Békés Megyei Népújság, 1964. május (19. évfolyam, 101-126. szám)

1964-05-04 / 102. szám

1964. május 4, 7 Hétfő Az NB I B eredményei SzombaftfreBy—Dunaúj város 3:1, Győri MÁV DAC—BVSC 1:«, Ganz- MAVAG—Lang 43, S zékesfdhérvá r— Miskolc S:0, Oroszlány—Nyíregyháza 3:«, Salgótarján—Szállítók 3:0, Egyet­értés—Borsodi Bányász 3:1, Budafok— Ózd l.-o. Az IVB 1 B állása 1. SBTC 8 4 4 ­13: 2 12 2. Szállítók 8 5 2 1 11: 8 12 3. Székesfehérvár 8 3 5 ­10: 5 11 4. Szombathely 8 3 4 1 12: 7 10 5-6. Miskolc 8 3 3 2 8: 8 9 5-6. Oroszlány 8 3 3 2 7: 7 9 7. Nyíregyháza 8 4-« 10: 9 8 8-10. BVSC 8 2 4 2 8: 8 8 8-10. Dunaújváros 8 3 2 3 8: 8 8 8-10. Ózd 8 3 2 3 S: 8 8 11. Egyetértés 8 3 14 10:10 7 12. Budafok 8 3 14 6: 8 7 13. MÁV DAC 7 2 14 8: 9 5 14. MAVAG 8 2 15 10:15 5 15. Borsod 7 12 4 5:12 4 16. Láng 8 116 6:16 3 A mezökovácshazi járási labdarúgó-bajnokság állása az 5. forduló után 1. Dombiratos • 1 M M 1 1: 5 6 2. Kaszaper 3 2 1­12: 2 5 3. Nagykamarás 4 2 11 9: 4 5 4» Lökösháza 5 2-3 7:11 4 5. Nagybánhegyes 4-31 5: 6 3 6. Ref-kovácsháza 3 111 4: 8 3 7. Almáskamarás 2 1-1 3: 6 2 S. Kisdombegyház 3-21 2: 4 2 9. Kétegyháza 3 1-2 3: 8 2 1«. Bánkút M 1 1 M l : 3 “ Mezőhegyest K. n. 5 3-2 14: 5 6 Medgyesegyh. II. 5 12 2 15:18 4 Elek II. 5 113 13:13 3 Mezökovácsh. n. 5 1-4 6:15 2 A vonal alatti csapatok eredménye! a bajnokságba nem számítanak be. SPORTSPORT A sportlétesítmények hiányát kifogásolták a városi TS orosházi tanácsülésén Az MTS orosházi Városi Tana- esa a városi pártbizottság székhá­zában megtartotta félévi beszámo­ló ülését. Az ülésen megjelentek a párt, tanács és tömegszervek képviselői és 40 sportvezető. Dí- mák B. Ferenc városi TS-elnök az MTS-kongresszus és városi kon­ferencia határozatainak végrehaj­tásával kapcsolatos tapasztalatok­ról számolt be és ismertette a vá­rosi sportmozgalom 1964. évi fel­adatait. A beszámoló a városi sportmozgalom eredményei mel­lett kitért a sportmunka hibáira is, melyeken elsősorban a sport­egyesületek vezetőinek kell az el­következő időben javítani. Élénk vitát váltott ki és több felszólaló foglalkozott azzal, hogy Orosházán évtizedeik óta a Kinizsi sporttelepen kívül nem sikerült sportpályát építeni Tizenhárom négyes találat, egyenként 347 615 torint a május 1-i lottóhúzáson 29, 40, 52, 58, 59 Négy találatot tizenhármán értek el, nyereményük egyenként 347 615 forint. A li árorn találat os szelvények száma 2732, nyereményük egyenként 827 forint. A kéttalálatos szelvények száma 97 4ffi, nyereményük 23,20 fo­rint. Jól mutatkozott be az Orosházi Üveggyár ökölvívó csapata Orosháxi Üveggyár—Makói Vasas 16:6 Orosháza nagy szocialista üze­mében, az üveggyárban nagy le­hetőségek nyíltak a sportmozga­lom számára Is. Az Üveggyár Sportkört még az elmúlt évben létrehozták és ma már több szak­osztálya működik. Néhány hó" nappal ezelőtt megalakították az ökölvívó szakosztályt is, melyben több régi ökölvívó és az újak május. 1-én mutatkoztak be a Ma­kói Vasas versenyzőivel szembeni barátságos mérkőzésen. Az ökölvívás iránt nagy érdek­lődést tanúsító orosházi szurkolók teljesen megtöltötték a Petőfi Művelődési Ház nagytermét és leik® tapssal jutalmazták az új szakosztály versenyzőinek sike­rét. A sportkör és az üzem lel­kes vezetőinek sportszeretete a Pénzügyi előadót felveszünk. Jelentkezés személyesen vagy levélben. PETŐFI TSZ, DOBOZ. Bérezés megegyezés szerint. 