápoly négy napja. Gyomai Szabadság: Sodrásban. Gyulai Erkel: Két emelet boldogság. Gyulai Petőfi: Most és halálom óráján. Mezőkovács­házi Vörös Október: A gyilkos és a lány. Orosházi Béke: 8 és y*. Orosházi Partizán: Topáz úr. Sarkadi Petőfi: Honfoglalás I., n. Szarvasi Táncsics: Mr. Hobbs szabadságra megy. Szeg­halmi Ady: Germinal. A tv műsora JOUUS 12-ÉN, VASÁRNAP 9.50 Házunk tája. Hogyan segíti az állam a háztáji tehéntartást? 10.00 Te ngeri szélben. Az in tervi zió műso­ra. 10.40 A pajkos kis mozdony. 11.00 A galapagos szigeteken I. 16.50 „Jég­károk és a biztosítás”. Ormai Olivér jegyzete. 1T7.00 Mezőgazdaságii filmmű­sor. 1. Üzenet a fővárosból. 2. A feke­te hajnal. 17.2S FTC—Szeged bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítése a Népstadionból. A szünetben: A Ma­gyar Hirdető műsora. 19.20 Esti mese. 19.30 Tv-híradó. 19.50 Beszélgetés az aratásról Losonczi Pál földművelés- ügyi miniszterrel. 20.05 Utazás a Föld körül. Egyesült Arab Köztársaság. 20.35 Nagy siker volt!... Gilda. Magya­rul beszélő amerikai film. (Csak 14 éven felülieknek!) 22.20 Telesport. 22.45 Tv-híradó — 2 kiadás. (MTI) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom