Békés Megyei Népújság, 1963. augusztus (18. évfolyam, 179-204. szám)

1963-08-30 / 203. szám

♦ Htm készül a //Pac<siüá"-&át A Hunnia Filmstúdió pasaréti műtermében vagyunk, de amint elhangzik a „felvétel!” szó, a vi­lági tólámpák, felvevőgép, a ren­dező s asszisztensei, az operatőr és a gép mögött ácsorgó színészeik mellékes jelenséggé válnak, s csak az alföldi kisváros, Sárszeg „Magyar Király’? étterme létezik igazán. A hatalmas, bársonyfüg- gönyös ablakok üvegében a szent korona bemaratott képe. A terem csupa tükör, aranyozott oszlop, erkély, ciráda. Ferenc József 5 császári és királyi fenség egész- alakos figurája a falon, alatta a kandalló tetején az étterem fő asztaltársasága, a ,párducok” jel­vényeként egy félméteres, foltos fajansz párduc-szobor. A hajnali órákban vagyunk. A helyiség hát­só felületében takarítanak már. Egy-két sárszegi lump maradt csak a vendégekből. Kivénhedt, reszkető kezű pincér járkál az asztalok között. A jobb oldali sa­rokban idős, ősz, kopottas férfi, kisvajkai és kőröshegyi Vajkay Ákos nyugalmazott megyei levél­táros, mellette Ijas Miklós, a Sárszegi Közlöny alig 24 éves se­gédszerkesztője, csinos fiú, diva­tos ruhában, vékony-lila nyak­kendőben, hullámos haja a hom­lokába hull. Halkan beszélgetnek. — Te figyelsz engem? Évek Beszélnem kell veled! — mondja a fiatal újságíró. — Ne haragudj. El kell men­nem. Nekem is beszélni kell va­lakivel. Vajkay Ákos feleségével és Ijas Miklós segédszerkesztővel Sár­szeg főutcáján. (Tolnay Klári, Páger Antal, Latinovits Zoltán. Furcsa város ez a Sárszeg. A kisváros hetenként új emberrel lön kapukulcsokat csináltat, egy pillanatban elszólja magát, hogy — egyedül van. Viszont Wemer- nek, a snájdig schwarzgelb oszt­rák-morva vadászfőhadnagynak — ki már négy éve tartózkodik zászlóaljával Sárszegen, de egyet­len szót sem tud magyarul — semmi baja, telve barátokkal, jó társaságban, prímán érzi magát. Akinek pedig valami baja van? Nos, az is csináljon úgy, mintha — prímán érezné magát. Ez köte­lező. Tehát Vajkayék rettenetes vénkisasszony-lányukkal, Pacsir­tával, Ijas segédszerkesztő két ha­zug cikk írása között, az egyedül­álló szépasszony a két udvarló közti légüres térben fuldokolva — mind elsőrangúan érzik magukat 1899-ben, Sárszegen... De ez utóbbit már csak a látott jelenet hatására morfondírozza magában, aki a mű teremben tar­tózkodik, s olvasta az eredeti re­gényt is, a forgatókönyvet is. Gondolataiban az egyik asszisz­tens „kész!” kiáltása zavarja meg — s ismét a tiknműterem- ben vagyunk. A Magyar Király helyisége me­gint díszletté, a pincér újból Gázon Gyulává, a beszélgetők Pá­ger Antallá és Latinovits Zoltán­óta? — kérdezi az idősebb. — Persze, hogy figyellek.'Min- denki figyel mindenkit. Ti is fi­gyeltek engem... Csak nem figyel­meztettetek. — Ha figyeltél, akkor tudnod kell... valamit... te intelligens fiú vagy... neked gondolataid van­nak... — Gondolatok? Méghozzá mi­csoda gondolatok! — Tudni akarom... csak ne kí­mélj. Nem mindegy, hogy ki­mondják-e vagy nem? — Erről