80440 Közületek munkaerőigénye Vizsgázott darust keres a Békéscsa­bai II. sz. Téglagyár, Békéscsaba, Orosházi u. 88. x Főépítésvezetőt, építésvezetőt, mun­kavezetőket, kitűző technikust, gé­pésztechnikust keres a Debreceni Köz­úti Üzemi Vállalat. Fizetés megegye­zés szerint. Főépítésvezető és építés- vezető részére debreceni lakáslehető­ség van, 71457 garancia arra, hogy az ökölvívó- sport fejlődni fog Orosházán és a csapatbajnokságban aratnak még sok sikert az üveggyár ököl­vívói. Eredmények: (Elöl az orosházi versenyzők): Koródi veszt Kiss ellen. Pásztor győzött Szabó el­len. Nagy győzött Bozkó ellen. Zsiga II ellen Kovács feladta. Zsiga I ellen Csongrádi feladta. Heitler feladta Pesti ellen. Gele- gonya kiütéssel veszt Bíró ellen. Dinka feladta Rédei ellen. Lu­kács pontozással győzött Lancz ellen. Péterfi pontozással verte Pálfit. Hári kiütötte Asztalost. D. F. azért, mert ha valaki meg­próbált egy területen vala­mit kezdeni, hivatalos szervek ilyen vagy olyan rendeletre hivat­kozva elutasították a kérelmet. A város fejlődése örvendetes, de a sportfejlődés is fontos és ehhez a feltételeket kellene az illetékesek­nek jobban biztosítani. Eddig 3—4 helyet szemeltek ki sportlétesít­mény céljaira, de a terv — csak terv maradt. Ez elveszi a lelkes sportemberek kedvét és nem tart­ják érdemesnek, hogy a sporttal foglalkozzanak. A hozzászólók javasolták Gyo- párosfürdőn kézilabda és röplab­da pályák létesítését, hogy a nyári időben lehessen ott rendezvénye­ket tartani. A városi párt-vb részéről An­tali Károly, a várost tanács vb ré­széről Acs Pál elnökhelyettes tü­relmet kért a sportvezetőktől. Hangsúlyozták többek között, hogy az átszervezés után legfon­tosabb feladat a sportvezetés meg. erősítése, a takarékos gazdálkodási és a tagszervezés a sportköröknél. Nagyon elhanyagolt a városi sportkörök propaganda munkája, sokszor nem tudja a közönség, mi lesz vasárnap, mert már évek óta egy plakátot sem lehet látni a sportrendezvényekről. Nem hasz­nálják ki a városi sportkörök be­vételi forrásaikat, mindenki álla­mi támogatásból kívánja sportkö­rét fenntartani. Vannak mérkőzé­sek, ahol egyáltalán nem szednek bevételt — mondották többek kö­zött. Felhívta a tanácsülés a sportve. zetők figyelmét, hogy májusban, júniusban meg keli tartani a sportkörök közgyűléseit és már most fogjanak hozzá azok sikeres megszervezéséhez. D. F. ,'i Szerencsés bukás Mit tegyen egy fiatalember, akiből a családja mindenáron opera­énekest akar csinálni? Ebből adódik minden bonyodalom, de azért a vígjáték végére szépen elrendeződnek a dolgok, ahogy az már lenni szokott. A színes szovjet filmet a békéscsabai Szabadság mo­zi vetíti május 4-től 6-ig. A vagonkirakás gyors, a szállítás nehézkes Vasárnap délelőtt sóder, és kő­halmok sorjáztak a békéscsabai vasútállomás rakodóterén, a sínek mellett. A május 1-én és 2-án érkezett 131 vagonnyi építőanyag, ból 62 vagonmyit nem tudtak el­szállítani a 8-as AKÖV szállítmá­nyozási főnökségének gépkocsijai. Közülük tegnap délelőtt mindösz- sze egy volt üzemképes, a többit javították, illetve vezetőik gumiért álltak sorba, lévén hónap eleje, a csere ideje. A múlt hét elején három Dutra rakodógép gyorsította a szállítást- rakodást az állomáson. Ebből ket­tő csütörtökön este, egy pedig Felolvasó Színház Békéscsabán A Pacsirta sikere Cannes Szombaton mutatták be a can- nesi filmfesztiválon Magyarország versenyfilmjét' a Kosztolányi De­zső regénye nyomán készült Pa­csirtát. A Reuter beszámol arról,, hogy a Pacsirta címszereplője, Nagy Anna, elragadtatott ováció­ban részesült, amikor a film vetí­tése után sajtóértekezleten vett részt. A hírügynökségek kiemelik Todnay Klári és Nagy Anna játé­kát, Ranódy László rendezői mun­káját, (MTI) Apróhirdetösek Felszolgálónak, étteremvezetőnek vagy italt»! (.vezetőnek hosszai gyakorlattal állást változtatnék. „Szakképzett” jel­igére leveleket lapkiadóba. 