Békés Megyei Népújság, 1963. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1963-10-27 / 253. szám

GONDOLATOK az UNIMA Magyar Tagozatának II. közgyűléséről Miért kifogásolható a tv Cicavízió című műsora? Az UNIMA világszervezet 192S-ben alakult, 14 ország részvételével, jelenleg 40 or­szágbal tevődik össze tagsága. A világszervezetben nem egyes országok képviseltetik magu­kat, hanem nemzetközileg vagy hazájukban elismert bábművé­szek és intézményeit egyedi tagsággal vesznek részt mun­kájában: Az UNIMA Magyar Tagoza­ta. 1963. január 13-án alakult meg. Második közgyűlését 1963. október il—12-H13-án Budapes­ten rendezte. A H, közgyűlé­sen neszt vett az ország öt bábszínházának, illetve együt­tesének képviselője és 69 egye­di tagja, A Békéscsabai KPVDSZ Napsugár” Báb­együttesét hattagú megfigyelő- csoport képviselte, A résztvevőit megtekintették a Pannónia Filmstúdiót és az ott készült legújabb bábfilme­ket. Ügyszintén látogatást tet­tek a Magyar TV bátocsöport- jánáJ, a tv műtermeiben, vala­mint a Budapesti Állami Báb­színházban és az ASTRA mar rionett-bábszínházban, A tapasztalatcsere-látogatások mellett kiemelkedő esemény volt a H. közgyűlés. A lekö­szönő vezetőség elnökének be­számolója után került sorra az űj elnökség megválasztása. A magyar bábmozgalommak olyan neves képviselői foglal­nak. helyet az új elnökségben, mint dr. Szilágyi Dezső, ez Állami Bábszínház igazgatója, Koós Bajos és Bródi Vera ter­vezőművészek, Lévay Sándor és Foky Ottó, a tv, illetve a Pannónia Filmstúdió tervezői. A közgyűlés ünnepélyességét emelte dr. Jan Malik profesz- szomak, az UNIMA főtitkárá­nak felszólalása, aki hangoztat­ta, hogy a világszervezet fon­tos feladatainak egyike a ba­ráti-szakmai kapcsolatok meg­teremtése és a meglévők to­vábbfejlesztése, egymás mun­kájának megismerése. A to­vábbiakban elismerőleg nyilat­kozott a magyar bábmozga- lomról, amely immár az ország határain túl is egyre isméit eb­bé válik, nemzetközi tekintélye egyre nő. Érdekes vita alakult ki a filmklubban megrendezett ba­ráti beszélgetésen. A jelenlevő szakemberek elsősorban a tv bábműsorát bírálták, ezen be­lül is főleg a Mi újság a Fut­rinka utcában?, valamint a Ci­cavízió c. adásokat. Annák a meggyőződésüknek adtak kife­jezést, hogy a fent említett műsorok pedagógiai szempont­ból erősen kifogásolhatók. Pél­daként több felszólaló megem­lítette az országszerte ismert Böbe Babát, aki sok esetben vét a szép magyar beszéd sza­bályai ellen, s mintegy esszen­ciája a pesti úgynevezett kör­úti zsargon-nyelvnek, mely fel­tétlenül romboló hatású az anyanyelvi oktatást illetően. Többen megemlítették, hogy Cica Mica és Böbe Baba tu­lajdonképpen nem a gyerme­kek életkort sajátosságaihoz mért figurák. Sokkál inkább a kabarét kedvelő felnőtteknek szólnak szóhasználataik, kisző- lásalk és egész játékon belüli életük. Dr. Jan Malik jegyezte meg e vitával kapcsolatosan, hogy ezeket az adásokat kétmillió néző, többnyire gyerekek nézik végig. Ha ezt a közönségszá­mot egy kétszázötven férőhe­lyes bábszínház akarná elérni, akkor közel húsz évig kellene játszania ugyanazt a darabot. A tv tehát rendkívül nagy fe­lelősséggel tartozik a gyermek­közönségre gyakorolt Itatás kérdésében. A közgyűlés utol­só napján a Franciaországban élő BLattner Géza, a magyar művészi bábjáték egyik meg­teremtőjének veteránja tartott beszámolót a franciaországi bábjáték helyzetéről. A közgyűlés gazdag program­ja, az ott elhangzott szakmai beszámolók, beszélgetések, vi­ták hatása a jövőben feltét­lenül megmutatkozik majd az egész ország egyre fejlődő báb- mozgalmában. Lenkefi Konrád Szlovák nyelvű könyvek kiállítása Ma délelőtt 11 órakor nyitják meg a békéscsabai szlovák kollégiumban azt a könyvkiállítást, melyen az Állami Könyvterjesztő Vál­lalat antikvár, zenemű és idegen nyelvű könyvesbolt­ja a legújabban kiadott szlovák nyelvű könyveket mutatja be. A mintegy hetveníéle könyv között a szlovák ifjúsági irodalom és általában a szépirodalom példás alkotásai szerepel­nek. A kiállítás délután 5 órakor záruk Megyei Őszi Tárlat Gyulán A Magyar Képzőművé­szek Szövetsége Békés me­gyei munkacsoportja me­gyei őszi Tárlatot nyitott a gyulai vár lovagtermében. A tárlaton Dénes János, Ezüst György, Hajdik An­tal, József Dezső, Koszta Rozália, Lipták Pál, Szoko- lay Sándor festőművésze­ken kívül több fiatal mű­vész is bemutatkozott. A békéscsabai múzeum története és gyűjteményei A néprajzi gyűjtemény Mint a múzeum történe­tét ismertető első közlemé­nyünkben már írtuk, a meg­alakuló Múzeum Egyesület egyik legfontosabb felada­tának tekintette a megye területén fellelhető népraj­zi tárgyak felkutatását és feldolgozását. Természet­szerűen adódik ebből, hogy a múzeum gyűjteményei Így ment ez egy hóna- Csányi felkapta és az orrom pig. A naplóban mindkét- alá dugta, tönk neve mellett rendre — Tolvaj! — kiáltotta va. gyülekeztek az egyesek, en. laki hátulról, gém több tanár figyelmez- — Aljasok! — kezdtem tetett, hogy megbuktat — és majdnem sírva, de már az osztály gyűlölt. többre nem volt időm. Az Egy napon, németóra első ütéseket még vissza- után történt... Feltűnt, hogy adtam, majd pillanatok senki sem megy ki az ősz- alatt lerohantak, tályból. Elővettem a tízórai- Aznap a szokott időben mát, intettem Évának, s nem mentem a kúthoz, csak megindultam az ajtó felé. órákkal később. Ott volt. Csányi és a hosszú Horváth Derekán szorosra húzta az elém álltok. övét és zsebre dugott kézzel — Idefigyelj, Kónya — sétált. Megfordultam, haza- mondta Csányi fenyegető mentem. a srácok azt be- Ezután már csak az órá­közül a néprajzi gyűjte- Természetes, hogy a mú- mény is az egyik legrégibb, zeum raktáranyaga a kiál- tehát leggazdagabb gyűjte- lított tárgyakhoz képest menyanyag. A gyűjtésnél elsősorban arra törekedtek a tárgyak felkutatói, hogy Békéscsa­báról és közvetlen környé­sokkal gazdagabb és benne nemcsak a közvetlen kör­nyékről származó ruhada­rabokat találjuk ma már, hanem a gyűjtés kiterjedt hangon szélik, te tetted el a töltő­tollamat. Figyelmeztetlek, add vissza, mert, ha meg­találom nálad, laposra ve­rem azt a szerelmes képe. det. Fejemből leszaladt a vér. Szerettem volna pofon vág­ni, de a karom nem enge­delmeskedett. — Tartsd kon láttam. Ritkán beszél­tünk, s akkor is egészen közömbös dolgokról, azt a bizonyos napot soha nem említettük. Érettségi előtt egy hó­nappal kimaradt az iskolá­ból és férjhez ment. — Mérnök Pesten, ko­csija, jó lakása van, s ta­lán szeretem is — mondta meg a gusztustalan viccei- csendesen, mikor egy tíz- det — szóltam, A hangom percben mégis odajött el­remegett a dühtől. búcsúzni. Aztán vidáman Éva falfehéren állt a to- egy cigarettát kért, s bevo­nati asztalnál. nult elszívni a mellékhelyi­— Kónya —• szólalt meg ségbe... a hosszú Horváth — az Másnap már nem jött be. osztály kérésére kikutatom * a zsebeidet és a táskádat! Együtt szállunk le a Szinte megbénultak a Greschám-nél. Szorosan gondolataim — hagytam, mellettem megy be az aj- hogy a zsebemben kotorász, tón, a kabátunk összeér. kéről mentsék meg a jövő 32 e8esz megyeri és a jövő kutatásai száma- Az kiállításon szép ra azokat a néprajzi érté- házberendezést mutatott be keket, melyek előbb-utóbb a múzeum. A legkiemelke- elvesznének. Elsősorban a dőbb darabok a XVIII. szá- esabai népviseletet és a csa- zadból származó mennyeze- bai házakban található nép, tes csabai módra meg­vetve: régi divatú párnák­kal, festett lóca 1848-ból, régi asztal és faragott szé­kek, tulipános láda, fali tá­las és díszes szuszék vol­tak. A múzeum mai gyűjte­ményanyagában a fenti té­makörön kívül tekintélyes helyet foglal el a kerámiai anyag és a kismesterségek szerszámaiból és készítmé­nyeiből összegyűjtött anyag. m A kerámiatárgyak igen sokfélék, használati célju­kat és eredetüket illetően egyaránt. Békési, szarvasi, tótkomlósi, hódmezővásár­helyi, mezőtúri stb. szár­mazású edények egyaránt megtalálhatók a múzeum raktáranyagában. A kismesterségek anyaga a céhes világba vezet visz- sza bennünket. A gyűjte­ményben megtalálhatók a csabai céhek, ipartestüle­tek ládái, pecsétnyomói, fel­szabadító levelek és külön­féle szerszámok. A múzeum néprajzi gyűj­teménye azonban koránt­sem tekinthető végleges­nek, hiszen a mintegy is különböző pruszlikok, négyezer meglévő tárgy A gyűjtemény egyik szép darabja. művészeti és népi haszná­lati tárgyakat gyűjtötték be a múzeumbarátok. A népviselet gyűjtésénél igyekeztek a teljességre tö­rekedni. Nem csupán ruha­darabokat gyűjtöttek és mu­tattak be későbbi kiállítá­sokon, hanem már a szövő- ;ipár bemutatásával kezdő­dött a kiállított tárgyak szép sora. Az első kiállítá­son láthatók voltak a kü­lönféle színű és szabásban Szökőkúthoz tervezett nőalak. Juosas Mikenas litván szobrászművész alkotása Brackó István versei: Melódia a rádióból Tisztán jön, mint vásznon át a tej. Színe lehet fehér, mert lágyan dalol. Vagy sötét, ha düh csap át'a zongorán. Csendben hallgatok. Hangok változnak színekké mint ecsetté a dob. Barna fény a nagybőgő, rózsaszín a hegedű — kékes fényben játszik a kürt, a zöld a gitáré... Szaxofon szól: mélyvörös hang. jó látni és hallani. Furcsa kedvem van Ritmus kedvem elhagyott. Te vagy csak. Maradj hát örök velem — elcserélem versemet, mely most sem szól úgy­mint a dal, kit tudó lélek egybe rak... már elég volt ennyi lapra, nem megyek a Parnassusra — ámen. Születési bizonyítvány szón. Aztán kivitték a íás- kámat a katedrára és ki­Nem ismer meg. A sarok­ba, az ablakhoz ül, egy ká­gyöngyös és horgolt főkö­tők, szalagok, menyasszonyi fátyol, fej- és vállkendők, díszesebb és közönséges ingvállak, alsó- és felső­mellé szinte mindennap újabbak kerülnek az újabb gyűjtések és kutatások eredményeképpen, melyek aztán kiállítások során sok borították. Két töltőtoll gu. vét rendel “ kinéz ~ hosz­szasan, érdektelenül. Február van, az újságos a rutt ki belőle. A Parkerem leesett a földre és eltűnt a lábak között, a másik pont Hétfői Híreket kínálgat)a. Éva keze előtt állt meg. Medveczky László szoknyák, kötők, az egykor látogatónak okoznak gyö- híres csabai szőttesek: ab- nyörűséget mondanivaló- roszok, törülközők, továbbá jukkái, színességükkel, kedl csabai és dobozi női és fér- vés hangulatukkal, fiködmönök, dobozi főkö- Beck Zoltán tők stb. (Folytatás jövő vasárnap.) Három történetet mond el a filmművészet nyelvén a „Szüle­tési bizonyítvány”. (Bemutatja a ref.-kovácsházi Dózsa mozi, október 27-én.) .

Next

/
Oldalképek
Tartalom