van szó. Hogy telje­sen mindegy, hogy akár kimond­ják, akár nem! Részeg hajnali beszélgetés. Az­tán mindketten felocsúdnak, hogy hiszen a másik csak saját gondo­latkörében kering, s nem kiváncsi partnerére. Holott mindkettőjük egy médiumot akar magának, ki meghallgatná a részeg ember ki­törő panaszát. Az öregúr feláll. — Ne menj el, Ákos bácsi! kompromittált szépasszonya, ki ná változnak. A lámpák kialsza- számlálhatatlan udvarilónak, kü- nak. Illyés György operatőr a fő­Jelenet a készülő filmből. (Darvas Iván, Bara Margit, Gregus Zoltán, Bozóky István.) Tanulnak az MHS-alapszervezetek vezetői A Magyar Honvédelmi Sport- szövetség alapszerveeeteiben a nyár végén, október elején pezs- dül meg a különféle szakkörök munkája, ilyenkor indulnak meg a tanfolyamok, s tartanak tava­szig. Az alapszervezetek vezetőinek alaposan fel kell készülni erre az időszakra. Szervező munkájuktól, hozzáértésűiktől függ, hogy milyen vonzó életet tudnak kialakítani a szakkörökben, alapszervezetük­ben. A felkészülés jegyében kerül sor ebben az évben is az alapszerve­zeti vezetők egyhetes tanfolya­mára. A KISZ megyei bizottságá­nak vezetőképző táborában hét­főtől szombatig csaknem százan ismerkednek új feladataikkal. Foglalkoznak az MHS V. kong­resszusán hozott határozatokkal, az azokból adódó tennivalókkal, a kiképzési, sport-, szervezési, gaz­dasági, agitációs feladatokkal, s több bemutatón vesznek részt. világosítóval már a következő be­állításról beszél. Ranódi László rendező az új jelenetben szereplő színészeket, Tolnay Klárit, Bozóky Istvánt, Bara Margitot, Darvas Ivánt, Gregus Zoltánt instruálja. Mint az Olvasó már rájött, Kosztolányi Dezső azonos című re­génye alapján készül a Huszty Tamás írta új magyar film, a Pa­csirta, a Hunnia Filmstúdióban. Témája? Aki olvasta az eredeti művet, s megnézi majd a filmet, sok egyező és sok eltérő vonást talál majd a regénnyel. A film­készítők a Kosztolányi-mű iránti hűséget így fejezik ki: olyan le­gyen az alkotás, ahogy az író filmre ültette volna, ha ma élne. Padányi Anna Inkey Alice felvételei kIrek ...Nem vén ember! (Balogh Bertalan rajza) a--------------------­— BALATONI IBUSZ—TIT kö­zös szervezésű autóbusz-kirándu­lásra indult augusztus 28-án, a végegyházi Szabadság Tsz több mint 30 tagja, öt napra. A kirán­dulók útiköltségeinek egy részét a termelőszövetkezet téríti. — JELENTŐS, mintegy 76 ezer forint többletbevételre számíta­nak hízó marhák értékesítéséből a pusztaföldvári Dózsa Tsz-ben. — FELÚJÍTJÁK A FÜZES­GYARMATI méntelep gazdasági épületeit. Különböző javításokra több mint 13 ezer forintot költe­nek. — AZ ELSŐ OSZTÁLYOS gyermekek szülői értekezletét tar. tották meg augusztus 27-én, Bé­késcsabán, az 1-es és a 2-es szá­mú általános iskolában. — JÓL BEVÁLT a fokhagyma­termesztés a dobozi Petőfi Tsz- ben. Az idén először próbálkoztak 12 holdon vele, s mintegy 400 mázsányi termett. — SZÁZEZER FORINTOS ta­nácsi költségvetési beruházássá] bővítik a vésztői szociális otthont. — TÖBBLETBEVÉTELRE szá­mítanak baromfinevelésből