1370 Beköltözhető családi ház eladó. Bé­késcsaba, VI., Szilágyi Dezső utca 23. 80444 Mély gyermekkocsi eladó. Békéscsa­ba, Szabadság tér 19, 80457 A közelmúltban rendezte meg első előadását a békéscsabai Fel­olvasó Színház, melynek műsora­in a Jókai Színház művészei mű­ködnek közre. Az első előadás a Költészet Napjához csatlakozott, mint kísérleti irodalmi presszó hirdette magát, és elsősorban az ifjúság érdeklődésére számított. Már az első összejövetel alkalmá­val kiderült azonban, hogy a fel­nőtteket talán még jobban érdekli ez a kezdeményezés. Az irodalmi presszóból így vált — nagyon he­lyesen! — egyik hétről a másikra Felolvasó Színház, mely ha tevé­kenysége továbbra is megőrzi az induláskor kitűzött színvonalat, ugyanakkor viszont a közönség szélesebb rétegeinek igényét job­ban figyelembe veszi, Békéscsaba nevezetes kulturális színfoltjává válhat. Dicséretes, hogy a kezde­ményezők az első műsor bizonyos balsikerei miatt nem vesztették el kedvüket, és május 2-án, délután 4 órakor a Csaba-presszóban olyan érdek® és hasznos élmény­ben lehetett részünk, amely már régen hiányzott ahhoz, hogy me­gyeközpontunk több tekintetben igyekezzen behozni azt az elmara­dást, mely — többek között — kul­turális téren is megmutatkozik más megyék székhelyeivel szem. ben. A Felolvasó Színház ezúttal Ed­ward Alfaee mai amerikai szerző Bessie Smith halála című egyfel- vonásos drámáját mutatta be. A szereplők — Stefanik Irén, Koloss. vary Szilvia, Bíró József, Demény Gyula, Gyurcsek Sándor — a szo­katlan keretek között is művészi hőfokra izzították az amúgy is iz­galmas drámát. A rendező, Máté Lajos narrátorként gyors kapcso­latot teremtett a presszót zsúfolá­sig megtöltő hallgatósággal. Örömmel üdvözöljük a Felolva­só Színházat, és kívánjuk: bár csak ne lanyhulna el a kezdeti lendület, és az illetékesek is mi­előbb felismernék hézagpótló, a kor drámairodalmának megismer­tetésében múlhatatlan szerepét. (S) AZ ARPAD-FURDO ÉRTESÍTI VENDÉGEIT, HOGY FOLYÖ HŰ 5-TÖL (KEDDTŐL) A SZOKÁSOS MÖDON x A KÁD- ÉS GŐZFÜRDŐ ÜZEMELTETÉSÉT MEGKEZDI. 80456 szombaton délben mondta fél a szolgálatot. Ez utóbbit gyorsan megjavították, s így tegnap dél­előtt egyedül dolgozhatott. Alig végezhetett valami munkát, hi­szen csak egy kocsit rakott. A délutáni órákban élénkült csak meg a szállítás. Kazamér Ká­roly, a vállalat igazgatója elsősor­ban a kocsi vezetőket hibáztatta tegnap a lassú szállításért. A gu­micserét az ünnepnapok előtt is megejthették volna. Ami a javí­tást illeti: a szervezése tökélet®í_ tésre szorul... — A kötbért a terület foglalá­sáért, sajnos, fizetnünk kell — mondotta az igazgató. Durván szá­molva ez 5—6 ezer forintot tesz ki. MOZI MÁJUS 4. Békési Bástya: Éjféli mise. Békés­csabai Brigád: Már neon olyan időket élünk. Békéscsabai Szabadság: Sze­rencsés bukás. Békéscsabai Terv: Kandúr és a sisak. Gyomai Szabadság: Szigorúan titkos. Gyulai Erkel: Az arénában. Gyulai Petőfi: Papát vásá­roltam. Mezőkovácsliázi Vörös Októ­ber: Négy szerzetes» Orosházi Béke: Nápoly négy napja. Orosházi Partizán: A pénzcsináló. Sarkadi Petőfi: Szé­dülés. Szarvasi Táncsics: Sodrásban. Szeghalmi Ady: Pacsirta. A SZ1M esztergomi marógép­gyár felv®z lakatos-hántoiasra betanuló férfi­munkásokat 30 év® korig. Előzet® megkeresés Után a részlet® feltételeket írásban megküldjük. Felveszünk forgácsoló és lakatos szakmunkásokat. Felvétel esetén útiköltséget térítünk. M unkásszállón elhelyezést, üzemi konyhán étkezést biztosítunk. 74376

Next

/
Oldalképek
Tartalom