a bé­kési Október 6 Termelőszövetke­zetben. A jól bevált kisállatte­nyésztés csaknem 40 ezer forinttal jövedelmez többet a tervezettnél. — NAPONTA 200—300 rönt­genvizsgálatot végeznek Békés­csabán az SZTK röntgen-szakren­deléseken. — KORSZERŰSÍTIK JÖVŐRE a szeghalmi tüdőbeteg-gyógyító kórházat, amelyre mintegy 150 ezer forintot fordítanak. — LEGTÖBB TÁRSADALMI MUNKÁT Békéscsaba kerületei közül a II. kerületben vé­gezték ebben az évben. A kerü­letben több mint 174 ezer forint értékű munkát teljesítettek a la­kosok. — ÖLTÖZŐHELYISÉGET KA­POTT a békéscsabai Kölcsey ut­cai óvoda, amelynek berendezésé­re csaknem 20 000 forintot fordí­tottak. «■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■a A VILÁGON A LEGSÚLYOSABB HÁZASPÁR : : ■ Mr. és mrs. Worth Bristolban S ■ (Anglia) igényt tarthat a vilá- g g gon a legsúlyosabb házaspár ■ ■ címre. A fér) nem kevesebb S ■ mint 266,8 kilogramm, míg ol- s g dalbordája 190,5 kilogrammot g ■ nyom. összesen tehát a házas- g ■ pár 457,3 kilogrammos, tekinté- ■ ■ lyes súllyal rendelkezik. Mr. g ■ Worth termete pontosan két ■ g méter magas. Egyik nadrágszá- 2 ■ rában két normál méretű em- g 5 bér kényelmesen elfér. § — TÁRSADALMI MUNKÁ­BAN vállalták a battonyai kiszes fiatalok, hogy ősszel segítenek a községi játszótér bővítési mun­káinál. — TÖBB MINT 21 EZER csir­két nevelnek a pusztaföldvári Dó­zsa Tsz-ben, amelyekből mintegy 370 ezer forint jövedelemre szá­mítanak. — KOLLEKCIÓ BEMUTATÓT rendez a Divatáru Nagykereske­delmi Vállalat Békéscsabán, szep­tember 2-án, 3-án és 4-én a Jó­kai Színház helyiségében divatúj- donságokbóL Többfelé eső Felhős idő, többféle újabb esővel, zi­vatarral. Időnként élénk északi, északkeleti szél. A hőmérséklet kele­ten csökken, nyugaton alig változik. Várható legalacsonyabb éjszakai hő­mérséklet 11—15, legmagasabb nappali hőmérséklet keleten 22—26, nyugaton 18—22 fok között. Véradónap Medgyesegyházán Szeptember 6-án, Medgyes- egyházán véradónapot tart a Vöröskereszt helyi szervezete és a Békés megyei Vérkonzer­váló Állomás. A jelentkezők szervezésében példát mutatnak a Vöröskereszt aktívái, élükön Tarcsányi Jánosné titkárral. Egymaga 53 véradót szervezett be. Ügy tervezik, hogy szep­tember 6-ra 150—160 jelentke­ző lesz a község lakói közül. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Cserei PáL Szerkesztőség: Békéscsaba, Szabadság tér 17., III. em. Telefon: 21—96, 22—96. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat, Békéscsaba H., Tanács- köztársaság útja 5. Tí: 10—21. 10—5L Felelős kiadó: Lehoczky Mihály Békés megyei Nyomdaipari Vállalat Békéscsaba Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Index: 25 051 Megérkezett Békéscsabára, a VTSK-sportteleppel szembeni Puskin térre A BUKAREST AAGYCIRKUSZ Csak 4 napig! 0 műsorban fellép CLEMENDQRE, a világhírű indiai fakir és kígyóember és még 15 világszám. Jegyek elővételben válthatók a színház jegyirodájában. Előadások kezdete este 8 órakor, vasárnap délután 4 órakor is. 81825

Next

/
Oldalképek
Tartalom